Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+

Erasmus+ oficjalnie zainaugurowano 24 stycznia 2014 r. w Nikozji. Do roku 2020 program dofinansuje studia, szkolenia, praktyki zawodowe i działania wolontariackie aż czterech milionów Europejczyków.
by

FRSE FRSE

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+

Erasmus+
łączy 7 unijnych programów z dziedziny kształcenia, szkolenia i młodzieży,
a także po raz pierwszy programem objęty został sport.
Uczestnicy programu Erasmus+
Program Erasmus+ w liczbach
Erasmus+
Zmienia życie. Otwiera umysły.
Dlaczego nowe podejście?
zintegrowany, bardziej przystępny program,
Erasmus+ oznacza...
Struktura programu Erasmus+
Kraje biorące udział w programie Erasmus+


Zwiększone możliwości kształcenia się za granicą dla studentów
i nauczycieli

Dotacje unijne i szkolenia dla około
4 milionów osób


125 000 instytucji


2 miliony
studentów szkół wyższych

500 000 młodych ludzi
, którzy będą pracować jako wolontariusze lub uczestniczyć w wymianach młodzieżowych

650 000 zagranicznych praktyk
lub
staży
wakacyjnych

STUDIOWANIE I UCZENIE SIĘ
ZA GRANICĄ
STUDIOWANIE I UCZENIE SIĘ
ZA GRANICĄ
200 000 osób
otrzyma wsparcie
w ramach
systemu kredytów
dla studentów

25 000 dotacji na wspólne studia magisterskie
800 000 nauczycieli
i
osób pracujących z młodzieżą
nabędzie za granicą nowe umiejętności kształcenia
i uczenia się
MOBILNOŚĆ
PRACOWNIKÓW
150
partnerstw
1500
instytucji szkolnictwa
wyższego i przedsiębiorstw
PARTNERSTWA
DLA WIEDZY
PARTNERSTWA DLA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SEKTOROWYCH
150
partnerstw
2000
podmiotów edukacyjnych
i szkoleniowych oraz przedsiębiorstw

PARTNERSTWA
STRATEGICZNE
Współpraca międzysektorowa w dziedzinie
szkolnictwa wyższego, kształcenia
i szkolenia zawodowego,
oświaty i edukacji dorosłych

25 000
partnerstw

125 000
instytucji


SPORT


600
partnerstw opartych
na współpracy, w tym nienastawione na zysk imprezy sportowe

3000 organizacji partnerskich
uczestniczących
w projektach opartych na współpracy

Coroczne
Forum Sportu UE
dla dialogu
z podmiotami sportowymiJEAN MONNET

Jean Monnet wesprze
400 miejsc pracy dla nauczycieli
i
600 krótkich kursów na całym świecie.

Wspieranych będzie ponad

100 Centrów Doskonalenia
na całym świecie.
program zorientowany na zdobywanie umiejętności niezbędnych dla zatrudnienia,
nowe możliwości unowocześniania kształcenia i uczenia się,
nowe partnerstwa między światem edukacji a rynkiem pracy.
większe oddziaływanie na polityki edukacyjne krajów UE
większa integracja między kształceniem formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym,
nacisk na korzyści ze współpracy międzynarodowej.
ERASMUS+
EDUKACJA
SZKOLNA
ERASMUS+
KSZTAŁCENIE
I SZKOLENIA
ZAWODOWE
ERASMUS+
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
ERASMUS+
EDUKACJA
DOROSŁYCH
ERASMUS+
MŁODZIEŻ
PROJEKTY
CENTRALNE
I SPORT
Akcja 1
Mobilność
Akcja 2
Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk
Akcja 3
Wsparcie
w reformowaniu polityk
AKCJA 1
MOBILNOŚĆ
możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez studentów i uczniów, stażystów, osoby młode i wolontariuszy, a także profesorów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
zintegrowane programy studiów wyższych oferiwane przez konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie.
studenci studiów wyższych mogą otrzymać pożyczkę wspieraną w ramach programu w celu podjęcia studiów magisterskich za granicą.

Studenci powinni ubiegać się o pożyczki w krajowych bankach lub agencjach udzielających pożyczek studenckich.
mobilność osób uczących się i kadry:
wspólne studia magisterskie:
Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich:
AKCJA 2
WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK
mające na celu opracowywanie inicjatyw odnoszących się do jednej lub kilku dziedzin kształcenia, szkolenia
i młodzieży oraz promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy różnymi rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem
i młodzieżą lub innymi stosownymi dziedzinami.

Wspierane są określone działania dotyczące mobilności
w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu.
między instytucjami szkolnictwa wyższego
a przedsiębiorstwami, które mają na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zatrudnialności, wymiany wiedzy
lub nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego.
oferujące wirtualną przestrzeń współpracy, bazy danych dotyczące możliwości, udział we wspólnotach praktyków oraz inne usługi online dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, praktyków w dziedzinie kształcenia szkolnego
i kształcenia dorosłych oraz dla osób młodych, wolontariuszy i osób pracujących z młodzieżą
w Europie i poza jej granicami.
w ramach których wspiera się opracowywanie
i prowadzenie wspólnych programów szkolenia zawodowego, programów oraz metod nauczania
i szkolenia w oparciu o dowody wskazujące na tendencje w określonym sektorze gospodarki oraz umiejętności niezbędne w celu wykonywania pracy w co najmniej jednej dziedzinie zawodowej.
w ramach których wspiera się współpracę
z krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. Projekty z zakresu potencjału mają na celu wspieranie procesów modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów. Wspierane są określone działania dotyczące mobilności w zakresie,
w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu.
transnarodowe
partnerstwa strategiczne
sojusze na rzecz wiedzy
sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
projekty z zakresu budowania potencjału
platformy informatyczne, takie jak eTwinning, elektroniczna platforma na rzecz kształcenia dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy
AKCJA 3
WSPARCIE
W REFORMOWANIU POLITYK
do celów kształtowania polityki opartej na wynikach badań oraz monitorowania ram strategii Europa 2020, w szczególności:

analiza dotycząca poszczególnych krajów i analiza tematyczna,
w tym dzięki współpracy z sieciami akademickimi;

partnerskie uczenie się i wzajemne oceny za pomocą otwartych metod koordynacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
perspektywiczne inicjatywy mające na celu pobudzanie rozwoju innowacyjnej polityki zainteresowanych stron
w celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także w celu transferu punktów, aby wspierać zapewnianie jakości, walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i poradnictwo.
dysponującymi uznaną wiedzą fachową i zdolnościami analitycznymi (takimi jak OECD i Rada Europy) w celu zwiększenia wpływu i wartości dodanej polityk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
wiedza w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
oraz
umożliwianie organom publicznym badania skuteczności innowacyjnych polityk w sytuacjach rzeczywistych.
wraz z organami publicznymi, organizatorami i zainteresowanymi stronami w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży są niezbędne w celu upowszechniania wiedzy na temat strategii "Europa 2020",
ET 2020, strategii UE na rzecz młodzieży oraz innych europejskich programów polityki dla konkretnych sektorów, a także zwiększania zewnętrznego wymiaru polityki UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Mają one również kluczowe znaczenie dla pobudzania skutecznego wykorzystywania wyników programu i wywierania wymiernego wpływu.
wsparcie narzędzi polityki europejskiej
które ułatwiają ogólnoeuropejskie wymiany, mobilność edukacyjną i zawodową obywateli oraz rozwój elastycznych ścieżek kształcenia obejmujących różne dziedziny kształcenia, szkolenia i w zakresie młodzieży.
Przedmiotowa akcja obejmuje również wsparcie sieci
współpraca z organizacjami międzynarodowymi
dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu
studenci
stażyści
praktykanci
uczniowie
dorośli słuchacze
osoby młode
wolontariusze
wykładowcy
nauczyciele
osoby prowadzące szkolenia
osoby pracujące z młodzieżą
zawodowi pracownicy organizacji działających w obszarze kształcenia, szkoleń i młodzieży
organizacje;
instytucje;
organy lub grupy
organizujące działania
w obszarze kształcenia,
szkoleń i młodzieży.
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ:
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Kraje uczestniczące w programie:
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
KRAJE SPOZA UE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:
była jugosławiańska republika Macedonii
Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Turcja
mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków:
Państwa partnerstwa wchodniego:
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
Państwa południowego regionu Morza Śródziemnego:
Algeria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja
Bałkany Zachodnie:
Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Serbia
Inne:
Federacja Rosyjska, Szwajcaria
Kraje partnerskie:
Kontakt
www.erasmusplus.org.pl
Full transcript