Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Poradnik Młodego Obywatela"

WOS
by

Magdalena Mizińska

on 24 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Poradnik Młodego Obywatela"

"Poradnik Młodego
Obywatela" Aby móc uzyskać parawo jazdy, należy zdać teoretyczny i praktyczny egzamin oraz złożyć wniosek.
Prawo jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że jeżeli w rubryce 4b widnieje oznacza to że prawo jazdy jest bezteminowe
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat. Jak uzyskać najważniejsze dokumenty
na terenie maista Poznań ? Każdy pełnoletni obywatel ma obowiązek posiadania dowodu. Istnieje możliwość wydania go osobą poniżej 18 roku życia.
Ważność dokumentu :
- dzieci i młodzież - 5 lat
- dorośli - 10 lat Dowód
Osobisty Dowód osobisty jest to dokument stwiedzający tożsamość i potwierdzający obywatelstwo. W Polsce posiadanie dowodód osobistego jest obowiązkowe. Dowód osobisty :
* potwiedza tożsamość jednostki,
* poświadcza posiadanie obywatelstwa polskiego,
* uprawnia do podróżowania na terenie Unii Europejskiej oraz państw, które uznają go za wystarczającą podstawę do przekraczania swich granic Wzór Dowodu Osobistego Podstawa prawna: art. 19 § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384). Dokument wydaje się bezpłatnie na wniosek zainteresowanego albo jego opiekunów, gdy jest niepełnoletni Od nowego roku mają pojawić się nowe dowody osobiste W części graficznej znajdują się dane ;
- nazwisko, imię, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, PESL, obywatelstwo Sria i numer dokumentu, data wydania i ważności, oznaczenie organu wydającego Wznioski można składać w formie pisemnej, albo elektronicznej. Powinny się w nim znaleźć dane personalne, oraz przyczyny ubiegania się o wydanie dowodu. W razie zmiany danych, uszkodzenia, upływu terminu ważności, należy niezwłocznie wystąpić o wymianę Za nie wypełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności do miesiąca. Wymagane dokumenty

DOKUMENTY: · Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

· Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu

Załączniki:

2 wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem bez ozdób z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)
odpis skrócony aktu urodzenia -w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Poznaniu),
odpis skrócony aktu małżeństwa (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Poznaniu),wymienione dokumenty USC - z przeznaczeniem do dowodu osobistego - można uzyskać bez opłaty skarbowej, drogą pocztową, w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia bądź małżeństwa (w którym akt sporządzono)
na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
Poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania Miejsce złożenia dokumentów Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Katarzyna Wilk
ul.Libelta 16/20, 61-706 Poznań
parter wejście przez sekretariat z hali obsługowej INFORMACJE Call Center tel. 61 646 33 44; fax 61 878 44 11
SO@um.poznan.pl Mieszkańcy Poznania wniosek składają w poniedziałki od godz. 7:30 do 17:00* we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:30 do 15:30 U W A G A: System kolejkowy zaprzestaje wydawanie biletów numerycznych (z literą E ), uprawniających do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału. Dojazd autobusem nr:63 Paszport Paszport - dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych (niektóre państwa mogą wymagać dodatkowo wiz wjazdowych). Za granicą pełni funkcję dowodu osobistego. Uprawnia do przekraczania granic i pobytu w krajach innych niż ojczyzna. Umożliwia potwierdzenie tożsamości, oraz obywatelstwa danej osoby.
Dokumen zachwuje ważność :
- 10 lat od daty wydania
- w przpadku dzieci między 5 a 13 rokiem życia 5 lat
- paszport tymczasowy - termin nie przekraczająy 12 miesięcy Wzór Paszportu : Paszport zawiera
imiona i nazwiska
datę i miejsce urodzenia
obywatelstwo
informacje o płci
zdjęcie i podpis
daty wydania i upływu terminu ważności
serię i numer PESEL
nazwę organu wydającego
dane biometryczne Koszty wyrobienia paszportu : 140 zł – za paszport ważny 10 lat,
70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
uczniom od 13. roku życia i studentom

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
realizującym obowiązek szkolny.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:
zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy

Nie pobiera się opłaty paszportowej od:
osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych

Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się:
jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego
30 zł Paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego na wniosek osoby pełnoletniej. W imieniu nieletniego starają się opiekunowie. Paszport należy odebrać osobiście. Urząd musi wydać paszport zwykły w ciągu 30 dni, a tymczasowy w ciągu tygodnia. Druk opłaty paszportowej Niezbędne dokumenty :

Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:
- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
- jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii;
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą


Jak otrzymać paszport za granicą ?

Aby otrzymać polski paszport za granicą należy zgłosić się do konsula RP i złożyć dokumenty, o których mowa powyżej. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju celem jego wystawienia.

W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie występuje konsul. Gdzie należy złożyć dokumenty

Wnioski o wydanie paszportów biometrycznych można składać oraz odbierać wyłącznie w:

Oddziale Paszportów WUW w Poznaniu
pl. Wolności 17
Sala A – składanie wniosków
Sala B – wydawanie paszportów
Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek 9.30 - 17.00
wtorek, środa, piątek 8.15 - 15.15

Tramwaje : 2, 5, 9, 12, 14, 16 Prawo jazdy Prawo jazdy jest to dokument, wydany przez organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wzór prawa jazdy : 1.nazwisko
2.imię
3.data i miejsce urodzenia
4a.data wydania prawajazdy
4b.data ważności
4c.organ wydający
4d.PESEL
5.numer prawa jazdy
7.podpis
8.adres
9.kategorie Tabela :
9.literowe oznaczenie wszystkich kategorii i symbole graficzne
10.datę wydania uprawnenia
11.datę ważności uprawnienia
12.ograniczenia Wzór prawa jazdy obowiązujący od 2013 roku Na dzień dzisiejszy, czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy trwa do 30 dni, a opłata za wydanie prawa jazdy, uiszczana przy odbiorze, wynosi 84,50 zł Wnioesek o wydanie prawa jazdy wypełnia się wspólnie z egzaminatorem oraz pracownikiem starostwa powiatowego. Wniosek należy własnoręcznie podpisać. Trzeba także zaznaczyć, czy zamierzamy odebrać prawo jazdy osobiście, czy za pośrednictwem poczty. Jeżeli osoba jest nie pełnoletnia musi załączyć pisemną zgodę opiekunów prawnych. Wymagane dokumenty :

Wypełniony formularz wniosku, oraz:

jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem
kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie nowego prawa jazdy.

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Wewniosku powinny się znaleźć następujące informację :
* dane osobowe
* kategoria prawa jazdy o którą się ubiegamy
* spis załączników(fotografia, zaświadczenie o ukończoniu szkolenia, orzeczenie lekarskie, dowód uiszeczenia opłatyza wydany dokument)
* oświadczenie o braku uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków
* oświadczenie o niepodleganiu zakazowi prowadzenia pojazdów. Miejsce złożenia :

Wydział Komunikacji,
Oddział Praw Jazdy,
ul. Gronowa 22a,
I piętro, pok. 113,
Poznań
tel. 61 646 33 44 Autobusy : 69, 76, 82 Dowód rejestracyjny wydawany przez odpowiedni organ administracji państwowej właścicielowi pojazdu podczas jego rejestracji. Obowiązek jego posiadania ma właściciel pojazdu jak i osoba prowadząca pojazd za zgodą właściciela. WZÓR Oznaczenia użyte w dowodzie rejestracyjnym :
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk
następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego[a],
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu[b], wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa[c],
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje. WNIOSEK : Wymagane dokumenty :

Wypełniony wniosek oraz:
* oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
* dotychczasowy dowód rejestracyjny,
* karta pojazdu,jeżeli była wydana,
* tablice rejestracyjne,
* dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżli osoba prowadzi taką działalność,
* aktualny odpis z KRS i zaświdczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
* dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
* dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej. Miejsce złożenia :
Wydział Komunikacji, Oddział Czasowej Rejestracji Pojazdów, ul. Gronowa 22a,
parter - sala obsługi
(w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w stanowisku informacyjnym),
tel. 61 646 33 44. Autobusy : 69, 76, 82 Prezentacja powstała przy wykorzystaniu informacji zawartych w :
-
Arkadiusz Janicki "W centrum uwagi" wydawnictwo Nowa Era
oraz stron internetowych
_
http://bip.poznan.pl/
-
http://www.msw.gov.pl/
-
http://www.arslege.pl/home.php Dziękuję za uwagę
Magdalena Mizńska
kl Ia 16 Opłaty
Full transcript