Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ตัวตน "คนพิการ" : การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม

ปริญญา สมบุญยิ่ง
by

Mon Parinya

on 7 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ตัวตน "คนพิการ" : การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม

ผู้พิการมิได้เป็นผู้ด้อยศักยภาพ...
แต่กลับสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นได้ด้วย
พวกเขามิได้ต้องการความเวทนา สงสาร
แต่ต้องการให้มองกันเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปกติ
และมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน
สมมติฐานงานวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล
3 ประเด็นหลักในงานวิจัย
ปริญญา สมบุญยิ่ง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 32(2)
คำถามงานวิจัย
สภาพแวดล้อมของ "ความพิการ"
ตัวตน “คนพิการ”:
การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม

"ความพิการ"....ในทัศนคติของผู้พิการ

ได้สร้างปมความรู้สึกด้อยกว่า

และหรือนำมาซึ่งความต้องการการช่วยเหลือจากสังคม

และคนรอบข้างอยู่เสมอจริงหรือไม่?
กบ (นามสมมติ)

ภูมิลำเนา : จังหวัดสุรินทร์

อายุ 23 ปี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ประกอบสร้าง "ความพิการ"
ความพิการเริ่มต้นจากความบกพร่องเชิงกายภาพ แต่ถูกยกระดับความรุนแรงด้วยกระบวนการทางสังคม

การยอมรับและปรับตัวต่อสถานะ และการถูกตีตรา

ความพิการยังคงดำรงอยู่ มิอาจหลุดพ้นจากทัศนคติของสังคมที่มีต่อ "ความพิการ"

ความพิการในระดับมหภาค (รัฐ)

**
ความพิการดำรงอยู่ในสองแง่
ความพิการทางกายภาพ
และ
ความพิการทางสังคม
วิธีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สังเกตพฤติกรรม

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึก
ตัวตน "คนพิการ"
การใช้ชีวิตของผู้พิการ สะท้อนภาพการคัดค้านวาทกรรมความพิการที่ดำรงอยู่

“ความพิการ” มิได้เป็นสิ่งผิดปกติ
วาทกรรมเหล่านั้นต่างหากที่ “ผิดปกติ” และสมควรที่จะถูกรื้อทิ้ง

ผู้พิการปรับทัศนะต่อข้อจำกัดทางร่างกายของตนเอง และนิยามความพิการใหม่ ในเชิงบวก
อคติและข้อจำกัดในงานวิจัย
ทัศนคติของผู้ศึกษาในระหว่างการสัมภาษณ์

จำนวนผู้ให้ข้อมูล
ความพิการ (Disability) ไม่ได้เกิดจากการด้อยความสามารถ (Impairment)
หากแต่เกิดจากข้อจำกัดของสังคมที่มีต่อผู้พิการ
นำมาซึ่ง
อคติ
(Prejudice)
การตีตรา
(Label) และ
การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) ของสังคม
“สังคมไม่ต้องมาช่วยมาก เราช่วยตัวเองได้ สิ่งที่อยากได้คือคิดกับเราแบบคนปกติก็พอ”
กบ
ความเป็นจริงแล้ว คนพิการเหล่านี้สามารถจะกระทำ การใดๆ ก็ได้
หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่พร้อม และมีอุปกรณ์ที่เอื้อให้เขาสามารถทำได้
สรุป
ความพิการที่เริ่มต้นจากสภาพทางกายภาพ ถูกนิยามให้เป็นปัญหาด้วยวาทกรรมของความพิการทางสังคม แม้ความพิการจะได้รับการแก้ไขผ่านมุมมองของการจัดการสภาพแวดล้อม แต่ผลจากการปฏิบัติของวาทกรรม อันที่ซึ่งผู้คนต่างยึดถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ความพิการยังคงดำรงอยู่ในแง่ของทัศนคติทางสังคม ที่ผู้พิการต้องต่อสู้ คัดค้าน และนิยามความพิการในเชิงบวกให้กับตนเองในท้ายที่สุด
(พงษ์เทพ สันติกุล 2552)
(พงษ์เทพ สันติกุล 2552)
ความพิการในแง่นี้เกิดจากความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อการดำเนินชีวิตภายใต้ข้อจำกัด
ทางสภาพร่างกาย

การจัดการสภาพแวดล้อมเป็นเสมือนการช่วยเติมเต็มส่วนที่ร่างกายเป็นอุปสรรค อำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคที่คอยกีดขวางการดำเนินชีวิต

"ข้อจำกัดบนร่างกายของผู้พิการ จะไม่มีวันถูกแก้ไขหรือทำให้หายไปได้อย่างสมบูรณ์" การจัดการสภาพแวดล้อม จึงเป็นการช่วยให้ผู้พิการใช้ชีวิตได้ "ใกล้เคียง" กับคนทั่วไปมากที่สุด
“ความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่เป็นไปตามสิทธิที่ควรจะได้อยู่แล้ว แต่ในเรื่อง
การใช้ชีวิต น่าจะใช้คำว่า ‘เกือบเท่าเทียม’ มากกว่า...เรามีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย”

กบ
"เมื่อผู้พิการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอิสระได้แล้ว
ก็จะเกิดการขับเคี่ยวกับวาทกรรมไร้ความสามารถและเป็นภาระ
ไม่รับเอาความพิการว่าเป็นอุปสรรคตามนิยามของวาทกรรม
กมลพรรณ พันพึ่ง (2553)
ความเป็นปัจเจกชนเป็นผลของวาทกรรมและปฏิบัติการของวาทกรรม
Michel Foucault
1. ประกอบสร้าง "ความพิการ"
การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของความพิการ


2. สภาพแวดล้อมของ "ความพิการ"
การปฎิบัติต่อผู้พิการบนฐานของการจัดการสภาพแวดล้อม

3. ตัวตน "คนพิการ"
การนิยามตนเองในฐานะผู้พิการ

Full transcript