Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GLOSSZA

Amit a glosszáról tudnunk kell...
by

Reka Dreiszker

on 17 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GLOSSZA

A glossza a görög glóssza kifejezésből származik, mely nyelvet jelent. Több értelemben használatos a különböző tudományágakban. Jelentheti a lap szélére írt magyarázó, értelmező széljegyzetek, egy ismert publicisztikai műfajt vagy éppen egy versformát. A három jelentés közül a második és az első az elterjedtebb.
A görögöknél
A glossza görög szó, eredetileg nyelv, aztán nyelvjárás, később a görög grammatikusoknál ritka, nyelvjárási vagy idegen eredetű kifejezés, továbbá az ilyen kifejezések magyarázata


Mint széljegyzet
A glossza eredeti értelmében széljegyzetet, valamely szöveg margójára írt (kiemelő, emlékeztető, vitatkozó stb.) feljegyzést jelentett.
Az ó- és középkorban a klasszikus szövegek némely szavait, kifejezéseit magyarázó jegyzet. Lehetett lapszéli, sorközi vagy a mű végére helyezett, illetve önálló, ábécérendbe szedett szómagyarázat.
A művek végére helyezett szó- és kifejezés-magyarázatokat szokás glosszáriumnak is nevezni

A rómaiaknál
Glossza, a római jogban így nevezik különösen a justinianusi jogkönyvekhez egyes jogtudósok ú.n. glosszátorok által készített rövid tárgy- és nyelvészeti jegyzeteket, melyek a szöveg felvilágosítására szolgáltak.
Mint publicisztikai műfaj

A glossza rövid, tematikailag kötetlen, hangvétele szenvedélyesen indulatos, célzata a csattanóval végződő leleplezés.
A magyar glosszahagyományt Ady Endre, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc teremtette meg.
A legkorábbi magyar glossza a 13. század végi Vatikáni Glosszák: négy magyar szót tartalmaz.

a glossza legközelebbi rokona a jegyzet
egyetlen gondolat, vagy indulat szolgája: ennek célba juttatása érdekében vállalja a műfaj fegyelmét.” (Bernáth 1999:111)
inkább a butaság, értelmetlenség, stb. leleplezését szolgálja, de lehet dicsérő is
A hírlapi glossza tartalmilag kötetlen, lehet politikai, közéleti, társadalmi, kulturális vagy bármely aktualitáshoz kötődő
többnyire polemikus
gyakran ironikus
kis terjedelmű
csattanóval végződő hozzászólás

a korszak legirritálóbb és legégetőbb jelenségeit célozzák meg
általában markáns politikai véleményt fejeznek ki
tartalmilag kötetlen
DE:áthághatatlan szabály: a terjedelem:a glosszának műfaji sajátossága, hogy rövid A hírlapi glossza
nem irodalmi műfaj
„maga a közvetlen, megtapasztalt élet, az áttétel nélküli nyers és konkrét valóság
többnyire ’csak’ véleményt mond
közöl,érvel, értelmez és pellengérre állít
a szereposztás:"a glosszaíró bírál, az érintett pedig szégyenkezik.”
(Bernáth 1999:114).
Hogyan születik a jó glossza?
A glosszaírás két stratégiája a következő:
1. a glosszaíró a mondandójához keresi a tényeket
2. a felfedezett, észrevett tényekhez találja meg a mondanivalót
DE:találékonyság, leleményesség, életismeret
Minél eredetibb, minél frappánsabb egy glossza címe és indítása, annál biztosabb, hogy nemcsak az író, hanem az olvasó is eljut a csattanóhoz. A glossza és a glosszaíró jellemzői
íróját egyéni stílus, látásmód jellemzi
bármiről lehet írni
a jegyzettől az különbözteti meg, hogy rövidebb
önmagában nem cikk,az újságok szöveges illusztrációja
a téma megválasztásánál a hírérték lényegtelen
kifejezetten az ironikus hangvétel jellemzi
csípős, szellemes, epigrammatikus vitaműfaj
írója álnevet, monogramot használ(hagyomány, nem álca)
Szerkesztési kötöttségek:
határozott gondolatmenet
egyetlen téma
konkrét eseménnyel foglalkozik
személyesség
kritikai érv
személyes érdekek kikapcsolása
higgadtság
MIÉRT VEREKEDNEK A VIDÉKI ÚJSÁGÍRÓK?
Vidéki újságírók párbajáról mostanában ismét sokszor olvasunk, sőt írunk Budapesten. Olvasunk, sőt írunk az ilyen párbajról, de alattomban nem tartjuk eseménynek. Ha jutna, kerülne időnk reá, még talán tudományosan is magyaráznók. (A napfoltokkal, esetleg avval az üstökössel, mely most állítólag alkalmatlankodik a Napnak. Ezt tennők, ha véletlenül Flammarion ugyanez időben az olvasmányunk. Ha viszont nemzeti szociológusok vagyunk, kisüthetnők, hogy nyugtalan a vidék.) A korrespondenciát a vidék és Budapest között mindenképpen ők, a vidéki újságírók, eszközlik úgyis leggyakrabban. Ha tehát a vidéki újságíró bármi okból búsul vagy verekszik, tudatosság nélkül a vidék hangulatáról ad beszámolót.
Az egész kérdés pedig, mint millió nagy kérdése a kis magyar társadalomnak, áll előttünk ostobán, értelmetlenül, elintézetlenül, magyarázat híján. Megoldani úgyse tudjuk, de miért ne hordjunk köréje két-három gondolatot? Magyarországon (ezt Ignotus mondta egyszer nekünk s kár, hogy nem ír róla ez a nagy ember) még közepes intellektusoknak is olyan iszonyú problémákkal kell viaskodniok, amilyenekhez, ha az ember egy nagy nációba születik bele, csak egy Taine-nek, egy Brandes-nek, valaki ilyesnek van nyilatkozó jussa. Ilyen a mi helyzetünk, ilyen komplikált az egész Kárpátok alatt és körül elhelyezett Magyarország. Az ember megérti, hogy Magyarország vezető emberei között ezer év óta nem volt négy-öt gondolkozni tudó. Sőt megérti azt is, hogy miért utálják itt a gondolkozást, mert itt a gondolkozás sokkal nehezebb tudomány, mint másutt.
A vidéki újságíró (sokszor sejtelme sincs róla szegénynek) ennek a fatális geográfiai, nemzeti és szociális beállításnak a mártírja, még talán olyankor is, amikor szeretett kartársával egy kis segédszínésznő vagy egy kis állítólagos (talán valódi) panama miatt pofozkodik össze.
De az már egyenesen megható például, ha Turócszentmártonban vagy Újvidéken azért kell összeapríttatnia magát az újságírónak, mert Szent Istvánnak az volt a véleménye, hogy az egy nyelvű nemzet erőtlen. Nekünk, a nem sovinisztáknak is, legsiralmasabb problémánk a nemzetiségi kérdés. Olyan sokoldalú, sokigazságú és sokbánatú, hogy az ember írni se mer őszintén róla. Ellenben a vidéki újságíró bátrabb, mint mi vagyunk. Akkor is, ha tót, ha sváb pángermán, ha szerb (az oláh legkevesebbszer lovagiaskodik). S akkor leginkább, ha magyar s úgy képzeli, hogy ami hibát Szent István óta kedves államférfiaink elkövettek, azt neki kell reparálnia.
Még ha stréberkedésből teszi is, bennünket mindig meghat, ha a vidéki újságíró, a magyar újságíró, azért párbajozik, mert ebben az országban nemzetiségek is grasszálnak. Akkor is, ha a vidéki újságíró úgy érzi, hogy a darabontnak, a hazaárulónak ki kell taposnia a belét. Akkor is, ha úgy gondolja, hogy a Fő utca kövezésénél történt visszaélések vannak olyan fontos dolgok, mint a hágai konferencia aktái és érdemes ennek (a Fő utca kövezésének) igazságáért esetleg meg is halni.
Akárhogyan (ennek az irkafirkának ez az első célja) olvassuk több érdeklődéssel és meghatottsággal a vidéki újságírók párbajáról szóló híreket. Vegyük végre tudomásul, hogy ebben az ádámcsutkától lábbütyökig romlott országban ő közöttük kell keresnünk a vitézség, a naivság, a jóhiszeműség, a hit és cél lovagjait. A párbajellenes ligáért is hamarabb lelkesedtek ők, mint itt Budapesten. És ne kacagjunk, de sírjunk rajta, hogy többet párbajoznak ma is még, mint mi valaha és ma.
Budapesti Napló 1907. augusztus 4.
A. E.
Full transcript