Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

เศรษฐกิจไไ้แ่้ก้้

No description
by

jutamat doungkue

on 17 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of เศรษฐกิจไไ้แ่้ก้้

ความสำคัญ
ความสำคัญของทฤษฎีใหม่
๑.มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
๒.มีการคำนวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวปริมาณน้ำที่จะกักเก็บ
ให้พอเพียงต่อการเพราะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี
๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน

ความหมาย
ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักพบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติ และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก

ความเสี่ยงที่เกษตรกรพบ
๑. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร
๒. ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปัจจัยการผลิต
สมัยใหม่จากต่างประเทศ
๓. ความเสี่ยงด้านน้ำ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง
๔. ภัยธรรมชาติอื่นๆ และโรคระบาด
๕. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต

ทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้นตอน
๑. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐%
ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ

พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐%
ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อเป็นอาหารสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค้าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐%
ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่
สมุนไพร เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย

พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐%
เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง

๒. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง
เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้าน
(๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
(๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจำหน่ายผลผลิต)
(๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
(๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
(๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
(๖) สังคมและศาสนา
โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำคัญ

ตัวอย่างความเสี่ยง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่
- ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช
-ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน
-ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน

๓. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้วเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
ก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน
เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร
หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ
- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง
(ไม่ถูกกดราคา)
-ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ
(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)

สรุป
ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัด
ที่สุดซึ่งในหลวงได้พระราชทานพระดำรินี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อการทำเกษตร
สรุป
ทฤษฎีใหม่มี ๓ ขั้นตอน
๑. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน
ตามอัตรา
๓๐:๓๐:๓๐:๑๐

สรุป
๒. ทฤษฎีใหม่ขึ้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
สรุป
๓. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม คือ ติดต่อประสานงาน เพื่อหาทุน หรือ แหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทฤษฎีใหม่
จึงเป็นแนวทางหรือหลักการ ในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
Thank you
Full transcript