Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stanovenie hodnoty podniku

No description
by

Stanislava Strelcová

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stanovenie hodnoty podniku

Stanovenie hodnoty podniku
Kombinované metódy
na základe stavových aj tokových veličín
Dôvody stanovenia hodnoty podniku
Interné dôvody:
zabezpečenie informovanosti vlastníkov a manažérov o stave podniku.
Externé dôvody:
zabezpečenie informovanosti aktérov formálneho riešenia podnikovej krízy, investičných zámerov a pod.
Cena vs. hodnota
Cena
výsledok dohody kupujúceho a predávajúceho
Hodnota
subjektívne vnímanie minulých, súčasných a budúcich úžitkov produktu, podniku...

Metódy stanovenia hodnoty podniku
Účtovná metóda
hodnota podniku je rozdielom medzi účtovnými hodnotami majetku a záväzkov,
výhoda
: jednoduchosť,
nevýhody
: nerešpektuje vplyv času, nezohľadňuje majetok s nulovou ZC a nemajetkové súčasti.

Informačné vstupy
interné podnikové informácie,
odvetvové informácie a prognózy,
makroekonomické informácie.
Odvetvové informácie:
vývoj konkurencie,
štruktúra trhu,
preferencie a zvyklosti zákazníkov, ...
Východiskové metódy
Majetkové metódy
na základe stavových veličín
Korekčné metódy
plnia verifikačnú funkciu
Interné podnikové informácie:
účtovná závierka,
strategické plány,
manažérsky reporting...
Makroekonomické informácie:
stav a vývoj ekonomiky krajiny,
podporné programy,
ratingové hodnotenia krajiny, ...
Metódy orientované na toky
na základe tokových veličín
Opčné metódy
na základe vzájomnej dohody o cene a termíne predaja/kúpy
Relatívne metódy
Výnosová metóda
hodnota podniku sa určí ako podiel trvalo udržateľného rastu a požadovanej miery výnosnosti

Substančná metóda
hodnota podniku je rozdielom medzi upravenými hodnotami majetku a záväzkov na základe reprodukčnej alebo likvidačnej ceny,
výhoda
: reálnejšie zobrazenie hodnoty majetku podniku,
nevýhoda
– nerešpektuje vplyv času.

Dividendová metóda
výpočet trhovej hodnoty vlastného kapitálu,
založená na dividendách a kapitalizovanom zisku (rozdiel medzi obstarávacou a predajnou cenou akcie)
Metóda diskontovaného free cash flow
hodnota podniku sa stanovuje na základe súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov
Metóda priemernej hodnoty
na základe substančnej a výnosovej metódy,

Metóda ekonomickej pridanej hodnoty
kombinácia výsledku hospodárenia a miery rizika
Metóda nadzisku
predpoklad: zisk pripadajúci na vlastníka musí byť vyšší ako alternatívny výnos z bezrizikovej investície
Vlastný kapitál ako kúpna opcia
ak je na finančnom trhu kútovaná cena opcie na akcie ohodnocovaného podniku, je možné ju využiť ako základ pre stanovenie hodnoty podniku.
Reálna opcia
zohľadňujú strategický potenciál podniku,
metóda okrem základných podnikových výsledkov zachytáva aj rozhodujúce faktory úspešnosti podnikania.
Metóda multiplikátorov
hodnota podniku vychádza z výsledkov, ktoré dosahujú porovnateľné podniky,
multiplikátorom môže byť napr. pomer zisku a účtovnej hodnoty podniku.
Metóda porovnávania
konfrontácia základných finančných kategórií ohodnocovaného a porovnávaného podniku,
predpoveď budúceho vývoja na základe diferencií.
Metóda porovnávateľných transakcií
porovnanie s podnikom, ktorý bol predmetom obchodnej transakcie,
hodnota podniku bude kopírovať hodnotu porovnávaného podniku
Metóda porovnávania zákazníkov
východisko: definovanie ťažiskovej skupiny zákazníkov,
priradenie objemu minulých transakcií,
stanovenie budúceho objemu transakcií,
porovnanie s ostatnými podnikmi v odvetví.
Zdroj: Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie
Full transcript