Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vấn đề dân tộc và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-L

No description
by

ngan nguyen

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vấn đề dân tộc và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-L

Sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông khi hình thành dân tộc
Khái niệm dân tộc
Vấn đề dân tộc và những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
Khái niệm dân tộc
Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng CNXH
Chỉ cộng đồng người cụ thể có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững ,có sinh hoạt kinh tế chung, ngôn ngữ chung, sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với cộng đồng khác; xuất hiện sau cộng đồng bộ lạc, kế thừa và phát triển hơn những nhân tố tộc người bộ lạc và thể hiện thành ý thức tự giác dân tộc.
Thứ nhất:
Dân tộc Miao ở phía Tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Người Tuareg ,dân tộc mục đồng du cư Berber
Dân tộc Mèo, Việt Nam
Theo nghĩa này dân tộc được hiểu là một bộ phận của một quốc gia, cộng đồng xã hội theo nghĩa là các tộc người.
Thứ hai :
Chỉ một cộng đồng người ổn định,bền vững hợp thành nhân dân quốc gia,có lãnh thổ chung,
nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, truyền thống văn hóa,truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước.
Canada
Trung Quốc
Theo nghĩa này,dân tộc là toàn bộ
nhân dân một nước,là quốc gia-dân tộc.
Phương Đông
Phương Tây
- Sự phát triển lực lượng sản trên cơ sở nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa (TBCN) mở rộng => phá vỡ tình trạng cát cứ phong kiến => thị trường địa phương khép kín bị xóa bỏ => thị trường dân tộc xuất hiện.
- Cùng với quá trình kinh tế,sự phát triển chín muồi của ý thức,văn hóa,ngôn ngữ => một bộ tộc hay nhiều bộ tộc hợp nhất lại.
- Đây là loại hình dân tộc chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản,giai cấp tư sản lãnh đạo => Dân tộc Tư sản.
- Hoàn cảnh lịch sử có tính đặc thù, yếu tố tự nhiên - xã hội, quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước ... => hình thành dân tộc.
- Dân tộc đã ra đời trước khi CNTB được xác lập ,có thể coi đây là loại hình dân tộc tiền TB hình thành trên cơ sở một nền văn hóa ,một ý thức ,tâm lý dân tộc phát triển chín muồi nhưng lại có một cơ sở kinh tế chưa phát triển.
    Khái niệm dân tộc và khái niệm quốc gia có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Dân tộc bao giờ cũng ra đời trong một quốc gia nhất định và thực tiễn lịch sử đã chứng minh : Những nhân tố hình thành dân tộc chín muồi thường không tách rời với sự chín muồi của những nhân tố hình thành quốc gia. Đây là những nhân tố bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin
về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc
- Vấn đề dân tộc là những nội dung nảy sinh trong quan hệ giữa các dân tộc diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội tác động xấu đến mỗi dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc với nhau cần phải giải quyết.
- Thực chất của vấn đề dân tộc là sự va chạm, mâu thuẫn lợi ích giữa các dân tộc trong quốc gia đa dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau.
Kích động chia rẽ của các thế lực phản động đối với các dân tộc.
Vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề dân tộc gắn kết chặt chẽ với vấn đề giai cấp. Giải quyết vấn đề dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng CNXH
Xu hướng thứ nhất
Khi mà các tộc người, cộng đồng dân cư có sự trưởng thành về ý thức dân tộc, sự thức tỉnh về quyền sống của mình, thì các cộng đồng dân cư đó muốn tách ra thành lập các dân tộc độc lập. Trên thực tế, xu hướng này đã biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc, thành lập các quốc gia dân tộc độc lập.
Nam Sudan
Brunei
Họ ý thức được rằng ,chỉ trong cộng đồng dân tộc độc lập họ mới có quyền quyết định con đường phát triển của dân tộc mình.
Xu hướng thứ hai
Các dân tộc (trong một quốc gia hay nhiều quốc gia) muốn liên hiệp. Sự phát triển của lực lượng sản xuất,của giao lưu kinh tế,văn hóa trong chủ nghĩa tư bản tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế mở rộng,xóa bỏ sự biệt lập,khép kín,thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau.
ASEAN
EU
WTO
APEC
Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
Chủ nghĩa Mác-Lênin coi vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc luôn luôn là nội dung quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cách mạng XHCN. Giải quyết vấn đề dân tộc quyết định đến sự ổn định, phát triển hay khủng hoảng, tan rã của một quốc gia dân tộc.
Giải quyết vấn đề dân tộc không được phép xa rời cách mạng vô sản, phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân; vì lợi ích cơ bản,lâu dài của quốc gia dân tộc.
Thực chất giải quyết vấn đề dân tộc là: Xác lập quan hệ công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia, giữa các quốc gia dân tộc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…
Trên cơ sở trên,Lênin đã nêu ra “Cương lĩnh dân tộc” với ba nội dung cơ bản:
+ Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng.
+ Các dân tộc được quyền tự quyết.
+ Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.

Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Tất cả dân tộc dù đông hay ít người ,trình độ có cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau; không có đặc quyền ,đặc lợi về kinh tế,chính trị,văn hóa,ngôn ngữ cho bất cứ dân tộc nào.

Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc, là mục tiêu phấn đấu của các dân tộc.
Nông Đức Mạnh
Dân tộc:Tày
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Bà Tòng Thị Phóng
Dân tộc:Thái

Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Dân vận Trung ương
Phó chủ tịch Quốc hội
Vấn đề bình đẳng giữa các
quốc gia – dân tộc
Quyền bình đẳng dân tộc luôn gắn liền với các cuộc đấu tranh
“Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bá quyền nước lớn”
Phân biệt chủng tộc: thường được định nghĩa là một niềm tin hoặc giáo lý rằng sự khác biệt cố hữu về sinh học giữa các chủng tộc khác nhau của loài người quyết định thành tựu phát triển cá nhân, với hệ quả rằng chủng tộc của mình siêu việt hơn và có quyền cai trị các chủng tộc khác.
“Chống sự áp bức bóc lột của các nước tư bản phát triển đối với các nước lạc hậu, chậm phát triển lề kinh tế”
Cả hai xu hướng trênđều gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc
Crimea sát nhập với Nga
Chủ nghĩa Mac-Lenin khẳng định rằng: chỉ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, khi tình trạng áp bức giai cấp, tình trạng người bóc lột người bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc cũng bị xóa bỏ.

Hai xu hướng này vận động trong một thể thống nhất, khách quan của phong trào dân tộc và ngày nay, nó đang có những biểu hiện rất phong phú và đa dạng.
Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, hai xu hướng phát huy tác động cùng chiều, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và diễn ra trong từng dân tộc, trong cả cộng đồng quốc gia trên cơ sở hợp tác bình đẳng giữa các dân tộc, tôn trọng và hữu nghị.
Trong thời đại ngày nay, các dân tộc có xu hướng xích lại gần nhau thành những liên minh trên cơ sở lợi ích chung nhất định của các dân tộc. Hơn nữa sự liên minh đó còn tạo nên sức hút trên toàn cầu nhằm tập trung giải quyết những vấn đề chung của cả nhân loại như: phòng chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân,chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống dịch bệnh, khủng bố...
Dịch bệnh
Chiến tranh hạt nhân
Khủng bố
Ô nhiễm
Ngày nay, mọi quốc gia đều bình đẳng trong quan hệ quốc tế
Các dân tộc có quyền tự quyết
- Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc, quyền tự quyết định con đường phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của dân tộc mình.
- Quyền dân tộc tự quyết bao gồm:
+ Quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập (vì lợi ích của các dân tộc, chứ không phải vì mưu đồ và lợi ích của một nhóm người nào)
+ Quyền tự nguyện liên hiệp lại với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng
Lưu ý:
Khi xem xét giải quyết quyền tự quyết của dân tộc cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân: ủng hộ các phong trào dân tộc tiến bộ, kiên quyết đấu tranh chống lại những mưu toan lợi dụng quyền dân tộc tự quyết để can thiệp vào công việc nội bộ các nước đòi ly khai chia rẽ dân tộc.
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
Các giai cấp công nhân thuộc các tầng lớp khác nhau đều thống nhất, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.
Phong trào bãi công từ nữ công nhân ngành dệt và may tại Chicago và New York.
Phong trào công nhân ở Đức
Phong trào công nhân ở Úc
Phong trào công nhân ở Hà Lan
Ý NGHĨA
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc là nội dung cơ bản nhất trong “ Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác Lê-nin:
+ Phản ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân
+ Phản ánh sự thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giai cấp.
+ Đảm bảo cho phong trào giải phóng dân tộc có đủ sức mạnh để dành thắng lợi.
+ Là điều kiện thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Do đó là cơ sở để giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc bị áp bức.
Full transcript