Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POZABANKOWE FORMY INWESTOWANIA

No description
by

Kinga Banaśkiewicz

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POZABANKOWE FORMY INWESTOWANIA

POZABANKOWE FORMY INWESTOWANIA
Czym jest inwestowanie?
Akcje, obligacje, bony skarbowe i weksle.
INWESTOWANIE
PODZIAŁ INWESTYCJI
INWESTYCJE RZECZOWE
I FINANSOWE
INWESTYCJE RZECZOWE
-nieruchomości (np. dom mieszkanie, lokal użytkowy)
-ziemia
-metale szlachetne (w formie sztabek np. złoto)
-wyroby jubilerskie i kamienie szlachetne
-dzieła sztuki np. obrazy
-przedmioty numiznatyczne (np. monety).
OBLIGACJE I ICH
RODZAJE
Obligacje
są papierami wartościowymi, których
emitent
(wystawca obligacji) jest dłużnikiem
obligatoriusza
(posiadacza obligacji) i zobowiązuje się do ich wykupu wraz z odsetkami.
BONY SKARBOWE
I WEKSLE
CENA AKCJI
Każda akcja ma określoną
wartość nominalną
.
Spółki oferują nabywcom swoje akcje po
cenie emisyjnej
.
Cena po jakiej inwestorzy dokonują obrotu akcjami między sobą w tzw. obrocie wtórnym to
cena transakcyjna
.
Średnia cena transakcyjna nazywana jest
rynkową
.
Akcje, ich rodzaje i emisja.
Akcja
- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, potwierdzający udział w kapitale zakładowym spółki.
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE

Fundusz inwestycyjny
to instytucja finansowa zarządzająca pieniędzmi indywidualnych inwestorów.
W przypadku funduszy otwartych pieniądze przelicza się na
jednostki uczestnictwa
,
w przypadku zamkniętych – na
certyfikaty inwestycyjne.


JAKĄ FORMĘ INWESTYCJI WYBRAĆ?
Inwestowanie to lokowanie przez
podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne
wolnych środków pieniężnych
w sposób zapewniający w przyszłości
osiągnięcie zysków.
Ze względu na :
a) przedmiot inwestycji:
-inwestycje rzeczowe
-inwestycje finansowe
(przedmiotem jest instrument finansowy),

b) podmiot inwestowania
-inwestycje prywatne
-inwestycje komunalne
-inwestycje państwowe.
Ponadto inwestycje finansowe w akcje lub udziały przedsiębiorstw można podzielić
według celu
na:
-inwestycje bezpośrednie
-inwestycje portfelowe.
INWESTYCJE

FINANSOWE
- papiery wartościowe: dłużne (np. obligacje)
i własnościowe (np. akcje)
-jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
-polisy ubezpieczeniowe z inwestycyjnym funduszem kapitałowym
-lokaty bankowe
-waluty.
Warto zapamiętać!
a)
instrument finansowy,
b)
papiery wartościowe.
Obligacje dzielimy na :
a)
skarbowe,
b)
gminne (komunalne),
c)
przedsiębiorstw (korporacyjne).
Innymi przykładami papierów wartościowych dłużnych są:
a)
bony skarbowe,
b)
weksle.
Klasyfikacji akcji dokonuje się biorąc m.in. pod uwagę:
a)
sposób przenoszenia własności,
b)
uprawnienia ich właścicieli.
Emisja akcji
- wprowadzenie akcji przez podmioty gospodarcze do obiegu na rynku kapitałowym.
Spółka akcyjna może dokonać emisji:
a)
prywatnej,
b)
zamkniętej,
c)
otwartej,
d)
publicznej.
RODZAJE AKCJI
Podział wg uprawnień właścicieli akcji
IMIENNE
NA OKAZICIELA
Podział wg sposobu przenoszenia własności
ZWYKŁE
UPRZYWILEJOWANE
Fundusze inwestycyjne i wybieranie formy inwestycji.
JAKĄ KWOTĘ ZAMIERZAM PRZEZNACZYĆ NA INWESTYCJĘ?
JAK DŁUGO MA TRWAĆ INWESTYCJA?

JAKIE RYZYKO JESTEM W STANIE ZAAKCEPTOWAĆ?

JAK PŁYNNE MAJĄ BYĆ MOJE OSZCZĘDNOŚCI?
Warto zapamiętać!
a)
dywersyfikacja portfela inwestycyjnego,
b)
portfel inwestycyjny.
LOKATY BANKOWE POD LUPĄ
ZALETY
- inwestor nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy o finansach
- łatwość i szybkość założenia lokaty
- przy zakładaniu lokaty o stałym oprocentowaniu z góry znana jest stopa zwrotu inwestycji
-bezpieczeństwo
- utrata części lub całości odsetek w wyniku przedterminowego zerwania lokaty
- założenie niektórych lokat może wiązać się z konkretnymi wymogami

WADY
Full transcript