The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderzoek

No description
by

Bas van Nistelrooij

on 8 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderzoek

ResearchNed
Conclusies
Laks
Conclusies
Netwerk VO-HO
Conclusies
N = 14.000
Havo / Vwo
96% van de ouders/verzorgers helpen hun kinderen

88% raadpleegt informatiebronnen

42% heeft behoefte aan begeleiding
- Via de website
- Ouderavond
- Opendagen/avonden (oudersessiess)

65% hiervan vindt dit mede een taak voor de hogescholen
Gastsprekers zijn belangrijk 6%
- Willen niet alleen informatie
- Benodigde kwaliteiten, talenten, motieven en ambities

Ouders worden vaak niet betrokken 33%
- Uitval hierdoor 4% hoger
- Combineren met voorlichting over ho en studiefinanciering ( 5%)

Testen worden belangrijk bevonden
- Op de site / doorverwijzen via de site
N = 650 kwantitatief (enquête)
N = 350 kwalitatief (forum gesprek)

Vmbo / Havo / Vwo
N = 850
Ouders havo / vwo leerlingen
Social media wordt weinig gebruikt maat toch geadviseerd
- Facebook en blogs

Decaan is het belangrijkste aanspreekpunt binnen school ( 5,7!)
- Mentor en vakdocent meer bij betrokken

Proefstuderen wordt goed beoordeeld (werkexploratie)

Veel gebruikte items zijn: Open dag, website en decaan.

66% wil minimaal 1 keer per maand begeleiding.
- Toegankelijke activiteiten pas eind jaar 3
Team Aansluiting
Onderzoek
€ Profielvoorlichtingsfilm

€ ProfielEvent / Ovo-ochtend

€ Externe voorlichting

€ MBO middag

€ Communicatiemiddelen

VO + Mbo
Decanen
Bronnen

Markteffect
Decaangesprekken
Aantal scans : 32
Activiteiten/Kosten
Vo leerlingen

Mbo scholieren

Scholieren
Meningen Vo leerlingen
- Profielvoorlichtingsfilm -> Havo 3

- ProfielEvent -> Havo 4

- Externe voorlichting -> Havo 4 + 5


Meningen Mbo leerlingen
- Mbo middag -> voorlaatstejaars + examenkandidaten
Communicatiemiddelen
- Decanenbulletin

- Website

- Nieuwsbrief
Collega instellingen
Scan activiteiten
1 juli 2014
Enquêtes
Decanen site is niet algemeen bekend
(te diep in het menu)

Twee derde van de ondervraagden ziet het decanenbulletin graag digitaal

Nieuwsbrief wordt hoog beoordeeld vanwege bruikbare informatie
Technaplaza
Conclusie: Over het algemeen wordt er in leerjaar 3 of 4 begonnen met LOB activiteiten. Dit geldt zowel voor Havo als voor Vwo. Dit betekent dus dat Vwo een jaar eerder begint. De overgrote meerderheid vindt dat dit het goede moment is om daarmee te beginnen. Wel is te zien dat in vergelijking met vwo, de havisten het vaker te laat vinden.
Conclusie: Erg opvallend is dat één op de 3 scholen ouders niet betrekt bij de LOB-activiteiten van de leerlingen. Gemiddeld verzorgt 57 % een ouderinformatieavond. Daarnaast zijn er nog wat kleinere activiteiten waar ouders soms aan mee kunnen doen maar in de meeste gevallen is dit niet zo.
Conclusie: Tijdens gastlessen of workshops wordt steeds vaker gesproken over het toekomstige beroep en hoe de lessen eruit zijn tijdens de opleiding terwijl in deze tabel naar voren komt dat leerlingen het steeds belangrijker vinden om te weten welke kwaliteiten, talenten, motieven en ambities ze moeten bezitten om de opleiding succesvol af te ronden.
Op een schaal van 1 tot en met 5 scoren de activiteiten gemiddelde een 3.38. De jongens zijn tevredener dan de meisjes.

Conclusie: Het individuele gesprek met een decaan wordt het hoogst gewaardeerd door de leerlingen gevolgd door gastsprekers van hogescholen of uit het beroepenveld. Op nummer drie staan de studiefinancieringsvoorlichtingen. De begeleidingsgesprekken worden hier heel slecht gewaardeerd terwijl uit onderzoek van het Laks blijkt dat ze juist heel erg hoog worden gewaardeerd.


Conclusie: In deze tabel staat het verschil in uitval wanneer een activiteit wel of niet wordt gedaan. Zo is er een heel groot verschil in het begin van LOB. Wanneer deze 2 jaar eerder begint scheelt dit 10 % in de uitval. We zagen net dat ouders, door de scholen, niet veel worden betrokken bij het LOB traject van hun kinderen en hier is te zien dat dit een uitval verschil geeft van 4 %. Daarbij is de algemene voorlichting over het HO ook een grote met 5 %.

De tabel laat zien dat hoe beter iemand voorbereid is/zich heeft georiënteerd, de uitval lager is.
Ook is het belangrijk voldoende tijd voor de oriëntatie te nemen. Het helpt als ouders betrokken zijn bij het oriëntatieproces van hun kinderen
Conclusie: Open dagen en informatiebronnen worden het meest gebruikt en zeer zinvol gevonden. Ook door de niet gebruikers. Testen worden redelijk zinvol geacht maar wat minder gebruikt. Naast Open dagen worden ervaringen buiten school zoals meeloopdagen en stages als zeer zinvol ervaren. Social media word zeer weinig gebruikt en ook niet als zinvol ervaren.
Conclusie: De vakdocent wordt het best beoordeeld met een 4.85 op een schaal van 7. Deze scoort met name goed omdat hij of zij goed kan sturen met hun loopbaanervaring en kunnen laten zien hoe het eruit ziet in het beroepenveld. Na vakdocent wordt het proefstuderen hoog gewaardeerd. Dit komt omdat leerlingen zo kunnen kijken hoe het daadwerkelijk gaat op het hbo en ze een goede indruk krijgen van de werkzaamheden die laten van hun verwacht worden.
Conclusie: In deze tabel staat wanneer er wordt begonnen met bepaalde LOB activiteiten. Hierin is duidelijk te zien dat de toegankelijke ervaringen pas laat in de tijdlijn komen. Deze activiteiten geven de studenten juist een goed beeld en zouden dus eerder moeten worden gedaan om een duidelijk beeld te vormen voor de leerlingen.
22 respondenten


50 respondenten


200 respondenten
350 respondenten
Conclusies :

Het gemiddeld aantal activiteiten dat word geven:

Havo 3 Gemiddeld aantal activiteiten (exclusief online tools & links) 3 Aantal Avans: 4
Havo 4 Gemiddeld aantal activiteiten (exclusief online tools & links) 6 Aantal Avans: 6
Havo 5 Gemiddeld aantal activiteiten (exclusief online tools & links) 7,1 Aantal Avans: 7

Geen enkele heeft activiteiten speciaal gericht voor vwo leerlingen. Laten vaak vwo’ers meedoen met de activiteiten die voor havo staan gepland.

Op Saxion na maken alle andere hogescholen gebruik van online voorlichtingsmiddelen. Vaak in de vorm van Interesse-tests en studiekeuze-testen. Zelf ontworpen of een doorverwijzing naar andere websites.

Hogeschool Zeeland en Hogeschool Rotterdam laten havo-3 ook proefstuderen en meelopen (gemiddelde valt dus lager uit wanneer je deze activiteiten niet meegerekend aangezien er weinig gebruik van word gemaakt door havo-3 leerlingen)

De Haagse hogeschool maakt veel gebruik van online tools ze hebben een interesse spel, interessevideo’s en verschillende links naar testen.

Bij alle hogescholen hebben ze speciale activiteiten voor de sector techniek. Met de reden dat techniek een speciale tak is en daar extra aandacht voor nodig is. Fontys heeft zelfs een profielvoorlichting alleen gericht op techniek.

Enquête Profielvoorlichtingsfilm

Aantal ingevulde enquêtes: 22

4% (1 ondervraagde) vond de voorlichting onvoldoende (5). Gemiddeld een 7,3

20 % van de ondervraagden wisten niet dat de studenten van Avans kwamen.

De populairste sectoren zijn gezondheid en economie(38 %) gevolgd door Onderwijs(33 %).

95 % vind dat er niks hoeft te veranderen aan de profielvoorlichtingsfilm.

91 % van de ondervraagde heeft een beter beeld van de profielen en sectoren na het zien van de film en 72 % heeft iets gehoord wat ze nog niet wisten.

De presentatie kwam voor 18 % op het juiste moment, 41 % had hem liever eerder gezien en voor 41 % maakt het niets uit.

De grote meerderheid vond de duur van de activiteit lang genoeg. 13 % vond hem te kort en 9 % te lang.

95 % van de ondervraagden hebben het na de profielvoorlichtingsfilm er niet meer over gehad met mentor, decaan of leraar.

Verdere informatie halen ze voornamelijk via internet, de mentoren en decanen.

Enquête ProfielEvent

Aantal ingevulde enquêtes: 50 van de 437

18 % van de ondervraagden ging naar een economische workshop, 16 % ging naar de workshop gezondheidszorg, naar Kunst, Techniek en welzijn gingen 12 % van de ondervraagden en 10 % naar de workshops onderwijs.

92 % van de deelnemers heeft de workshop van zijn of haar eerste keuze kunnen volgen.
96 % van de deelnemers heeft zich niet voorbereid op het bezoek aan het ProfielEvent.

Het ‘doe gedeelte’ word over het algemeen als zeer goed beschouwd, slechts 8 % vind dit onvoldoende.

66 % van de ondervraagden vond de duur van het programma (2 uur) precies goed, 30 % vond dit te lang en slechts 4 % tekort.

36 % van de deelnemers was voor het eerst op Avans/NHTV

Na deze voorlichtingsactiviteit wil 22 % nog graag een Open dag bezoeken 44 % wil dit misschien gaan doen en 34 % zegt dit niet meer te gaan doen.

80 % vind dat het ProfielEvent in havo 4 thuishoort. Slecht 20 % vind dit niet goed getimed en vind dat dit in havo 3 (10 %) of havo 5 (10 %) thuishoort.

Andere voorlichtingsactiviteiten die de ondervraagden van de enquête al hebben bezocht zijn
- 36 % Open dag Avans
- 20 % Open dag NHTV
- 6 % Onderwijsbeurs
- 22 % Geen voorlichting bezocht
- 22 % Anders namelijk,
- Open dag Fontys
- Studiebeurs Mencia
- Open dag Hotelschool Maastricht

Op de vraag of het heeft geholpen bij het maken van een keuze voor de vervolgopleiding zijn de meningen gelijk verdeeld één derde vind van wel één derde vind van niet en één derde weet nog niet of het heeft geholpen.

Tips:
- Noah van Het nieuwmancollege -> afschaffen , verplichting
- Techniek opsplitsen, hetzelfde als met sector economie
- Minder praten, meer doen
- Meerdere workshops achter elkaar.

10 % beoordeeld deze middag onvoldoende de overige 90 % met een ruim voldoende.

Enquête havo 5 algemeen

Aantal ingevulde enquêtes: 200 van de 2000

64 % van de ondervraagden start met LOB activiteiten in havo 4, 27 % start al in havo 3 en slechts 9 % pas in havo 5.

De overgrote meerderheid vind dat dit het goede moment was om te beginnen met zijn of haar LOB activiteiten (84 %).

De begeleiding tijdens LOB word met name gedaan door de mentor en decaan (41 %), gevolgd door alleen de decaan (38 %) en alleen de mentor (23 %)

Bijna 70 % van de ondervraagden heeft een externe voorlichtingsmiddag bezocht. De helft hiervan was hier vrijwillig voor de andere 35 % was het verplicht. De overige 30 % heeft niet zo’n middag bezocht. Bij de helft waren de ouders hierbij aanwezig.

82 % heeft deze activiteit als nuttig ervaren. De voorkeur gaat uit naar voorlichtingen per opleiding (87 %) i.p.v. sectorvoorlichting (13 %)

De ondervraagden vinden dat de voorlichting gegeven moet worden door docenten en studenten (91% %)

67 % van de ondervraagden heeft een Open dag bezocht in havo 4 en 90 % heeft dat gedaan in havo 5. Daarbij heeft 65 % deel genomen aan een proefstudeer dag en slechts 27 % aan een meeloopdag.

71 % heeft deelgenomen aan een ProfielEvent of OVO-ochtend. De populairste sectoren zijn economie, gezondheid en techniek.

Welke activiteiten was voor jou doorslaggevend voor je studiekeuze
- Proefstuderen 41 %
- Open dag/avond 34 %
- Anders namelijk 10 % (wisten het al)
- Voorlichtingsmiddag 8 %
- Meelopen 7 %

5 % van de ondervraagden heeft zich nog niet ingeschreven. 22 % heeft dit al meer dan 6 maanden geleden gedaan de overige 73 % heeft dit in het afgelopen halfjaar gedaan waarvan 28 % in de afgelopen 2 maanden.
96 % gaat zijn of haar opleiding bij Avans volgen.

Welke manier van voorlichten word door de leerlingen het hoogst gewaardeerd
Samenvatting/Conclusies
Profielvoorlichtingsfilm
ProfielEvent/Ovo-ochtend
Externe voorlichting
Mbo-middag

Communicatiemiddelen
Profielvoorlichtingsfilm
- voorlichting wordt zeer gewaardeerd, door decanen, mentoren én scholieren
- wezenlijk onderdeel van de keuzebegeleiding
- is een dure activiteit
- gebruikt materiaal is verouderd en moet herzien/aangepast worden
ProfielEvent
Ovo-ochtend
- hoog gewaardeerd
- stevige plek in LOB-programma op VO
- spanningsveld tussen vraag en aanbod
- verschil in kwaliteit van de workshops
Externe voorlichting
- Voorziet in een behoefte van decanen om HO naar het VO/Mbo te halen
- goede start studiekeuzeproces
- leerlingen geven voorkeur aan opleidingsgerichte presentaties
- bij voorkeur docent met student
Mbo-middag
- Avans is uniek met dit aanbod
- panel zeer waardevol
- kwaliteit van de aansluitende workshops is te divers
- mogelijke groei in deelname te verwachten door LOB-ontwikkeling op het mbo
Communicatiemiddelen
Samenvatting/Conclusies
De activiteiten die Avans Hogeschool organiseert voor VO en Mbo worden zeer gewaardeerd. Juist de diversiteit in aanbod van instellingen is positief. (juist niet allemaal hetzelfde gaan doen)

Over het algemeen zijn LOB-programma's al sinds jaar en dag hetzelfde en is er weinig tot geen actie tot vernieuwing. Ook geld speelt een duidelijke rol.

Landelijke ontwikkelingen (zoals openbaarheid van studiesucces) kunnen echter een positieve rol gaan spelen.
Scans VO/Mbo scholen
Conclusies
- LOB op Mbo heeft nu veel aandacht, plannen gaan op korte termijn geïmplementeerd worden
- VO-scholen LOB-programma veelal gestoeld op activiteiten van Avans
- Verschillende type scholen te onderkennen (VO) en
hiermee verschillende invulling van LOB
- zwaartepunt ligt in Havo-4 (vol programma)

Nieuwe activiteit
Pilot: Mbo-studenten van de Leygraaf op bezoek voor oriëntatie-activiteit

- 50 studenten
- programma in eigen beheer
- max 2 uur in januari 2015

- Decanenkringen, reg. netwerken en persoonlijke relatie met hbo adviseur werkt! prettig, efficiënt en effectief

- Meestal is de decaan regie houdend, adviserend en faciliterend en de mentor
uitvoerend
in LOB

- Niet iedere mentor neemt LOB taak serieus

- Mentor is intrinsiek gemotiveerd in hbo, sector en beroepen als vakdocent niet vanuit de mentortaak (vo-hbo vakdocentuitwisseling)

- Oud-leerlingen inzetten voor voorlichting is authentiek en eerlijk, wordt gewaardeerd door leerlingen en vo scholen

- Het aanbod aan hbo opleidingen mag geringer en overzichtelijker
- print vervangen voor digitaal en online
- decanenbulletin en nieuwsbrief in 1, versie "2.0"
- webpagina voor decanen beter zichtbaar, profileren

vanuit kostenoogpunt (uitvoering en nodige aanpassing) gaat het team op zoek naar een alternatieve vorm voor de voorlichting.
- naam veranderen in 'hbo oriëntatie middag' (ochtend)
- in gesprek blijven met academies i.v.m. inhoud ws
- voorbereiding op en opvolging PE in LOB opVO
kan beter
Externe voorlichting moet gehandhaafd blijven. Vooralsnog opleidingsgericht. In de toekomst op het VO mogelijk meer geclusterd aanbieden.
- Handhaven
- ontwikkelingen op het Mbo blijven volgen.
- kritisch kijken naar inzet van uren DMCS
- in gesprek blijven met academies i.v.m. inhoud ws

Met name KTW wordt erg gewaardeerd door het VO en heeft een plek verworven in het LOB-programma op het VO: dus handhaven.
Wel belangrijk om aandacht te hebben voor het relatiebeheer (TP <->TA)

Doelgroep decanen is vrij tevreden over aanbod
van communicatiemiddelen
Zijn inmiddels meer 'digitaal georiënteerd'
kosten per leerling
Profielvoorlichting €5,13 (±5200 deelnemers)
ProfielEvent/OVO* €3,80 (±4365 deelnemers)
Mbo-middag €29,87 (368 deelnemers)

KTW €9,56 (3663 deelnemers)
Meidenbeleid €84,40 (100 deelnemers)

* excl. kosten ureninzet academies
Full transcript