Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

No description
by

son nguyen

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Ngày càng chú trọng hơn tới lợi ích cá nhân, tạo cơ hội mới cho đà phát triển của mỗi cá nhân
Đảm bảo và phát huy quyền dân chủ, tinh thần làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Đảm bảo và thực hiện sự bình đẳng giữa những cá nhân, nhóm cộng đồng về cơ hội phát triển, về lợi ích phù hợp với sự phát triển xã hội
Phát huy sức mạnh của nhân dân, của khối đoàn kết dân tộc, xd nhà nc của dân, do dân, vì dân.

LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
Khái niệm về con người
Con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội, có sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội.
Bản tính tự nhiên
Con người là kết quả tiến hóa và phát triển lâu dài của giới tự nhiên.
Con người là một bộ phận của giới tự nhiên và đồng thời tự nhiên cũng là “thân thể vô cơ của con người”

Bản tính xã hội
Loài người không chỉ có nguồn gốc từ sự tiến hóa, mà còn có nguồn gốc xã hội của nó, cơ bản nhất là nhân tố lao động.
Chính nhờ lao động mà con nguời con người có khả năng vượt qua lòai động vật để tiến hóa thành và phát triển thành người.
Sự tồn tại của loài người luôn luôn bị chi phối bởi các nhân tố xã hội và quy luật xã hội.
Bản chất con người
Bản chất con người chính là tổng hòa những mối quan hệ.

Con người vừa là sản phẩm của lịch sử, vừa là chủ thể của lịch sử.

Xây dựng con người Việt Nam hiện đại
Ý nghĩa phương pháp luận
Để lý giải một cách khoa học những vấn đề về con người, cần căn cứ vào cả hai phương diện là phương diện tự nhiên và phương diện xã hội. Và vấn đề quyết định là phương diện bản tính xã hội của nó

Động lực cơ bản của tiến bộ và phát triển xã hội là năng lực sáng tạo lịch sử của con người
Sự nghiệp giải phóng con người phải hướng vào sự nghiệp giải phóng các mối quan hệ kinh tế - xã hội
Cơ sở xây dựng
Xây dựng đặc trưng con người Việt Nam
Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội có ý nghĩa là sự phát triển phong phú bản chất con người, coi như là một mục đích tự thân.
Ý nghĩa lịch sử mục đích cao cả của sự phát triển xã hội là phát triển con người toàn diện, nâng cao năng lực và phẩm giá con người.
Có tinh thần yêu nước, tự cường, phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Có ý thức tập thể, đòan kết, luôn phấn đấu vì lợi ích chung
Có lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, trung thực,tôn trọng kỷ luật, kỷ cương.
Lao động chăm chỉ, có kế hoạch, tổ chức, sáng tạo nâng cao năng suất
Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, tăng cường thể chất, thể lực để làm chủ bản thân, gia đình, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chiến lược xây dựng và phát triển:

Giải phóng con người khỏi các mối quan hệ cũ, lỗi thời, xây dựng các mới quan hệ tích cực
Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo
Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong lĩnh vực kinh tế:

Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Tạo công ăn việc làm cho mọi người cùng với các đòn bẩy kinh tế, kích thích năng lực lao động
Xây đựng con người thông qua cơ chế lao động

Trong lĩnh vực chính trị

Nâng cao tính tích cực chính trị của nhân dân
Nâng cao ý thưc chính trị của học sinh sinh viên
Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia nhiều hơn vào quản lý nhà nước, xã hội

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội

Xây đựng nền văn hóa tiên tiến, hội nhập với văn hóa thế giới nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc
Xóa bỏ các hệ lụy của xã hội cũ đang đè nặng lên mỗi người,
Kế thừa các truyền thống tốt đẹp, xây dựng hệ thống giá trị, chuẩn mực quan hệ mới.
Bồi dưỡng giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên

Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ
Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực
Bồi dưỡng, khuyến khích nhân tài
Phát huy khả năng sáng tạo, tiếp thu khoa học công nghệ mới của học sinh, sinh viên
Khái niệm nhân tố con người
Nhân tố con người là toàn bộ những dấu hiện riêng có, những yếu tố nói lên vai trò của con người như là chủ thể hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
Vai trò của nhân tố con người
Vai trò của nhân tố con người là đặc biệt quan trọng, vì nếu không có sự hiện diện của trí tuệ và lao động của con người thì mọi nguồn lực đèu trở nên vô nghĩa thậm chí khái niệm “nguồn lực” cũng không còn lý do gì để tồn tại

Phát huy nhân tố con người
Phát huy nhân tố con người
Con người là động lực cho sự phát triển của xã hội
Phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo của mỗi người
Kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội.


Con người là mục tiêu của sự phát triển của xã hội:

“Con người không phải là một sinh vật trừu tượng đâu đó ẩn nấp ngoài thế giới. Con người chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội"
~C.Mác ~

“Có thể phân biệt con người với súc vật, bằng ý thức, bằng tôn giáo, nói chung bằng bất cứ cái gì cũng được. Bản thân con người bắt đầu bằng sự tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình”
~ C.Mác và Ph.Ăngghen~
Con người là vốn quý nhất, muốn xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thì phải có con người
~ Đảng Cộng Sản Việt Nam~
Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe!
Phần thuyết trình của nhóm 10 đến đây là hết!!!

Các nội dung chính
Khái niệm con người
Bản chất con người
Xây dựng con người Việt Nam hiện đại
Phát huy nhân tố con người
Full transcript