Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System Edukacji

No description
by

Maria Maćków

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System Edukacji

System Edukacji
System oświaty w Polsce
W pigułce
Podstawowe
Ponadgimnazjalne
Wyższe
ustanowiona przez państwo struktura organizacyjna zapewniająca w szczególności realizację prawa do kształcenia, wychowania i opieki.
Obejmuje ona :
przedszkola,
szkoły podstawowe,
gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne,
policealne,
artystyczne oraz inne placówki oświatowe.

zasadnicze szkoły zawodowe
(edukacja obejmuje 2-3 lata i kończy się egzaminem oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
trzyletnie licea ogólnokształcące lub profilowane
(ich ukończenie umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i zdobycie świadectwa dojrzałości),
czteroletnie technika
(umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, kończą się egzaminem, po którego zdaniu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe),
dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące lub trzyletnie technika uzupełniające
(umożliwiają przystąpienie do egzaminu maturalnego), szkoły policealne (edukacja w nich trwa nie dłużej niż 2,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe danego ucznia),
trzyletnie szkoły specjalne
(dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kończą się uzyskaniem świadectwa, które potwierdza przysposobienie do pracy danego ucznia).
według ustawy z 1991 roku o systemie oświaty szkół wyższych nie zalicza się do polskiego systemu oświaty
w art. 4 ust.3 z dnia 30 sierpnia 2005 r. – Prawa o szkolnictwie wyższym – można wyczytać, iż uczelnie są integralną częścią systemu edukacji i nauki w Polsce.


Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki.
Nauka jest obowiązkowa od 6. do 18. roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum.
W szkołach publicznych nauka w zakresie ramowych planów nauczania jest bezpłatna.
nauczanie w nich trwa 6 lat i podzielono je na dwa trzyletnie etapy :
klasy I-III
to edukacja wczesnoszkolna charakteryzująca się brakiem podziału na przedmioty i prowadzeniem zajęć przez jednego nauczyciela-wychowawcę; czasem zdarza się, iż naukę języka obcego, wychowania fizycznego czy zajęć komputerowych powierza się innemu nauczycielowi (specjaliście); organizowane są również zajęcia z religi
klasy IV-VI obejmują przedmioty;
(j. polski,
j. obcy nowożytny,
muzyka, plastyka,
wychowanie fizyczne,
matematyka, przyroda,
informatyka, technika,
historia i społeczeństwo, religia lub etyka
; w VI klasie organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdzian poziomu wiedzy oraz umiejętności, który nie ma jednak wpływu na przyjęcie do gimnazjum czy też na ukończenie szkoły podstawowej.
Gimnazjalne
reforma z
1999
roku powołała je do życia jako nowy typ szkoły dla młodzieży pomiędzy 13 a 16 rokiem życia
kształcenie w tego rodzaju placówkach ma charakter ogólny i obejmuje następujące przedmioty: historia,
j. polski,
dwa języki obce nowożytne,
biologia, geografia,
wiedza o społeczeństwie,
muzyka, plastyka,
chemia, fizyka,
wychowanie fizyczne, informatyka,
matematyka, zajęcia artystyczne i techniczne
oraz edukacja dla bezpieczeństwa; udział w lekcjach religii, wychowania do życia w rodzinie oraz etyki jest zależny od decyzji rodziców ucznia;
edukacja w gimnazjach kończy się egzaminem organizowanym dla klas trzecich (zazwyczaj w kwietniu), składającym się z 3 części:
humanistycznej,
językowej
i matematyczno-przyrodniczej;
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego warunkuje ukończenie tego etapu edukacji, zaś jego wynik brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
W przeszłości
W latach przed 1999 rokiem pierwszym etapem edukacji w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, zaś po jej ukończeniu można było starać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących, średnich zawodowych bądź trzyletnich szkół zawodowych.
Skala Ocen
Szkolna skala ocen w naszym kraju obejmuje roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć lekcyjnych wystawiane już od klasy IV szkoły podstawowej.
Skala tych stopni jest następująca:
ocena celująca - 6,
bardzo dobra - 5,
dobra - 4,
dostateczna - 3,
dopuszczająca - 2
i niedostateczna - 1.
Zachowanie ucznia również podlega skali ocen, wśród których wyróżnia się zachowanie
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

W klasach I-III szkół podstawowych obowiązują oceny opisowe.
Uczelnie wyższe najczęściej stosują skalę ocen w przedziale między 2 a 5.
Opinia pubilczna

Rok szkolny obejmuje około 180 dni nauki, od września do czerwca i jest podzielony na dwa semestry.
Lekcje przedmiotów obowiązkowych są na ogół rozłożone na pięć dni w tygodniu.
Egzamin Maturalny
zdanie go uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia,
składa się z dwóch części: zewnętrznego egzaminu pisemnego (przygotowywanego ocenianego przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne) i
wewnętrznego egzaminu ustnego (ocenianego przez nauczycieli szkolnych).
Począwszy od 2015 roku egzamin maturalny dla absolwentów liceów ogólnokształcących będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Podstawę przeprowadzania egzaminu maturalnego będą stanowiły wymagania zawarte w podstawie programowej, podczas gdy obecnie taką podstawą są standardy wymagań określone w odrębnych przepisach
Karta Nauczyciela określa cztery następujące stopnie awansu zawodowego nauczyciela:
-nauczyciel stażysta
-nauczyciel kontraktowy
-nauczyciel mianowany
-nauczyciel dyplomowany

W roku szkolnym 2012/13 w Polsce było zatrudnionych około
479 000
nauczycieli ( w przeliczeniu na etaty) z czego
3,3 %
, stanowili nauczyciele stażyści,
17,0 %
, nauczyciele kontraktowi,
27,1 %.
,nauczyciele mianowani i
50,5 %
nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele bez stopnia awansu
stanowili
2,3 %
Full transcript