Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛ

No description
by

Tsanjid Ayurzana

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛ
Шинжлэх ухаанч тодорхойлолт
Байгууллага гэдэг бол тодорхой зорилго, зорилтод хүрэхийн тулд хөдөлмөрийн болон чиг үүргийн хуваарь, эрх мэдэл, хариуцлагын шатлалыг тогтоох замаар тодорхой тооны хүмүүсийн үйл ажиллагааг ухамсартайгаар уялдуулсан зохицуулалт юм.
Эдгар Шайн

Байгууллагын өөрчлөлт
БӨ-ийн тухай тодорхойлолт
Байгууллагын хөгжил гэдэг бол:
1. ухамсарт, 2. байгууллагын бүхэлд нь хамарсан, 3. дээрээс удирдан хийдэг, 4. байгууллагын үр нөлөө, эрүүл саруул байдлыг сайжруулахад чиглэсэн, 5. бeхавиорист шинжлэх ухааны мэдлэгт тулгуурлан байгууллагын үйл ажиллагаанд үзүүлэх ухамсарт нөлөөлөл юм. (Beckhard,R)

БХ гэдэг бол шинэ технологи, зах зээл, тулгамдаж буй асуудал, өөрчлөлтийн хурдацад зохицуулахын тулд байгууллагын итгэл үнэмшил, хандлага, үнэлэмж болон бүтцийг өөрчлөх зорилго бүхий сургалтын шинжтэй стратеги, өөрчлөлтөд үзүүлж буй хариу үйлдэл юм.
(Bennis, W.)

Байгууллага - organization
The act or process of organizing; the state or manner of being organized: a high degree of organization
Something that has been organized or made into ordered whole
Something made up of elements with varied functions that contribute to the whole and to collective functions: an organism
A group of persons organized for particular purpose; association

Проф. Док. А. Цанжид

Хүн төрлөхтөний нийгмийн амьдралд гарч буй өөрчлөлт,
ШУТ –ийн дэвшил,
Дэлхийчлэл,
Нээлттэй болж байгаа,
Өрсөлдөөн,
Аливаа өөрчлөлтийн хурдац,
Эрсдэл

Хурдац
Өнөөдөр өчигдөрөөс, маргааш өнөөдрөөс илүү
хурдан
бай.
Зогсонги байдал бол үхэл мөн.
Түргэл, түргэн өөрчлөгд гэдэг бол өнөөдрийн шаардлага мөн. Тасралтгүй байнгын өөрчлөлт бол орчин үеийн байгууллагын оршин тогтнох арга мөн.Хураангуйлбал:
БӨ бол урт хугацааны үйл явц юм,
БӨ нь дээд удирдлагаас явуулдаг, эсвэл түүний дэмжлэгтэй зүйл,
БӨ бол боловсрол сургалт болон бусад аргыг ашигладаг үйл явц,
Байгууллагыг бүхэлд нь хамарна,
Бехавиорист ШУ-ыг ашиглана,
Байгууллагын үр нөлөө, эрүүл саруул байдлыг сайжруулах зорилготой.

Хөгжил ба өөрчлөлт
Өөрчлөлт (change)
– өөр болж байгаа аливаа үзэгдэл.
Хөгжил (development)
– эерэг тал руугаа болж байгаа өөрчлөлт.
Хувирал (transformation)
– чанарын нэг байдлаас огт өөр шинэ байдалд орох

Өөрчлөлтийн агент
Энгийн ярианд төлөөлөгч гэсэн утгатай
ХБА – багийн агент г.м.
Хөгжил, модернизаци зэрэгтэй холбон хэрэглэнэ.
Бидний хувьд өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэгч хүн гэсэн утгаар хэрэглэж байгаа.
Анх америкчууд Дэлхийн П дайны дараа Европод үйл ажиллагаа явуулжбайхдаа ийм утгаар хэрэглэсэн аж.

resilient -хатуужилтай
Байгууллагын соёл
БС гэдэг бол “байгууллагын гишүүд хүлээн зөвшөөрдөг, ухамсарлагдаагүй байдлаар үйлчилдэг, байгууллагын өөрийнх нь тухай болон орчных нь нь талаарх эргэлзэх юмгүй үнэн гэж үздэг итгэл үнэмшил юм. Эдгээр итгэл үнэмшил болсон зүйлс нь байгууллагын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх явцдаа суралцсан зүйлс байдаг. Тэдгээрийг эргэлзээгүй үнэн гэж үздэг нь уг итгэл үнэмшил болж байгаа хэм хэмжээнүүд нь мөнөөх тулгамдсан асуудал гарах бүр түүнийг шийдвэрлэхэд тус болдог явдал юм”
Эдгар Шайн

Үргэлжлэл: өөр тодорхойлолт
Бүлгийн соёл: “бүлэг гадаад орчиндоо зохицох, дотооддоо нэгдэн нягтрах явцад суралцсан, үйлчлэлийнхээ үр дүнгээр зөв гэж үнэлэгдсэн, аливаа асуудлыг хүлээн авах, тэдгээрийн талаар бодох, мэдрэх зөв арга хэмээн шинэ гишүүддээ заадаг, бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрсөн суурь баримтлалуудын цогц юм” \Э. Шайн\

Интервенц
Байгууллагад өөрчлөлт хийхийн тулд явуулж байгаа аливаа үйл ажиллагаа юм.
Энэ бол агентийн зүгээс хийж буй ухамсарт, зориудын үйлдэл мөн.
Интервенц хийхийн тулд агент нь зөв, бүрэн мэдээлэлтэй, хараат бус, чөлөөт сонголт хийх боломжтой байх ёстой.

Интервенц нь дурын үйлдэл биш.
Энэ нь судлаачид, зөвлөхүүдийн буй болгосон үндэслэл бүхий янз бүрийн стратеги юм. Жнь: “чанарын иж бүрэн удирдлага”, “дахин инженерчлэл”, “стратеги төлөвлөлт”, “зургаан сигма” зэрэг болон бусад олон стратеги юм.
Байгууллага бол нээлттэй систем юм. Тиймээс өөрчлөлт нь:
агент,
Ажиллагсад,
Гадаад орчин,
Захиалагч, хэрэглэгч нарын хамтын үйл ажиллагаа юм.

Байгууллага өөрчлөлтөд
бэлэн эсэхийг үнэлэх
СХБ
х
З
х АА >
ӨЭХ
СХБ – сэтгэл ханамжгүй байдал
З – зорилго
АА – анхны алхам
ӨЭХ – өөрчлөлтийг эсэргүүцэх хүч

БӨ-ийн үе шат
Энэ талын нэртэй судлаач нь Курт Левин \1890 – 1947\ байв. Гол санааг гаргасан.
Тухайн үеийн байдал бол янз бүрийн эсрэг тэсрэг хүчний үйлчлэл байдаг.
Үе шат:
“гэсгээх” үе,
“хөдөлгөх, шилжүүлэх” үе
“хөлдөөх” үе

Белл, Френч нар
Оруулах. Өөрчлөлт хийх шаардлагыг тодорхойлох, ерөнхий судалгаа хийх, шийдвэр гаргагчдыг тодорхойлох, харилцаа тогтоох,
Эхлэл, гэрээ хийх, амжилтын хүчин зүйлийг тодорхойлох, оролцогчдын үүргийг хуваарилах,
Оношлогоо хийх,
Мэдээлэл хийх \одоог хүртэл олсон\,
Үйл ажиллагааг төлөвлөх,
Интервенц хийх,
Үнэлгээ, дүгнэлт гаргах,
Хэрэгжүүлэх, \хөлдөөх\

Байгууллагыг шинэчлэх иж бүрэн хөтөлбөр
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн өмнө:
1. Амжилтанд нөлөөлөх, ирээдүйн төлвийг тодорхойлох бүхий л хувьсагчдыг сонгох,
2. Эдгээр хувьсагчдыг өөрчлөхөд хэрэглэх аргуудыг багтаасан олон талт хандлагууд,
3. Байгууллагыг өөрчлөх гэж тухайн үед явуулж буй үйл ажиллагаа

Олон талт хандлага нь дорх 5 чиглэлийг агуулна:
Соёлын чиглэл,
Менежментийн чадварын чиглэл,
Баг бүрдүүлэх чиглэл,
Стратеги бүтцийн чиглэл,
Урамшууллын системийн чиглэл

Олон талт хандлага
Гуравдахь элемент нь байгууллага оршин байгаа, нарийлаг, хөдөлгөөнтэй том системийнхээ дотор байгууллагаа хэрхэн байршуулж бүрэн өөрчлөх вэ гэдгийг харуулна. Энэ нь бас 5 чиглэлтэй
Хөтөлбөрийг эхлэх,
Асуудлыг оношлох,
Арга замуудыг төлөвлөх,
оношлох

Эхлэх
Байгууллага өөрчлөгдөх шинэчлэгдэхэд бэлэн эсэхийг тодорхойлох үе:
удирдлага, ажилтнуудтай уулзаж ярилцах,
Хийх ажлын мөн чанар, 5 чиглэл, тэдгээрийн хэсгүүд зэргийг таниулах,
Хэрэгжүүлэх ажил төвөгтэй гэдгийг ойлгуулах,
Эрмэлзэл байгаа эсэхийг мэдэх

Асуудлыг оношлох
Зорилго нь саад болж байгаа зүйлс, тэдгээрийг арилгах боломж ийг тодорхойлоход оршино:
- ажиллагсадын дунд судалгаа, асуулга явуулах,
- Ганцаарчилсан хэсэгчилсэн уулзалт хийх,
- Оношлогооны төлөвлөгөө гаргаж, мэдээлэл цуглуулах,
- Удирдлагын хүмүүстэй нэг бүрчлэн уулзах
Саад бологч хүчин зүйл
Ил 5 зүйл:
Гадна тал,
Байгууллага,
Менежмент,
Бүлэг,
Үр дүн

Далд 3 зүйл:
соёл,
Хандлага,
Сэтгэл зүй

Гадaад тал
Дотор болж байгаа зүйлийг гадаад орчинтой нь холбож оношлоно.
Хоёр зүйлийг анхаарна: динамик сүлжээ ба оролцогчид
Динамик сүлжээ нь гадаад том орчин, түүний өөрчлөлтюм. Оролцогчид нь гадна талд байдаг бүхий л харилцагчид юм.

Байгууллага
Стратеги, \стратеги төлөвлөгөө, эрхэм зорилго, алсын хараа г.м.\
Бүтэц, \зохион байгуулалт, дүрэм, журам , ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын дэг г.м.\
Урамшууллын систем \сэдэл төрүүлж чадаж байгаа эсэх\

Бүлэг
Бүлгийн дотоод харилцаа, синергетик,
Бүлэг хоорондын харилцаа, синергетик

Далд: соёл, хандлага, сэтгэл зүй
Янз бүрийн гүнд оршино.
Өнгөн талын доохно талд соёл байна. Хүмүүсийн үйл ажиллагаанд социаль энерги өгдөг хүчин зүйл юм.
Соёлын доорх төвшинд хандлага байна. Энэ нь баталгаа шаардахгүйгээр үнэн гэгддэг итгэл үнэмшил юм.
Хамгийн гүнд сэтгэл зүй байна. Сэтгэл хөдлөл \тест\

Чиглэлүүдийг тодорхойлох
Дээр дурдсан 5 чиглэлээ тодорхойлно гэсэн үг юм.
Хөтөлбөрийг эхлүүлэх анхдaгч нэгжийг тодорхойлж бусад нэгжид өөрчлөлтийг хэрхэн нэвтрүүлэхийг төлөвлөх. Хамгийн чухал юмуу их стресстэй нэгжээс эхлэх,
Бүх нэгж хэсэгт 5 чиглэлээрээ өөрчлөлт хийх aрга замыг тодорхойлох. Дэс дараа

Зан үйлийн ба биет шинж
Зан үйлийн шинж:
соёл,
Менежерийн чадавхи,
Баг бүрдүүлэлт
Биет шинж:
Стратеги бүтэц,
Урамшууллын систем

Зан үйл -behavior
Шинэчлэгч зан үйл – innovative behavior:
Шүүмжлэлт хараа
Бүтээлч байдал
Эрэл хайгуул,
Зөв шийдэл олох чадвар,
Эрсдэл хийх,
Үр дүнд чиглэх

Менежмент
Шинэчлэгч хошуучлал – transformational leadership:
- Бусдад алсын хараа эрхэм зорилгыг буй болгон ойлгуулж чадах,
- өөрөө үлгэр дууриал үзүүлэх,
- Дагалдагсадынхаа оюуны өсөлтийг дэмжих,
- шинэ санааг дэмжих,
- эрсдлийг уучлах

Таван чиглэлийг төлөвлөх
Бүх чиглэл жигд байх,
Цаг хугацааны хувьд дараалал:
Соёлын өөрчлөлт

менежерийн чадвах

баг бүрдүүлэлт

үлдсэн хоёр чиглэл
\бүтэц, урамшуулал

Хэрэгжүүлэх
Эргэх холбоог сайн байлгах,
Уян хатан байх,
5 чиглэлээрээ мониторинг хийх үүрэгтэй “ сүүдрийн” баг гаргах
Гадаад ба дотоод хяналтыг бий болгох

Үр дүнг үнэлэх
Сүүдрйн багууд дүгнэлтээ гаргана.
Эхний ярилцлагуудыг давтан хийнэ
Эхний байдлыг эцсийн байдалтай харьцуулна
Очих газар хичнээн хол ч явсан хүн хүрдэг. Эрдэм хичнээн оройгүй ч хичээсэн хүн сурдаг билээ.
БАЯРЛАЛАА
БЕЛЛ, ФРЕНЧ НАР
СТРАТЕГИ -БҮТЭЦ
УРАМШУУЛЛЫН СИСТЕМ
Саад бологч хүчин зүйлс
Стратеги гэдэг нь байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилго, зорилтыг тодорхойлдог баримт бичгүүд
Бүтэц бол нөөцийг үйл ажиллагаандаа хэрэглэж буй ерөнхий аргууд юм. Үүнд байгууллагын зохион байгуулалтын бүдүүвч,стратегийг хэрэгжүүлэх бодлого, ажлын байрны тодорхойлолт, янз бүрийн дүрэм журам
Урамшуулалын систем гэдэг нь хүмүүсийг:
- өөртөө татах
- тогтоон барих
- сэдэлжүүлэх зорилго бүхий албан ёсоор баталгаажсан янз бүрийн арга хэрэгслийн цогц юм.
Full transcript