Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Презентация_Техническо_отчитане_16.03.2018

No description
by

Zornitsa Bozhikova

on 13 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Презентация_Техническо_отчитане_16.03.2018

Благодаря за вниманието
ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
2014-2020

По Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. (ОПРР) цялото управление и отчитане на договорите за предоставяне на БФП ще се извършва
само
чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), както от страна на бенефициентите, така и от страна на Управляващия орган (УО) на ОПРР.

В случай че в ДБФП са включени недопустими разходи и/или собствен принос на бенефициента, при изпълнението на проекта следва да се спазва принципът на отделно отчитане на дейностите по вида разход – безвъзмездна финансова помощ, собствен принос и недопустими.
Презентация:"ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ"
Бенефициентът е длъжен да приключи всички дейности по проекта в рамките на срока по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

След приключване на дейностите по проекта бенефициентът следва да подаде искане за окончателно плащане. В случай на приключване на дейностите по проекта преди крайния срок на договора, бенефициентът трябва да подаде искане за окончателно плащане в срок до 2 месеца от приключването им, но в рамките на срока за изпълнение на договора.

В документацията по плащането бенефициентът следва да представи доказателства за успешното приключване на всички дейности по проекта, както и за изпълнението на заложените индикатори съгласно формуляра за кандидатстване. Информацията се представя за всички дейности по формуляра за кандидатстване, включително и за тези, за които няма предвидени средства от безвъзмездна финансова помощ.

Периода на устойчивост -
5-годишен период на устойчивост
на постигнатите резултати по проекта,
считано от датата на крайното плащане от УО
на ОПРР 2014-2020 г. към Бенефициента.

В периода на устойчивост Бенефициентът следва да поддържа постигнатите резултати по проекта във вида на тяхното приемане от УО на ОПРР 2014-2020 г. при проверката по искането за окончателно плащане. В този период Бенефициентът е длъжен да изпълнява едновременно следните задължения:
1. да не прекратява или премества дейността си извън програмния район на ОПРР, освен с изричното одобрение на УО на ОПРР;

2. да не променя собствеността или владението на обектите на инвестиция по проекта/бюджетната линия (финансовия план), с което се дава на дадено търговско дружество или публично правна организация неправомерно преимущество;

3. да не извършва значителна промяна, която засяга естеството, предназначението, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели;

4. да поддържа в добро експлоатационно състояние обектите на интервенция и доставеното оборудване;

5. да използва резултатите от изпълнените дейности по предназначение.

6. услугата да бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО

ВАЖНО!
В случай на неспазване от страна на бенефициента на тези задължения, УО има право да налага финансови корекции.
ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

oprd@mrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu

Работна среща „
Изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020

Изпълнение на основните задължения на бенефициентите:
3. Задължения при отчитане на допустими изменения на сключените от бенефициента договори за СМР, в случай на:
Установени разлики в предвидените количества на отделните видове СМР - на верификация подлежат промените, които отговарят на определени условия по договора за БФП;

Извършена промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с изпълнителя;

Допустими непредвидени разходи в КСС (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта).

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Всякакви промени в текста на договора се извършват посредством сключване на допълнително споразумение (анекс);

При необходимост от изменение бенефициентът трябва да представи писмено искане за изменение, включително приложенията към него, на вниманието на УО на ОПРР
не по-късно от един месец
преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от бенефициента и приети от УО на ОПРР.
ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Отчитане през ИСУН 2020
до 5 дни
след влизане в сила на договора за БФП - бенефициентът трябва да представи информация за избрания екип за управление на проекта и начина на избирането му.

В случай на външни за организацията членове на екипа, информацията се представя
в срок от 5 дни след сключване на договор с тях;

до 5 работни дни
- бенефициентът трябва да актуализира графика за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ИСУН 2020;

до 3 месеца
от влизане в сила на договора, бенефициентът трябва да обяви всички процедури за избор на изпълнители;

до 12 месеца
от влизане в сила на договора, бенефициентът е длъжен да сключи всички договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнителите по проекта;

до 10 дни
след сключване на договор с изпълнител бенефициентът въвежда договора с приложенията към него и всички документи от провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка в ИСУН 2020.

При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка бенефициентът следва да информира УО
в 3 дневен срок
от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
до 5 дни
след влизане в сила на договора за БФП - бенефициентът трябва да представи информация за избрания екип за управление на проекта и начина на избирането му.

В случай на външни за организацията членове на екипа, информацията се представя
в срок от 5 дни след сключване на договор с тях;

до 5 работни дни
- бенефициентът трябва да актуализира графика за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ИСУН 2020;

до 3 месеца
от влизане в сила на договора, бенефициентът трябва да обяви процедури за избор на изпълнители;

до 12 месеца
от влизане в сила на договора, бенефициентът е длъжен да сключи договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнителите по проекта;

до 10 дни
след сключване на договор с изпълнител бенефициентът въвежда договора с приложенията към него и всички документи от провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка в ИСУН 2020.

При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка бенефициентът следва да информира УО
в 3 дневен срок
от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо.
Собствен принос - допустим и недопустим
„Извънредно обстоятелство“
е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола и волята на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.
Страната, на която станат известни извънредните обстоятелства, следва да поиска от другата страна съгласие за временно спиране на изпълнението като представя цялата необходима информация в срок
до 10 (десет) календарни дни от датата на узнаване за извънредните обстоятелства
.

В случай че изпълнението на договора е било спряно, срокът за изпълнение се удължава с период, равен на периода на временното спиране.
Изпълнението на проекта се възобновява от датата на отпадане на обстоятелствата за временно спиране, посочени в писмото за временно спиране.
Изпълнението на
договора може да бъде временно спряно само изцяло
по инициатива на бенефициента или УО на ОПРР, ако възникнат извънредни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано.
ВАЖНО!!!
В период на временно спиране на договор за БФП се спират всички дейности по проекта и не следва да бъдат изпълнявани.

Разходите за дейности, извършени през период на временно спиране не са допустими за верификация като безвъзмездна финансова помощ и остават за сметка на бенефициента.

ВАЖНО!!!
Всички искания за анекс трябва да бъдат придружавани от съответните документи, които обосновават причината за възникналата необходимост от промяна.

УО няма да одобрява промени, които съществено променят характера на договора/ проекта.

Бенефициентът е длъжен да подава шестмесечни и годишни технически отчети за напредъка, междинни технически отчети и окончателен технически отчет, които се попълват директно в ИСУН 2020:

- шестмесечните технически отчети
в срок до 15 юли
на съответната отчетна година;

- годишни технически отчети
до 30 януари
в годината следваща отчетния период;

- междинни технически отчети при всяко искане за междинно плащане;

- окончателен технически отчет към искане за окончателно плащане
в срок до 2 месеца
след приключване на дейностите по проекта, но
в рамките на срока за изпълнение на договора
.

Отчетите трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението на проекта през отчетния период.

Към шестмесечните и годишни технически отчети не се прилагат документи.

Към междинните и окончателния технически отчети се прилагат документи, доказващи реалното изпълнение на дейностите, за които се иска възстановяване на средства за съответния отчетен период.

Периодът на отчитане на междинните технически отчети трябва да съвпада с периода на искането за плащане. Отчетните периоди на техническите отчети към исканията за плащане не са обвързани с регулярните шестмесечни и годишни отчети.
ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
Проверки на място, извършвани от бенефициента:

Преди извършване на плащане към изпълнител, бенефициентът е длъжен да извърши пълна документална проверка, а когато е приложимо, и проверка на място с цел удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности.

Бенефициентът извършва процедура по вътрешен мониторинг, осъществявана от екипа по проекта, която включва извършване на проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител.
Проверката се извършва преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР.
Констативните протоколи (по образец) от извършените проверки следва да бъдат приложени при подаване на искане за междинно и окончателно плащане.

Бенефициентът е длъжен да извършва периодични проверки на място в рамките на 5-годишния период на устойчивост, съгласно указания на УО на ОПРР.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА И ПЕРИОД НА УСТОЙЧИВОСТ
ИЗПЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
1. Задължения за представяне на уведомление

2. Задължения за представяне на уведомление, за което се изисква одобрение от УО на ОПРР
при промяна на срока за изпълнение на договора;

при увеличаване или намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по Договора;

преразпределение на средства между бюджетни пера, включени в одобрения от УО бюджет на проекта, което не води до увеличаване на общия размер на БФП по проекта, както и не води до намаляване на размера на вече отчетени/ платени/ верифицирани средства с натрупване и за изтеклите години по отделните бюджетни пера;

отпадане и/или промяна на дейност/и, включително като следствие от това и промяна на целевите стойности на одобрените индикатори;

поправка на очевидна фактическа грешка или при условията на чл. 62 от АПК
Проверки на място, извършвани от УО на ОПРР :

Проверка на място при кандидатстване с проектно предложение
- в процеса на оценка на проектното предложение;

Планирани проверки на място
- в съответствие с годишния план за проверки на място;

Непланирани проверки на място:
-при представяне от бенефициентите на искане за междинно/окончателно плащане;
-при съмнение за нередност;
-за проверка за установяване на двойно финансиране;
-по решение на Управляващия орган;
-проверка на структурата, състава и функциите на междинните звена по приоритетна ос 1 след одобрението им от УО.

Проверки след приключване на проекта,
където е приложимо, при спазване на изискванията на чл. 71 от Регламент (ЕО) No.1303/2013.
Full transcript