Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Renaissance

Laagland
by

Arnoud Kuijpers

on 14 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Renaissance

De Renaissance:
500
Keizertijd
Middeleeuwen
1500
1000
2000
Vroeg- en midden
Renaissance,
centrum: Florence
Hoog Renaissance,
centrum: Rome
Renaissance
Giotto, Christ Entering Jerusalem 1305-06
Duccio, Christ Entering Jerusalem
David, 1440
Maria Magdalena
Overgang
Middeleeuwen-Renaissance
1453 val van Constantinopel (Byzantijnse rijk veroverde door de Turken)
Hierdoor veel wetenschappers naar Italië
Namen veel Klassieke geschriften mee
Humanisten
namen deze ideeën enthousiast over:
Individualisme
Menselijke waardigheid
De mens kan kiezen
De vormende waarde van de schone kunsten
Renaissance
Late Middeleeuwen gaan geleidelijk over in Renaissance:

toenemende
rijkdom
door handel
daardoor behoefte aan decoratie/kunst
er ontstaan meer en grotere
steden
meer
vrijheid
en
anonimiteit
door kruistochten contact met andere culturen
plm 1650
Verschil Middeleeuwen & Renaissance


- Wedergeboorte (letterlijke betekenis van Renaissance) van de Klassieke Oudheid.
- Breuk met de Middeleeuwen en het vernieuwende karakter van de Renaissance.
- Individualisme i.p.v. collectivisme
- Realisme in de beeldende kunst.
- De humanisten meenden dat de cultuur van de antieken tot een

nieuw leven kwam.
- Streven naar harmonie en balans.
- Idealiseren van de klassieke oudheid.
- Ambachtsman wordt kunstenaar/genie.
Kenmerken Renaissance

Renaissance

Historische Context
Culturele Context
Hervormingen
Maarten Luther
Johannes Calvijn
MIDDELEEUWEN
Theocentrisch
Hiernamaals

(memento mori)
Lichaam zondig
Individu telt niet
Wat kerk zegt is waar
Natuur vijandig
Kunst anoniem/in dienst van geloof

Geen perspectief
Beelden in nis
Dorpen, agrarisch, geen mobiliteit
RENAISSANCE
Antropocentrisch
Leven nu telt

(carpe diem)
Lichaam is mooi
Individu telt
Wetenschap komt op
Natuur is mooi
Gesigneerde kunst/ook voor andere opdrachtgevers
Wetenschappelijk perspectief
Beelden los
Opkomst steden/handel/social climbing
Lesopzet
- Algemeen deel: Engels & Nederlands
- Specifiek deel: - Engels
- Nederlands
Dia's kunst/ architectuur
Historische Context
Vader
Zoon
Karel V
Filips II
Johan van
Oldenbarnevelt
Maurits
VS
Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden
Handel & Welvaart
Dia's
San Marco
San-Briziokapel
Kathedraal
Siena

Gebroeders van Eyck
Sandro Botticelli
De geboorte van Venus
Primavera
Leonardo Da Vinci
Mona Lisa
Laatste Avondmaal
Leda
en de Zwaan

St. Anna te Drieën
Cecilia Gallerani
Beatrice d’Este
Michelangelo Buonarotti
Mozes
David
Schepping Adam
Sixtijnse Kapel
Het laatste oordeel
Michelangelo Buonarroti
De anatomische studies van
Michelangelo Buonarroti
(Caprese, 6 maart 1475 – Rome, 18 februari 1564)
David
1475-1550
Literaire Ontwikkelingen
Schrijver en Publiek
Nederlandse Renaissanceliteratuur
Emblematiek
Liederen en liedboeken
Sonnet
Ernstig en komisch toneel
Twee Tendensen
- Individuele auteur
- Gedrukt werk
- Opkomst Renaisscanceliteratuur
- In Volkstaal
P.C. Hooft
Samuel Coster
Jacob Cats
Joost
Van Den Vondel
- Schrijvers stedelijke elite
- Volksopvoeders
- Opinievormers
- Verdedigden christelijke en
humanistische levensidealen
- Universele waarheden
- Oplage
Publiek:
Geleerde vrienden
Publiek:
Grote lezerskring
Leerzame onderwerpen
Eenvoudig taalgebruik
Kenmerken
- Functioneerde als geleerd spel
- Met literaire voorbeelden/ bronnen/
traditie en conventies
Diepzinnig
Raadselachtig
Dubbelzinnig
Mythische verwijzingen
Woordspel
Petrarkisme
Vaste elementen
- Liefde moest onvervuld blijven
- De minnaar beminde en bewonderde maar de liefde bleef onbeantwoord
- Stereotype geliefde
- Ongenaakbare schoonheid
- Vaste beelden liefde (ziekte, strijd, droom, vrijwillige gevangenschap
P.C. Hooft
Embleem heeft
drieledige vorm
1.
Motto (opschrift)
2.
Pictura
(Afbeelding)
3.
Subscriptio
(Bijschrift of Uitleg)
De hand met het oog staat voor waakzaamheid, de lauwerkrans voor goede afkomst. De plaats van de hand boven de krans wil zeggen dat dapperheid gaat boven afkomst. De voorstelling van afzonderlijke lichaamsdelen en de toevoegende opbouw wijzen op de hiëroglifische afkomst van het embleem.
Didactische verhalen
Spannend
Ontroerend
Op Rijm
(Wat fijn)
Morele lessen
Algemene waarheden
Jacob Cats
Houwelick
Trou-ringh
Huiswerk

- Leeropdracht 9 t/m 12 (p. 83)
- Leesopdracht 4 (p. 86)
Dickwijls siet men dat de sotten
Met de wijse lieden spotten;
Maer wie sich nae wijsheyt stelt,
Laat de gecken ongequelt.
Middeleeuwen Renaissance
- Zangcultuur
- Liederen in liedboeken
- Anonieme auteurs
- Grote & Royale luxeliedboeken
- Één thema: liefde
- Doelgroep: jeugd
- Strenge regels liefde
- Samen zingen
Groot Lied-boeck
Bredero
Komische
Liefde
Religieus
Contrafactuur
Nieuwe teksten op bestaande melodieën
Een Oud Bestevaartje, met een jong meisje
Sonnet
- Ontstaan in Italië
- Populair door Petrarca
- De dichtvorm in de renaissance
- Bredero, Vondel, Huygens
- P.C. Hooft belangrijkste sonnettendichter
Kenmerken Sonnet
- Een sonnet of klinkdicht is een veertienregelig metrisch gedicht.
- Het is door de eeuwen heen waarschijnlijk de populairste dichtvorm in de westerse letterkunde.

- Oorspronkelijk was het woord sonnet slechts de algemene aanduiding voor 'een kort gedichtje'.

- Veertien regels verdeeld over vier strofen.
- De eerste twee strofen bestaan uit vier regels, de kwatrijnen. Samen heten deze strofen het octaaf.
- De laatste twee strofen hebben elk drie regels, de terzinen. Deze strofen heten samen het sextet.
- Na het octaaf ligt een inhoudelijke wending, ook wel chute of volta genaamd.
Huiswerk

- Leeropdracht 13 t/m 16 (p. 83)
- Leesopdracht 5 (p. 87)
Rederijkerskamers
De Eglentier
Het Wit Lavendel
Bredero & Hooft
Klucht van de Koe
Tragedies
Nederduytsche Academie
1617
Samuel Coster
Bredero & Hooft
Amsterdamse
Schouwburg
1637
Joost van de Vondel
Gysbreght van Aemstel
Ontwikkeling
Rederijkerstoneel
Renaissancetoneel
Duidelijke lessen
Tonen van bepaald gedrag
Spiegel
Stedelijke functie
Opiniërende functie
Soorten
Toneel
Ernstig toneel
(Treurspel, Tragedie)
Komisch toneel
(Komedie en klucht)
5 bedrijven
Ondergang hooggeplaatst figuur
Retorisch-didactische tragedie
Aristotelische tragedie
De morele les wordt vooral talig overgebracht
Treurspel gebaseerd op de toneelwetten van Aristoteles
- Hoofdpersoon wordt geconfronteerd met een sterk innerlijk conflict
- Een dilemma
- Keuze pakt verkeerd uit
- Moment van inzicht na de beslissende wending (peripeteia)
- Morele les uit het handelingsverloop
- Herkenbare typen
- Dagelijks leven
Ondeugden:
bedrog, overspel, opschepperij, gierigheid etc.
Moraliserend en didactisch doel
Opvoedende functie
- Ging terug op Romeinse komedie
- Alledaagse mensen
- Vaste karaktertrek (ijdel, gierig)
- Doel: onder het lachen de waarheid zeggen
- Lering en vermaak
- Minder platvloers dan de klucht
- Happy end
Warenar
Komedie
Klucht
Klucht van de koe
1617
1612
- Vaste voorspelbare figuren
- Onbeschaafd
- Ongewenst gedrag
- Stereotiepe dommer boeren
- Wellustige mannen
- Oplichters
- Vaste thematiek: bedrog & overspel
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/HooftWarenar1626/source/hooftwarenar06.htm
Huiswerk
Maken:
Leeropdrachten 17 t/m 20
Leesopdracht 7 p.88/89
Middeleeuwen
Renaissance

Renaissance
Historische Context
Culturele Context
Dia's kunst/ architectuur
Kennis en Wetenschap
Empiristen
vs
Rationalisten
Spinoza & Descartes
Kennis = zintuigelijke ervaring en waarneming
Kennis = kritisch verstand
"ik denk, dus ik ben"
Ratio
Copernicus
Galileo Galileï
Christiaan Huygens
Humanisme
Nadenken over de mens zelf
Van
theocentrisch
naar
antropocentrisch
Renaissance

Wedergeboorte
Italië
Stadsstaten
Wie in bestuur? Humanisten
Vanuit Italië naar rest van West-Europa
Drukpers
Architectuur
Herleving klassieke vormen
Symmetrie
&
verhouding
Schilderkunst
lineaire perspectief
Herontdekking klassieke godenwereld
en mythologie
Intellectueel spel (voor elite)
Literatuur
Klassieke literaire genres
- Epos
- Komedie
- Tragedie
Translatio
Imitatio
Aemulatio
Klassieke overtreffen
Geschoold, elitair publiek
Burgerlijke cultuur
Rijke burgers, stadsbesturen
stedelijke instellingen waren opdrachtgevers
Vrije kunstmarkt
Kunst en Literatuur
Normen en waarden
Exempla Contraria
Muziek
In de volkstaal
Gevoelens en hartstochten overdragen
Ontstaan Opera --> Claudio Monteverdi
Classicisme
Streefde naar geïdealiseerde weergave van de werkelijkheid
Regels volgens de klassieke Oudheid
Erasmus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leda_(mythologie)
http://www.schooltv.nl/video/de-boekdrukkunst-het-begin-van-de-emancipatie-van-het-boek/
http://www.dbnl.org/tekst/luyk001desm01_01/
http://www.dbnl.org/tekst/hoof001embl01_01/
http://www.dbnl.org/tekst/cats001houw01_01/
http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=cats001trou01
Huiswerk
Maak (A) Leeropdracht 1 t/m 8
Maak (B) Leesopdracht 1

Bladzijde 83 Laagland
http://www.dbnl.org/tekst/bred001groo01_01/
http://www.dbnl.org/tekst/bred001lied02_01/bred001lied02_01_0004.php
http://www.schooltv.nl/video/bredero-en-hooft-maken-samen-nieuw-theater/
http://www.schooltv.nl/video/erasmus-erasmus-wilde-weten-hoe-het-christendom-en-de-kerk-begonnen-waren/
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bredero/bestevar.html
http://www.schooltv.nl/video/bredero-en-hooft-maken-samen-nieuw-theater/
http://www.schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-gouden-eeuw-afl-5-de-wereld-een-speeltoneel/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/#home/sub=altarpiece
Full transcript