Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Å SKRIVE EN FAGTEKST

Et minikurs!
by

Iris Skadal

on 29 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Å SKRIVE EN FAGTEKST

EN FAGTEKST
Å SKRIVE
ET MINIKURS
TIPS TIL GODE
Ryddig struktur

Tydelig bruk av kilder og referanser

Påstander skal begrunnes og underbygges

Skriv saklig og med variert ordforråd
ANALYSE AV
NYTTIGE
http://noddi.com/Norsk/Analyse_roman.htm
Start med en kort innledning. Den bør vekke leserens interesse og informere om hva teksten skal ta opp, og hvordan.
Teksten skal vise resonnementet eller tankerekken som fører fram til konklusjonen!
Om lag to av tre elevar i norsk skule uttrykkjer at undervisninga ofte eller svært ofte er keisam (Nordahl 2000a). Så korleis kan ein som lærar jobbe praktisk for å motivere til gunstig læring, og gjere skulekvardagen meir spennande for elevane?

Som PPU-student ved UiB har eg gjennom fire månadar jobba med å implementere estetiske verkemiddel i undervisninga. Dette i håp om å skape engasjerande, visuelle oppdagingsferder gjennom stofflandskapet i læreboka. Målet har vore å utforske korleis estetiske verkemiddel- og oppbygging av undervisningstimar kan gjere læringa meir spennande for elevane. Denne oppgåva skildrar elevresponsen eg mottok undervegs i testforsøka, og studerer den i lys av estetisk læringsteori.
Eksempel:

Etter innledningen kommer en fyldig hoveddel der du så objektivt som mulig legger frem ulike synspunkter.
Et avsnitt skal bare inneholde ett tema, og bør ikke være lengre enn åtte-ti linjer. Nytt tema? Skift avsnitt!
En god skrivestrategi er å begynne hvert avsnitt med et nytt innledningsord. Dette skaper variasjon:
HOVEDDEL:
INNLEDNING
Oppbygging av argumenter:
Først av alt ser vi i teksten...
Videre finner vi...
I fortsettelsen viser det seg...
Avslutningsvis er det nærliggende å...
For å oppsummere, er det tydelig...
Som en konklusjon, finner en at...
AVSLUTNING
På den ene/andre siden, videre kan man anta, med utgangspunkt i, i fortsettelsen av dette ser man, sammenlignet med, først og fremst, derfor, i tillegg til, følgelig, i motsetning til, på bakgrunn av, for det første/andre/tredje.
SKAP VARIASJON!
TIPS!
Hvis du stilte et spørsmål i innledningen, kan du svare på det i avslutningen.

Skrive et konsentrert sammendrag av synspunktene dine. Viktig at du ikke blir for repeterende, men bruker andre ord om samme innhold.

Mange emner er det vanskelig å si noe endelig om. kanskje må du stille noen spørsmål og gjette noen konsekvenser.
Sirkelkomposisjon

Svar eller sammendrag:
Å peke framover
Vis at du har en kritisk innstilling til det du skal
NÅR SKRIVER
DU
argumentere for og imot, og
at du evner å se de ulike synspunktene.
Dersom du refererer til profesjonelle kilder, virker argumentasjonen din mer gjennomarbeidet og profesjonell.
Grunngi påstandene dine. Dersom du ikke gjør det, er de heller ikke verdt noe (på samme måte som utregningen i mattematikk er like viktig som svaret).
Dersom du blir bedt om å fortelle om holdningen din til emnet du skriver om: skriv 2/3-1 side, helst mot slutten av stilen. Hugs å begrunne meningene dine, for du skal være saklig her òg. Unngå å gjenta deg selv.
GRUNNGI PÅSTANDENE DINE!
Forfatteren må gjøre det tydelig hva som er egne tanker og hva som er hentet fra andres tekster.Ver kritisk til kilder du finner på internett!
Skriv litteraturliste
EKS 1: Slik Bieber skriver i sin biografi (Star, 2011)
EKS 2: Videre går det frem at elevene ikke ønsker mer spennende undervisning (Nordahl, 2006)
EN LITTERATURLISTE
SKAL INNEHOLDE:

Moi, Toril. 1998: What is a Woman? And Other Essays.
BØKER:
NETTARTIKLER (BLOGGER, NETTSIDER)
Uvsløkk, Geir: "Teoretikeren Claude Simon", 2004. Tilgjengelig:
vinduet.no/tekst.asp?id=406
DU BØR SØKE MOT PROFESJONELLE KILDER NÅR DU JOBBER MED FAGARTIKLER. DE ER FORSKERE, OG HAR TROSS ALT BEDRE PEILING...
Bruk av faguttrykk gir et godt og presist språk

EKS: Hamsun bruker flere
metaforer
for å illustrere kjærligheten mellom Victoria og Johannes. Eksempelvis...
BRUK FAGUTTRYKK!
SAMANDRAG:
Presentasjon av handlinga i boka, forfattar, forlag, utgivelsesår, samt dei viktigaste personane og deira funksjon i historia.
Det kan og vere relevant å presentere når boka var skrive, og gi eit svært kort innblikk i samtida til forfattaren.

Er det snakk om ei
rammeforteljing
, der forfattaren fortel historia medan han samstundes fortel om det som skjer rundt han medan han skriv?
Vi skil mellom
skildrande, og sceniske parti.
Dei sceniske partia kan vere refererande eller prega av dialog (dei er i så fall dialogiske).
Dei skildrande partia målar eit detaljert bilete av menneske og miljø.
Er forteljinga
kronologisk?
Startar handlinga ved starten av historia, eller
in medias res
?
Finn du
gåter
eller
frampeik
i historia?
Over kor lang
tid
strekkjer romanen seg?
Er
tidsaspektet
viktig?
Eventuelt kvifor?
Er det noko slåande ved språket i romanen?
HOVUDDEL
Her går du i gang med å utforske det du har presentert som problemstillinga for oppgåva di.
Når du argumenterer for eller imot problemstillinga di, må du heile vegen plukke ut eksempelutdrag frå teksten. Du kan gjerne lage korte sitat:

EKS:
Innslag av lyrikk er sentralt i Andersens roman. Innledningsvis skriver han blant annet
"Desse lange bølgjande gjerde i morgonsol. Lauvtrekledde åsar gjer meg lyst til å gøy
til å laga strengemusikk"
FAGUTTRYKK DU KAN HA MED I ANALYSA eller SAMANLIKNINGA:
Symbol
Parallellscener
Frampeik
Gjentakingar
Kontrastar
ANDRE SYMPTOM DU KAN SJÅ ETTER:
Retrospektive innslag:
Vi får t.d. høyre forhistoria til fleire bipersonar
Parallellhandlingar
Innskotne anekdotar
Synsvinkel - autorital eller personal?
Skiljet mellom
dynamiske
og
statiske personar
er ofte svært viktig i analysen. Personane er bærarar av haldningar og normer.
Kven får vi
sympati
for og kven
antipati
mot?
Korleis skjer det/ Korleis plantar forteljaren desse haldningane i oss?
Er forteljaren ”for eller mot” personane?
Korleis kjem det fram?
Seier han det rett ut, eller må vi lese mellom linene?


PERSONSKILDRING
TIPS!
Noter alle kildene underveis, ellers mister du fort oversikten!
FINN EI PROBLEMSTILLING


DRIKK TE
MEDAN DU LES TEKSTAR OG FINN SEKUNDÆR-LITTERATUR (fagtekstar som debatterer temaet ditt.
Kan problemstillinga på noko vis missforståast?
Er den for omfattande?
Diskuter problemstillinga med læraren din før du begynner.
Skriv ned korte utdrag frå bøkene som er relevante for problemstillinga di.
Dette kan du seinare flette inn i teksten.
(Hugs å notere kildene!)
Sett opp ein disposisjon med stikkord for oppbygginga av teksten.
Lag ei liste:
start med å setje opp argumenta dine i ei logisk rekkjefølge.
I det du er ferdig med disposisjonen bør du ha klart for deg hva du vil sei: Kva er poenget ditt? Kva skal du skrive i konklusjonen?
TIPS: Ta gjerne bilder av tekstutdrag du vurderer å ha med!
Skriv korte setninger.
Skriv bare om det du skal skrive om. Vend hele veien tilbake til problemstillingen din.
Varierer ordbruken din.
Del oppgaven inn i ulike deler og lag overskrifter som passer til hver del.
Få noen du stoler på til å lese gjennom før du leverer.
SPRÅKTIPS:
Oppskrift romananalyse:
Temaliste og aktuelle bøker:
http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/SAEREMNE/Hjelp!-Hva-skal-jeg-skrive-om
ROMAN
FAGTEKSTER:
AVSLUTNING OG KONKLUSJON
HOVUDDEL:
UTFORSKE PROBLEMSTILLINGA MED EKSEMPEL FRÅ TEKSTEN/ANE. ARGUMENTASJON.
EIT KORT SAMANDRAG
AV TEKSTEN/ANE
INNLEIING
- PRESENTASJON AV PROBLEMSTILLING
FØREBUING
- DISPOSISJON


Skriv en kort tekst OM
HVA SOM HELST
der du bruker alle desse bindeordene:

TI MIN!
DIN TUR!
På den ene/andre siden, først og fremst, derfor, i tillegg til, følgelig, i motsetning til, på bakgrunn av, for det første/andre/tredje, videre ser man, i forlengelsen av...
Finn to bøker og to nettsider, og skriv ned den informasjonen du trenger til en litteraturliste.
DIN TUR!
DIN TUR!
Å BYGGJE EIN DISPOSISJON
VELG BLANT DESSE PROBLEMSTILLINGANE :

UNGDOMMEN I NORGE TRENG IKKJE Å GJERE DET GODT PÅ SKULEN - DET ORDNAR SEG UANSETT.
LIVET HADDE VORE VANSKELEG UTAN SMARTTELEFON
VI BØR ORDNE OPP I VÅRE EIGNE PROBLEM I NORGE FØR VI HJELPER FATTIGE BARN I AFRIKA
(DU KAN VERE FOR ELLER IMOT)
Skriv ei liste over argument du vil bruke for å bevise eller motbevise påstanden du har valdt. I logisk rekkjefølgje! Desse skal vere skjelett for teksten du skal skrive etterpå.Tenk innleiing - hovuddel - avslutning!
15

MIN!
Bygg ut argumentasjonen din til ein korttekst på 300 ord (+).


DEL 2 //
SKRIV EIN

DEL 1 //
KORTTEKST
Denne skal leverast inn på ItsL. i mappa "disposisjon og korttekst".
Innleveringsfrist: søndag kl. 23.55
Vurdering: godkjent, ikke godkjent
50
MIN!
http://www.vgskole.no/teachers/norsk/ressurser/synsvinkel.htm
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7500&redirect_from_tibet=true
Forslag til problemstillingar og bøker:
VIKTIGE
LÆREPLANMÅL:
Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål.
Bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon.
Uttrykke deg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav.
Bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
Du skal kunne:
Full transcript