Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Region Sydslesvig

ALLE DANSKE SYDSLESVIGERS FORENING
by

Hans Klods

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Region Sydslesvig

Bibliotekschef
Biblioteksområdet
Social & Sundhedschef
Social- & sundhedschef
Social & Sundhedsområdet
Kulturchef
Kulturchef
Konsulenter
Administration
Kulturområdet
Det danske Mindretal

En regionsmodel
på foreningsbasis

ALLE DANSKE SYDSLESVIGERES FORENING
Central administration
Det danske Mindretal
Skolechef
Skoleområdet
Staben
presse,
kommunikation
&
information
Staben
jura
&
økonomi
Staben
koordination,
mindretalsudvikling,
PR &
medlemsservice
Staben

personale human resource
databeskyttelse
Staben
teknik
&
ejendomme
huse, haller pladser
institutioner
ældreboliger
edb
kontor
indkøb
udlejning
vedlige-
holdelse
&
rengøring
ny-
&
ombygning
Filialer
Flensborg
Slesvig
Husum
Egernførde
Voksen
Børn
Information Indkøb/accession
Sekretariat
Økonomi
IKT
Den Slesvigske Samling
Service
Danskkurser
Christianslyst
Idrætshallen
Skoler
Børnehaver
Vuggestuer
Børne- & Ungdomshuse
Ældreboliger
Plejecenter
Sundheds-center
Tydal
Dannevirke Museum
Lejerskolen
Skipperhuset
Flensborghus
Husumhus
Slesvighus
Forsamlingshuse
Kultur & Koncerttilbud
Årsmøde
Aktivitetshuset
Internationalt
Tilsluttede organisationer
Borger-
foreningen
Dansk Erhvervsforening
Den slesvigske Kvindeforening
Forening af Aktive Kvinder
Duborg-Samfundet
Flensborgs danske Journalistforening
Foreningen Norden
Fælles- landboforening
Gamles Værn
Harreslev Amatørscene
Hejmdal Blæseorkester
Historisk Samfund
St. Georgs-Gildet
Kunst-foreningen
Museums-foreningen
Sydslesvigsk Selvhjælp
Sønderjysk Arbejder Forening
Slesvig Folkekor
Torsdagskoret
........
........
........
........
........
........
Engelsbycentret
Idrætsparker og pladser
Skolechef
Konsulenter
Administration
Center
for
undervisnings-
midler
(CFU)
Dansk voksen-undervisning i Sydslesvig
Fælles-
elevrådet
PPR
&
Skolesundheds-
pleje
Feriekontor
Ældreafdelingen
(som gGmbH)
Pleje-hjemmet
Sundheds-service
Forebyggende hjemmebesøg
Fodpleje
Socialrådgivning
Hjemme-
sygepleje
Personlig pleje
Praktisk hushjælp

Skole-socialarbejdere
Socialrådgivning
Skolesundheds-tjeneste
Klinisk psykolog
Skole-psykologer
Fritidschef
Fritidschef
Konsulenter
Administration
Idræts- og Fritidsområdet
Landsdels-organisationerne
Idræts- foreningerne
- Idrætsudvalg -
Bordtennis
Badminton
Dans og Musik
Fodbold
Håndbold
Gymnastik & Svømning
Petanque
Søsport
Senioridræt
Løb
46 skoler
Dagtilbudschef
Dagtibudschef
Konsulenter
Administration
Dagtilbudsområdet
Vuggestuer
Børnehaver
Fritids-ordninger
SFO
Børne- & Ungdomshuse
Heldags-skoletilbud
Direktøren
Langt fra!
Der findes en masse uafklarede spørgsmål som f.eks.:
Skal/kan Flensborg Avis som uafhængigt presseorgan være med i politiske afgørelsesprocesser?
Hvilken rolle har SSV i en ny struktur?
Skal kirke og "stat" være adskilt?
Skal biblioteket være en underafdeling af kulturområdet?
Hvilken plads indtager de Nationale Frisere?
+ 117 andre spørgsmål
Regionsrådet 31 pladser
Hvordan bliver man
medlem
af det danske mindretal?
Eksempel 1:

Bliver man medlem af en dansk idrætsforening, bliver man automatisk medlem af det danske mindretal og modtager
et medlemskort.
Eksempel 2:
Melder man sit barn ind i den
danske børnehave/skole, bliver
man som forældre automatisk
medlem af det danske mindretal.
Eksempel 3:
Kommer man ikke ind via en forening eller institution, kan man melde sig direkte ind i det danske mindretal.
Vi lever i den elektroniske tidsalder. Så derfor kunne valgene foregå via internettet (I-Voting).
Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare.
Regionsrådet

Regionsrådet har 31 medlemmer som bliver valgt for en 4-årig periode. Kandidaterne stiller op og bliver valgt direkte ind i de forskellige udvalg. F.eks. kan en kandidat som har politisk interesse for dagtilbud, stille op som kandidat til Dagtilbudsudvalget. Bliver han valgt, har vedkommende en plads i Dagtilbudsudvalget og er samtidig medlem af Regionsrådet.

Regionsrådet kunne have følgende udvalg:
Forretningsudvalg
Skoleudvalget
Dagtilbudsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Udvalg for Mindretalsudvikling
Kultur- og Biblioteksudvalget
Idræts- og Fritidsudvalget
NB: Dette er "bare" en model! :-)
... og fordi vi ikke kan besvare alt, kunne vi i SdUs styrelse tænke os, at der blev lavet en uvildig gennemførlighedsundersøgelse.
Diskussioner bliver ført og beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag blandt mindretallets medlemmer.
Afgørelser kan træffes
smidigt på trods af ueninghed.
Eksempler:
Jaruplund Højskole-sagen
Heldagsskole vs. fritidshjem og foreninger
Kommunikations- og oplysningsstrategien
Budgetkoordinering (Sydslesvigudvalget bliver aflastet i henhold til budgetansøgningerne)
Repræsentationen i FUEV
Tænketanken

Sydslesvig har et
problem
!?
har
løsningen
!

"Næppe nogen steder tales der så meget om demokrati som i Sydslesvig - men få steder handler man så stærkt i modstrid hermed, når det gælder praksis."
Niels Bøgh Andersen i Flensborg Avis den 30.9.1972
Samrådet har som bekendt
ingen formel beslutningskompetence
. Derfor vil det ikke kunne træffe afgørelser i fald af fastlåste uoverensstemmelser.
Politisk uenighed, der ikke kan løses, fordi der ikke er mulighed for at træffe beslutninger, fører til en uheldig og udemokratisk gruppedynamik, der blokerer enhver innovation og udvikling.
Mindretallets budgetkoordination...


… er, når den så endelig fungerer, ikke båret af demokratiske beslutningsprocesser.
Uoverensstemmelser eller dårlig budget-koordination befordrer
Sydslesvigudvalget
alt for let i en
kattepine
.
Ja, på lokalt plan fungerer det . Men Konkurrencesituationen fører til, at mindretalsorganisationerne udbygger deres
siloer
og holder kortene tæt til kroppen.
Det hærgende ulyksalige
personfnidder
er ikke alene ansvarligt for problemerne. Et hvert demokrati skal leve med, at der er folk der ikke holder særligt meget af hinanden.

Det
centrale problem
er
strukturen
i
samrådsmodellen
, der ideelt set havde kunnet være en gangbar vej, men dog viser sig at være ret så dysfunktionel, fordi den uafhængig af personlige sympatier eller antipatier, befordrer en uheldig og udemokratisk gruppedynamik. Deltagerne er - om de vil det eller ej - lobbyister for deres respektive foreninger.
Det med at finde en fælles holdning i Samrådet er ikke lige til.

Strukturdebatterne har altid vist aktørernes store uenighed, om og i givet fald hvordan mindretallet kan strukturers på en anden måde. Både her og ved forskellige lejligheder ved Samrådsmøder har det vist sig, at især mindretallets store foreninger har udmærket sig ved udmarvende magtkampe, i stedet for konstruktivt samarbejde og idegenerering. Muligvis er det angsten for, at det er andre der får udleveret taktstokken, der gør, at man nærmest er paralyseret af at se farer og forhindringer i stedet for muligheder.
I mindretallet er der stemmer der både blankt afviser muligheden for en uønsket strukturændring, men ligeledes stemmer der anser det som en ønskværdig chance, for at optimere de afgørelsesprocesser der er af central betydning for hele mindretallet og en effektivisering af resurseudnyttelsen.

Da ingen blir profet i eget land, er det derfor SdUs hensigt, at få undersøgt de
formelle muligheder
for en anden struktur i mindretallet via en såkaldt
gennemførlighedsundersøgelse
. Derefter kan resultaterne danne grundlag for drøftelse og beslutning i mindretallets enkelte foreninger og Samrådet.

Der er efterhånden
mange
der
ønsker forandringer
. Et samarbejdsråd fra et dansk fritidshjem har i sit høringssvar til strukturforandringen i SdU formuleret det på følgende måde:

"Afsluttende ville vi påskønne, hvis man udvidede samarbejdet på tværs af foreninger endnu mere i det danske mindretal. Der er mange ildsjæle i det danske mindretal, som arbejder indenfor hver deres indsatsområde. Hvis flere institutioner (f.eks. SSF, SDU, Dansk Skoleforening o. lign.) i det danske mindretal samlet drøftede fælles mål, kernekompetencer og optimeringsmuligheder, kunne dette frigøre flere kræfter til et endnu stærkere og bedre struktureret mindretal, hvor vi alle står stærkt sammen om bevaringen af de danske værdier i Sydslesvig."

Her hviler
Struktur-
debatten

Skulle undersøgelserne vise, at en regions- eller kommunestruktur
ikke
er en gangbar vej og at det nuværende system er det optimale, kan strukturdebatten endelig begraves.


Regionsbegrebet er udelukkende en
arbejdstitel
og skal ikke ses i lighed med de i Danmark eksisterende regioner. Titlen kunne også være "Sydslesvig Kommune" eller "Sydslesvig Amt".
Absolut!
Optimering af resurser
er noget der giver mening og med gode grunde bliver forventet af Sydslesvigudvalget:

"Udvalget skal blive bedre til at sætte forventninger op – også i forhold til effekt."
(Benny Engelbrecht 2012).

Regionsmodellen med en centralisering af de administrative, personalemæssige og anlægsmæssige opgaver vil givetvis føre til besparelser.
Regionsrådet
kunne f.eks. bestå af 31 medlemmer, der er sammensat af faste udvalgsrepræsentanter fra de forskellige udvalg. Antallet af pladser er afhængigt af områdernes vægtning. F. eks. er kultur- og skoleområdet sværvægtere indenfor mindretallet og dermed udrustet med flere delegerede.
Mindretallets
medlemmer vælger
Regionsrådet, dets formand og forretningsudvalg. Regionsrådet ansætter Regionsdirektøren som forestår regionsrådets sekretariat og deltager i rådsmøderne, dog uden stemmeret.
Afklares skal, hvilke
kompetencer
(overordnede kompetenceområder) rådet bliver udrustet med. Helt overordnet vil det være at afstemme og vedtage fordelingsnøglen i henhold til tilskud og projektmidler.
Men dette ser vi nærmere på om lidt...
Der tages gerne imod konstruktiv kritik idet kritik anses som en gave, der kan bidrage til at udvikle ideen om en ny model. Du må selvfølgelig også gerne skrive, hvis du har spørgsmål eller bare synes godt om ideen. :-)

Skriv til: klodshans@web.de

besøg os på vores hjemmeside
http://www.regionsydslesvig.de/
Alderspyramiderne
FDF
DSS
MBU
... men lige inden vi kommer til selve modellen:
hvorfor har Sydslesvig brug for en strukturreform?
Nåh, kære SdU!
Vi har da Samrådet når det gælder om at drøfte og afklare spørgsmål af fælles interesse!
Men samarbejdet fungerer
dog godt mange steder!
Men i sidste ende finder de da ud af det alligevel! F.eks. budgetkoordinationen!
Ja, man hører og læser jo en del om
personfnidder i Samrådet
.
Hvis kamphanerne bare kunne finde ud af det med hinanden, så var problemerne da løst!
Men, hvor stort er problemet? Kan det betale sig at lave det hele om?
Tror I virkelig at man kan spare noget eller at tingene bliver nemmere?
Ok, men er der ellers fordele ud over det?
Får vi så en region som man har dem i Danmark? Regionerne i Danmark tager sig da hovedsaglig af sygehusvæsenet!
Hvordan kunne et sådant
regionsråd se ud?
Og der er flere fordele:
Mindretallet taler med
én stemme
, både mod nord og syd.
Folkelig mangfoldighed på tværs af emner
, hvor alt af overordnet karakter vedkommer alle og alle bærer ansvaret for helheden (kultur er vedkommende for skole, skole er vedkommende for kultur, unge for kultur, fritid for skole, osv.)
Mindretallet vil få bedre mulighed for at udvise et
udadvendt engagement
, vise hvem det er, hvad det er det står for og blande sig i samfunds-debatterne - både nord og syd for grænsen (jf. Anke Spoorendonk).
De unge og den brede mindretalsbefolkning får åbnet øjnene for
helheden
og får dermed lyst til at
engagere
sig i noget der er mere end summen af sine enkeltdele. De kan være med til at gøre en forskel og indbringe og udvikle deres vision af et dansk mindretal 2020.
Hvorfor en gennemførlighedsundersøgelse?! Man kan da bare diskutere mulighederne og så finde en fælles holdning i Samrådet.
Men hvad nu, hvis det skulle vise sig at en anden struktur ikke er hensigtsmæssig og det vi har i dag er den eneste gangbare model?
Men inden vi ser på modellen, lige
nogle forklaringer:
Ja, på det regionale, operative og praktiske niveau er der ikke noget i vejen, men jo længere man kommer op, desto koldere bliver der. I toppen gemmer man sig gerne i sin egen silo og holder kortene tæt ind til kroppen.
Men inden vi taler om at begrave
noget der ikke engang er født endnu,
lad os lige se på, hvordan en model
kunne komme til at se ud:
Sydslesvig har et

problem
?!
har
løsningen
!
fra...
til...
Eksempel 2:
Melder man sit barn ind i den danske vuggestue, børnehave eller skole, bliver man som forældre automatisk medlem af det danske Mindretal - ligesom man i dag bliver medlem af Dansk Skoleforening.
Medlemskabet er
gratis
fordi alle og enhver - helt uafhængigt af deres indkomstsituation - skal kunne være medlem af mindretallet.
Som medlem modtager man jævnligt et
nyhedsbrev pr. mail
fra staben koordination, mindretalsudvikling, PR & medlemsservice.
Hvad koster et medlemskab?
Hvordan holder foreningen
kontakten
til sine medlemmer?
Nå - det lader da til
at I har check på det hele!
Hvordan skal valgene foregå? Det ser da ud til at blive et ret omfangsrigt foretagende!
Voilà!
F.eks. har Skoleforeningen og SdU de yngre generationer, hvoraf en stor del ikke har interesse for de kulturelle elementer. I begge organisationer er medlemshvervning ikke nødvendig, medlemstallet er stabilt.
Derimod har SSF en alderspyramide der står på hovedet. Distrikter bliver lagt sammen, fordi der ikke er medlemmer der vil/kan bære læsset. Det er svært at rekruttere yngre. Medlemshvervningen er møjsommelig.
En ”sammenlægning” ville rette op på dette symptom, idet det højner opmærksomheden/bevidstheden omkring de kulturelle elementer og ansvaret for helheden udbredes.

F.eks. har Skoleforeningen og SdU de yngre generationer, hvoraf en stor del ikke udviser den store interesse for de kulturelle elementer. I begge organisationer er medlems-hvervningen ikke nødvendig, medlemstallet stabilt.
Derimod har SSF en alderspyramide der står på hovedet. Det er svært at rekruttere yngre. Medlemshvervningen er møjsommelig. Distrikter bliver lagt sammen, fordi der ikke er medlemmer der vil/kan bære læsset.
En ”sammenlægning” ville rette op på dette symptom, idet det højner opmærksomheden/bevidstheden omkring de kulturelle elementer og ansvaret for helheden udbredes.
Problematikken er måske lige så gammel som Sydslesvig. Allerede Niels Bøgh Andersen sagde:
Groft formuleret:
Helt oppe: I en utilfredsstillende relation de store folkelige organisationer imellem.
Længere nede: I en svindende bevidsthed omkring de kulturelle, traditionelle og sproglige forudsætninger, for at kunne opretholde et dansk kulturelt mindretal.
Men hvor har Mindretallet et problem?
Nåh, det lyder ikke godt!Hvad er løsningen?
Vi kommer meget gerne ud til distrikter, skoler, børnehaver, fritidshjem, styrelser, fællesråd, forældreråd, landsmøder, samarbejdsråd, hovedudvalg, sydslesvigudvalg, sundhedsråd, menigheder, kirkeråd, forretningsudvalg, generalforsamlinger, osv.

Velkommen til regionsmodellen!
Inden du starter:
tænd for lyden og
klik på fuldskærm.

God fornøjelse!
Kultur- & Koncertudvalg
Årsmødeudvalg
Internationalt udvalg
Ungdom
Ungeudvalget
Rock Ya Youngster
Nordisk
Nordisk Udvalg
Kunstsamling
Kunstudvalg
Foreningskulturudvalget (FKU)
St. Knuds-Gildet
Sprog-foreningen
Slesvigsk Kreditforening
Full transcript