Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม

No description
by

Anis Phongprasert

on 15 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
(Progressivism)

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
พิพัฒนาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
ความเป็นมา
แนวคิดพื้นฐาน
เชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษาต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง


"แนวทางแห่งความมีอิสระเสรี จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวัฒนธรรมและสังคม"
เกิดจากการต่อต้านการศึกษาแนวเดิม
เน้นเนื้อหา
การท่องจำ
ไม่คำนึงถึงความสนใจของเด็ก
แนวการศึกษานี้ได้
พัฒนามาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม
โดยจอห์น ดิวอี้
วงการศึกษาไทยรู้จักกันในนาม

"การศึกษาแผนใหม่"
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรมและสังคม คือ การค้นคว้า ทดลอง และประสบการณ์ของมนุษย์ที่ได้เห็นประจักษ์
มนุษย์เป็นผู้กำหนดอนาคตโชคชะตาของตนเอง
มนุษย์ควรจะให้ความสำคัญและคุณค่าของแต่ละบุคคลให้มาก
ความหมายของการศึกษา
การศึกษาคือชีวิต
ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต
ร่างกาย
อารมณ์
สังคม
สติปัญญา
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ธรรมชาติของมนุษย์
ญานวิทยา
เชื่อว่าความรู้ที่ตายตัวแน่นอนอันเป็นความจริงสูงสุดนั้นไม่มี ความรู้มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ ความรู้มีหน้าที่ช่วยมนุษย์แก้ปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ความรู้ต้องนำไปใช้ได้ผลจริง ๆ
กระบวนการของการศึกษา
ถือว่าประสบการณ์และการทดลองมีความสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นเรื่องของการกระทำ (Doing) มากกว่ารู้ (Knowing) และจะต้องให้ผู้เรียนได้รู้จักที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมได้ และจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลด้วย
ความฉลาด
อุปนิสัยต่างๆ
คนดี
+
ความว่างเปล่า
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
มุ่งพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน
มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวเองเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และตามความสามารถของผู้เรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในและนอกห้องเรียน
มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มุ่งให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ และรู้จักปกครองตนเอง
การบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
วิธีสอน
มุ่งให้ผู้เรียนรวมกลุ่มทำกิจกรรม
ใช้วิธีการสอนแบบ “แก้ปัญหา“
เน้นในเรื่องการสาธิต การอภิปราย การค้นคว้า การรายงาน การประชุม การวางแผน
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพของผู้เรียน
สถานศึกษา
สถานศึกษา คือแบบจำลองที่ดีงามของชีวิตและสังคม
ผู้บริหาร
ดำเนินงานไปตามข้อตกลงหรือมติของคณะกรรมการของสถาบันการศึกษา
เป็นนักประชาธิปไตย
ผู้สอน
จะต้องมีบุคลิกที่ดี เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
เป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้สนใจด้วยตนเอง
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวทางให้กับผู้เรียน
ผู้เรียน
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง หรือลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by Doing)
ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง
จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการดำเนินชีวิต
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เรียน
สร้างบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย
หลักสูตร
หลักสูตรแบบประสบการณ์หรือหลักสูตรแบบกิจกรรม
เน้นการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เน้นวิชาที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสังคม
มุ่งไปที่การเรียนรู้ทุกชนิดที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาในทุกด้าน
การวัดและประเมินผล
ดูว่าเนื้อหาวิชาเหล่านั้นสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด
Full transcript