Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Цэвэр хөгжлийн механизм

Киотогийн протокол ба цэвэр хөгжлийн механизм

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Цэвэр хөгжлийн механизм

2 Үндсэн зорилготой: Төсөл хэрэгжүүлсний үндсэн дээр бодит хэмжигдэхүйц, нэмэгдэл чанартайгаар удаан хугацаанд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулан түүнийгээ Киотогийн протоколоор ХХ-н ялгаралтаа бууруулах тоон үүрэг хүлээсэн орнуудад худалдан протоколоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь туслах
Протоколд нэгдэн орсон хөгжиж буй орнуудад тогтвортой хөгжилд хүрэхэд нь туслах Цэвэр хөгжлийн механизм ЦХМ нь:
Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг баталгаажуулах механизм юм
Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулж буй төслүүдэд урамшуулал олгох механизм юм
Хөгжиж буй орнуудад тогтвортой хөгжихөд нь туслах механизм юм Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухайн НҮБ-ын суурь конвенц (1992) Киотогийн протокол Цэвэр хөгжлийн механизм Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!!! Зорилго Агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн нягтаршил буюу агууламжыг уур амьсгалд ноцтой нөлөөлхөөргүй түвшинд тогтворжуулах
Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг бий болгох
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ноцтой нөлөөлхөөргүй түвшинд байлгах Нийтлэг боловч харилцан адилгүй үүрэг хариуцлагын зарчимд суурилсан НҮБУАӨСК-ийг илүү хүчтэй баримт бичиг болгосон олон улсын эрх зүйн акт юм. Өндөр хөгжилтэй орнуудад хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах тоон үүрэг хүлээлгэсэн. Үндсэн зорилго Аж үйлдвэржсэн 37 орон болон Европын Холбоо 2008-2012 оны эхний үүрэгт хугацаанд хүлэмжийн хийн ялгаралтаа 1990 оны түвшингээс дунджаар 5,2 хувиар бууруулах үүрэг хүлээлгэсэн. Хэрэгжүүлэгч механизмууд 1. Хамтарсан хэрэгжүүлэлт 3. Цэвэр хөгжлийн механизм 2.Ялгаралтын олон улсын худалдаа Нүүрстөрөгчийн худалдаа Цэвэр хөгжлийн механизмын үе шатууд www.cdm-mongolia.com 1.Ерөнхий мэдээлэл Цэвэр хөгжлийн механизм Монголд Монгол дахь ХХ-н ялгаралт, ирээдүйн хандлага Эрчим хүчний салбар Түлшнээс алдагдах ХХ-н ялгаралт Түлшний зарцуулалт Хөдөө аж ахуйн салбар Монгол дахь ХХ-н ялгаралт, ирээдүйн хандлага (2) Эрчим хүчний эрэлтээс үүдэлтэй ХХ-н ялгаралтын төсөөлөл, түлшний төрлөөр Эрчим хүчний эрэлтээс үүдэлтэй ХХ-н ялгаралтын төсөөлөл, салбараар ХХ-н ялгаралтын хандлагын индекс Эх сурвалж: Монголын 2-р үндэсний тайлан ХХ-н ялгаралтыг бууруулахтай холбоотой үндэсний бодлого, хөтөлбөр (2) Бүтэц, зохион байгуулалт Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ийн суурь конвенц болон түүний Киотогийн протоколын хүрээнд Монгол улсын хүлээсэн үүргийг биелүүлэхтэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой үндэсний бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой салбар дундын бодлого үйл ажиллагааг зохицуулах Монгол дахь ЦХМ-ын өнөөгийн байдал 4 Монгол дахь ЦХМ-ын өнөөгийн байдал (2) Нүүрстөрөгчийн худалдаа www.cdm-mongolia.com Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл
http://unfccc.int
www.cdm-mongolia.com... www.cdm-mongolia.com Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл
http://unfccc.int
www.cdm-mongolia.com... Нүүрстөрөгчийн зах зээл.

Нүүрстөрөгчийн зах зээлийн үндэс суурийг НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-оор бий болгосон бөгөөд уг конвенцийн хүрээнд бий болсон Киотогийн протокол түүнийг даган гарсан хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах талаар үндэсний болон олон улсын хууль, дүрэм журам нь нүүрстөрөгчийн зах зээлийг бий болгодог. НҮБУАӨСК
•Дэлхийн уур амьсгал хүний үйл ажиллагаанаас болж өөрчлөгдөж буйг хүлээн зөвшөөрч буйн илрэл болгон НҮБУАӨСК (Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Суурь Конвенц)-ийг 1992 онд тунхагласан.
•НҮБУАӨСК нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар цаашид авах шаардлагатай алхам, гэрээ хэлэлцээрийн суурийг бий болгосон.
•Конвенцийн эцсийн зорилго нь “Агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг уур амьсгалын системд ноцтой өөрчлөлт оруулахааргүй түвшинд байлгаж тогтворжуулах” юм.
•НҮБУАӨСК-оор улс орнуудыг дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлсөн түүхэн нөлөөллөөр нь (дэлхийн агаар мандалд ялгаруулсан хүлэмжийн хийн түүхэн хэмжээгээр нь) хавсралт нэгийн болон хавсралт нэгийн бус орнууд гэж ангилсан.
•1997 онд НҮБУАӨСК-ийн талуудын 3-р бага хурлаар Киотогийн протоколыг гаргасан.

Киотогийн протокол
•Киотогийн протокол нь конвенцийн хавсралт нэгийн орнуудад (‘Баян орнуудад’) хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах үүрэг өгсөн (CO2, CH4, N2O, SF6, PFCs, HFCs).
•Хавсралт нэгийн орнууд хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах буюу хязгаарлах үүргээ биелүүлэх ажлыг зардал багатай байлгахын тулд Киотогийн протокол нь зарим нэг тал дээр уян хатан хандсан. Нэг арга зам нь хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах үүрэг хүлээгээгүй Монгол зэрэг улс орнуудаас ЦХМ-ын шугамаар бий болсон ялгаралтын бууралтын кредитийг худалдан авч хүлэмжийн хийн ялгаралтаа бууруулах үүрэгтээ тооцуулах боломж юм. Зах зээлийн үнэ Хүлэмжийн хийнүүд Төрөл
Full transcript