Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

No description
by

e o

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг нэг улс дангаараа бий болгож чадахгүй бөгөөд улс гүрнүүд субьект болохынхоо хувьд хүсэл зоригоо зохицуулах явцад хэм хэмжээ бүрэлдэж олон улсын гэрээ болон заншилд илэрлээ олдог.
ОУЭЗ хэм хэмжээ: Улс гүрэн болон, олон улсын эрх зүйн субъетүүдийн харилцаанд баримтлах зан үйлийн болон эрх зүйн хувьд дагаж мөрдөх ёс журмыг хэлнэ. Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ бусад хэм хэмжээнээс ялгарах онцлогтой. 1.субъект 2. объект 3. зохицуулах зүйл 4. зохицуулалтын аргаар 5. эх сурвалж
ОУ-н хэм хэмжээг үүсэх аргаар нь:
Зан заншлын
олон улсын гэрээний
олон улсын байгуулгын шийдвэрээр
ОУЭЗ-н хэм хэмжээг үйлчлэх хүрээгээр нь:
түгээмэл
бүс нутгийн
локаль/тусгай/партикуляар

Субьектив эрх үүргийн шинж:
Үүрэг оноосон хэм хэмжээ : харилцан хамааралтай субъектүүдын үүргийг тогтоосон хэм хэмжээ.
Хориглосон хэм хэмжээ : тодорхой үйлдэл эс үйлдлийг хориглосон хэм хэмжээ эсвэл тодорхой үйлдлээр хязгаарлах шинжтэй хэм хэмжээг хамруулна.
Иш татсан: зохих зан үйлийн шаардлагыг тодорхой гэрээ хэлэлцээр бусад эх сурвалжруу иш татсан хэм хэмжээ.
Диспозитив (уян) хэм хэмжээ гэдэг нь холбогдох улсууд олон улсын эрх зүйн бүх хэм хэмжээг заавал биелүүлэх шаардлагатай боловч өөр хоорондоо олон улсын эрх зүйд зааснаас өөр хэм хэмжээ тогтоон мөрдөж болно.
Императив (хатуу) хэм хэмжээ нь олон улсын эрх зүйн бүх субьектууд заавал дагж мөрдөх шинжтэй байна.
ОУЭЗ-н хэм хэмжээний шинж :
Субьектуудын харилцан тохиролцсан үйл ажилгааны үр дүнд бий болдог.
Субьектууд хэм хэмжээг бүтээх үедээ түүнийг дагаж мөрдөх үүргэ хүлээдэг.
ОУЭЗ-н эх сурвалжид илэрхийлэгддэг
Хууль зүйн агуулага нь талуудын эрх үүргээр тодорхойлогддог.
Түгээмэл хэм хэмжээ нь:
глобал үйлчлэлтэй
Бүх нийтийн хувьд дагаж мөрдөх шинжтэй
ОУын хамтын нийгэмлэгээр бүхэлд нь үүсгэдэг /гишүүн бүрийн санлаар/ мөн өөрчилдөг

Локаль портикуляар хэм хэмжээ гэдэг нь:
Газар зүйн байршлаас үл хамаарч тодорхой бүлэг улсын харилцааг зохицуулж байгаа хэм хэмжээ юм.

Бүс нутгийн хэм хэмжээ гэдэг нь: Объектын хувьд газар зүйн хамааралтай улс гүрнүүдийн харилцаа байдаг.
Тухайн объектыг зохицуулж байгаа
хэм хэмжээ, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ НҮБ-ын дүрэмд нийцсэн байх нь чухал байдаг.

Зохицуулалтын шинжээр:
Илэрхийлэгдэх хэлбэрээр нь:
1. Гэрээний
2. Гэрээний бус
ОУЭЗ-н хэм хэмжээг НЭГ улс бий болгож чадахгүй. Улс гүрнүүд бүрэн эрхт субъектийн хувьд хүсэл зоригоо зохицуулах явцад хэм хэмжээ бүрэлдэж, олон улсын гэрээ болон заншилд илэрлээ олдог.

ОУЭЗ-н субъектүүдийн эрх үүрэг түүний хэм хэмжээний агуулгыг тодорхойлно. Субъектүүд бие биетэйгээ харилцахдаа ОУЭЗ-н хэм хэмжээгээр тогтоосон эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
Олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ үл тоомсорлон, хөсөрдүүлсэн улсыг хариуцлага алдаж, эрх зүйн зөрчил гаргасан гэж үздэг.

Олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ зөрчсөн субъектэд оногдох хууль зүйн үр дагаварыг ОУЭЗ-н хариуцлага хэмээн тодорхойлдог.

Улс бүр бусад улсын бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэр, хил хязгаарын халдашгүй, дархан байдлыг хүндэтгэх, дотоод хэрэгт үл оролцох, маргаанаа эв зүйгээр зохицулах, гэрээ, хэлэлцээрээр авсан үүргээ шударгаар биелүүлэх зэрэг үүрэг хүлээдэг. Эдгээр үүргийг нарийн чанд дагаж биелүүлэх явдал нь улс гүрний хариуцлагатай шууд холбоотой.

Улс орнууд олон улсын эрх зүйн дагуу үүрэг хүлээхийн сацуу түүнийг үндэсний хэмжээнд буюу дотооддоо мөрдөх, нутаг дэвсгэрийхээ хүрээнд биелэлтийг нь хангах үүрэгтэй. Үүнийг ОУ-ын эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилт (имплементаци) гэнэ.
ОУЭЗ-н хэм хэмжээг хэрэгжүүлэх 2 арга зам байдаг.
1.Гэрээнд орсоноор шууд дагаж мөрдөх
2. ОУ-н заалтыг өөрийн улсын хуульд тусгах.


Үндэсний эрх зүйн хэм хэмжээ олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ бүрэлдэн бий болдох гол нөхцлийг бүрдүүлдэг бол ОУЭЗ-н хэм хэмжээ эргээд үндэсний буюу дотоодын эрх зүйн хэм хэмжээнд нөлөөлдөг.


ОУЭЗ-н хэм хэмжээ болон үндэсний эрх зүйн хэм хэмжээний хоорондын харилцан хамаарал


Агуулга

1. Олон улсын хэм хэмжээний ойлголт онцлого (Дотоодын хэм хэмжээтэй харьцуулалт хийх)
2. ОУЭЗ-н хэм хэмжээний ангилал
3. ОУЭЗ-н хэм хэмжээ бүтээх ажилгааны ойлголт, зарчим
4. Системчлэл (кодификаци, инкорпораци)Шалгасан:........................................................................../Б.Оюумаа/
Бэтгэсэн:.......................................................................................У.Хүслэн, Б.Нямсүрэн, Г.Анужин, Г.Түвшинзаяа, Э.Мөнхгэрэл, М.Номингуа/


ОУ-н Хэм хэмжээ

Тодорхойлт: Хууль зүйн хувьд заавал биелүүлбэл зохих шинж чанарыг нь ОУЭЗ-н субъектүүд хүлээн зөвшөөрсөн ёс журмыг ОУЭЗ-н хэм хэмжээ гэнэ.

Хууль зүйн хувьд заавал биелэгдэх хүчинтэй байх нь аливаа эрх зүйн хэм хэмжээний гол шинж чанар мөн. Энэхүү шинж чанарыг ОУЭЗ-н хэм хэмжээ нэгэн адил агуулдаг.

ОУЭЗ-н хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд улс гүрэн хариуцлага хүлээнэ.Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ


Хэм хэмжээг тогтоох талаар олон улсын эрх зүй болон дотоодын хууль тогтоомж нь тусдаа бие даасан хоёр өөр салбар мэт боловч тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нөхцөлд өөр хоорондоо нягт уялдаатай.Монист онол:Дотоодын хууль тогтоомж болон ОУ-ын эрх зүй нь нэгдмэл шинжтэй.

Дуалист онол:Олон улсын эрх зүй болон дотоодын хууль тогтоомж нь бие даасан шинжтэй бөгөөд тус тусдаа хөгжинө.


Олон улсын эрх зүй


Олон улсын эрх зүй болон дотоодын хууль тогтоомжийн талаар 2 онол байдаг.


Олон улсын хэмжээ нь Дотоодын хууль тогтоомжтой зөрчилдвөл яах вэ?

Олон улс нь давуу хүчинтэй НҮБ-н Ерөнхий Ассамблейгаас 1989 онд баталсан тогтоол.
УСыбөабыбөыбөыб
Кодификаци
Инкорпораци
Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээнйи Системчлэл
хэм хэмжээ -д өөрчлөлт оруулна
Хэм хэмжээ өөрчлөлт оруулдддаггүй
3. Улсын нутаг дэвсгэр бүрэн бүтэн байх, Хил нь халдашгүй дархан байх
4. Улсын дотоод хэрэгт үл оролцох
5.Улс түмэн тэгш эрхтэйгээр засан тогтнох
6. Улсууд хамтран ажиллах
1.Улс гүрний бүрэн эрхийн зарчим
2. Улс гүрний тэгш эрхийн зарчим

7. Хүний эрхийг бүх нийтээр хүндэтгэх
8.Олон улсын үүрэгээ шудрагаар биелүүлэх
9.Хүч үл хэрэглэх ба хүчээр үл заналхийлэх
10.Олон улсын маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript