Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Depektibo o mga Negatibong Pamantayan ng Moralidad

No description
by

Mark Agustin Capote

on 15 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Depektibo o mga Negatibong Pamantayan ng Moralidad

Moral na Evolusyonismo
Naniniwala na ang moralidad ay di pa ganap; unti-unti at patuloy itong nagbabago at sa pagdaan ng panahon ay naging perpekto. Si Friedrich Nietzsche, isang pilosoper na German, ang nagpatanyag nito. Ayon sa kanya, sa simula pa lamang ay hindi na maliwanag ang pagkakaiba ng tama at mali. Gayun naman naniniwala siya na ang tunay na layunin ng tao ay hangarin ang kanyang pagiging Superman. Kung kaya, anumang kilos at gawa na tumutulong sa tao upang maging malakas at makapangyarihan ang siyang batayan ng moralidad. Samantala ang nagpapahina ng karakter ng tao tulad ng pagpapakumbaba, awa at kapatawaran ang siyang maituturing na masama at balakid sa kanyang pagiging ganap na Superman (Survival of the Fittest).
Mga Batayan sa Pagkilala
ng Gawang Mabuti at Masama
Mga salik na maaaring tumulak sa tao upang gumawa ng masama:
1. Kamangmangan- tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman ukol sa mga aksyon o mga karanasan at pangyayari.

2. Matinding pag-asam o passion- tumutukoy sa masidhing pag-asam o paghahangad na makaranas ng kaligayahan o kasarapan at pag-iwas sa mga bagay o karanasan na nagdudulot ng sakit o hirap.

3. Tahasang pamimilit at paggamit ng dahas upang manakot- tumutukoy sa anumang uri ng pagbabanta sa buhay ng tao. Tumutukoy rin ito sa pagpapataw ng pwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang isagawa ng isang tao ang isang gawain o kilos na labag sa kanyang kalooban.

4. Mga kinaugalian o bisyo- tumutukoy sa mga paulit-ulit na kilos o gawi na maaaring mabuti o masama. Tinatawag na birtud ang mabubuting kilos na bahagi sa pagkatao ng isang indibidwal. Samantalang bisyo naman ang katawagan sa mga kilos na masama.
Konsepto ng Pagpapahalaga
Isang paniniwala na ang pinakamataas na layunin ng tao ay magkamit ng kasiyahan. Mabuti ang isang aksyon kung ito ay nagbibigay ng makamundong kaligayahan sa tao, samantalang masama ang kilos kung nagbibigay ito ng hirap at pagdurusa (Be merry today, for tomorrow you die).
Hedonismo
Utilitaryanismo
Isang teoryang naniniwala na ang pagkakaroon ng pakinabang sa isang kilos ang siyang pamantayan ng moralidad. Mabuti ang kilos na may pakinabang at mali naman ang walang pakinabang. Sa paniniwalang ito, itinuturing ang isang tao bilang isang gamit o bagay na maaaring itipon o ibasura kung walang pakinabang.
Moral na Positivismo
Isang paniniwala na ang batayan ng moralidad ay ang mga batas ng estado. Masasabi na mabuti ang gawa o kilos ng tao kung umaayon ito sa ipinaiiral na mga batas at masasabing masama naman ito kung ipinagbabawal ng batas
Komunismo
Isang pananaw na nagpapalagay na ang pagkakapantay-pantay ng tao at pagkakaroon ng lipunang walang pag-uuri-uri ang siyang batayan ng moralidad. Anumang gawain na maituturing na makatutulong upang makamit ang ganitong tunguhin ay moral at tama (the means does not matter). Samantala, maituturing na mali ang mga aksyon at mga gawaing magiging balakid o makasasagabal dito. Ayon din sa pananaw na ito , tanging ang materyal na kalikasan ang siyang katotohanan (matter is the only reality).
1. Layunin ng Aksyon
-kumakatawan sa dahilan o tunguhin ng aksyon. Isang halimbawa nito ay ang layunin ng pagkain para sa nutrisyon o kalusugan, samantala ang pag-aaral ay tungo sa pagtuto.

2. Layon ng May-aksyon
-kumakatawan sa mismong motibo at personal na intensyon ng taong gumagawa ng aksyon. Dito maaaring magkaroon ng pagkakaiba ang tao.

3. Mga pangyayari
-mga elementong bumabalot sa kalikasan ng isang aksyon at kaukulang pananagutan sa kilos at gawa. Ipinapaliwanag nito ang mga katangian at lahat ng bagay na may kinalaman sa aksyon batay sa sumusunod:
....aksyon batay sa sumusunod:
a. Sino
-tumutukoy sa taong gumawa ng aksyon at kung minsan ay nag tumatanggap ng aksyon.

b. Ano
-tumutukoy sa ginawang aksyon, ang uri ng ginawa at bigat ng pananagutan dito.

c. Saan
-tumutukoy sa lugar na pinang- yarihan ng aksyon at mga elementong naglalarawan dito.

d. May kasama at Sino ang kasama
-tumutukoy sa mga taong kasama o nakilahok sa pagsasagawa ng aksyon.

e. Bakit
-tumutukoy sa kadahilanan, motibo at intensyon ng tao sa paggawa ng aksyon.
f. Paano
-tumutukoy sa paglalarawan ng tiyakang pamamaraan at mga gamit o paraan ng pagsasagawa ng aksyon o gawain.
g. Kailan
-tumutukoy sa oras at panahon ng pagsasagawa ng aksyon.
May dahilan at batayan ang bawat pagkilos ng tao. Nakaugat sa kalikasan ng tao ang moralidad ang kanyang pasya at pagkilos. Matatawag na tama o mabuti ang pagkilos ng tao kung ito ay nagtataas ng dognidad niya. Gayundin naman kung ito ay nakapag-aambag para sa pagkakamimit ng kanyang kaganapan. Anmang gawaing sumasalungat sa dignidad at sumisira sa buhay ng tao at ng kanyang kapwa ay matuturing na mali o masama. Kaya mahalagang maisaalang-alang at mga prinsipyo at pamantayang moral sa pagpapasya at pagkilos. Bukod dito, mahalaga ring maisapuso ng bawat isa ang pananagutan sa kanyang pagpapasya at pagkilos.
Full transcript