Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TIPOLOGIA TEXTUAL

No description
by

SANTI i ESTER PEREZ-CLEMENTE

on 7 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TIPOLOGIA TEXTUAL

TIPUS DE TEXTOS
TEXT EXPLICATIU
EXPOSICIÓ i EXPLICACIÓ (Conceptes clau)
-Informa de manera ordenada, lògica i clara.
- Dóna la informació necessària per comprendre un tema.
-Té finalitat informativa o didàctica
-No pretén convéncer.
- Informació neutra i objectiva
Tipus de textos explicatius


a) Referits a la vida acadèmica:
-Tractats, manuals, apunts, exàmens, definicions de diccionari, articles de divulgació científica, cròniques o reportatges periodístics (derivats d'una notícia (no la notícia).
- Exposicions orals, conferències, classes magistrals,
b) Refranys i proverbis (tot i que molt breus)
Estructura
1) Introducció o presentació d'un tema.
2) Desenvolupament d'un tema. De manera clara i ordenada es desenvolupen els diferents apartats del tema a presentat.
3) Conclusió o resum de les idees principals
EXEMPLE
Recursos
- Resum (síntesi) i ampliació (anàlisi)
- Exemplificació: ús de títols, subtítols i apartats (finalitat d'aclarir i ordenar)
- Ús d'il·lustracions i altres recursos gràfics, utilització de negreta, cursiva, majúscules.
- Substantius i verbs que en faciliten la claredat i la precisió.
-Adjectius especificatius o classificatius, però no valoratius.
- Present d'indicatiu (atemporal). En passat només si s'inclou algun exemple o anècdota.
- Connectors, causals i consecutius, que estableixen relacions lògiques, precisen o matisen.
-Cohesió lèxica per la repetició de paraules, utilització d'hiperònims i hipònims, famílies lèxiques i sinònims.
-Tema derivat o progressió lineal.
De les paraules a la impremta

EI procés que Gutenberg va fer servir per imprimir els seus llibres s'anomena tipografia. En aquest procés la superfície dels tipus i les il.lustracions són entintades I aplicades a pressió damunt de cada full de paper. Per fer el tipus d'un llibre s'agafava cada lletra separadament i s'arrenglerava en el componedor, una safata que podia contenir unes quantes línies de tipus. La persona que feia la composició tipogràfica era el caixista. Cada línia s'es­paiava i era ajustada per adaptar-se a la pàgina que s'havia d'imprimir.

Quan el componedor era ple, les línies de tipus eren traslladades a una safata més grossa anomenada galera. Les galeres tenien diverses pàgines de tipus en una columna llarga. EI caixista havia d'espaiar les línies mitjançant làmines de metall, anomenades interlínies. Aquestes no quedaven impreses perquè eren més baixes que els tipus. Els tipus de galera s'entintaven i se'n feia una còpia en un full de paper. La còpia, anomenada prova o gale­rada, es feia servir per veure si hi havia equivocacions.

Un cop el tipus era correcte, es dividia en pàgines i aquestes s'arrengleraven en un marc metàl·lic anomenat caixa. Si havien d'anar ¡il·lustracions al llibre, s'imprimien en planxes col·locades a la dreta de la caixa. Llavors el tipus es tractava en la caixa amb trossos de fusta i de metall de manera que no caigués cap peça. De tot això, se'n deia forma.

Durant cinc segles la tipografia va ser gairebé l'únic mètode d'impressió.

S. Serrano,
Llenguatge i comunicació.


Alerta!
Poden haver-hi altres tipus de textos inclosos: descripcions, narracions o argumentacions.

Cal cercar la finalitat del text, el propòsit comunicatiu
Alerta!
Abans de fer-ne un , és convenient fer un esquema, tenir les idees que es volen exposar clares i l'orde que es vol seguir també.
TIPOLOGIA TEXTUAL
TEXT ARGUMENTATIU
CONCEPTE I FUNCIÓ
-Exposició d'un raonament convincent
-Expressió d'opinions de manera lògica i raonada
-Finalitats: opinar, convéncer, persuadir, justificar idees...
Tipus d'arguments

a) Argumentació senzilla: un únic argument
b) Argumentació múltiple: diversos arguments
coordinada: la suma d'arguments justifica una opinió
subordinada: cada argument prové de l'anterior
c) Contraargumentació: pretén més que defensar una opinió, rebatre'n una altra (debat: els arguments no són possibles si no es desmunten els arguments contraris)


En tots tres casos els arguments han de ser lògics i racionals.
Estructura
INTRODUCCIÓ: ha de servir per a enunciar un tema i donar-ne l'opinió a favor o en contra: la tesi.
Per captar l'interès del receptor ( captatio benevolentiae ) utilitza:
- una pregunta retòrica,
- una citació d'autoritats
- una anècdota
- un avanç de la tesi defensada, etc.
DESENVOLUPAMENT: es defensa la tesi mitjançant arguments i subarguments , acompanyats de proves que en demostraran la validesa.
CONCLUSIÓ ha d'exposar d'una manera ben clara la idea o tesi defensada.
Al desenvolupament:
L'emissor pot anticipar-se a les possibles
objeccions del receptor, interposant arguments en contra de la seva tesi, que ell mateix podrà rebatre amb contraarguments.
RECURSOS
- Ús de la primera persona (singular o plural) i verbs com penso opino, etc, (presència de l'autor).

- Oracions llargues, amb moltes coordinades o subordinades abundants connectors : causals, finals, il·latius i consecutius, condicionals, adversatius i concessius.

- Locucions adverbials i nexes que indiquen ordre en l'exposició d'idees.

- Citacions d'autoritat o les opinions de personalitats de vàlua reconeguda: filòsofs, literats, etc.

- Preguntes retòriques , que atreuen l'atenció del receptor.

- Figures retòriques: comparació, metàfora, antítesi, paral·lelisme, repetició de paraules clau, ús d'exemples o paràboles.
TEXT DESCRIPTIU
CONCEPTE I FUNCIÓ
Representa amb paraules un objecte, paisatge o persona.
organització jeràrquica
progressió lineal
estructura espacial: d'esquerra o dreta (p.e.)
poden formar textos homogenis o estar inserits dins d'altres
TIPUS
Descripcions literàries, guies turístiques, catàlegc comercials, fullets explicatius, retrats robot, avisos sobre animals desapareguts...
Topografia: descripció de paisatges i ambients
Prosopografia: retrat físic de persones
Etopeia: retrat psicològic de persones
Autoretrat: descriptor i allò descrit coincideixen
Caricatura: retrat que exagera trets per crear efecte grotesc. Intenció de ridiculitzar un personatge o una situació.
Descripció d'objectes, sensacions, sentiments, coses immaterials, accions...
Estructura
Ancoratge: títol o tema (al principi o al final)

Aspectualització o enumeració de les parts o propietats

Relació d'allò descrit amb el món: emmarcament situacional (metonímia o comparació)

Tematització: podria no acabar mai.
Recursos:
Oracions atributives
Present o Pretèrit imperfet
Caracteritzadors dels noms: adjectius, SP, aposicions, oracions de relatiu...
Verb tenir en les enumeracions
Figures retòriques: comparacions, metàfores, enumeracions
Determinacions de lloc: adverbis de lloc, construccions locatives
Quantificadors
Oracions coordinades o yuxtaposades
TEXT INSTRUCTIU
Receptes de cuina, lleis, normes, instruccions del maneig d'un aparell, consels, recomanacions...
Estructura
Informen de les passes que s'han de seguir per obtenir un resultat:
- Textos clars i precisos
- L'orde de frases i paràgrafs fonamental (en instruccions de muntatge o una recepta, però no en un llistat de normes)
Recursos
- Verbs en mode imperatiu
- Perífrasis d'obligació
- Als suggeriments Futur i Condicional
- Pronom personal SE O 2a persona per tal de ser més subjectiu
- Gràfics i il·lustracions
- Lèxic concís i precís
- Paràgrafs breus.
Tipus
TEXT PREDICTIU
Concepte i finalitat
Pretén informar sobre estats i fets futurs.
Tots els TEXTOS PREDICTIUS tenen en comú la incertesa.
TIPUS
Butlletins o previsions meteorològics, pressupostos, profecies, programes electorals, horòscops, el tarot...
Estructura
No és fixa, però sí en alguns casos cronològica.
Recursos
- Temps verbals en futur.
- Recursos d'altres tipus de textos si es troba inserit en una explicació, argumentació...
TEXT NARRATIU
La finalitat d'un text narratiu és narrar una història, uns fets.

Es pot narrar una història mitjançant codis diversos: el llenguatge verbal, escrit, la imatge, el gest, o una barreja de tots.
El mite, la llegenda, les pintures rupestres, la faula, l'èpica, la història, les notícies, les converses quotidianes.
EXEMPLES DE NARRACIONS O RELATS
Els esdeveniments es poden presentar:

Segons l'ordre cronològic dels fets.

Introduint alteracions com el
flashback
o l'
anticipació.

La tècnica clàssica
in media res
el narrador se situa al mig de la història que narra, fa un llarg flashback, que el porta fins al punt on s'havia situat i continua fins al final.
ORDE DE LA NARRACIÓ
ELEMENTS DE LA NARRACIÓ
Emissor o narrador
Receptor o narratari
Autor
Missatge o història
Trama o argument
Personatges
Esdeveniments
Circumstàncies
Espai
Temps
estil directe
estil indirecte
estil directe lliure
estil indirecte lliure
ESTIL
PUNT DE VISTA
El narrador pot coincidir amb un personatge de la història (
narrador homodiegètic
)
el protagonista (
narrador protagonista
)
o personatge secundari (
narrador secundari
)
la narració serà en primera persona
El narrador no coincideix amb cap dels personatges de la història (
narrador heterodiegètic
)
narració sovint serà en tercera persona.

Si el narrador ho sap tot de la història que narra s'anomena
narrador omniscient
.

El destinatari de la narració és el
narratari


Alerta
NARRATARI i LECTOR no tenen perquè coincidir.

El mateix ocorre en el cas de l'AUTOR i el NARRADOR
oracions predicatives
verbs d'acció, dels perfets d'indicatiu,
determinacions de temps i lloc,
connectors que expressen causa i temps.
RECURSOS
Full transcript