Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gudbrandsdalsleden - oppstartsmøte

20140429
by

Marit Kjeksrud Amundsen

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gudbrandsdalsleden - oppstartsmøte

Kultur- og naturreise er et tverretatlig innovasjonsprosjekt

Et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap

Kultur og natur på mobilen

Skape økt interesse og forståelse for natur- og kulturverdier
mål med KNappen
Synliggjøre det usynlige på det stedet du befinner deg akkurat nå.

Vise innhold i hele Norge

Balansere historier og informasjon knyttet til kultur og natur.

Fortellinger, historierer, fakta og innhold fra offentlig databaser

Kart som utgangspunkt til å binde innholdet sammen
Infrastruktur – data
Norvegiana
Datamodell
Database (datalager)
Tjeneste

Teknisk infrastruktur som aggregerer data fra ulike databaser og informasjonskilder og tilgjengeliggjør dataene for andre brukere, bl.a. for å bygge applikasjoner via et åpent API.
Marit Kjeksrud Amundsen
@maritkamu
maam@kulturrad.no
KNappen
Kultur- og naturreise-appen
Fagdata
Leksikon
Fortellinger
Foto: Jørgen Schyberg 2014
Leksikon
Fortellinger
Fagdata
Funksjonalitet
http://kulturognaturreise.no
- et hjem for kunnskap
Del og bli rikere!
Anders Olsson
@carlaolsson
anders.olsson@kulturrad.no
Åpne data
Siri Slettvåg
@sirislettvag
siri@kulturrad.no
Fra fragmenterte databaser til en nasjonal digital infrastruktur
fortellinger
nettside
database
demokrati
ingen sjangerkrav
digital kompetanse
2009 ->
Håvard Johansen
hajo@kulturrad.no
Sidsel Hindal
@sidsehin
sihi@kulturrad.no
Dugnad
Interesse-, arbeids- og fagfellesskap.

Kunnskaps- og erfaringsdeling / arbeidsform
Kultur- og naturreise arrangerer workshops i digitale fortellinger:

September 2014, Lillehammer
November 2014, Trondheim
Januar 2015, Oslo

Vi ser også på muligheten for kurs i Wikipedia.

Basecamp
Blogg - kulturognaturreise.no
Facebook
Twitter
Instagram

Lett tilgengelig
Info om stedet der du er
Synliggjøre det usynlige

Kunnskapsheving og -deling
Fagfellesskap – nettverksbygging
Fra den minste detalj - til de store linjer
Fra lokalt til europeisk
Strategisk arbeidNasjonal infrastruktur
Åpenhet
Gjenbruk og verdiskaping
Innovasjon

Kulturminnesøk
Line Bårdseng
line.baardseng@riksantikvaren.no
Møte Trondheim 29. april 2014

Et inspirerende, lærerikt og spennende opplegg der vi synes resultatene imøtekommer forventningene og forhåpningene!

KN-reisen
Dovrefjellpiloten

Berit Fiksdahl, Dovre kommune
Dovre var med helt fra den formelle oppstarten i prosjektet, med pressestunt i Oslo sentrum med fokus på Akerselva-piloten, våren 2012
Seinere har vi fått delta i flere opplegg opp mot planlegging, utvikling og utprøving av opplegg og konsept sammen med de fire direktoratene og de andre pilotene (Bø/Sauherad)
Kultur- og naturreisen - Dovrepiloten


Helt fra starten var aksen over Dovrefjell valg ut med:
Dovrebanen
E6
Tur- og sykkelvegen mellom Dombås og Hjerkinn
Pilegrimsleden – Tofte – Hjerkinnhø
Turistbedrifter over Dovrefjell


Geografisk område for Dovrefjellpiloten

Verneområder – nasjonalparker og mindre verneområder (naturreservat, landskapsvernområder)
Kulturminner – fysiske steder
Historier fra Dovrefjell om personer eller steder med tilknytning til Dovrefjell
Korte turer en kan ta til fine eller interessante steder

Temaer

Tanken var at opplegget skulle prøves ut for ulike brukergrupper som beveget seg med ulik hastighet over fjellet.
Vi har ikke vært så opptatt av om historiene eller punktene ligger i Dovre, Folldal eller Oppdal
Vi hadde på forhånd ikke satt opp lister over geografiske punkter vi ønsket dekt. Folk fikk selv velge ut hva de ville skrive om.
Etter hvert prøvde vi å sette opp lister slik at viktige tema og infopunkter langs strekningen var dekt. Har i noen grad lykkes med det, men fortsatt er det store geografiske strekninger som ikke har god nok dekning, og der det mangler viktige informasjonspunkter

Utvalgskriterier

Lokalt har vi hatt følgende opplegg – til sammen 10 dager inkl langdager med kveldsopplegg:
Oppstart lokalt 28. og 29. august 2012 - Work shop – Kongsvold –– wikipedia, digitalt fortalt – invitert ca. 25 enkeltpersoner, privat, frivillige org. og off. tilsatte, ca. 15 deltakere?
5.-6. nov. 2012 – Dombås – dagtid for off. tilsatte (ca. 5-10 personer) , kveldstid for andre/frivillige m.fl. (ca. 15??)
24. og 25. jan. 2013 – skrivekurs, invitert både frivillige og off. men et utvalg som var «selvgående» og kunne skrive på egenhånd
11. og 12. april 2013 – work-shop Dombås – wikipedia, lyd og bilde/digitalt fortalt
20. jan. 2014 Vurdering filminnslag
Opplegg 20. jan. 2014 i Oppdal knyttet til jernbanehistorisk forening


KN-reisen – omfang på lokale opplegg

1. Personer som gjør det i jobbsammenheng, bl.a. fra offentlig forvaltning
SNO/Villreinsenteret på Hjerkinn
Pilegrimssenteret på Hjerkinn
Dovre fjellstyre
Nasjonalparksenteret for Dovrefjell og Rondane - iNasjonalparker
Reiselivet: enkeltbedrifter, destinasjonsselskapet
Statskog
Kommunen: næring/reiseliv, kultur, miljø, landbruk
Dombås fjellskole
Gudbrandsdalsmusea
Fylkesmannen
Fylkeskommunen, kulturarvenheten
Hjerkinn skytefelt - Forsvarsbygg
Folldal gruver – besøksanlegg og museum

Hvem som ble invitert med:

2. Enkeltpersoner/ressurspersoner, frivillige organisasjoner:
Historielaget - styret, arbeidsgruppe som samler info om setrene i Dovre, redaktør årsskrift, interesserte medlemmer
Krigsminneforeningen – styret og interesserte enkeltmedlemmer
Jernbanehistorisk forening (Oppdal) - styret og interesserte enkeltmedlemmer
Ressurspersoner som utflyttede dovringer som tidl. fylkeskonservator, pensj. stadnamnkonsulent
Andre ressurspersoner i bygda
Skrive infobrev og orientere om prosjektet og opplegget og invitere til samling/kurs/ workshop med frist for påmelding
Ringerunde til alle som har fått tilsendt brev + noen til, for å fortelle, informere, forklare og motivere for å forstå at dette var akkurat noe for dem, og vi trengte deres egenskaper, bakgrunn og kunnskap
Påminninger på telefon og e-post
Kanskje flere telefoner der du forstår at folk er litt beskjedne siden de ikke melder seg på
Noen telefoner i siste liten når en kommer på flere som kunne vært aktuelle

Resultat
– brukbar oppslutning av interesserte folk som alle bidro aktivt, og som i ettertid var veldig glad for å få være med!!
Men en del forskjell på hvor «selvgående» bidragsyterne var.


Et iherdig arbeid for å få med folk ga gode bidrag og fornøyde bidragsytere

Møte Trondheim 29. april 2014

151 artikler i Digitalt fortalt under søkeordet «Dovre»– 0 da vi startetResultater
87 artikler under søkeordet «Dovrefjell»


Ca. 150 fortellinger i Digitalt fortalt, derav
??? Lydfiler – teksten innlest
15 ?? Filmsnutter
Nye artikler og endrete artikler i Wikipedia
Lagt på kartkoordinater på utvalgte bilder fra området i Digitalt museum

Synlige resultater
Dovre kommune har fått tilført en stor ressurs og økt kompetanse gjennom kursene og oppleggene som er gjennomført !
Vi har fått delta i et svært positivt prosjekt med en inspirert og aktiv prosjektledelse
Møte med toppkvalifiserte fagfolk knyttet opp mot prosjektet som har tatt seg tid til å delta i de lokale oppleggene
Utrolig inspirerende og morsomt å få være med på for oss som har deltatt på kursene - en drivkraft i seg selv
Utvidet horisont og kompetanse for oss som har deltatt
Svært positivt for kommunen å får delta i en pilot som gjør at vi er forkant av utviklingen og der vi kan påvirke resultatet
Gjennom dette har vi også virkelig sett hva Dovrefjell har å by på
Krever en del arbeid for å mobilisere folk
Kommunen er både fornøyd og stolt - Synes at vi har klart jobben bra med 150 fortellinger i digitalt fortalt, samt en del arbeid i Wikipedia
Det er laget både tekstfortellinger, lest inn tekst og gjort et stort og verdifullt arbeid med produksjon av filmsnutter
Forpliktelse til kommunen om å utnytte dette – synliggjøring i det vi arbeider med på Dovrefjell
Setter krav til kommunen knyttet til forarbeid, kvalitet og utvalg av punkter
Setter krav til kommunen knyttet til å kjenne og mobilisere miljøene og enkeltpersoner i kommunen som har kunnskap å bidra med


Hva sitter vi igjen med lokalt?

Noe varierende kvalitet på historiene
Foreløpig «tilfeldig» hva som er kommet med av historier
Fortellerne har ulik kompetanse og skriveferdighet
Må arbeide mer for å få hele området godt dekket –
Sørge for at det folk oppfatter som viktigst og kjente ting er med
Kartfesting av en del historier kan være litt tilfeldig
Hva gjør vi med de store verneområdene og kartfesting
Fortsatt er det mye som er ugjort


Hva vi må arbeide med videre - forbedringspotensiale
Full transcript