Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ЕКОНОМС

No description
by

Jane Zaevski

on 27 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ЕКОНОМС

Теоретски основи на странските директни инвестиции
Дефинирање

Видови на странски директни инвестиции

Мотиви за влез на странските директни инвестиции
Ефекти и влијание на СДИ врз економијата на Република Македонија
ЗАКЛУЧОК
Меѓународно движење на капиталот
Глобализација и меѓународно движење на капиталот

Мотиви за меѓународното движење на капиталот

Форми на меѓународното движење на капиталот
СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И ВРАБОТЕНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Јане Заевски
отот
> Меѓународно движење на зајмовен капитал
> Портфолио-инвестиции
> Странски директни инвестиции

Greenfield
инвестиции (Основање на ново претпријатие), кога странскиот инвеститор гради нови производни капацитети со 100% сопственост на странскиот инвеститор
Merger
(спојување), консолидирање на две различни компании во една, при што една од компаниите се согласува правно да згасне, по што функционираат како една единствена компанија.
Acquisition
(аквицизии) претставува стекнување на мнозински удел во сопственоста на веќе постоечко претпријатие, при што купената компанија ја губи економската независност.
Јoint venture
заедничко вложување со домашните фирми од земјата-примател.


Извор на инвестиции
Пристап до нови пазари
Зголемување на извозот
Зголемување на вработеноста
Развој на човечкиот капитал
Внесување нови технологии и знаења
Активирање на домашните ресурси
Сопственичка трансформација

Обем на СДИ во Република Македонија
Структура на СДИ според дејноста на инвестирање во Р. Македонија
СДИ според земја на потекло во Р. Македонија
Обем и структура на странските директни инвестиции во Р.М.
Холандија
Грција
Унгарија
Австрија
Словенија
Швајцарија
Кипар
Германија
Бугарија
Обединето Кралство
Вработеноста и СДИ
Директни и индиректни позитивни ефекти
врз вработувањето

Директни и индиректни негативни ефекти
врз вработувањето

Ефекти според видот,обемот и структурата
Економскиот раст и СДИ
Прилив на капитал

Обем и структура

Моќ на апсорција

Главни канали на влијание на СДИ
Влијанието на СДИ врз економскиот раст во Република Македонија
Движењето на невработеноста во Република Македонија
Слика 1: Регресиона анализа на вработеноста, СДИ и БДП
Влијанието на СДИ
врз вработеноста во Македонија
5.1
5.2
Изработени според податоците на НБРМ и ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/
Графикон 5: СДИ во мил. долари и
вкупен број на вработени 1997-2015 год.
Изработено според податоци на ДЗС,НБРМ и countryeconomy.com
Влијанието на СДИ во преструктуирање на економијата

Влијанието на СДИ на економскиот раст
Графикон 6: СДИ и БДП на годишно ниво во милиони долари 1997-2015 год.
Графикон 7: СДИ како % од БДП и стапка на реален пораст на БДП во % 1998-2015 год.
Графикон 8: СДИ и трговскиот биланс изразени во милиони долари 1998-2015 год.
Графикон 9: СДИ и тековна сметка на ПБ изразени во милиони долари 1998-2015 год.
Целта на трудот
Поволно окружување за СДИ
Обем и структура на СДИ
Емпириска анализа
Невработеност
БДП
Платен Биланс
Економски раст
Апсорпциона моќ
Долгорочна стратегија
Изработени според податоците на НБРМ и countryeconomy.com
Изработени според податоците на НБРМ и ДЗС
Full transcript