Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

שימושי קרקע בעיר

No description
by

Itai Divinsky

on 7 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of שימושי קרקע בעיר

ריעב עקרק ישומיש
,םינוינק ,םידרשמ ,םיקנב ,תויונח ,היישעת ,םירוגמ : תונוש תויוליעפ תולהנתמ ינוריעה בחרמב
.' וכו םיה ףוח ,הפק יתב ,תודעסמ ,םיקראפ ,יוליב תומוקמ

."
םיינוריע עקרק ישומיש
" םיארקנ תינוריעה עקרקב םישענה םינושה םישומישהו ,
עקרק תשרוד
וללה תויוליעפהמ תחא לכ
.םינוש עקרק ישומיש לש "לזאפ" ןיעמ איה ריעה
?םהילע עיפשמ ימו ריעב עקרק ישומיש הז המ
תוירקיע תוצובק המכל עקרקה ישומיש תא םצמצנ הנומתב וא הפמב עקרק ישומיש חותינב
םילשוריב םיירקיע עקרק ישומיש
ריעב םיירקיעה עקרקה ישומיש
ישארה םיקסעה זכרמ
-ר"עמה

רחסמה בור םייקתמ םהב םירוזאה
-ריעב םיירחסמה םיבחרמה

היוור היינבו עקרק תדומצ היינב -תוירקיע תוצובק יתשל םיקלחתמ םירוגמה ירוזא
-םירוגמ

םירוגמה יחטש םע דחיב םהילא סחייתנ) תוימוקמ תויושרו הלשממ ידרשמ ,תואירב ,ךוניח תודסומ םיללוכ -
רוביצ ינבמ
(עקרק ישומיש חותינב םתוא דירפהל היעב ןיאש תורמל

'וכו תובורא ,היינח ישרגמ ,םילודג םינבמ -
הישעתה ירוזא

.הפועת תודשו םילמנ ,למשח תכלוה יווק ,לזרב תוליסמ ,םיפלחמ ,םישיבכ םיללוכ הרובחתה יביתנ -
הרובחת

'וכו תורעיה ,םיקראפה ,םילצונמ אלה םיחטשה לכ -
םיחותפה םיחטשה
ר"עמה
ריעב םיירחסמה םיבחרמה
היישעתה ירוזא
חטש הברה יכה ספות -םירוגמה בחרמ
יבחרמה לודיבה אשונ תא ביחרנ
תינוריעה הרובחתה יחטש
םיחותפה םיחטשה
תוקורי תואיר -םיירוביצ םיקורי םיחטש
:ר"עמה לש םינייפאמה

ריעב רתויב
רקיה
רוזאה *
םיהובג רצומ חווטו הסינכ ףס
תולעב הרקוי תויונחו תולודג תותשר לש תויונח לש זוכיר *
.עקרקה תויולעב דומעל תנמ לע
הבוגל היינב
*
.וחטשל תיסחי
לודג ר"עמב םירקבמהו םידבועה רפסמ
*
.ר"עמב םירקבמה לש לודגה רפסמה רובע
תוברתו יוליב ירוזא
םימקומ *
.השדחל הנשי הרוטקטיכרא ןיב בוליש ונשי ןכלו תובר םימעפ
ריעה לש ירוטסיהה ןיעלג
ב םקוממ ר"עמה *

העונת יסמוע םנשי םויה
.וילא ועיגה הרובחתה יעצמא לכו רתויב הבוטה
תושיגנה לעבל בשחנ ר"עמה רבעב
*
.ר"עמה לש תורצה תואטמסב רבעמ יישקו ,היינח תומוקמב רוסחמ ,םידבכ

םמצוצמ םירוגמה
ףקיה *
םילשורי
ןג תמרב הסרובה רוזא
הפיח תיתחתה ריעה
ש"ב תיזכרמה הנחתה רוזא
ביבא לת לש שדחה ר"עמה לש היימדה
תיקסע הדיחי חותפל תנמ לע ,ריעב ,הנוכשב תויהל ךירצש הייסולכוא לדוג
-

הסינכ ףס
.(חותפל םלתשמ אל הז הייסולכוא לדוגל תחתמ ) אוהש גוס לכמ הנושאר
טקרמרפוס לשמ ךומנ תלוכמ לשו תלוכמ לשמ ךומנ קסויק לש הסינכ ףס ,לשמל
.קסויק וא תלוכמ וא תלוכמ תונח חותפל ידכ רשאמ הנוכשב םישנא רתוי הברהב ךרוצ שי

םיוסמ רצומ שוכרל ידכ םיעסונ וא םיכלוה ונחנאש קחרמה -
רצומ חווט

.תיבל בורקה טקרמרפוסב וא תלוכמב ללכ-ךרדב םישכור ונחנא םחל וא בלח
רתוי םיקוחרה ירוזאה ןוינקב וא ריעה זכרמב ללכ ךרדב םישכור ונחנא םיטיהר וא תינוכמ
ךורא רצומ חווט שי תינוכמלו םיטיהרל .רצק רצומ חווט שי םחללו בלחל

ךפההו רצק רצומ חווט םג שי ךומנ הסינכ ףס םע םירצומל בורל
:ר"עמה לע םירבוע םייוניש

םיר"עמה לש תוטשפתהו הלידג
*

םיבזוע רחסמה יקסע הובגה עקרקה יריחמ תובקעב -
םיישיא םיתוריש י"ע םיפלחומו םיבזוע םיבר רחסמ יקס
ע *
ריעל ץוחמ רחסמ יזכרמב וא וילושב םימקמתמו ר"עמה תא

םימייוסמ םירקמבש ןשיה ר"עמל תוכימסב הנשמ ירעמ תיינבל תמרוג הברה תופיפצה -
הנשמ יר"עמ תיינב
*
(א"ת לש שדחה ר"עמה לשמל) ןשיה ר"עמה תא ףילחהל םילדג ףא

םיריבגמה םינגזמו בכר ילכ , היישעת, םוח יטלופ םירמוח ,םיהובג םינבממ האצותכ
-םיינוריע "םוח ייא" תורצוויה
*
רוא יריזחמ םירמוחב שמתשהל וא הייחמצה תומכ תא לידגהל ןתינ םוחה לע לקהל מ"ע .ריעב םוחה תא

םישרודה תומוקמ הצוחה םיאצויו םיבאפ ,הפק יתב םיסנכנ ר"עמל -
םימיוסמ םיגוסמ םייוליב לש הסינכו האיצי
*
.'דכו תולודג תויונח ,הנותח תומלוא ,םינודעומ עונלוק יתב ומכ בר חטש

"
םיינוריע םוח יי
א" תורצוויה ,הרובחתה לע ץחל ,הנשי תויתשת תכרעמ ,הינחב רוסחמ -
תויתביבס תויעב
*
בכר ילכ , היישעת, םוח יטלופ םירמוח ,םיהובג םינבממ האצותכ רצונ ינוריע םוח יא
תומכ תא לידגהל ןתינ םוחה לע לקהל מ"ע .ריעב םוחה תא םיריבגמה םינגזמו
שמשה תעיגפמ םיממחתמ םניאש רוא יריזחמ םירמוחב שמתשהל וא הייחמצה
?וז הנומתב תוייוצמ ר"עמ לש תונוכת וליא-םילשורי
לש תוחתפתה םידדועמ
ר"עמב סמוע
הו ,
חטשב רוסחמ
ה ,תירחסמה תוליעפב היילעה
:ריעה ילושב רחסמ יזכרמ
.הל
ץוחמ
ו ריעב רחסמ ירוזאבו םיישאר
הרובחת יביתנ ךרואל
ףסונבו ,
ר"עמב
םימקוממ
ריעה ילושב -םילשורי יגולונכטה ןגה
ישאר ריבכ ךרואל עבש ראב ןוינק דנארג ןוינק
ריעה ילושב רטנס רוואפ -הפיחב ץרפמה תוצוח
םיירפכה םיבחרמה לעו םירעה יזכרמ לע תוינקה יזכרמו םינוינקה תעפשה

.היינח שיו ,עיגהל רתוי חונ יכ -תונטקה תויונחב העיגפ *
תירוביצ הרובחב םישיגנ תוחפ םיזכרמ -תושלחה תובכשב העיגפ *
ריעה ילושב םיחותפ םיחטשב העיגפ *
:מ"עמ ריעל ץוחמ םיירחסמ םיזכרמ

םקוממ
ריעה ילושב
יוצמה ןנכותמ תוינק זכרמ *
םייזכרמ הרובחת יביתנ ךרואל וא םיתמצב
בור יפ לע יונבו חותפ אוה ךא ,ןוינקל המוד אוה *
לע ערתשמ אוה ,
םיידי בחר הינח שרגמ ביבס

דואמ לודג חטש
יוליב תויורשפאו תויונח לש ןווגמ וב שי *
םינוינקה-ריעב םיירחסמ םיזכרמ

הרובחתל ךומסב
םימקוממ

םינוינקה
םיכומנ עקרק
יריחמ
*
דחא םחתמב םירצומ לש ןווגמל החונ
תושיג נ
*
ףרוחבו ץיק
ב םירוקמ םירוזא *
הינח
תויעב ןיא *
ומקומ הדבכה היישעתה ילעפמו םידבועה תייסולכואל הברק רשפאל תנמ לע ,םירעה ךותב היישעתה ילעפמ בר ומקומ רבעב
םלגה ירמוח תובורקה םירעב

רבעב

ריעב םילודגה עקרקה ישומישמ דחא התייה
היישעתה וז הביסמ
?ריעב עדי תוריתע תוישעת אוצמל ןתינ הפיא

םילודגה םיינטילופורטמה םירוזאה לש םיילושב *
םיישאר םישיבכ
תברקב *
הפועת תודש
תברקב *
.
ההובג םייח תוכיא
ילעב םירוזאב *
.חפוטמו קורי הארמ ,רזע יתוריש םיקפסמ רשא "
םייתיישעת םיקראפב
" תומקוממ עדי תוריתע תוישעת ןכל *
:ריעב התסורפת תא וניש רשא היישעתה לע ורבעש םייוניש

:תוביס המכ ךכל

-
ריעל ץוחמ לא היישעתה תאיצ
י *

םיפופצו םיסומע תובוחרו םינטק םיחטש -
השיגנ אלל
הכפה ריע +
תולקב תורוחסו םידבוע תעסה הרשפאש
תינרדומ הרובחת
תוחתפתה +
םתיא םילשהל הנכומ אל הקזחה ריעה תייסולכואו (תיתביבס היעב)
חירו שער ידרטמ
ל וכפה היישעתה ילעפמ +
רחסמל הלצנל םלתשמ רתויו הרקי ריעב עקרקה -
יוליבו רחסמ יזכרמ ונבנ
היישעתה ילעפמ םוקמב +
.
תילאבולג המרב איה תרצותה
אלא דבלב ריעל תדעוימ הניא תרצותה םויכ +

לדג םיתורישה ףקיהו ןטק תיתרוסמה היישעתה ףקיה
*

ריעה תא תבזוע הקזחה היסולכואהו הלטבא תרצונ ,ריעהמ היישעתה תאיצי בקע ובש יתרבחו ילכלכ ךילהת -(שועיתמ ךפיהה) "
שועית הד"

+
השלח 'כוא תסנכנו
"שועית-הד"ה ךילהתמ ועגפנש םירעה םוקיש רשפא רחסמל היישעתמ עקרקה דועיי יוניש -
םייסנניפו םייקסע םיתורישלו עדי תוריתע תוישעתל רבעמ
+
ןויעלה לילגב ןפת תיישעתה ןגה
עבש ראב ילושב הרש קמע היישעת רוזא
הננער היישעת רוזא
ג"בתנ דיל "יטיס טרופ רייא" היישעתה רוזא
:ונימיב םירוגמה רוזא לש םינייפאמ

.
היישעתל עקרקה ישומישו םירוגמל עקרקה ישומיש ןיב הדרפה
תמייק (רבעל דוגינב) תינרדומה ריעב

.עקרקה יריחמו םירוגמה תופיפצ תיילע בקע -(תומוקב היינב)
היוור הייינב

ילעב םישנא תוצובק היסולכואה לש יתוברתהו יתרבח-ילכלכה ןווגמה בקע -
יבחרמ לודיב רצונ
ריעה 'כוא ראשמ הדרפה םע ,דחי םירג םיפתושמ םינייפאמ
:ריעב יבחרמ לודיב תורצוויהל םימרוגה

. תיתרבחו תיתוברת , תילכלכ ול המודה הייסולכוא ת
צובקל ךייתשהל
םדאה לש יעבטה ונוצר *

. תוינוריעה תויושרה ןמ תובטהו תויוכז שורדלו , יטילופ חוכ רובצל , דג
אתהל הליהקל רשפאמ י
בחרמ לודיב *

"
רחאה " ינפמ ששחמ ם
יתעל עבונ הייסולכוא תוצובק לש יבחרמ לודיב *

יתרב
חו ילכלכ בצמ לש עוביק רוצ
יל לוכי לודיבה םימיוסמ םירקמב *
:יבחרמה לודיבה יפ לע -םיגוס המכל םירוגמה ירוזא תא גווסל ןתינ
הדמורדנא תעבג
?המל לבא -הרודג הנוכש
ופי עצמאב איה יכ
יתביבס יבחרמ קדצ יא
הנוכמה בצמל איבמ יבחרמה לודיבה
.םינוש םירוגמ ירוזא ןיב
םיעגפמ לשו םיבאשמ לש תקדוצ הקולח
אוה יתביבס יבחרמ קדצ

,
ריעה יתורשל השלחה 'כואה לש הכומנ תושיגנ
ב אטבתמה ןויווש יא שי תינרדומה ריעב
.(הפשא ירתא ,םישיבכ ,'ולס תונטנא )
םייתביבסה םיעגפמה לש תקדוצ אל הקולחב םגו
:יתביבס יבחרמ קדצ תגשהל םיכרד

םיקיזמ עקרק ישומיש דגנ תויושרה לש הקיקחו חוקיפ -
יתביבס לוהינ

(תוינק יזכרמ ,םיקראפ,הרובחת)

םיתורשהמ תונהל ריעב תוצובקה לכל תויונמדזה ןתמ -
ינויוויש ןונכת

.םיבשותה ףותישב תושעהל בייח ןונכתהו חותיפה יאשונב תוטלחהה תלבק -
ןונכתב רוביצה ףותיש
:תיתרבח תילכלכ המר יפ לע םירוגמ ירוזא ןיב הנחבה *

רוזאה יבשות ,ההובג המרב
תויתשתו םיתוריש
,
ההובג הסנכה
תלעב 'כוא -
םיססובמ םירוגמ ירוזא
+ .
(
הרודג הנוכש
) םירמוש וא תורדג י"ע היוצר יתלב 'כואמו
םתביבסמ םמצע תא םידירפמ


תמר .
תעצוממ הסנכה
תלעב תדבוע 'כוא -תינוניב המרב איה ריעה תייסולכוא תיברמ -ת
ינוניב המרב םירוגמ ירוזא
+
תעצוממ הקוזחתהו םיתורישה

ר
יעה ילושב
ברל תואצמנ ינועה תונוכש .ה
כומנ םיתורישו תויתשת
תמר .
םילוח ,םישישק ,םיעצמא תלד
הייסולכוא -
ינוע תונוכש
+


יריחמו חנזומ זכרמה ,םירברפל ריעה זכרמ תא תבזוע הקזחה 'כואה וב בצמ רצונ םירעהמ קלחב .םיחנזומה םירוזאב

שועית הד ןייפאמ תובר םימעפ .י
נוע תונוכש וב תורצונו תושלח תויסולכוא ךשומ אוה ןכלו םידרוי וב רוידה

םירוגמ ןממל הלוכי אלו השק ילכלכ בצמל העלקנש הצובק -םיסלמוה -
בוחר ירד +
תפדעה ללגב םיחתפתמ הלאה םירוגמה ירוזאמ קלחש רוכזל בושח) :י
מואלו יתד ,ינתא סיסב לע םירוגמ ירוזא ןיב הנחבה *

י
ילפאמ האצותכ קלחו ,םיבשותה

םינמיתה םרכ -תמייוסמ ץראמ םישדח םירגהמ תונוכש לשמל ,דחי רוגל םיפידעמ המוד אצוממ םישנא -י
נתא עקר לע לודיב +

תוברועמה םירעב תוימלסומ וא תוידרח תונוכש לשמל -ית
ד עקר לע לודיב +

.ינועב ןייפואמ כ"דב .ברה י"ע טועימה לש הקיחדו הילפאמ רצונה יבחרמ לודיב לש תינוציק הרוצ -וט
ג +
ירוגמל שמשמה ,םחותמ םירוגמ בחרמ
-הרודג הנוכש
ףידע םוקימב תנייפאתמ .םיעצמא תלעב הייסולכוא
תומוחו תורדגב ,ריעה ירוורפב וא ינוריעה בחרמב
.האיציו הסינכ תרקבבו התוא תופיקמה
םייונישו םניייפאמ ,ריעב םיירקיעה עקרקה ישומיש
.תוינח ,לזרב תוליסמ ,םישיבכ -הרובחתל עקרק ישומישל שדקומ ריעה חטשמ שילשכ
?ריעהמ לודג הכ קלח הרובחתה המל

.וילא עיגתש הרובחת תיתשת לש ןונכת בייחמ היישעת רוזא וא םירוגמ תנוכש לש חותיפ לכ *
.סמועהו הרובחתה תוליעפ ףקיה הב לדג ,רתוי תיביסנטניא ריעב תוליעפהש לככ *
-תינוריעה הרובחתב תויעב
ןמז זובזבו םירוחיא בקע םילודג םיילכלכ םידספהל םימרוג,(תוממוי) ברעה תועשבו רקובה תועשב-
העונת יסמוע
*
.בכר ילכ לש לודג 'סמ בקע שער ידרטמו ריווא םוהיז -
הביבס תוכיא *
: הרובחתה תויעבל תונרתפ
םישדח םישיבכ תלילס -
הרובחתה תיתשת תבחרה-
םירוזמרו הרקב יזכרמ -
תמייקה תיתשתה לש רתוי בוט לוצינ
סמועה תועשב תטלחומ הריגס וא "שדוג תרגא"
-
םירעה יזכרמל םיבכר תסינכ לש תולבגה-
.
םינומה תעסהל 'עמ -
צ"חתב שומישה דודיע-
תויתחת תובכרו תולק תובכר ,תובכר -
תיתליסמ הרובחת חותיפ-
םיריהמו םידחוימ םיביתנ
-צ"חתל תופידע ןתמ-
.הינחו סמוע לש תויעב ןיא ,םימהזמ אל -םיינפוא יביתנ תלילס י"ע -
םיינפואב שו
מיש דודיע-
.הדובעל תפתושמ העיסנ לשמל -
םיעסונה

רוביצ לש העיסנה יסופד יוניש-

י
וניש םישרוד םהמ םיברשו תיתלחתה ת
יפסכ העקשה םישרוד
םהש אוה וללה תונורתפה לכ םע ירקיעה ישוקה
רוביצה ל
ש םילגרהב

:ריהמה ביתנה איה ביבא לתל הסינכב הרובחתה תייעבל יתריצי ןורתפל המגוד

ובש
רבעה ,לעפת ,םקה תטישב םקוהש ביבא לתל הסינכב ריהמ הרגא ביתנב רבודמ *
םימלשמ אל
םיאלמ םיבכרו תמלשמ אל תירוביצ הרובחת
ונממ תנהנ
הייסולכואה לכו ביתנה תמקה תא "תנממ" הדימעה הייסולכואהש אצוי ךכ *

דדומתהל תויושרה לש םיצמאמל תויסאלק תואמגוד םה ביבא לתבו םילשוריב הלקה תבכרה *
ריעב הרובחץה תייעב םע
: םיילושבו

ריעה ךותב םיחותפה םיחטשה לש תובישח

שפונו טרופס תוליעפ ,החונמ ,יוליב -
םייח תוכיא
*
(הקורי האיר ארקנ ןכל)

ןצמח תטלופו ינצמח ודה ןמחפה תא תטלוק הייחמצה -
הביבס תוכיא
*
ינוריעה שערהמ
קלח םיענומ םיצעה *
.
םוהתה ימ תא םירישעמ
ו םיחותפה םיחטשב עקרקל םילחלחמ םימשגה ימ *
:םיכילהתו םינייפאמ

ונינמש תוביסה ללגב
ריעה ךותב םג םתובישח הלוע םויכ
לבא ריעל ץוחמ םיאצמנ םיחותפה םיטשה בור *
ריעה ילושב
ש םיחותפה םיחטשה לע תמייאמ
תינוריעה הליחזה
*
תא הליבגמה ריעל ביבסמ "
הקורי הרוגח
" תריצי י"ע תינוריעה הליחזה תא רוצעל תונויסנ םלועב שי *

.ראתמה תינכותב תינוריעה הליחזה
.םיחותפ םיחטש לע הרימשל
םייתביבס םינוגרא םע דחיב רוביצה לש םיקבאמ
שי תוחתופמה תונידמב *
תוגגה לעו תונוכשב תומקומ
גג תוניג
ו
תויתליהק תוניג
-ינוריע ןוניג *
םישגפנ םיירפכו םיינוריע עקרק ישומיש ובש ריעה ילושב רוזאה -ירפכ ינוריע לבוש *
תיטרפ הניגל תרשפא ריעה יבשותל ןתונו חטש ךסוח
חותפ חטש רומיש לש בוליש -םילשוריב תיתליהק הניג
יאנפו ךוניחו ריעב
ביבא לת ןילופורטמ בלב חותפ חטש -ןורש לאירא קראפ

רוזיא
תארקנ םויכ ריע ןונכתב תיזכרמה השיגה
.
רוזא לכל הנוש שומיש
-ריעב רוזא לכ לש עקרקה שומיש היהי המ שארמ תננכתמ וז השיג
:השיגה תונורסח

.םוהיזו סמועל םרוג
-תובר תועיסנ הכירצמ
הדובעל םירוגמה ירוזא ןיב הדרפהה *
ריעב תושלחה תובכשב עגופש המ יטרפ בכרב הבר תולת
תרצונ תובר תועסינב ךרוצה תובקעב *
.(הלילב ר"עמ ,םויב םירברפ) םויה לש
תומייוסמ תועשב םינקורתמ
םינוש םירוזא -תינוריעה תוליעפב תעגופ הדרפהה *
.הז םע הז עגמב םיאב אל תונוש תוצובקמ םישנא
-יבחרמ לדיב תדדועמ
השיגה *
?רוזיאה תשיג הדלונ המל

: םינושה עקרקה ישומיש ןיב תורחתה תייעב תא רותפל האב רוזיאה תשיג

.םיחותפה םיחטשה "םידיספמ" דימת הז קבאמב -
םיחותפ םיחטש ןיבל םירוגמ
יחטש ןיב תורחת +
קיחרהל ןתינ קזנה תא עונמל וא רעזמל ידכ .שערו ףונב תיטתסא העיגפ , עקרקו ריווא םוהיז בקע םיעגפנ םירוגמה -
םירוגמ ןיבל היישעת
ןיב תורחת +
ריעל ץוחמ לא חורה םע ואשניי תובוראהמ םיטלפנה םימהזמהש ךכ ריעהמ תאצויה חורה דרומב הדבכ היישעת ירוזא םיקהל ,םירוגמה רוזאמ היישעתה תא
ןגמ תוריק י"ע תורידהמ ףקשנה ףונה תרתסהו ריווא םוהיז ,שער ידרטמ תרצוי םישיבכ תבחרה - םיעגפנ דימת םירוגמה -
םירוגמל הרובחת
ןיב תורחת +
חה תוכיאב הדיריו שער יעגפמ תרצוי ינוריע בושייל תוכימסב הפועת הדש לש ומוקימ םג .ןולוחב ןולייא יביתנב ומכ םייטסוקא ןג
.חותפה יעבטה חטשה תומכ תא םצמצמ שיבכ לכ -
םיחותפ םיחטש ןיבל הרובחת
ןיב תורחת +
.םצמטצמו "דיספמ" חותפה חטשה דימת - םיחותפ םיחטש ןיבל
רחסמו היישעת
ןיב תורחת +
?השיגה תונורסח םע םידדומתמ ךיא זא

בוריעה תשיג
-הנוש השיג החתפתה *
. היישעתו םידרשמ ,רחסמ, םירוגמ ירוזא ןיב הדרפהב תכמותה השיגל דוגינב
דחא רוזאב םינוש עקרק ישומיש לש בוליש
ןייצמ עקרק ישומיש בוריע חנומה *
.תובר
תועיסנ םיכסוח
ו םויה תועש לכב
םייח יקקוש םירוזא
םירצוי ךכ *
:הזב הז םיכמותש םישומיש המכל תואמגוד

םירמגומ םירצומ אצייל ידכ למנה תא תלצנמו למנל םיעיגמה םלג ירצומ לע תססבתמ היישעתה - היישעתו למנ *
םהילא הברקב םימקוממ קוקיזה יתב לש םירצומה תא םילצנמה םילעפמ -ךשמה תוישעתו קוקיז יתב *
לזרבה תוליסמו םישיבכה תכרעמב ונממ םיחקלנו למנה לא םיעיגמ םירצומ - םייתשבי הרובחת יביתנו םי למנ *
ישארה שיבכב םיעיגמ םיחטשל םינומה תעגהל תיחרכה הרובחת -שפונו טרופס ,יאנפל םיירוביצ םיחטשו הרובחת *
םיבחרנ היינח יחטש םישרודו
?הז תא םימשיימ ךיא זא
(בורל) הפמ וא הנומת ךותמ עקרקה ישומיש תא חתנל ךרטצנ תורגבב
:םינושה םישומישה ןיב הכימתהו תורחתה תא ןיבהלו
?ריע הז המ
?םיתבב קר רבודמ םאה
יבחרמה רודיסה תנבהל םילדומ
עקרקה ישומיש לש

ץוח ריעה ןונכת לע עיפשמ דוע ימ
?םיננכתמהמ
לכה עובקל םילוכי אל םיננכתמהש רבתסמ

םה תורידה ישכור לש םהיתושירד ןיבו םימזיה לש תוטלחהה ןיבש ןילמוגה ‫‬ירשק
‬.ריעב םירוגמה ירוזא תא‫ ‬םיבצעמה

הרקיה עקרקה .הינבה הבוג לע עיפשמ עקרקה ריחמ -
ןומעפ תרוצב הבוגל הינב
.זכרמב רתויב ההובג היינבה ןכלו ר"עמה ביבס זכרמב דימת תאצמנ רתויב
תוריד הברה עקרק התוא לע תוסנכנ ךכ יכ הובג םינוב הרקי עקרקהשכ


תדרוי םיקחרתמש לככ .רתוי ההובג םירוגמה תופיפצ ר"עמהו זכרמה ביבס -
הינבה תופיפצ
תופיפצה
?ריעב קושה תוחוכ יוטיב ידיל םיאב ךיא
ריעב תופיפצהו עקרקה יריחמ תונתשה תא אטבמ עיקרה וק
וחתפתה םירע (םויכ תוחתפתמ תונידמבו) רבעב
רדוסמ ןונכת אלל

רשא םיננכתמ י"ע תנבנ ריעב עקרקה ישומיש תפמ
הליעי יכה הרוצב ינוריעה בחרמה תא לצנל םיסנמ
"ראתמ תינכת" הנוכמ וז הפמ
?ריעב עקרקה ישומיש תא עבוק ימ
םירע ןונכת
עונמל ןויסנ ךותמו ריעה תועקרק לש ליעי לוצינל עיגהל הנווכ ךותמ
"רדסל" אוה םדיקפת לכש ןונכת יפוג םנשי עקרק ישומיש ןיב םיטקילפנוק
ינוריעה בחרמב םינושה עקרקה ישומיש תא
?םידבוע םיננכתמ ךיא
דציכ תראתמש תינכת הניכמו תמזוי הייריעה תננכותמו תרדוסמ הרוצב חתפתת ריעהש ידכ
.דועו םיפסונ רוביצ תודסומ ומקוי ןכיה ;תושדח םירוגמ תונוכש ונָּביי ןכיה :םינש המכ דועב ריעה האריֵת

תפסוא הייריעה תינוריעה ראתמה תינכת תא רוציל ידכ ."
רָאְתִמ תינכת
" םיארוק תאזכ תינכתל
. יבשות תא םגו םיחמומ תפתשמ ןכמ רחאלו ,ריעב םינושה םירוזאה לעו הייסולכואה לע בר עדיֵמ
תינכתה תנכהב ריעה
http://www.govmap.gov.il/
‬תושיגנב ולש ךרוצה יפל
בחרמב םקמתמ עקרקה ישומישמ דחא לכ ,ישפוח קוש לש םיאנתב‫ ‬*
.עקרקה רובעב
םלשל ולש תלוכיהו

תושיגנב םיקפתסמה עקרק ישומיש םיאצומ - ריעה ילוש רבעל‫ ‬זכרמה ןמ םיקחרתמש לככ *
עקרקה תויולע תא םלשל םתורשפאב ןיא רשאו רתוי םיבחרנ םיחטשל‫ ‬םיקקזנה ,רתוי הכומנ
.ריעה‫ ‬זכרמבש תוהובגה


וסנולא לדומ
עקרק יריחמ לע ססובמה לדומ
הצוחה זכרמהמ תיבחרמה תורדתסהה
המרב תושיגנ םהל השורדש - רחסמלו‫ ‬םיקסעל םה םיירקיעה עקרקה ישומיש ריעה זכרמב
.םיהובג עקרק יריחמ םמצעל תושרהל םילוכיו ההובג

תושיגנב ךרוצ םהל ןיאו בחרנ חטשל םיקוקזה‫ ‬םינסחמו היישעת ילעפמ ומקמתי ךשמהב
.םינוקל הרישי

.תומוק-יבר‫ ‬םירוגמ ירוזא ךכ רחא

‬.עקרק ידומצ םיתב‫ ‬- רתויב םיכומנה םה עקרקה יריחמ םהבש םירוזאב ,ריעה ילושב ,ףוסבלו


:םויכ תבכרומה תואיצמל סחיב ידמ ינטשפ‫ וסנולא לש לדומה‫
ריעה ילושב םקלח ,
םידחא םיקסע ‬יזכרמ
םילעופ תולודגה םירעה תיברמב םויה *
ריעה יבחרב םירוזפ עדי‫ ‬תריתע היישעת ירוזאו תונוש תומרב םירוגמ ירוזא *
‫ עקרק ריחמ רק אלו תויוליעפ םוקימ לע דואמ םיעיפשמ
הביבס תוכיא לש םילוקיש
םויכ *


"ילגעמה םגדה" תא 1925-ב חתיפ סֵגרְוּבּ טסנרא
.הפוקת‫ ‬התואב וגקיש ריעל היהש הנבמה יפ לע ,
ןאכ .םייוניש תעה לכ םישחרתמ ובש ,רבעמ רוזא תגציימ ר"עמל‫ ‬הבורקה תעבטה +
םיינתא םיטועימ לש םירוגמו יאנוטיס רחסמ יקסע ,הכאלמ‫ ‬יתב
הז דצל הז
םיאצמנ
‬.תופופצו תונטק תורידב‫ ‬םיררוגתמה ,םירגהמ לשו

תינוציח תעבטל םיקחרתמש לככו ,
םירוגמ ירוזא תוגציימ תואבה תועבטה תשולש
:הילא רובעל םיטונ רפתשמ ילכלכה םבצמש םיבשותו ,הלוע רוידה תמר‫‬- רתוי

‬- "לוחכה ןוראווצה ידבוע" לש
הכומנ המרב םירוגמ ירוזא
םיאצמנ‫ ‬הנושארה תעבטב +
.תומוק יתבב םירגה םייפכ ידבועו םילעופ
רוידה יאנת ,רתוי תושדח תורידה -
.ינוניבה דמעמה ינב
םיררוגתמ היינשה תעבטב +
‬.םינטק םייתנוכש םיתוריש יזכרמו‫ ‬תוינק יזכרמ םילעופ םירוגמה יתב דצלו ,רתוי םיבוט
תונוכש וא תופופצ הרקוי תונוכש :
ההובג המרב םירוגמ
םייוצמ תינוציחה תעבטב‫‫ +
.עקרק ידומצ םיתב לש‫ ‬תוירוורפ


ילגעמה םגדה
:ר"עמה ביבס תועבט תועבט היונב ריעה ,ילגעמה םגדה יפ לע
‫:ילגעמה לדומב תונורסח המכ
.התוא בבוסה בחרמה ןמ תדרפנ הדיחי לאכ‫ ‬ריעה לא סחייתמ *
םיפתושו ריעה יבשות לע םיעיפשמה םיינוציח תוחוכמ םלעתמ‫ ‬סגרוב *
.ריעה תויושרו הנידמה‫ ומכ הבוציעל
.ריעה הנבמ לע העפשה ןיא םינושה םירוזאה לש יפרגופוטה‫ ‬הנבמל *
הבקסומ
יתרזגה םגדה
1939‬ טיוה ידי לע עצוה הז םגד‫ *
.ץוח יפלכ זכרמה ןמ ,
תורזגב‫ ‬תבחרתמו הלדג
ריעה ,יתרזגה םגדה יפל *
‬ ,הבוציעב
עירכמ‫ ‬םרוגכ תינרדומה ריעב הרובחתה תוחתפתה
תא שיגדה טיוה *
.םיוסמ גוסמ תויוליעפ םהילא םיכשומ ריעב םינוש םירוזא יכ ןיחבהו

:המגודל‫
.םיישאר הרובחת יריצ ךרואל םיחתפתמ היישעת ירוזא
.קראפ וא רהנ תמגוד ,םייעבט תונורתי םהל שיש םירוזאב םימקוממ‫ ‬ההובג המרב םירוגמ

םוקמב ךכו ,
םימוד עקרק ישומיש ותביבס לא ךשומ םיוסמ עקרק‫ ‬שומיש
וב שיש םוקמ *
.ץוח יפלכ בחרתיו לדגי אוה - היישעת‫ ‬רוזא חתפתה ובש

ילכ לע תססובמ ןהב העונתהש ,תוינקירמא םירע רקיעב ןייפאמ יתרזגה םגדה םג‫ *
.םיישאר םישיבכו םייטרפ‫ ‬בכר

‬.סל'גנא סול ריעה המגודל איה וזכידקומ ברה םגדה
רתוי שימג םגד 1945-ב ועיצה ןמלואו סירה םירקוחה ‫*
בורק אוה ןכלו - ריעב םייזיפו םיילכלכ ,םייתרבח‫ ‬,םייתוברת םירשקה ןובשחב איבמ *
.תואיצמל רתוי
.דבלב דחא הכישמ‫ ‬דקומ ריעב ןיא ,םתנעטל *
.דועו הפועת‫ ‬הדש ,קראפ ,הטיסרבינוא ,למנ ןוגכ ,
םיבר םיזכרמו םידקומ שי ריע לכב
*
.םינוש‫ ‬עקרק ישומיש לש םירוזא םירצונ ךכו ,הנוש תוליעפ תחתפתמ דקומ לכ ביבס *
םירוגמו היישעת ומכ - הזל הז‫ ‬םיעירפמה עקרק ישומיש תדרפה שיחממ הזה םגדה
.הזמ הז קחרמב ומקומי - ההובג המרב

םיעבונה רוזיבה יכילהתלו בחרמב ריעה תוטשפתהל יוטיב אוה‫ ‬ידקומ-ברה םגדה *
דיחיו דחא דקומ לע ססבתהל ידכ ידמ הלודג רבכ ריעה
-רווריפה ךילהתמ


:תרזובמ תוחתפתהל תואמגוד
.םיינשמ םיקסע יזכרמ וחתפתי םירוגמו היישעת ,רחסמ ירוזא תברקב *
תכרוצ םתואש םיתוריש ןווגמו םיטנדוטס תונועמ וחתפתי הטיסרבינואה ‬ביבס *
‬.וז הייסולכוא
.םינסחמו תונולמ ונביי הפועתה למנ תברקב *
קרוי וינ ןילופורטמב ןיוסלכוא תופיפצ
יבחרמה םגדה תא ריבסהל הסננ
עקרק ישומיש ןיב םיטקילפנוק

:לשמל ,םידרטמו תויעב תרצוי םהיניב תוכימסש םישומיש םנשי
םירוגמ -הדבכ היישעת
םירוגמ -תוברתו יוליב
םירוגמ-הרובחת
:ןזאל םיסנמ םיננכתמ ןכלו םהיניב םירחתמש עקרק ישומיש םנשי
םיחותפ םיחטש-הרובחת
?תאזה הנומתב תונמל ןתינ םישומיש הזיא
הרובחת *
םיחטש *
םיחותפ
םירוגמ *
רחסמ *
היישעת *
עבש ראב
ביבא לת
הפיח
יבחרמ לודיב
,'וכו םייח חרוא ,ינתא אצומ ,תד ןוגכ םיפתושמ םינייפאמ ילעב םישנא תצובק ובש בצמ
.תורחא הייסולכוא תוצובקמ (דרפנב) לדבנב -רוזא ותואב תררוגתמ

.דועו תופתושמ תוגיגח ,םיפתושמ םיגהנמ ,תפתושמ הפש םיגוהנ הלא םירוזאב
סקנורבו סניווק ,ןילקורבב הנשמ ידקומו ןטהנמב יזכרמ דקומ
Full transcript