Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Optymalizacja funkcjonowania infrastruktury

No description
by

Kamil K

on 6 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Optymalizacja funkcjonowania infrastruktury

OPTYMALIZACJA FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY
KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI MIEJSKIEJ
Jednym z kierunków rozwoju logistyki miejskiej jest optymalizacja funkcjonowania infrastruktury
w celu poprawy funkcjonowania
i unowocześnienia infrastruktury tansportu miejskiego należy podejmować następujące działania.
SPIS TREŚCI
KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI MIEJSKIEJ
TELEMATYKA
TRANSPORT PUBLICZNY
I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
1. Specjalizować najważniejsze ciągi komunikacyjne.
2. Równomiernie i możliwie najpełniej wykorzystywać istniejącą strukturę.
3. Budować sieć komunikacyjną w postaci obwodów zamkniętych.
4. Dostosować układ sieci komunikacyjnej do rzeźby terenu.
5. Skracać dojścia do przystanków.
6. Zwiększać częstotliwość ruchu pojazdów.
7. Zwiększać prędkość jazdy pojazdów.
8. Zróżnicować rozmieszczenie potrzeb transportowych.
9. Chronić środowisko.
10. Dostosować transport publiczny do wymogów osób niepełnosprawnych.
11. Powszechnie wykorzystywać telematykę.

Ruch drogowy w dużych miastach gwałtownie rośnie
od czasu przejścia do gospodarki rynkowej. Istniejące infrastruktury zostały zaprojektowane na niższy poziom ruchu, a przy braku dużych funduszów inwestycyjnych, niezbędne dla zapobieżenia chronicznym zatorom drogowym oraz problemom wynikającym z zanieczyszczenia środowiska w centrum miasta stały się działania mające na celu lepszą regulację ruchu i optymalizację strumienia ruchu. W celu polepszenia transportu w miejski stworzono telematykę, która jest połączeniem takich dziedzin jak: transport, informatyka i telekomunikacja. Chodzi o system umożliwiający wykorzystanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu, zwiększenia jego efektywności
i wygody oraz zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Przyczyną wprowadzania systemów telematycznych jest przede wszystkim nie zadawalająca sytuacja w transporcie drogowym, gdzie straty spowodowane przeciążeniem
w ruchu drogowym i korkami sięgają już liczb astronomicznych.

WSTĘP TELEMATYKA
Pojęcie telematyka to połączenie słów telekomunikacja
i informatyka (technologie informatyczne), które
wskazuje na jednoczesne stosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w określonych dziedzinach życia gospodarczego. Telematyka transportu oznacza zatem wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w zarządzaniu systemami transportowymi. Zastosowanie to obejmuje:


WSTĘP TELEMATYKA
Stosowanie rozwiązań telematycznych w zarządzaniu systemami
transportowymi miast wynika z potrzeby efektywnego rozwiązywania takich problemów jak narastająca mobilność mieszkańców miast i utrudniony dostęp do punktów węzłowych sieci. Problemy te, choć same powstają w wyniku rozwoju gospodarczego obszarów miejskich, są jednocześnie powodem zahamowania rozwoju ekonomicznego miast i realizacji celów podmiotów gospodarczych.
Pociągają także za sobą niekorzystne skutki społeczne i ekologiczne
w postaci frustracji i poczucia dyskomfortu mieszkańców
oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Celem stosowania
telematyki w logistyce miejskiej jest zatem optymalizacja dostępu
do węzłów logistycznych, infrastruktury liniowej i jednocześnie redukcja niekorzystnego wpływu działalności człowieka
na środowisko przyrodnicze.
ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Inteligentne systemy transportowe znajdują szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy:
• dostęp do danych obszarów miasta jest utrudniony, - prowadzi to do zahamowania inwestycji, aktywności podmiotów gospodarczych, mobilności mieszkańców, czyli ograniczenia rozwoju obszaru,
• konieczna jest ochrona historycznej części miasta
lub obszarów mieszkalnych przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem,
• zrównoważony rozwój transportu publicznego i prywatnego staje się warunkiem dalszego rozwoju miasta.

Cechami charakterystycznymi inteligentnych systemów transportowych są:
• integracja technologii, wykorzystywanych narzędzi
i oprogramowania zapewniająca sprawny przepływ informacji,
• ,,inteligencja” rozumiana jako zdolność systemu
do podejmowania samodzielnych decyzji
w zmiennych sytuacjach,
• elastyczność i duża zdolność do adaptacji - możliwość tworzenia konfiguracji w zależności
od potrzeb,
• efektywność rozumiana jako powszechność korzyści.

ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
Technologie teleinformatyczne wykorzystywane
w logistyce miejskiej to:
• Internet,
• sieci komórkowe (GSM),
• urządzenia do monitorowania ruchu (sensory, detektory, sterowniki, wideo detektory),
• urządzenia nadzoru telewizyjnego (kamery nadzorujące),
• urządzenia i systemy monitorowania i pomiaru pogody,
• zmienne tablice świetlne,
• systemy nawigacji satelitarnej (GPS),
• systemy łączności radiowej (DAB, RDS-TMC),
• geograficzne bazy danych (GIS),
• bazy danych drogowych,
• karty elektroniczne.

ZASTOSOWANI
INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
Technologie te znajdują zastosowanie w takich aspektach zarządzania miejskimi systemami transportowymi jak:
• zarządzanie ruchem miejskim,
• zarządzanie transportem publicznym,
• zarządzanie wypadkami,
• udostępnianie informacji drogowych podróżnym,
• zarządzanie systemami opłat drogowych
i za korzystanie z usług transportowych,
• automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych.

PODSTAWOWE
ZADANIE TECHNOLOGII TELEMATYCZNEJ
Podstawowym zadaniem technologii telematycznych jako
narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie systemem
transportowym miasta jest zarządzanie informacją. Efektami
sprawnego zarządzania przepływami informacji
jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu transportowego poprzez zwiększanie możliwości kontroli, wpływania na przepływy w całym systemie.
Podstawą inteligentnych systemów transportowych
jest sprawny przepływ informacji wewnątrz systemu,
co znajduje wyraz w budowie systemu. Poszczególne
elementy systemu komunikują się ze sobą, wymieniając informacje, przetwarzając je a następnie podają
je do wiadomości publicznej.
ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Sterowanie ruchem ulicznym
• Koordynacja i scentralizowane sterowanie sygnalizacją świetlną od kilku do kilkunastu skrzyżowań.
• System hybrydowy posiadający cechy systemu scentralizowanego oraz inteligencji rozproszonej
z wykorzystaniem inteligentnych sterowników.
• Umożliwia załadowanie do sterowników dowolnych programów sterowania sygnalizacją, które
są uaktualniane w trybie on-line w zależności
od aktualnej sytuacji ruchowej.
• Systemy sterowania ruchem ulicznym nie wymagają wymiany istniejącej infrastruktury, w tym sterowników sygnalizacji świetlnej.
• Realizacja priorytetów dla komunikacji zbiorowej.

Źródło: bi.gazeta.pl/im/c2/cf/10/z17628354Q,Centrum-sterowania-ruchem-ulicznym-w-Gliwicach.jpg
ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Zarządzanie ruchem na trasach szybkiego ruchu
w miastach:
• Wykorzystywanie różnych źródeł informacji
np. kamery, pętle indukcyjne, itp.
• Współpraca z systemem automatycznego wykrywania wypadków z wykorzystaniem różnych algorytmów detekcyjnych.
• Współpraca z miernikami ruchu instalowanymi
na wjazdach w celu zwiększenia przepustowości trasy.
• Automatyczne obliczanie przewidywanych czasów podróży na podstawie aktualnej sytuacji ruchowej
i generowanie odpowiednich komunikatów na znakach zmiennowskazaniowych oraz poprzez Internet.

Systemy zarządzania zdarzeniami:
• System współpracuje z wieloma środkami identyfikacji wypadków
oraz zapisuje następujące informacje dotyczące każdego wypadku: lokalizacja wypadku, pojazdy w nim uczestniczące, wpływ na sytuację ruchową, przewidywany czas usunięcia przeszkód itp.
• System zapewnia narzędzia, które umożliwiają sporządzenie
dokumentów i diagramów zawierających sugerowane plany akcji ratunkowych.
• Plany zawierają informacje o tym kogo należy powiadomić
oraz zalecane ustawienia sygnalizacji świetlnej, znaków zmiennowskazaniowych, tablic o zmiennej treści.
• Po wybraniu odpowiedniego planu system umożliwia automatyczne wdrożenie zalecanych ustawień oraz śledzenie działania poszczególnych urządzeń, tak aby w przypadku niewykonania zalecanych ustawień, wygenerować alarm adresowany
dla odpowiedniej służby.
ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Nadzór wideo:
• Pracuje na stacjach roboczych systemu
i zapewnia dostęp do wielu typów urządzeń video.
• Współpracuje z kamerami oraz urządzeniami sterującymi.
• Prezentacja obrazów na ekranach wielkogabarytowych.
• Współpraca z multiplekserami, tunerami, magnetowidami, generatorami tekstu
oraz innymi urządzeniami video.
ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Źródło: thumbs.dreamstime.com/t/plenerowy-kamery-wideo-9706577.jpg
ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Planowane wydarzenia i prace drogowe:
• System umożliwia wprowadzenie odpowiednich ustawień na urządzeniach wykonawczych w przypadku czasowego zamknięcia całych dróg lub pasów ruchu spowodowanego przebudową drogi, publicznymi demonstracjami lub innymi wydarzeniami.

Zarządzanie informacją dla podróżnych
• Informacje dla użytkowników systemu mogą być przekazywane poprzez tablice o zmiennej treści, znaki zmiennowskazaniowe, drogowy serwis radiowy, automatycznie generowane strony Internetowe, a także mogą być przekazywane innym służbom.

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Zarządzanie miejscami parkingowymi
i kontrola dostępu:
• zapewnienie możliwość automatycznej kontroli dostępu do parkingów,
• umożliwienie kontroli pobieranie opłat za korzystanie,
• zapewnienie pełnej rejestracji wjazdów na parking oraz wyjazdów
z parkingu przeciwdziałając wszelkim nadużyciom.
Automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych:
• możliwość rejestracji wykroczeń we współpracy
z policją,
• ułatwienie wykrywalności przestępstw drogowych,
• wykonywane przy pomocy:
- cyfrowych systemów kamer do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle,
- cyfrowych aparatów.

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM
Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/d8/d7/11/z18710232Q,Kamery-ITS-na-sygnalizatorach-w-Olsztynie.jpg
PRZYKŁAD
Źródło: http://www.pstt.eu/articles/15/rys1.jpg
PODSUMOWANIE
Efektywność inteligentnych systemów transportowych sprowadza
się do powszechności i kompleksowości korzyści z ich stosowania. Do korzyści tych należą:
- maksymalne wykorzystanie przepustowości dróg, dostęp
do węzłów sieci uzyskany poprzez monitorowanie i prognozowanie
ruchu, zastosowanie inteligentnej sygnalizacji świetlnej,
- ułatwienie dostępu do informacji o transporcie w mieście:
• informacje o usługach transportowych, rozkładach jazdy
i cenach (przez Internet lub telefon komórkowy),
• informacje o wolnych miejscach parkingowych (inteligentne systemy zarządzania parkingami, zmienne tablice świetlne),
• informacje o stopniu zatłoczenia określonych odcinków sieci i alternatywnych objazdach,
• informacje przed i po rozpoczęciu podróży,
• wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• efekt synergii w dziedzinie wykorzystania infrastruktury transportowej oraz informacji,
• obniżenie kosztów operacyjnych i użytkowania infrastruktury.

BIBLIOGRAFIA
1. http://www.lpb.wsl.com.pl/index.php?go=prezentacje_czytaj&d_id=58
2. http://neur.am.put.poznan.pl/
3. http://www.agh.edu.pl/wydzialy-i-podstawowe-jednostki-organizacyjne/
4. Telematyka w logistyce miejskiejî Eurologistics nr2 2002
5. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11527
6. http://transinfo.pl/niepelnosprawni-a-transport-publiczny_more_16278.html

Wykonał: Kamil Kołacz kl. IVe
Coraz więcej osób niepełnosprawnych kształci
się na uczelniach. Dzięki zdobytemu wykształceniu oraz wsparciu państwa, coraz więcej osób staje się pracownikami różnych firm na otwartym rynku pracy. Płacą podatki i starają się być częścią społeczeństwa. Aby móc realizować swoje aspiracje zawodowe, edukacyjne i społeczne muszą się przemieszczać. Kluczową kwestią
dla społecznej i zawodowej rehabilitacji
jest więc dostępność transportu publicznego.
Pasażerami są też osoby starsze, które niekoniecznie posiadają status osoby niepełnosprawnej,
a jednocześnie zmagają się z takimi samymi barierami: niedostępnymi i niebezpiecznymi peronami, stopniami prowadzącymi do pojazdu, brakiem widocznych oznaczeń linii i tras
oraz złą kolorystyką wnętrz pojazdów.
Niwelowanie tych barier pozwala na dostosowanie komunikacji miejskiej dla ogromnej liczby osób.
TRANSPORT PUBLICZNY
I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
DOSTĘPNOŚĆ
INFORMACJI
Coraz częściej na przystankach montuje się tablice świetlne sprzężone z systemem GPS, które pokazuje, w jakim czasie nadjadą kolejne linie. Ta forma dostosowania na pewno pomaga osobom starszym
i słabowidzącym, ale może też pomagać osobom niewidomym – pod warunkiem zamontowania przycisku z dźwiękową informacją. Po naciśnięciu guzika słychać wyraźny głos, który czyta pierwsze trzy numery linii z listy, wraz z planowanym czasem oczekiwania. Dzięki temu osoba niewidoma
wie, czy najbliższy pojazd, który podjedzie
na przystanek jest tym oczekiwanym przez nią.
PARKINGOWA AKCJA ZABRAŁEŚ
W wielu miastach Polski prowadzono akcję, mającą na celu zwalnianie notorycznie zajmowanych przez nieuprawnione pojazdy, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Akcję zapoczątkowano w biurze rzecznika osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płocku - Marzeny Kalaszczyńskiej. Łagodną formą były plakaty z treścią „Zabrałeś mi miejsce, weź moje kalectwo!”
Źródlo: ciechanowinaczej.pl/wp-content/uploads/2015/03/niepelnosprawni-parking-300x215.jpg
SZKOLENIE KIEROWCÓW
Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie przygotowały dla swoich kierowców film instruktażowy, przedstawiający właściwe zachowanie odnośnie pasażera niepełnosprawnego, aby zapewnić komfort jazdy i bezpieczeństwo
w czasie podróży, wsiadania i wysiadania.
We współpracy z fundacją osób niepełnosprawnych zorganizowano również szkolenie dla kierowców
na ten temat. Podobne szkolenie odbyło się również w Sosnowcu (dla kierowców KZK GOP), w Zielonej Górze i paru innych miastach.
PARKOWANIE
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
W Polsce funkcjonuje specjalna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych i nie tylko. Jest wydawana na wniosek osoby, która wykaże lekarskim poświadczeniem,
że jej niepełnosprawność powoduje trudności w poruszaniu. Nie ogranicza się zatem tylko do osób niepełnosprawnych motorycznie, ale uwzględnia również osoby starsze
z problemami z chodzeniem, krążeniem krwi i zmianami reumatycznymi oraz osoby niewidome – każdą grupę osób
z orzeczoną niepełnosprawnością, która ma problem
w poruszaniu się.
PARKOWANIE
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Karta parkingowa
Źródło: pelnosprawny.bialystok.pl/media/uploads/2015/06/24/karta-parkingowa.jpg
Miejsce parkingowe
Źródło: static.prsa.pl/images/f2c3e878-e4b4-4eec-b5b2-1a6c402d6589.jpg
WINDA
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dla wielu z nas winda jest tylko alternatywą dla schodów. Ci z nas, którzy dbają o zdrowy styl życia i poszukują możliwości zażywania ruchu w każdej sytuacji, mimo
że mogą na swoje piąte czy dziesiąte piętro wjechać windą, zarzucają to, wybierając do tego celu schody. Inni korzystają ze schodów tylko w wyniku konieczności, czyli mówiąc wprost: kiedy winda jest zepsuta. Mają wówczas nierzadko przykry sprawdzian swojej sprawności fizycznej.
Osoby niepełnosprawne często nie są w stanie pokonać schodów, zwłaszcza jeśli poruszają się na wózkach inwalidzkich to nie ma o tym mowy. W takich wypadkach potrzebna jest winda dla niepełnosprawnych jednak wystarczy przejść się ze szczególną uwagą po jakimkolwiek mieście, by prędko dostrzec, że na szeroką skalę potrzeby osób niepełnosprawnych są... zaniedbywane.
WINDA
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PLATFORMY SCHODOWE
- TOR PROSTY
Źródło: www.platformy-przyschodowe.pl/upload/thumb/230_5e618c9f1c06712dc6b7e808d9e7ee5c.jpg
PLATFORMY SCHODOWE - TOR KRĘTY
Źródło: www.platformy-przyschodowe.pl/upload/thumb/228_1eff9a358b96469a7e201f54871951f9.jpg
SAMOCHODY
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
AUTOBUS
AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY
Autobus niskopodłogowy − pojazd klasy I, II lub A, w którym co najmniej 35 % powierzchni dostępnej dla pasażerów stojących (lub w jego przedniej części w przypadku pojazdów przegubowych bądź na pokładzie dolnym w przypadku pojazdów dwupokładowych) stanowi powierzchnię
bez stopni i zapewnia dostęp do co najmniej jednych drzwi głównych.
Autobus, który nie ma stopni wejściowych, co jest ułatwieniem przy wymianie podróżnych na przystankach oraz dla osób niepełnosprawnych, starszych i z wózkami dziecięcymi. Część autobusów niskopodłogowych umożliwia swobodny przewóz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Solaris_Urbino_18_Szczecin.jpg/1024px-Solaris_Urbino_18_Szczecin.jpg
Źródło: www.ztm.waw.pl/download/inlineZdjecia/img_9587_320.jpg
Autobus niskopodłogowy
Autobus z platformą
TRAMWAJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYDZIELONE MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W AUTOBUSACH
Źródło: 1.static.s-trojmiasto.pl/zdj/c/9/137/620x0/1375162-Platforma-w-NGd99-wysuwana-jest-automatycznie-spod-podlogi-po-wybraniu__c_0_203_1500_763.jpg
Źródła: www.ztm.waw.pl/download/inlineZdjecia/40.png
Źródło: mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-16-14.52.182.jpg
KONIEC
Full transcript