Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Зборообразување на именките

No description
by

Elena Peeva

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Зборообразување на именките

Зборообразување на именките
Деминутиви и хипокористици
Агументативи и пејоративи
Сложените именки
најчесто се добиваат со поврзување на две компоненти:
сончоглед, земјотрес, очевидец, дрворед, збороред, полувреме
. (Вака добиените зборови се пишуваат слеано).
Слеано се пишуваат и сложенките чијшто прва компонента е број:
тромеѓа, двокатница, тромесечје, петолистен, триаголник, единаесеттокатница, стоногалка.
Како и сложенките чијшто втора компонента е зборот
годишнина
: петгодишнина, стогодишнина, дваесет и петгодишнина.
Со цртичка, пак, се пишуваат и две именки кои означуваат еден поим, како во примерите:

заменик-претседател, жиро-сметка, нето-тежина, бруто-приход, нацрт-закон, спомен-плоча, генерал-мајор, визит-карта, балет-мајстор, прес-конференција
итн.
Начини и видови основиза добивање на именките во македонскиот јазик
Именките добиени од глаголи
се јавуваат со суфиксите:
-ба
(творба, делба, берба,молба);
-ка
(дремка, спанка, прошетка);
-еж
(цртеж, грабеж, јадеж, стремеж);
-ач
(крпач, тепач, копач, крадач, печатач);
-ник
(ученик, скитник, пратеник).
Именките добиени од придавки
се јавуваат со суфиксите:
-ост
(младост, старост, лудост, убост, храброст);
-ство
(богатство, пијанство);
-ина
(убавина, добрина, лутина, црнина, белина, должина,големина);
-ец
(старец, белец, црнец);
-ило
(зеленило, црвенило, лудило, синило, сивило).
Именките кои потекнуваат од основи на други именки
се образувани на различни начини: суфиксен, префиксно-суфиксен, како сложенки од две компоненти.
Меѓу по застапени суфикси се:
-ство
(соседство, пријателство, ропство, јунаштво);
-ар
(рибар, рудар, чевлар, банкар);
-ник
(гласник, весник, патник);
-ица
(кралица, царица, грофица, гулабица);
-ка
(лекарка, членка, претседателка).
На префиксен и префиксно-суфиксен начин, од други именки се добиени именките:
прабаба, непријател, невреме, претсобје, поговор, предговор, меѓуречје,
Деминутивите и хипокористиците се добиваат кога на именките им се додаваат посебни суфикси со значење на умалителност, нежност, галовност.
Овие именки ги добиваат истите суфикси, а за нивното определување како дминутиви или хипокористици - пресуден е конекстот.
Суфикси кај деминутивите:

(прсте, петле, раче, ноже);
-че
(девојче, рипче, момче,ветерче);
-ичка
(ластовичка, сестричка, водичка, сликичка);
-енце
(детенце, пиленце, маченце, кученце);
-ец
(ветрец, дождец, снежец).
Хипокористиците ги имаат истите суфикси, практично тие се истите именки. Постојат и случаи кога деминутивно-хипокористичните суфикси се користат за потенцирањена ироничниот, потценувачки однос кон нештото:
пр:
маже, човече, директорче

Во некои случаи овие суфикси не носат никаква емоционална нијанса, тие се сосема неутрални и се составен дел на така воспоставениот термин:
перце, ушно тапанче, свеќичка
(како дел од автомобил)и сл.
Агументативите и пејоративите се именки со суфикси кои ги изразуваат големите димензии на предметот/појавата, а воедно можат да содржат и нијанса на негативен, подбивен, ироничен однос.
Агументативи - именки кои означуваат нешто големо.
Пејоративи - именки кои означуваат нешто големо и одбивно.

Агументативно-пејоративните форми ги содржат следниве суфикси:
-иште
(куќиште, човечиште, детиште, бабиште, брадиште);
-ко
(плачко, дрдорко, влечко, спанко);
-ло/-ле
(забло/забле, носло/носле, ушло/ушле).
Изработила: Елена Пеева
Full transcript