Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Continguts Curriculars

GRUP4
by

on 31 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Continguts Curriculars

Continguts Curriculars
COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES
CB7, CB8, CB9, CB11.
CB7, CB8, CB9, CB11.

CB7, CB8, CB9.

CB7, CB8, CB9.
3r ESO
Màquines i mecanismes:


Grup 4
Mora Siñol, Sergi
Nevado Formenti, Joel
Parra Santos, Ester
Parramon Muntada, Francesc

CONTINGUTS CLAU
CONTINGUTS
CURRICULARS
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat.
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.

CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica.
Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples.


Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el medi.


Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents màquines.


Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals.

Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic.

Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic.

Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents màquines.
Cercar estratègies d’estalvi energètic.

Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests
mecanismes en diferents màquines.

Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de simuladors digitals.

Motors d’explosió
i motors dièsel.
L'Habitatge:


Instal·lació elèctrica
i quadre general de protecció
COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES
CB7, CB8, CB9, CB11.CB7, CB8, CB9, CB11.CB7, CB8, CB9.
CB7, CB8.CB7, CB8, CB9, CB11.
CONTINGUTS CLAU
CONTINGUTS
CURRICULARS
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat.CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica.CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d'electricitat.CC24. Disseny i construcció d'objectes tecnològics.
Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia corresponent i el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics

Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament i elements de protecció

Reconèixer i descriure els diferents elements de les instal·lacions elèctriques.

Comprendre i explicar el funcionament de les instal·lacions elèctriques.

Determinar el cost de l’ús de les instal·lacions.

Entendre, definir i diferenciar les diferents mesures de seguretat.

4t ESO
Definició i disseny de l’activitat
Justificació de la relació de l’activitat amb els continguts curriculars
Anàlisis del funcionament i les parts d’un objecte quotidià.

Reconeixement dels combustibles tradicionals, estudi del seu impacte en el medi ambient i proposta d'alternatives menys contaminants.

Estudi de les funcionalitats i possibilitats de transmissió i
transformació del moviment.

Cas pràctic mitjançant aplicacions digitals.

Definició i disseny de l’activitat
Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Distingir les diferències entre un motor de dos temps i els de quatre temps (explosió i dièsel).

Identificar les parts i els elements que caracteritzen les màquines tèrmiques.

Conèixer el funcionament i les aplicacions dels motors de dos i quatre temps.

Distingir els combustibles usats pel seu funcionament i descriure les conseqüències del seu ús.

Obtenir informació sobre les característiques d’aquestes màquines a la xarxa.

Explicar als companys un concepte mitjançant stop-motion.

Saber explicar el funcionament d’una màquina.

Utilitzar la terminologia tècnica relativa a les màquines tèrmiques.

Realitzar tasques en equip.

Definició i disseny de l’activitat
Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Situar els
punts de llum
bàsics de l’habitatge i els seus
mecanismes d’encesa
a cadascuna de les diferents estances.

Situar els
endolls
corresponents dins de l’habitatge, d’una forma òptima i eficient, tot aprenent quants cal posar-ne i per què.

Definir quins
aparells
poden haver-hi dins d’un habitatge completament elèctric (
calentador d’aigua, forn, vitroceràmica, rentaplats, rentadora, nevera i aire condicionat
). Saber-ne buscar models òptims tot valorant les seves característiques tècniques de consum i eficiència elèctrica i/o energètica.

Un cop es tinguin tots els elements de consum elèctric, saber
calcular la potència total instal·lada
dins de l’habitatge i obtenir la
potència a contractar
al proveïdor de serveis elèctrics, tot tenint en compte el factor de simultaneïtat.

Dissenyar les línies elèctriques d’un habitatge (tipus i
secció del cablejat
) i dimensionar-ho per tal d’obtenir l’esquema unifilar.

Dissenyar el
quadre de comandament i protecció
general elèctric d’un habitatge tot decidint quins
components de protecció i seguretat
cal instal·lar.

Saber avaluar el
cost de la instal·lació
, tant de la potència a contractar com dels electrodomèstics que prenguin com exemple.

Definició i disseny de l’activitat
Justificació de la relació de l’activitat amb els continguts curriculars
Dissenyar la instal·lació elèctrica d'un habitatge

Configurar i dimensionar els diferents elements de protecció

Situar en el plànol de l'habitatge els diferents elements que formen part de la instal·lació

Definició i disseny de l’activitat
Recursos necessaris per dur a terme l’activitat
Plànol de l'habitatge

Aula d’informàtica.

Llapis o bolígrafs de diferents colors.

Regle, escaire, cartabó, paral·lex.

Calculadora.

Definició i disseny de l’activitat
Recursos necessaris per dur a terme l’activitat
Pissarra digital (o bé, amb “realtimeboard” si només es disposa de projector)

Aula d'informàtica (amb connexió a Internet)

Pissarra amb guix (pla B, en cas de no tenir Internet)

Càmera de fer fotos o mòbil.

Definició i disseny de l’activitat
Metodologia emprada per dur a terme l’activitat
1. Impartició de coneixements:
Presentació dels motors de dos i quatre temps mitjançant sessions teòriques expositives.
Temporització: 1h


2. Problemes, fonts i recerca d’informació:
Cada grup (6 en total) haurà de respondre diferents preguntes que
trobaran a l’enunciat de l’activitat. Tots els conceptes hauran d'integrar-se
amb l’explicació inicial per tal d’elaborar idees més complexes.
Temporització: 1h

Definició i disseny de l’activitat
Metodologia emprada per dur a terme l’activitat
1. Impartició de coneixements. Temprització: 1,5 h

2. Explicació del projecte. Temporització: 0,5 h

3. Cerca d'informació i debat. Temporització: 3 h de classe partida

4. Elaboració de la documentació a lliurar: Temporització: 1 h extraescolars

5. Presentació oral. Temporització: 2 h

6. Prova i avaluació. Temporització: 1 h

Definició i disseny de l’activitat
Procés d’avaluació de l’alumnat
Aprenentatge autònomComunicació eficaç oral i escritaTreball en equipStop-motionÚs solvent dels recursos d’informació
Rúbrica d’autoavaluacióRúbricaRúbrica de coavaluació“Check List”“Check List”
AlumnatProfessoratAlumnatProfessoratProfessorat

10%20%25%30%15%

Ítem Metodologia Responsable Ponderació

Definició i disseny de l’activitat
Procés d’avaluació de l’alumnat
Comunicació oral i escritaTreball en equipContingut memòriaÚs solvent dels recursos de la informacióProva
RúbricaRúbrica de coavaluacióRúbrica de contingutRúbricaKahoot
ProfessoratMembres del grupProfessoratProfessoratProfessorat

25%15%30%10%20%

Ítem Metodologia Responsable Ponderació

Definició i disseny de l’activitat
Possibles col·laboracions amb altres assignatures
Comprensió lectora i competència comunicativa en
l’àmbit lingüístic:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Definició i disseny de l’activitat
Possibles col·laboracions amb altres assignatures
Comprensió lectora i competència comunicativa en l’àmbit lingüístic:

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera
Definició i disseny de l’activitat
Metodologia emprada per dur a terme l’activitat
3. Aprenentatge a partir de l’experimentació:
Sessió pràctica a l’aula per dibuixar, pintar i retallar les diferents parts d’un dels motors, amb la participació activa dels alumnes i fomentar, així, el seu interès. Realització d'un stop-motion que resumeixi els coneixements apresos sobre els diferents tipus de motors.
Temporització: 2h

4. Conclusions, memorització i lliurement d’una activitat:
Lliurement del stop-motion per grups i presentació a classe davant dels companys.
Temporització: 2h

5. Avaluació:
Al final es faran exercicis de coavaluació entre grups, avaluant-se també entre els propis membres del grup, així com una autoavaluació.
Temporització: 30 min.


Definició i disseny de l’activitat
Enunciat de l’activitat
1- Cercar informació a Internet.

2- Respondre, de manera grupal, algunes preguntes com: Què és un motor tèrmic d’explosió? o A què ens referim quan parlem d’un motor de 2 i 4 temps?

3- S'estudiaran les diferents parts d’un motor de 2 i 4 temps i les seves quatre fases de funcionament entre toda la classe.
Definició i disseny de l’activitat
Enunciat de l’activitat
Definició i disseny de l’activitat
Enunciat de l'activitat
Donat el plànol d’un habitatge 100% elèctric, dissenyeu-ne la instal·lació elèctrica seguint els punts següents:

1- Situeu els punts de llum de l’habitatge i els seus mecanismes d’encesa.

2- Valoreu i anomeneu, quina maquinaria i/o aparells bàsics hi haurà en el vostre habitatge. Busqueu-ne models i indiqueu les seves característiques elèctriques. Situeu-los gràficament en el plànol donat

3- Feu una relació d’altres possibles màquines i/o aparells que podem trobar-nos dins de l’habitatge (un mínim de 3). Situeu-los gràficament en el plànol donat.

Definició i disseny de l’activitat
Enunciat de l'activitat
4- Definiu quants endolls hi haurà en el vostre habitatge i representeu-los gràficament en el plànol donat.

5- Feu un escandall de les potències de consum dels elements anteriors i obtingueu la potència total instal·lada dins l’habitatge.

6- Decidiu quin grau d’electrificació teniu en el vostre habitatge i quina potència contractaríeu al proveïdor de serveis elèctrics.

7- Dissenyeu la instal·lació elèctrica tot definint les diferents línies que hi haurà, i especificant la secció del cablejat de cadascuna d’elles.

Definició i disseny de l’activitat
Enunciat de l'activitat
8- Dissenyeu el quadre de comandament i protecció general de la instal·lació elèctrica.

9- Estimeu el cost aproximant de la vostra instal·lació elèctrica, tant pel que fa a aparells / maquinaria bàsica, com de cablejat elèctric i components del quadre de comandament i protecció.

10- Caldrà fer una petita exposició, on haureu de:
Anomenar la maquinaria / aparells que heu tingut en compte i per què.
Justificar el tipus de cablejat utilitzat.
Anomenar els diferents components de protecció del quadre elèctric.
Justificar quina potència heu decidit contractar.
Citar el cost total de la vostra instal·lació elèctrica adoptada.


Definició i disseny de l’activitat
Possibles col·laboracions amb altres assignatures
Competències
Física i Química
Definició i disseny de l’activitat
Procés d’avaluació de l’alumnat
Gesticulació i postura

Mirada i contacte visual

Volum i entonació

Ritme i pronúncia

Sintaxi

Vocabulari i lèxic

Tècniques comunicatives

Gestió del temps

Estructura

Redacció
Contribucions al grup


Posada en comú


Compromís


Emprenedoria


Respecte
Aparells i màquines


Cablejat


Quadre de comandament i protecció


Potència instal·lada


Potència a contractar


Cost


Plànol
Varietat de fonts


Fiabilitat


Cites

Comunicació oral i escrita Treball en equip Contingut memòria Ús solvent

4- Faran sis grups, dos dels quals estudiaran el motor de dos temps de gasolina, dos grups treballaran el de quatre temps, i els altres dos el de gasoil. Hauran de dibuixar, pintar i retallar totes les parts més importants del motor, i utilitzant una càmera de fotos elaboraran un stop-motion (màxim 5 minuts) amb youtube.com/editor per descriure el funcionament de cada fase del motor.

5- Prepararan una exposició oral en grup per explicar, utilitzant els stop-motion realitzats, el funcionament del motor a la resta de la classe.
Definició i disseny de l’activitat
Procés d’avaluació de l’alumnat
Gesticulació i postura

Mirada i contacte visual

Volum i entonació

Ritme i pronúncia

Tècniques comunicatives

Estructura del missatge

Gestió del temps

Vocabulari i lèxic

Comprensió lectora

Redacció
Contribucions al grup


Posada en comú


Compromís


Emprenedoria


Respecte
Contribucions


Posada en comú


Compromís


Emprenedoria


Respecte
Varietat de fonts


Fiabilitat


Cites

Comunicació oral i escrita Treball en equip Rúbrica autoavaluació Ús solvent
(rúbrica coavaluació)
Full transcript