Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

No description
by

Lucka Polášková

on 10 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
OSN
nejznámější a celosvětově nejuznávanější mezinárodní instituce
založena 26.června 1945 na základě podpisu Charty OSN na konferenci v San Franciscu
podepsalo ji 50 + 1 států včetně bývalého Československa
sídlo v New Yorku (pobočky ve Vídni a Ženevě)
současnost: 192 členů
SPOLEČNOST NÁRODŮ
přechůdkyně OSN
založena v roce 1919
cíl: udržení míru ve světě
nezabránila 2.světové válce a neobstála jako garant světového míru
formálně zrušena v r.1946
CHARTA OSN
přijata 26.června 1945
podmínkou pro vstup v platnost byla ratifikace Francie, Číny, SSSR, Velké Británie, USA a většiny ostatních signatárních států
oficiálně OSN vzniklo 24.října 1945
CHARTA OSN
ZMĚNY CHARTY
podle článku 108 může být Charta změněna se souhlasem 2/3 členů Valného shromáždění a ratifikací 2/3 členských států
(včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti)
Charta byla dosud změněna třikrát.
Kapitola I. - stanovuje cíle,zásady organizace,udržuje mezinárodní mír a bezpečnost
Kapitola II. - upravuje podmínky členství
Kapitoly III. – XV. - popisuje orgány OSN a jejich pravomoce
Kapitoly XVI. a XVII. - zásady integrace OSN
Kapitoly XVIII. a XIX. - upravují změny a ratifikaci Charty
ORGÁNY OSN
Rada bezpečnosti
Valné shromáždění
Mezinárodní soudní dvůr
Hospodářská a sociální rada OSN
Poručenská rada
Sekretariát OSN
RADA BEZPEČNOSTI
nejvyšší výkonný orgán
nese odpovědnost za mezinárodní mír a nebezpečné situace
v pravomoci Rady je i uvalení sankcí na státy a schválení mezinárodních mír.operací
15 členů: 10 členů je volených na Valným shromážděních na 2 roky, 5 členů je stálých ( USA, VB, Fr, Čína, SSSR )
1994-1995 ČR nestálým členem
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
složené ze zástupců všech členských států
jedna země = jeden hlas
volí generálního tajemníka OSN a nestálé členy Rady bezpečnosti
koná se každý rok na podzim + mimořádé situace
u důležitých rozhodnutí se musí dohodnout 2/3 států
MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
založen v r.1945, sídlí
v Haagu, soudní orgán
řeší mezinárodní spory, které mu předloží státy
15 nezávislých soudců
z různých států
jsou voleni na 9 let VS a RB
Ekonomická
a sociální rada
ECOSOC
skládá se z 54 členských států
otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem
5 regionálních komisí: Evropu, Afriku, Latinskou Ameriku, Asii + Tichomoří a západní Asii
PORUČENSKÁ RADA

poručenství: omezení suverenity státu ve prospěch jinýho státu
zabývala se správou některých nesamostatných území
účelem této soustavy bylo podporovat povznesení obyvatel těchto území k samosprávě a nezávislosti
celkem 11 území, které se postupně osamostatněly
ukončení činnosti v r. 1945
SEKRETARIÁT OSN
v čele stojí generální tajemník = nejvyšší správní úředník
jsou mu také svěřeny diplomatické úkoly, zvláště při urovnávání mezinárodních konflikt
CÍLE
Udržet světový mír a bezpečnost
Rozvíjet přátelské vztahy mezi státy
Řešit ekonomické, kulturní, sociální a humanitární problémy
Rozvíjet respekt k lidským právům
PRINCIPY
všechny ČS jsou suverénní a rovnoprávné
členové OSN se dobrovolně zavazují plnit své povinnosti vyplývající z Charty
řešení konfliktů mírovou cestou
nesmí používat sílu ani hrozby silou
ČS se zavazují poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci
ZAČLENĚNÉ ORGANIZACE
Mezinárodní měnový fond - založen r.1944 v Bretton Woods, Washington, podporuje stabilitu měnových systému ve světě
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu ( UNESCO )
Dětský fond ( UNICEF )
Světová zdravotnická organizace ( WHO )
Mezinár. agentura pro atomovou energii ( IAEA)
...
Full transcript