Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

English Grammar

No description
by

Aldona Żbikowska

on 5 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of English Grammar

ENGLISH GRAMMAR
PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS
odmiana czasownika 'to be'
I am
You are
He/She/It is
We are
You are
They are

I am form England.
She is 12 years old.
The book is on the table.
Are they study at University? Yes, they are. / No, they aren't.

Używamy do wyrażenia posiadania. Przy opisywaniu osób, opowiadaniu o rodzine oraz planie lekcji.
Używamy przy określaniu wieku i narodowości oraz przy opisywaniu cech i położenia przedmiotów.
PRESENT SIMPLE
czasownik 'to have'
I have got a cat.
She has got long hair.
They haven't got any siblings.
He hasn't got sister.
You haven't got blue eyes.
Have we got classes today? Yes, we have. / No, we haven't.
WH QUESTIONS
WHAT ?
WHEN?
WHERE?
WHY?
WHO?
podmiot + czasownik + ING
Używamy gdy mówimy o czynnościach odbywających się w danej chwilii lub w danym przedziale czasowym
I am sitting.
My sister is studying Medicine?
Are they winning?
She isn't sleeping right now.
PAST SIMPLE
odmiana czasownika
CZ. REGULARNE
czasownik + ed
CZ. NIEREGULARNE
tabelka
Używamy do opisania czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakonczone.
I was on holidays.
Did he broke a glass?
We did'n ate dinner.
He stopped the car.
Did they tried?
She didn't arrived.
PRESENT PERFECT SIMPLE
podmiot + have/has
+ czasownik (-ed/past participle)
My sister has been to Venice.
I haven't finished homework yet.
Have they eaten Chinese food?
Używamy, gdy mówimy o czynnościach i sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i trwaja do chwilii obecnej; dokonały sie w przeszłości i widoczne sa ich skutki; które dotycza wydarzeń majacych miejsce stosunkowo niedawno.
PRESENT PERFECT
SINCE & FOR
Since (od) + moment rozpoczęcia czynności, który jest określony dokładnie.
I lived here since 2003.
For (przez) + okres trwania czynności.
We have been at this school for 2 years.
PRESENT PERFECT
EVER & NEVER
Ever (kiedykolwiek) - stosuje się w pytaniach.
Have you ever been abroad?
Never (nigdy) - stosuje się w przeczeniach.
She has never tried Chinese food.
PRESENT PERFECT
JUST & ALREADY & YET
Just (właśnie) - zdania twierdzace
He has just finished his homework
.
Already (już) - zdania twierdzace
We have already had dinner.
Yet (jeszcze) - zdania przeczace
I haven't had a shower yet
Yet (już) - pytania
Have you been to the new swimming pool yet?
Zawsze używamy na końcu zdania!
WILL / GOING TO
WILL
PREDICTIONS

IMMEDIATE DECISIONS
I will go with you.
It will rain tomorrow.
GOING TO
PLANS & INTENTIONS
WHEN YOU CAN SEE WHAT IS GOING TO HAPPEN
I'm going to visit Barcelona next week.
Oh no! The glass is going to fall from the table!
Will & Going to używamy do opisywania przyszłości.
Główna różnica między wyrażeniami to opis czynności "pewnych" (going to) i "niepewnych" (will).
PAST CONTINUOUS
was/were + czasownik + ing
I was sleeping.
He was watching TV all evening.
They were eating dinner at 5 o' clock.
Was he having his breakfast?
She wasn't wearing a dark glasses.

Używamy do opisania stanów lub czynności, które trwały lub były wykonywane w jakimś określonym momencie w przeszłości. Do opisania tła jakiegoś jednorazowego wydarzenia lub opisania dwóch różnych czynności trwajacych równolegle. do podreślenia, że dana czynność trwała długo lub za długo.
PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS
Używamy do opisania wydarzeń,
które miały miejsce w przeszłości
i już się zakonczyły i nie ma znaczenia
jak długo trwały.
Last Sunday Timmy learned to ride a bicycle.
Używamy do opisania czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości. Moment ten może zostać wskazany za pomoca określenia czasu lub wskazania wydarzenia, które wtedy nastapiło.
Last Sunday Timmy was learning to ride a bicycle.
CZASOWNIKI, KTÓRE ZWYKLE NIE WYSTĘPUJA W FORMIE CZASU PAST CONTINUOUS:
czasowniki opisujace zmysły, np. hear, see, smell, taste
czasowniki określajace stany umysłu lub uczucia, np. forget, believe, hate, know, like, love, need, mean, mind, prefer, realize, remember, suppose, understand, want
czasowniki określajace relacje lub stany, np. belong, contain, matter, cost, own
WHEN & WHILE
Jeżeli chcemy przedstawić sytuację, w której trwajaca czynność została przerwana jakimś wydarzeniem używamy WHEN i PAST SIMPLE
do opisania tego wydarzenia.

I was waiting for the bus, when I saw Beyonce.
Jeżeli podczas trwania pewnej czynności
miało miejsce jakieś wydarzenie używamy
WHILE i PAST CONTINUOUS do wyrażenia czynności
trwajacej.

While I was waiting for the bus I saw Beyonce.

PAST PERFECT
had + czasownik (-ed/past participle)
I had finished.
I hadn't finished.
Have you finished?

Pytania szczegołowe:
What had you done?
Why had she left?
Where had they stayed?
Formy czasowinka
GO
w czasie PP:
had gone/ had been
1. She
had been
to the supermarket
(była i wróciła)
2. She
had gone
to the cinema
(wyszła i nie wróicła)
Używamy, gdy opowiadamy o czymś co się wydarzyło i chcemy zaznaczyć, że jedno z wydarzeń miało miejsce wcześniej niż inne.
PAST PERFECT & PAST SIMPLE
Czasów PAST PERFECT i PAST SIMPLE używamy w tym samym zdaniu łaczac je za pomoca:
AFTER (po)
BEFORE (zanim, przed)
AS SOON AS (gdy tylko)
WHEN (kiedy)
When he had heard my story about annoying child he said it was ok for me to stay in my new seat.
As soon as we had done our lat exam we all went out to a club.
Before I had read one page my phone rang.
After I had cleaned the same child dropped a piece of chocolate cake on my book.
MAY/ MIGHT
Używamy, gdy uważamy, że jakieś zdarzenie jest możliwe w przyszłości.
She might help you.
It might not be cold at night.
Might we see you soon?

I'm taking an umbrella,
because it might rain.

CAN/COULD/ BE ABLE TO
We could hear the sea at night.
Can I come in?
She can't go to my party.
BE ABLE TO
Wyrażenie BE ABLE TO (umieć, móc, być w stanie) możemy zastapić czasownikiem modalnym CAN najczęściej w tych czasach gramatycznych, w których on nie występuje.
I will be abl to help you tomorrow.
Where you able to repair the dishwasher?
I won't be able to join you tomorrow.

Can i could używamy do mówienia
w czasie teraźniejszym (can)
i przeszłym (could) o:
- umiejętnościach,
- możliwości lub przyzwoleniu
(pytania i przeczenia).
Can i could często używamy z czasownikami takimi jak HEAR oraz UNDERSTAND: I can''t hear you (Nie słyszę cię),
I can understand why you are so angry
(Rozumiem czemu jesteś taki wściekły.)
Full transcript