Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Logistyka w przedsiębiorstwie

No description
by

Ania Rymarczyk

on 13 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka w przedsiębiorstwie
Infrastruktura logistyczna
Środki techniczne stosowane w procesach fizycznego przepływu produktów a także w procesach informacyjnych logistyki oraz sposoby ich użycia oraz systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju infrastrukturę procesów logistycznych.Warunkuje ona swobodny przepływ strumieni materiałowych i informacyjnych między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi.

Bibliografia:
Historia logistyki
Pochodzenie francuskie:
"logis " -zakwaterowanie,
"logistique "- sztuka przemieszczania wojsk, transport zaopatrzenia, planowanie działań wojennych.

Reguła 7W (7R-ang.):
1. właściwy produkt (right product), 2. właściwa ilość (right quantity),
3. właściwy stan (right condition),
4. właściwe miejsce (right place),
5. właściwy czas (right time),
6. właściwy klient (right customer),
7. właściwa cena (right price).

Logistyka -definicja
Proces planowania, realizowania, kontrolowania, sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji od punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyka dotyczy również procesów przepływów związanych z utylizacją, naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.

zaopatrywanie, przemieszczanie i kwaterowanie wojsk
W starożytnej Grecji:
"logos"-liczenie, rozum,
"logistike" -sztuka kalkulowania,
"logistate"- administrator odpowiedzialny za zabezpieczenie i przygotowanie legionów do wojny.
Logistyka w przedsiębiorstwie
Podejście logistyczne możemy traktować jako zorganizowany system planowania, realizacji i kontroli procesów fizycznego przepływu produktów i usług wraz z przypisanymi im strumieniami informacyjnymi, ukierunkowany na maksymalne zaspokojenie potrzeb klienta przy minimalnych kosztach logistycznych.

Tak rozumiana logistyka odnosi się z jednej strony do sfery ogólnogospodarczej, gdzie utożsamiana będzie z makrologistyką , z drugiej strony każdy podmiot gospodarczy tworzy swój indywidualny system mikrologistyki.
Cele logistyki w przedsiębiorstwie
zmniejszenie zapasów,
skrócenie czasu realizacji dostaw,
eliminacja ogniw pośrednich,
wysokie wykorzystanie infrastruktury, personelu,
szybki, bezawaryjny przepływ informacji,
poprawa poziomu obsługi klienta,
usprawnienie procesu zarządzania
obniżenie kosztów przepływu dóbr.

Naturalne fazy procesów logistycznych
pozyskiwanie surowców i dóbr z przyrody;
przetwórstwo surowców w materiały i półfabrykaty;
produkcja półfabrykatów, podzespołów i elementów;
produkcja dóbr finalnych, produkcyjnych i konsumpcyjnych;
handel środkami produkcji i środkami konsumpcji;
procesy usługowe , remontowe, naprawcze;
utylizacja i pozyskiwanie odpadów dla sfery przetwórstwa .

Fizyczne procesy logistyczne

obsługa klienta,
prognozowanie popytu,
planowanie sprzedaży i produkcji,
kontrolowanie stanu zapasów magazynowych,
procesy zaopatrzeniowe i związane z nimi czynności transportowe,
procesy manipulacyjne i składowanie, oraz przepływy informacyjne dotyczące tych procesów,
lokalizacją podmiotów gospodarczych na rynku,
optymalizacją sieci transportowych,
gospodarka odpadami.

Procesy logistyczne
Proces logistyczny
Uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Całość zintegrowanych procesów tworzy system logistyczny. Efektem tego procesu jest usługa logistyczna, czyli odpowiednie przetransportowanie lub magazynowanie produktów w jakości, ilości oraz czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów.

Na całokształt infrastruktury procesów logistycznych składają się głównie następujące grupy środków technicznych:

budynki i budowle magazynowe,
środki transportu i manipulacji ,
maszyny i urządzenia techniczne,
opakowania,
środki i techniki informacyjne.

koszty logistyczne- definicja
To wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są wywołane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymanie zapasów.


Koszty logistyki powinny obejmować (J. Kwejt)
• planowane koszty logistyki

• koszty logistyki ponadplanowe i pozaplanowe, np. utrzymania nadmiernych zapasów i kredytów, koszty niewłaściwego transportu itp.,

• straty spowodowane wadliwą gospodarką materiałową np. przestoje z braku materiału, braki produkcyjne zawinione niewłaściwym materiałem i kary za niewłaściwe dostawy.

Kryteria podziału kosztów logistycznych:
Czynniki wpływające na koszty logistyki

Zbyt
:
wydłużone czasy dostaw,
zła (niska) gotowość dostaw,
niska pewność (niezawodność) dostaw,
wysokie koszty procesu dystrybucji,
zła jakość dostaw.

KOSZTY LOGISTYCZNE
KOSZTY
SENSU STRICTO
KOSZTY
ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
UTRACONE
POTENCJALNE
PRZYCHODY
(KORZYŚCI)
WYDATKI FINANSOWE
KOSZTY PRACY I ZUŻYCIA CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH
Zaopatrzenie
wysokie koszty procesów zaopatrzenia,
zamrożenie środków obrotowych poprzez wydłużony
czas transportu,
wysokie zapasy magazynowe,
wysokie nakłady na transport,
wysokie straty (ubytki) materiałowe,
niedostateczne związki z dostawcami.
Produkcja:
długie czasy przepływów i niska rytmiczność dostaw,
niedostateczne wyprzedzenie informacyjne procesów zaopatrzenia,
niski poziom procesów TPM (transport, przeładunek, magazynowanie).
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie logistyczne składa się z formułowania strategii, planowania, sterowania i kontroli procesów przepływu i magazynowania surowców, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz związanych z nimi przepływu informacji od dostawców do przedsiębiorstwa, wewnątrz przedsiębiorstwa i z przedsiębiorstwa do końcowych odbiorców
System logistyczny
Cechy systemu logistycznego:
Klasyfikacja:
Podsystemy
Podsystem zarządzania
planistyczny
- zajmuje się planowaniem produkcji, potrzeb materiałowych, zaopatrzenia, zapasów, spedycji.
decyzyjny
- opracowuje zamówienia, decyzje materiałowe, sterowanie zamówieniami, sterowanie zespołami, przepływy zapasów, sterowanie spedycją.
podsystem informacyjny
- zbiera dane, przetwarza informacje, emituje dane.

Podsystem wykonawczy - transport, magazynowanie, zapasy, opakowania, zamówienia i obsługa nabywców.

Celowo zorganizowany i połączony zespół elementów takich jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca,
wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

struktury
:
przestrzenna
organizacyjna
informacyjna

wysoki stopień spójności - zmiana w jednym podsystemie pociąga za sobą zmiany w pozostałych podsystemach.
elastyczność – reagowanie na wpływ otoczenia ekonomicznego, otoczenia konkurencji.
kryterium funkcjonalne:
system zaopatrzenia,
system produkcji
system dystrybucji,
system zwrotu towarów, odpadów.

kryterium strukturalno-
decyzyjno-funkcjonalne
system planowania,
system sterowania,
system organizacji,
system kontroli.

kryterium uwzględniające szczebel
system normatywny,
system strategiczny,
system operacyjny.
Dystrybucja
Zespół instrumentów i działań związanych z fizycznym przepływem towarów. Dzięki niej możliwe jest przekazanie produktów od producenta do jednostek hurtowych i detalicznych, gdzie nabyć je mogą konsumenci.

Elementy procesu dystrybucji to:
planowanie,
magazynowanie,
gospodarowanie zapasami,
transport.

Zaopatrzenie
proces pozyskiwania dóbr i usług dla przedsiębiorstwa, działania zakupu towarów i usług.
proces obejmujący wszystkie czynności związane z identyfikowaniem potrzeb, lokalizowaniem i wybieraniem dostawców, negocjowaniem warunków i obserwowaniem kontrahenta w celu upewnienia się, że spełnia on warunki dotyczące wydajności.

Transport
Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe oraz czynności manipulacyjne.
Spedycja
Spedycja to zorganizowanie przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy.

A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń,
Podstawy Organizacji i Zarządzania,
Gdynia 1999
Elżbieta Gołembska,
Kompedium wiedzy o logistyce
, Poznań 2002
Cz.Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski,
Logistyka w przedsiębiorstwie,
Warszawa 2003
www.governica.com
www.encyklopedia.pwn.pl
podział według podstawowych faz przepływu,
według miejsca powstawania,
według podstawowych składników procesów logistycznych,
według przekroju rodzajowego,
według treści ekonomicznej.
Anna Rymarczyk
Natalia Policht
KrDZRc2022
Dziękujemy za uwagę!
Full transcript