Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politiska ideologier

No description
by

Josefine Arlesten

on 15 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politiska ideologier

Ideologiernas bakgrund

Under 1700-talets slut påbörjades en långtgående samhällsförändring. Sättet på vilket människor levde och försörjde sig ändrades sakta men säkert.

Tankar kring den enskildes rättigheter och tankar kring olika idealsamhällen växte fram.

Politiska ideologier existerar i dag som en slags riktlinje för olika politiska rörelser angående deras visioner om hur ett idealt samhälle skall byggas
Liberalism
Konservatism
Socialism
Fascism
Nazism
Med inspiration från
Fascismen, uppstod Nazism, eller nationalsocialism, i Tysklans på 1920-talet.
Människosyn:
Eftersom Liberalismen fick sitt genombrott under franska revolutionen, står individens frihet i centrum.

Liberaler
tror på människan
och att denne kan att fatta kloka
och självständiga beslut. Människans natur betraktas som
god
.

Liberaler menar att människor måste lära sig att
tänka självständigt
för
att kunna utvecklas till bra medborgare som är aktiva i samhället.

Liberalismen har sedan slutet av 1800-talet förespråkat alla
människors
lika värde
och har varit en aktiv del i FN:s skapande av mänskliga rättigheter
Människosyn:
Människan är av naturen god men hon kan tvingas att begå handlingar som är omoraliska pågrund av ekonomisk orättvisa

Socialismen betonar att alla skillnader mellan människor har uppkommit på grund av ojämlika ekonomiska förhållanden

Socialismen är en av de första ideologierna som från början likställer män och kvinnor och förespråkar att kvinnor och män kan och bör arbeta på lika villkor.
Politiska ideologier
Idéer om hur samhället skall styras
Frihet, jämlikhet
och broderskap
Utgångspunkter inom de olika ideologierna
1) Hur ser man på människor som lever i samhället? (människosyn)

2) Hur ska ekonomin i ett land styras?

3) Vem/vilka ska leda samhället?

4) Vilken roll skall staten ha?
Att diskutera:Kan individer få "för mycket" frihet?
Hur skall ekonomin styras?
Liberalismen bygger på en tanke om ekonomisk frihet där staten inte blandar sig in.

Marknadsekonomi och frihandel är något som är extra viktigt.

Marknadsekonomi: efterfrågan skall styra produktionen av varor och tjänster= staten skall ej bestämma vilka varor och tjänster som individerna vill konsumera.
Fri konsumtion står i centrum!

Frihandel: konkurrens ger lägst priset, specialisering och därmed bäst produkter.

Privatägda bolag: ex inom vård och skola= marknaden och den fria konkurrensen skapar de bästa vård-och utbildningsalternativen
Vem/vilka ska styra samhället?
Liberalismen var den första ideologin som
utvecklade en
stark tro
till det demokratiska
styrelseskicket.

Liberalismen understryker återigen att frihet
och bestämmanderätt år individen kommer att leda till
engagerade samhällsmedborgare
som alla är potentiella ledare.


Liberaler menar att politiker och andra som har makt måste vara öppna för
nya idèer
och att lyssna på människors olika viljor.
I tankegångarna kring staten och den politiska makten förespråkar liberaler decentralisering. Med detta menas att den politiska makten bör spridas ut och inte centreras.
Statens roll i samhället
Fråga:
Är den politiska makten centraliserad
i Sverige?
EU
Riksdag
och
Regering
Kommuner
Landsting
Bevarande av tradition
Historisk bakgrund:
Växte fram som en motreaktion till liberalismen EFTER revolutionerna.
Det centrala inom konservatismen är att bevara gamla traditioner och att långsamt genomföra förändringar.
Människosyn:
Människor är olika - deal with it! Det där med lika värde är väl ändå lite överdrivet?

Vi är en produkt av vår historia och vi ärver vår ställning.

Individen är inte speciellt viktigt som sådan utan
det är istället familjen som betonas som en
viktig beståndsdel.

Att hjälpa de svaga och utsatta är viktigt. Dock
anser man att det är "naturligt" med samhälls-
klasser.

Fråga: Är det möjligt att skapa total jämlikhet?
Hur skall ekonomin styras?
Privat ägande
med fokus på att vi som människor har rätt att förvalta och äga företag till kommande generationer. Saten skall därmed inte blanda sig i ägandet

Konservativa förespråkar marknadsekonomi
men tror inte att människor alltid är kapabla att göra goda och moraliska val.
Därför bör marknaden regleras av staten gällande exempelvis droger.
Vem/vilka ska leda samhället?
Moralisk ledsagare och god förebild

Konservativa är positivt inställda till monarkin - kungen eller drottningen symboliserar det "onåbara", traditionella och några som vanliga människor ska se upp till.

I dagsläget är i princip alla konservativa för demokrati men rent historiskt sett har de konservativa inte förespråkat demokrati.
Statens roll
Staten skall främst ha till uppgift att skydda sina medborgare och vara stark utifrån två aspekter:

1) Polisiärt

2) Militärt
Staten skall i övrigt ej blanda sig
i människors liv och får aldrig övervaka sin befolkning.
Ekonomisk rättvisa och gemenskap
Industrialiseringen hade lett
till att skapa nya ekonomiska
ojämlikheter. Socialismen växte
fram som en motreaktion till detta
Hur ska ekonomin styras?
Planekonomi istället för marknadsekonomi. Ekonomin skall alltså planeras av Staten och marknaden skall vara ofri. Staten bestämmer vad och hur mycket av en vara som skall produceras.
staten skall bestämma lönenivåer och vinster inom företag skall delas mellan arbetarna som jobbar.
Vem/vilka ska styra?
För att uppnå ett klasslöst samhället och för att den rättvisa ekonomiska fördelningen skall kunna ske, förespråkar socialisterna en stark ledare med stor makt.

Ledaren skall framröstas av sitt parti och dennes legitimitet skall därmed säkras.

När det klasslösa samhället väl är uppnått, kommer ledarens makt per automatik att minska.

Traditionellt sett har demokrati ansetts vara lite onödigt då man ansett att det vikigaste för människan är ekonomisk jämlikhet.
Statens roll:
Traditionellt har socialismen förespråkat stor makt åt staten och dess ledare

Staten har i uppgift att planera för sin befolknings liv och uppehälle

Statens skall fungera som samhällets "problemlösare"

Statens drömmar och visioner är viktigare än individernas.
Fasicmen uppstod som en idé på 1900-talets början i södra Europa. Tanken var att skapa en stark nationell känsla hos befolkningen och bygga en stark traditionsbunden stat
Människosyn:
Elitisitisk människosyn

Människan är egositisk och
konkurrerande. starkast
vinner!

Människan är en produkt av
nationens historia och skall
stolt föra arvet vidare.

Fascismen är har en främlings-
fientlig grund och menar att endastmänniskor från samma kultur bör beblandas
Hur skall ekonomin styras?
Staten hade den främsta makten över landets ekonomi

Ekonomin planerades av staten genom såkallade korporationer (sammrbeten) med olika ekonomiska inriktningar: jordbruk, industier, handel.Vem/vilka ska styra landet?
Fascismen förespråkar starka envåldshärskare

Det är positivt om ledaren tagit makten genom våld, eftersom det visar att ledaren är stark.
Inom fascismen skapas ofta en personkult (dyrka) runt personen som leder samhället genom att det skapas myter om dennes mod och styrka.
Kvinnofientlig på så vis att
man anser att kvinnor inte
är starka nog för att förstå sitt eget bästa och bör därför ej blanda sig i politik
Statens roll
Staten spelar en mycket viktig roll inom fascsmen.

Individens behov är underställd statens

Staten skall ha en stark militär och våldsutövning ses som absolut nödvändigt

Staten har också ansvar för att uppfostra sina medborgare till starka individer som lär sig att gå statens ärenden (staten vill att befolkningen skall lyda)

Staten kontrollerar sin befolkning i mycket stor utsträckning
Människosyn:
Rastänkande stod i centrum när det kom till människors olika värde.

Nazister menar att människor tillhör olika raser och att dessa olika raser har olika egenskaper.

Nazismen ansåg att att det måste göras plats i samhället för den överlägsna rasen.

Förbud mot "rasblandning"

Att utrota de underlägsna sågs som en absolut nödvändighet

Hur skall ekonomin styras?


Vem/vilka ska styra?
Nazismens ekonomiska styrning hämtar inspiration från både socialismen och fascismen;

1. Staten samarbetar med arbetare och industriägare så som inom fascismen

2. Staten skall erbjuda sina medborgare fri utbildning och vård samt skapa jämlikhet så som inom socialismen.

Viktigt är dock att strävan efter den ekonomiska jämlikheten och det skydd individen fick från staten ENDAST skulle gälla för den "överlägsna" såkallade ariska rasen.

Endast ariska människor fick äga företag. De som ansågs icke-arier tvingades också in i tvångsarbete där de saknade både lön och övriga rättigheter
Precis som inom de fascistiska idéerna har samhällets ledare väldigt stor makt. Skapande av personkult (dyrkan) likaså.

Allt ansvar för samhällets utveckling låg i ledarens händer.

Demokrati, fri åsiktsbildning och politisk diskussion var förbjudet.

Ledaren utsåg helt själv sina medhjälpare som blev direkt underordnade ledaren
Statens roll
Statens styrs helt och fullt av ledaren
Har till uppgift att säkra den ariska rasens överlevnad och utspridning. Detta skedde bland annat genom massmord på de mindre värda raserna samt krig för att vinna större geografisk spridning= vidga nationen.


Staten skall vara en så kallad krigsmakt där den militära styrkan är mycket viktig
Full transcript