Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Friesland

No description
by

Hanna Stienstra

on 30 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Friesland

Fryslân 2. De Fryske tael 3. It Frysk folkslied 4. De Fryske flach 5. De Fryske sports 6. Typysk Frysk * Leuk onderwerp
* Veel van geleerd
* Hebben jullie nog vragen? (Je kan ze altijd stellen, maar of ik antwoord geef...?
* Verrassing... Frysk bloed tsjoch op! wol nou ris brûze en siede,
En bounzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde,
It Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Ompolske fan it hege sâlte wetter,
Fortroppe op in terp of stins,
Hien 'd'âlde Friezen yn de wrâld net,
Har lân en frijdom wie har winsk,
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Fij fan it jok fan stege, frjemde hearen,
Faek earm ek, mar dochs sterk en frij,
Stie d'âlde Fries stânfêst by syn menearen,
Hy wie in Fries, as Fries stoar hy,
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Troch waer en wyn, tsjin need en dea to striden,
Mei 't gleone swurd yn dízren hân,
Wie wille yn dy fromme, stoere tiden,
Wie 't foar de frijdom fan har lân,
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Fan bûgjen frjemd en fij fan leave wurden,
Wie rjucht en sljucht har hert en sin,
Hja bean om neat, mar mei de bleate swurden,
Stie 's'alle twang en oerlêst tsjin,
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Sa faek troch stoarm yn djippe sé bidutsen,
Oerâlde leave Fryske groun,
Waerd noait dy fêste taeije bân forbrutsen,
Dy't Friezen oan har lân forboun,
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun!

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wêz jimmer op dy âlders great;
Bliuw ivich fan dy grize hege stamme,
In grien, in kreftich bloeiend leat,
Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare, o Fryske groun! Fries bloed bruis op, gevoel uw heldenwaarde,
Wees fier, dat gij een Fries u noemt;
Spring op! Wij zingen 't schoonste land der aarde,
Der Friezen land vanouds beroemd:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!

Bestookt romdom door hoge watervloeden,
En saamgeschoold op terp en wier,
Wist toch de Fries zijn kostbaar erf te hoeden;
Zijn land, zijn vrijhed bleef hem dier:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!

Nooit door de voet eens dwingelands vertreden,
Wel arm vaak, maar toch sterk en vrij,
Hoield d'oude Fries zich strikt aan zijne zeden,
Hij was een Fries, als Fries stierf hij:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!

Met weer en wind, met nood en dood te strijden,
Met vlammend zwaard in d'ijzeren hand,
Schonk vroom genot in die aloude tijden,
Als 't gold de vrijheid van hun land:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!

Van buigen wars en zoete vleitaalsrede,
Bleef steeds hun leuze "recht en slecht,"
Zij kropen nooit, maar 't zwaard vloog uit de schede,
Werd aangerand hun erf en recht:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!

Door stormweer vaak in zee diep weggedoken,
Aloude lieve Friese grond,
Werd nochtans nooit de taaie band verbroken,
Die aan zijn erf de Fries verbond:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!

Doorluchtig volk! Wees fier de naam te dragen,
Van 't voorgeslacht, zo koen, zo groot,
Blijf van die stam, in eeuwigheid van dagen,
Een duurzaam, krachtig bloeind loot:
Klink dan en davere ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond! Voetbal 1: SC Heerenveen
2: SC Cambuur Schaatsen 1: Elfstedentocht (220 km!!)
2: Schaatsbaan 'Thialf' * 3 blauwe en 3 witte diagonale strepen.
* 7 rode pompeblêden
(dat zijn de bladeren van
de gele plomp en van de
witte waterlelie). 1: De Fryske skiednis * Oude westgermaanse taal
* Opgedeeld in: Noord-Fries, Oost-Fries en het West-Fries.
* Friesland, Terschelling en Schiermonnikoog * Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. * Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
* Boter, brood en groene kaas (schimmelkaas), wie dat niet zeggen kan is geen (opr)echte Fries. Friesland heeft een eigen volkslied: * 400 tot 200 voor Chr. Protofriese cultuur ontstaan
* Frisii

* "De huidige inwoners Friesland komen direct voort uit de Frisii." Werd gedacht.
* Verzamelnaam voor Angelen, Saksen en andere Germaanse stammen.
* Mogelijk vermengden deze stammen. Hoe de Waddeneilanden ontstonden??
Dat ging zo:
* Het was de nacht van 13 op 14 dec. 1287
* Springvloed: de St. Luciavloed (In de 'Friese' volksmond ook wel "de Grutte Stoarm" genoemd)
* Bres (een opening)
* De waddeneilanden ontstonden. Voordat een dialect een taal mag worden genoemd, moet die eerst aan een paar eisen voldoen.

* Zijn er teksten uit oudere 'taalfasen' overgeleverd?
* Is er een uniforme spelling, zijn er woordenboeken?
* Vinden de sprekers dat ze een aparte taal spreken? "Waarom is Fries een taal en Gronings een dialect?" * Dialect: Bijzondere taal v/e streek of plaats die afwijkt van de landstaal.
* Taal: Systeem van spraakklanken waarmee mensen elkaar kunnen verstaan. Watersport 1: Het Skûtsjesilen = Een Friese zeilwedstrijd met schuitjes.
2: De Sneekweek = Het jaarlijks zeilevenement.
Zeilwedstrijden op: het Sneekermeer en de Goëngarijpsterpoelen. Overige sporten 1: Kaatsen = Een verzamelnaam van verschillende (hand)balsporten.
2: Fierljeppen = Met een polsstok over een sloot heen springen. Oranjekoek Bedankt voor jullie belangstelling!!
Zijn er nog vragen?
(Of ik ze kan beantwoorden dat weet ik niet) ( ; Een grappig regeltje: Dockumer kofje / Dokkumer koffie Drabbelkoek Sûkerbôle / Suikerbrood krintsjesbrij / pareltjesbrij It Frysk eten & drinke: Een typische Friese achternaam is met 'stra' of 'ma' erachter.
Enkele voorbeelden:
Stienstra
Douma
(En misschien wel)
(Minne) Hoekstra
(Auke) Adema
(Sjouke) Westra Friese klederdracht: Friese paarden: Friese hoofddoek: Fryske dumkes / Friese duimpjes famyljenamme It Frysk famyljenamme 'Op z'n elf en dertigst Vroeger: Elf steden en dertig grietenijnen.
Voor een belangrijk besluit.
Full transcript