Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT-utveckling i skolan

Ödeshög 2010/2011
by

Hans Wågbrant

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT-utveckling i skolan

200 people surveyed Mål &
strategi Kompetens Miljö IKT- & mediepedagogisk plan IKT- & mediepedagogisk arbetsgrupp Lgr 11 Det digitala klassrummet Virtuell lärmiljö
(VLE - Virtual Learning Environment) 1-till-1-satsning Digital kompetens
en nyckelkompetens för alla pedagoger Kompetensutveckling i framtiden En virtuell lärmiljö (VLE) är ett system utformat för att stödja undervisning och lärande över internet. Den kan erbjuda olika verktyg för t ex bedömning, kommunikation, överföring av innehåll, inlämning av elevarbeten, gemensamma utvärderingar, kalendrar, planeringar, administrering av grupper, enkäter etc, men också nyare företeelser som wikis, bloggar, RSS och virtuella 3D rum.

jfr Learning Management System (LMS) för administration av utbildning. Google Dokument Google Sites Google Kalender Förutsättning: Alla måste ha ett gratis Gmail/Googlekonto Blogger Google Picasa Hållbar Flexibel Praktisk Kunskap
Färdigheter
Attityder Flexibel
Hållbar
Praktisk Bra fortbildningsmodell
som liknar PIM Tillgodose behovet av ständig fortbildning utifrån olika behov. Möjligt att snabbt förändra innehållet Så långt som möjligt utnyttja befintliga resurser +
Introduktionsträff
och
avslutande seminarium Digitala skrivtavlor Ett forum för kommunikation,
spridning av nyheter och idéer mm
skulle kunna se ut så här. Öppen
webbplats http://sites.google.com/site/kreativmiks/ Workshops med olika innehåll utifrån
aktuella behov. Tips, idéer och
inspiration http://sites.google.com/site/9tips90min/ En öppen kultur där det är
naturligt med ett kunskapsutbyte Workshops
Handledning Lgr 11
Pedagogik, metodik och strategi Tips- och inspirationsträffar
Behovsinventering och utvärderingar Som avslutning två filmklipp: En för tanken..... .... och en för känslan. BILD
Åk 1-3
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram
Åk 4-6
Digital bildbehandling
Åk 7-9
Kombinationer av bild, ljud
Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. och text i eget bildskapande ENGELSKA
Åk 4-9
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. HEMKUNSKAP
Åk 1-6
Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
Åk 7-9
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang. MATEMATIK
Åk 7-9
Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. MODERNA SPRÅK
Åk 4-9
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier. MUSIK
Åk 4-6
Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
Åk 7-9
Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Åk 1-3
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Åk 4-6
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Åk 7-9
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi (alt fysik eller kemi). SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
Åk 1-3
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Åk 4-6
Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Åk 7-9
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
Ur syfte Historia
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, SLÖJD
Åk 7-9
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. SVENSKA (SVA)
Åk 1-3
Handstil och att skriva på dator.
Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Åk 4-6
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar
Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Åk 7-9
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. TEKNIK
Åk 7-9
Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet. Informationssamhället Arbetet i skolan Utnyttja resurserna! Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande . Tänk kritiskt! Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande ... Förbered för framtiden! Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Var delaktig! Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolakan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Var kreativ och lös problem! Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. God arbetsmiljö Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Hjälp till elever med särskilda behov Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.
Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Individualisering och
olika arbetssätt Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.
Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Stimulera och träna eleven Främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden
Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan Informera, planera och utvärdera Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Åk 4-9
Stabil teknik
Frihet under ansvar
Pedagogiken ska styra
Fysiska miljön E-post IUP Lokala resurser Lyft för lärandet Lektionen startklar
Tydligare och mer lättläst
Skriva ut och dela ut, skicka som e-post.
Backa tillbaka och repetera
Återanvända material
Aktivera eleverna
Stimulera flera sinnen Lyft för lärandet Annika Lagerkvist – Skolstöd, Stockholm:

Ju fler sinnen desto fler minnen
Fler kopplingar sker mellan neuroner
Visualisering ger mycket aktivitet i hjärnan
Både auditiv och visuell
minnesteknik – bättre resultat
i minnetest
Motivationen och lusten viktig Lyft för lärandet Annika Lagerkvist:

Med skrivtavlan kan man lättare:

Visualisera
Levandegöra
Belysa
Konkretisera
Väcka nyfikenhet Lyft för lärandet Annika Lagerkvist:

En varning:

Distraktioner och irrelevant information är det största hotet för arbetsminnet.

Hur ser det ut i klassrummet?
Hur ser det ut runt tavlan? Lyft för lärandet Annika Lagerkvist:

Konkreta exempel för Smartboard:


Anpassa fokus med rullgardin,
spotlight och helskärm.

Lägg upp lagom mycket
information på varje sida.
Full transcript