Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ทรัพยากรสัตว์ป่า

No description
by

Siriwan Ponpaengkhwa

on 15 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ทรัพยากรสัตว์ป่า

ทรัพยากรสัตว์ป่า
สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ แต่ปัจจุบันมีจำนวนสัตว์ป่าลดลงและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องมาจาก

สัตว์ป่าหมายถึงอะไร
สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก แมลงหรือแมงรวมทั้งไข่ของสัตว์ทุกชนิดที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ

ปัญหาและสาเหตุ
การลดลงของสัตว์ป่า
และการจัดการ
สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าลดจำนวนลงมีหลายปัจจัยด้วยกัน คือ


ประเภทของสัตว์ป่า
เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 มีอยู่ 15 ชนิด ได้แก่

เพื่อน ๆ มีอะไรจะสอบ
ถามไหม ครับ/คะ
Thank you!
จัดทำโดย
1. นายจัตุรงค์ ไชยชาติ เลขที่ 1
2. น.ส. กุลณัฐ บุญจันทร์ เลขที่ 8
3. น.ส. พัชธิดา เดชบุญ เลขที่ 17
4. น.ส. ศิรวรรณ พลแพงขวา เลขที่ 28
5. น.ส. สุปราณี ประสาระเอ เลขที่ 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ทรัพยากรสัตว์ป่า
ทรัพยากรสัตว์ป่า
การจัดการ
และแนวทางการอนุรักษ์
สัตว์ป่า
การอนุรักษ์สัตว์ป่ามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

+ = ?
สัตว์ป่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. สัตว์ป่าสงวน
คือสัตว์ป่า ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่า บางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ประกอบด้วยสัตว์ป่า 7 ชนิด ดังนี้
1. เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด 2. นก 952 ชนิด 3. สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด 4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด 5. แมลง 20 ชนิด 6. ปลา 14 ชนิด 7. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและอื่น ๆ 12 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. สัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทที่ 1
2. สัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทที่ 2

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง
1. สัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทที่ 1

หมายถึง สัตว์ป่าซึ่งคนไม่ใช้เนื้อเป็น อาหาร ไม่ล่า เพื่อการกีฬา เป็นสัตว์ ที่ทำลายศัตรูพืช หรือขจัดสิ่งปฏิกูลเป็นสัตว์ป่าที่ควรสงวนไว้ เพื่อประดับความงามตามธรรมชาติหรือสงวนไว้เพื่อไม่ให้ลดจำนวนลง สัตว์ป่าประเภทนี้มี ด้วยกัน 166 รายการ

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทที่ 2

หมายถึง สัตว์ป่าซึ่งตามปกติคนใช้เนื้อเป็นอาหารหรือล่า เพื่อการกีฬา สัตว์ป่าประเภทนี้มีทั้งหมด 23 รายการ เช่น กระทิง หรือเมย กระจงทุกชนิด กวาง วัวแดง หรือวัวดำ หรือวัวเพลาะ เสือโคร่ง หมีหมา หรือหมีคน อีเก้ง หรือฟาน เป็นต้น


1. การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย
การตัดไม้ทำลายป่า
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน
2. การล่าสัตว์
ล่าสัตว์ป่าเป็นอาหาร
ล่าสัตว์ป่าเพื่อเกมกีฬา
3.การลักลอบค้าสัตว์ป่า
4. ภัยธรรมชาติ
การเกิดไฟไหม้ป่า
การเกิดน้ำท่วม
ภาวะภัยแล้งจนขาดน้ำ
การเกิดภูเขาไฟระเบิด
1. การกำหนดพื้นที่อนุรักษ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติ
พื้นที่มรดกโลก
2. การจัดตั้งและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
ปัจจุบันมีศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ทั่วภูมิภาคของไทย
รวม 14 แห่ง เช่น เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น


3. การจัดตั้งศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เขาน้ำพุ
จังหวัดกาญจนบุรี
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
4. การจัดตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่า
สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
จังหวัดอุทัยธานี
ลิ่มหรือนิ่ม หมีควายหรือหมีดำ เสือดาว

ลิงลมหรือนางอาย หมีหมา กระทิง
สัตว์ป่าสงวน
กวางผากับเลียงผา เดินลงมาหาพะยูน
สมันรออยู่นู่น ฝูงละมั่งนั่งฟังเพลง
เก้งหม้อและกูปรี มาทางนี้อย่าได้เกรง
เจ้าฟ้านกตัวเก่ง อีกตัวเจ๋งนกแต้วแร้ว
ควายป่ามองกระซู่ ดูลายหิน in เจ้าแมว
กระเรียนช่างคล่องแคล่ว แรดวิ่งแล้วสมเสร็จเอย
Full transcript