Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Генетични процеси в клетката.Репликация, Транскрипция и Транслация

No description
by

Rositsa Vasileva

on 25 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Генетични процеси в клетката.Репликация, Транскрипция и Транслация

Генетични процеси
в клетката
Съхраняване и предаване на
наследствената информация
РЕПЛИКАЦИЯ
на
Д
Н
К
.
Наследствената информация се
съхранява в нуклеотидната последователност на ДНК
/ген/
.
Тя се пренася от клетка в клетка благодарение на удвояването
(репликацията) на ДНК преди клетъчното делене.
I Репликация.
1.Що е репликация ?
удвояването на ДНК въз основа на матричния принцип
механизмът е
ПОЛУ
КОНСЕРВАТИВЕН -
новополучените вериги носят по едно
майчино
и едно новосинтезирано копие
извършва се през интерфазата на клетъчното делене
информацията се пренася в посока
ДНК
ДНК
2.Особености на репликацията:
разкъсване на водородните връзки между базите на 2-те комплементарни вериги на определени места;
в

процеса на репликация участват няколко ензима /разсукващ ензим-
хеликаза
,
РНК
-ПОЛИМЕРАЗА,
ДНК
-ПОЛИМЕРАЗА / и други допълнителни белтъчни фактори;
синтезата е еднопосочен /
векторен
/ процес;
започва от
5' края
на новообразуващата се верига и
"пълзи"
към
3' края
й;
двете вериги имат
анти
парелелен
ход - едната верига се изгражда в посока на разтварянето на старата двойна спирала, а другата - в обратна на нея посока.
3.Условия за протичане на репликацията:
3.1. Четири вида нуклеотиди с бази

А
=
Т
и
Г
=
Ц;
3.2.Молекулата на ДНК е матрица;
3.3.Наличие на ензими;
3
.4.Енергия -
А
ТФ
При започването на процеса ДНК-хеликазата се свързва с двойно-спиралната верига като къса слабите водородни връзки между базите.

Пред
ДНК-хеликазата
върви ензимът
ДНК-топоизомераза
, който освобождава насъбралото се напрежение, получено вследствие на разплитането на веригата.
Двете получени вериги се реплицират едновременно.
Едната верига се нарича
изоставаща
, тъй като започва да се реплицира малко по-късно от другата, а другата се нарича водеща.
Водещата
верига се синтезира по непрекъснат способ в посока
5' -> 3'
.
Другата верига също се синтезира в посока 5'->3', но по прекъснат способ - на фрагменти, наречени Фрагменти на Оказаки.
ДНК-полимераза ІІІ се свързва с участък на ДНК-веригата, наречен иницииращ участък
5.Точност на репликацията.
Мутации
изключително прецизен процес;
грешка се допуска една на 1млрд двойки бази - "грешкооткриващи механизми";
всяка промяна в последователността на базите е генетична грешка и се нарича
мутация.
4.
ГЕН.Генетичен код
.
Нуклеотидната последователност в молекулата на ДНК, която носи информация за синтезата на една
белтъчна молекула
или за една
молекула РНК
наричаме
ГЕН
.
информацията е записана (
кодирана
)
под формата на тройка нуклеотиди наречен
генетичен код
.
генетичния код е
универсален
последователносттта на нуклеотидите в
ДНК
определя последователността на

презаписващата
иРНК
, а тя от своя страна определя
Аминокисленинната последователност
в полипептидната верига.

II ПРЕДАВАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ
(ТРАНСКРИПЦИЯ)
Предаването на наследствената информация се осъществявя в 2 етапа:
траснкрипция
(презаписване - синтез на РНК) и
транслация
(превеждане на информацията - синтез на белтъци).а
1.
Транскрипция
- процесът на пренасяне нанаследствената информация, необходима за синтезата на 1-на белтъчна молекула, от молекулата на ДНК върху молекулата на
и
РНК
/матрична/

се нарича транскрипция - презаписване.
Протича в клетъчното ядро
Благодарение на нея всяка
и
РНК
е копие на ген.
В цитоплазмата на клетката то служи, като матрица по която се синтезира
БЕЛТЪК
Генетичната информация протича в следната посока:
ДНК
и
/
м

РНК

Белтък
2.Механизъм на
траснкрипцията
:
участък от ДНК веригата се разплита благодарение на ензимът
РНК полимераза
с РНК се копира само по един ген от ДНК веригата. Той се обуславя от участък наречен
промотор
/
АUG
/

, в началото и
стоп кодони
в края -
UAA, UGA, UAG
Към промоторът се свързва специален белтък, който указва на нуклеотидите къде да се свържат.
3.Етапи на транскрипцията :
а) начало на презаписа на ДНК от РНК;
б) удължаване на веригата от РНК полимеразата;
в) завършване на биосинтезата на РНК и освобождаването й като първичен транскрипт;
г) "
зреене
" на неактивната РНК - съставена е от
некодиращи участъци
-
ИНТРОНИ
, които се изрязват и
кодиращи участъци
-
ЕКЗОНИ
, които се съшиват /функционираща РНК/; същата напуска ядрото и преминава в цитозола и служи като матрица при синтеза на белтъци.

Отстранените
ИНТРОНИ
изпълняват ролята на ензими -
рибозоми
4.
Транслация
- превеждането на на генетичната инфрмация от молекулата на ДНК в определена последователност на аминокиселините в полипептидната верига в зърнестата ЕПМ в посока:
и/м/РНК
белтък .

транслация
Мястото на всяка аминокиселина в синтезиращата се полипептидна верига се определяот последователност от
3 азотни бази - ТРИПЛЕТ
/ КОДОН/
в полинуклеотидната верига на
и
РНК
.

Съществуват 4 х на степен трета = 64 възможни кодона.
За повечето аминокиселини има повече от един кодон /
дегенерация на кода
/ и снижава възможността за мутации.
61кодона определят АК,
3 са стопкодони.

5.Механизъм на транслацията:
свързване на иИНК с рибозоми;
навлизане на първите 2 кодона на иРНК в рибозомата
прикрепване на тРНК към съответната АК
прикрепване на 2 АК към първите 2 кодона на иРНК чрез антикодоните им
свързване на 2-те АК в пептидна връзка
освобождаване на първата тРНК
придвижване на рибозомата по дължината на иРНК и т.н
Първата АК определя
N
края, а последната -
C
края
Информацията се чете от
5' към 3' край.
Full transcript