Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

No description
by

Aysun Gündüz

on 12 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of


14 adet dişi sıçanın iki tekrar ve 8 tekrar alt gruplarına ayrılması
2 tekrar gruplarına 2 siklus ,8 tekrar gruplarına 8 siklus KOH protokolü ( 15IU/0.2ML/rat FSH ve 48 saat sonra 5IU/0.1ML/rat hCG) uygulanması
KOH uygulaması sonucu ooferektomi ile elde edilen ovaryumların %10 luk tamponlu formalin içinde tespiti
Parafine gömme ve seri kesit alımı
Sistematik-rastgele preparat seçimi
Hematoksilen-eozin ile boyama
Cavalieri prensibi ile korpus luteum hacminin hesaplanması
Verilerin gözlemci içi, gözlemciler arası uyum katsayısı ile değerlendirilmesi
Fazla sayıda ve aralıksız KOH tedavisinin ovaryum yapısı ve corpus luteum hacmine etkisinin tespiti
İnfertilite tedavisinde üst üste uygulanan KOH Protokolünün sıçan ovaryum yapısına etkisi
Projenin Önemi
Tüp bebek tedavisi alanlarda ve oosit donörlerinde aralıksız uygulanan KOH protokolü hormonlarının ovaryum yapısında oluşturduğu değişiklikleri ortaya koymak
Konu ile İlgili Literatürlerin Derlenmesi

Overlerden çok sayıda ve iyi kalitede oosit elde edilmesi
Başlangıç ilaç dozu seçim kriterleri:
Yaş
Bazal FSH
BMI
Antral folikül sayısı (1)

Proje Araştırmacıları

Bensu KOÇYİĞİTOĞLU
Aysun GÜNDÜZ
Hatice Azra ÇAĞLAK
Soheil KOOHNAVARD
Sina KOOHNAVARD

SUNUM PLANI
SIÇANLARDA ARDIŞIK HİPERSTİMÜLASYON TEDAVİSİ SONRASI OVARYUMDA İZLENEN DEĞİŞİKLİKLERİN MORFOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
Projenin Özeti
Projenin Amacı
Projenin Önemi
Konuyla ilgili literatürlerin derlenmesi
Gereç ve yöntem
Zamanlama çizelgesi
Araştırma bütçesi
Kaynaklar
Projenin Özeti
Projenin Amacı
Korpus luteum hacminin Cavalieri metoduyla incelenmesi
Morfometrik ölçümlerin interobserver ve intraobserver güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Gereç ve Yöntem


Retrospektif-deneysel bir çalışma
Mart-Nisan 2014
AÜTF Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında AÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 02.09.2009 tarih ve 2009-46-230 karar numaralı onayı alındıktan sonra gerçekleştirilen çalışmaya ait doku kesitleri
2 tekrar deney grubu
Aralıksız 2 siklus KOH protokolü uygulaması
8 tekrar deney grubu
Aralıksız 8 siklus KOH protokolü uygulaması
KOH protokolünün ( 15IU/0.2ML/rat FSH ve 48 saat sonra 5IU/0.1ML/rat hCG) kas içine insülin iğnesi ile uygulanması
Ketamin ksilazin anestezisi altında bilateral ooferektomi işlemi
%10’luk tamponlu formalin içerisinde doku tespiti
Rutin histolojik takip yöntemleri
Parafine gömme ve seri kesit alımı
Hematoksilen eozin boyama
İlk 30 preparattan rastgele bir preparat
Kalan preparatlardan her 30.preperatın seçilmesi
HİPOTEZLER

Aralıksız KOH tedavisi uygulanan 8 tekrar grubunda ve 2 tekrar grubunda corpus luteum hacimlerinde farklılık bulunması
Hacim ölçümlerinde sık kullanılan Cavalieri prensibi kullanılarak yapılan ölçümlerde, gözlemci içi ve gözlemciler arası tutarlılık gözlenmesi
Zamanlama Çizelgesi
Araştırmanın planlanması: Kasım 2013
Araştırma sonuçlarının yazılması ve poster hazırlanması: Mayıs 2014
Verilerin değerlendirilmesi ve analizi: Nisan 2014
Preparatların incelenmesi: Şubat-Mart 2014
Araştırmanın konusu ile ilgili bilgi toplama ve araştırma ile ilgili ön çalışma: Aralık 2013
Araştırma bütçesi
Kaynaklar
1. Speroff L, Glass N. H, Kase R. G. Clinical Gynaecologic Endocrinology and Infertility. 6th edition. 1999:84,171,213,236,1013,1075,1097,1133.
2. Kligman I, Rosenwaks Z: Differentiating clinical profiles: predicting good responders, poor responders, and hyperresponders. Fertil Steril. 2001;76:1185
3. Tarlatzis BC, Zepiridis L, Grimbizis G, Bontis J: Clinical management of low ovarian response to stimulation for IVF: a systematic review. Hum Reprod Update 2003;9:61.
4.Howard CV, Reed MG. Unbiased Stereology: Three dimensional measurement in microscopy, Oxford, Bios Scientific Publishers,1998.
5. Gundersen HJG, Jensen EB. The efficiency of systematic samplingin stereology and its prediction. J Microsc 1987
6. Paulson RJ, Do YS, Hsueh WA, Eggena P, Lobo RA. Ovarian renin production in vitro and in vivo: Characterization and clinical correlation. Fertil Steril 1989
7.Enskog A, Henriksson M, Unander M, Nilsson L, Brännström M. Prospective study of the clinical and laboratory parameters of patients in whom ovarian hyperstimulation syndrome developed during controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization. Fertil Steril 1999
8. Forman RG, Frydman R, Egan D, Ross C, Barlow DH. Severe ovarian hyperstimulation syndrome using agonists of gonodotropin-releasing hormone for in vitro fertilizasyon: an European series and a proposal for prevention. Fertil Steril 1990
9. Papanikolaou E.G, Tournaye H, Verpoest W, et al. Early and late ovarian hyperstimulation syndrome: early pregnancy outcome and profile. Human Reprod 2005
10. Delvigne A, Rozenberg S. Review of clinical course and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Human Reprod Update 2003
11. Delvigne A, Rozenberg S. Review of clinical course and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Human Reprod Update 2003
12. Özdemir S, Cihangir N, Çolakoğlu MC. Çoğul gebeliğin eşlik ettiği ciddi bir ovaryan hiperstimülasyon sendromu olgusu. Genel Tıp Derg 2009
5 haftalık Wistar Albino türü dişi 7'şer sıçandan 2 grup oluşturulmuştur.
Fotomikroskopta fotoğraflama
Cavalieri yöntemi ile noktalı alan cetveli kullanımı
Corpus luteum hacmi ve tüm ovaryum hacmi hesaplama
İki grubun corpus luteum hacimlerini Mann Whitney U testi kullanarak karşılaştırma
Gözlemciler arası ve gözlemci içi uyum, sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) ve Kappa katsayısı kullanarak hesaplama (SPSS 11.5 Paket Programı)
Baskı Masrafları (Fotoğraflardan renkli çıktı ve noktalı alan cetveli basımı): 250 TL
Yardımcı üreme teknikleri
KOH (Kontrollü Ovaryum Hiperstimülasyonu) protokolleri
Uzun protokoller
Önceki siklusun midluteal döneminde gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) analoğu (GnRH-a) kullanılarak hipotalamus-hipofiz-over aksının baskılanması ve follikül gelişiminin hekim tarafından kontrol edilmesi
Kısa protokoller
GnRH analoğu kullanılmaksızın menstrual siklusun başlangıcı ile indüksiyona başlanması ve overlerin maksimum düzeyde uyarılması (2,3)
Cavalieri Prensibi
Hacmi hesaplanmak istenen yapının eşit aralıklı ve birbirine paralel kesitlere ayrılması
Her bir dilimin aynı yöne bakan yüzey alanlarının hesaplanması (noktalı alan ölçüm cetveli)
Hesaplanan alanın, kesit kalınlığı ile çarpımı
(4)
Vref = ∑ai.t
Toplam hacim
Yüzey alanı
Kesit kalınlığı
KOH Protokollerinin Yan Etkileri ve Komplikasyonları

Ovaryum Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS):
Ovaryum büyümesi, yüksek serum seks steroidleri ve ilk olarak periton boşluğunda damar dışı sıvı birikimi ile karakterize potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur.
Yükselmiş LH, FSH, hCG ve E2 düzeyleri ile ilişkilidir.
bozulmuş karaciger fonksiyon testleri, venöz ve arteriyel trombozis, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Ve ölümler rapor edilmiştir.
Hafif formu IVF sikluslarının %20-35'inde, orta dereceli formu %3-6'sında, şiddetli formu ise %0,1-0,2'sinde meydana gelebilir.
Venöz Tromboembolizm:
Nadir bir komplikasyondur.
Çoklu Gebelikler:
İnfertilite tedavisi uygulamaları sonucunda çoklu doğum sıklığı giderek artmıştır.
İleri Dönem Ovaryum Kanseri Riski:
Yüksek gonadotropin ve östrojen düzeyleri ile aralıksız ovulasyonun ovaryum yüzey epitelinden köken alan kanserler için risk faktörü oluşturduğu düşünülmektedir.
Gözlemci-içi, Gözlemciler-arası uyum
(Intra-rater, Inter-rater)
Bir ölçümün güvenilir olmasının koşulu: Aynı gözlemciyle, aynı ölçüm aracıyla, aynı koşullar altında, aynı denekten, aynı yanıtın alınması

Sağlık alanında en yaygın kullanılan güvenirlik çalışmaları:
Gözlemci-içi ve gözlemciler-arası uyum

Ölçümler sürekli olduğunda ilk durumda, gözlemci-içi (intra-rater), ikinci durumda ise gözlemciler-arası (inter-rater) uyumun, sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) ya da uyum ilişki katsayısı kullanılarak değerlendirilmesi
(12)
Full transcript