Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UGENT-FPPW: STATISTIEK 1

Cursus statistiek 1 van professor Marchant (2013-2014) in een notendop, naar het voorbeeld van monitoraat FPPW.
by

Juno Koekelkoren

on 24 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UGENT-FPPW: STATISTIEK 1

Beschrijvende statistiek (BS)
STATISTIEK 1
Univariate
statistiek

1 variabele
Bivariate
statistiek

2 variabelen
ORDENINGSTECHNIEKEN
REDUCTIETECHNIEKEN
FREQUENTIEVERDELING
Gegroepeerd?
Absoluut/relatief (f)?
Cumulatief (F)?
GRAFISCHE WEERGAVE
Niet-cumulatief (f)
Lijndiagram
- niet-gegroepeerde data
Staaf-/kolomdiagram
- Ordinaal, nominaal of
absoluut meetniveau
Cirkeldiagram
- Relatieve frequenties
- nominaal meetniveau
Histogram
- gegroepeerde data
- (bijna) coninue variabelen
Cumulatief (F)
Histogram
- gegroepeerde data
- (bijna) coninue variabelen
Cumulatieve frequentiecurve
- niet gegroepeerd
>> trapsgewijs
- gegroepeerd
>> polygoon (lijn)
MEETNIVEAU
MATEN VAN CENTRALE TENDENTIE
SPREIDINGSMATEN
Modus
-
mo
- Onafhankelijke variabele met grootste frequentie.
- Meetniveau: vanaf nominaal niveau
- Outliners: niet gevoelig
Modale klasse
- Klasse met grootste frequentie.
- Meetniveau: ten minste van ordinaal niveau
- Outliners: niet gevoelig
Mediaan
-
md

- Onafhankelijke variabele waarboven en -onder
zich niet meer dan de helft van alle waarnemingen
bevinden;
De onafhankelijke variabele met relatieve
cumulatieve frequentie 1/2.
- Meetniveau: ten minste van ordinaal niveau
(*niet altijd zinvol)
- Outliners: niet gevoelig
Gemiddelde
-
-

- Quotiënt van de som alle mogelijke waarden van de
onafhankelijke variabele en de steekproefgrootte.
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
- Outliners: gevoelig
Spreidingsmaat
d
- d
-


- Meetniveau: enkel op nominaal niveau
- Outliners: niet gevoelig
Interkwartielafstand
- Q
- Q =
- Verschil tussen de waarden van de on-
afhankelijke variabele van het eerste kwartiel en
het derde kwartiel.
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
*interkwartiel interval: van ordinaal niveau
- Outliners: niet gevoelig
Variatiebreedte
- v
-
- Verschil tussen de grootste en de kleinste
geobserveerde waarde.
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
- Outliners: gevoelig
Variantie en standaarddeviatie
- en
s
- en
- (De vierkantswortel van) het gemiddelde van
de kwadraten van het verschil tussen de
geobserveerde waarden en het gemiddelde.
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
- Outliners: gevoelig
ORDENINGSTECHNIEKEN
ASSOCIATIETECHNIEKEN
FREQUENTIEVERDELING
Bivariate frequentieverdeling
Marginale frequentieverdeling
GRAFISCHE WEERGAVE
Spreidingsdiagram
MONOTOON
VERBAND
Kendall's
-
- Mate van monotoon verband tussen twee variabelen.
- Meetniveau: ten minste van ordinaal niveau
- Outliners: gevoelig
Rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman
-
- Mate waarin rangordening van elementen van een
steekproef naar twee variabelen overeenstemmen.
- Meetniveau: ten minste van ordinaal niveau
- Outliners: niet gevoelig
LINEAIR VERBAND
Covariantie
-
-

- Geeft de sterkte en de richting van het lineair
verband aan.

*Onafhankelijk van steekproefgrootte
Afhankelijk van meeteenheid
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
- Outliners: gevoelig
Correlatiecoëfficiënt van Pearson
-
-
- Geeft de sterkte en de richting van het lineair
verband aan.

*Onafhankelijk van steekproefgrootte
Onafhankelijk van meeteenheid
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
- Outliners: gevoelig
Kansrekenen
(KR)

Toevalsproces
Gebeurtenissen & kansen
Toevalsvariabelen
Nuttige
stellingen

Bijzondere
kansverdelingen

Kansverdeling van een toevalsvariabele
Steekproeven-
verdeling

Kansverdeling van een steekproefgrootheid
Gebeurtenissen
Kansen
Voorwaardelijke
kans
SOORTEN
Zekere E
Complementaire A*
(On)afhankelijke
BEWERKINGEN
Unie U of ... +

Doorsnede en ... x
Regressielijn (Y op X/X op Y)
-
-
- Meet de helling van de trend.
- is de regressiecoëfficiënt.
- Meetniveau: ten minste van interval niveau
- Outliners: gevoelig
Univariate
toevalsvariabelen

Bivariate
toevalsvariabelen

ORDENINGSTECHNIEKEN
REDUCTIETECHNIEKEN
DISCREET
CONTINU
Kansverdeling
Verdelingsfunctie:

trapgewijs
Dichtheidsfunctie
Verdelingsfunctie:
vloeiend
G
R
A
F
I
S
C
H
MATEN VAN
CENTRALE TENDENTIE
Verwachting
- Discreet
- Continu
SPREIDINGSMATEN
Variantie
- Discreet
- Continu
ORDENINGSTECHNIEKEN
REDUCTIETECHNIEKEN
ASSOCIATIETECHNIEKEN
DISCREET
Bivariate kansverdeling
Marginale kansverdeling
Standaardafwijking
- Discreet
- Continu
Voorwaardelijke verwachting
Lineair verband
Covariantie
- Discreet
- Continu
Correlatiecoëfficiënt
- Discreet
- Continu
VERWACHTING
VARIANTIE
!
enkel geldig voor
onafhankelijke
variabelen
* Onafhankelijke variabelen:
* Onafhankelijke variabelen
0
0
0
of/en
0
geen lineair verband,
maar zegt niets over (on)afhankelijkheid
en
*
Afhankelijk
Onafhankelijk
Discrete
toevalsvariabelen

Continue
toevalsvariabelen

Binomiale verdeling
Normale verdeling
Chi - verdeling
Student of
t
-verdeling
F
- verdeling


Symmetrisch


AsymmetrischSymmetrisch


Asymmetrisch

Steeds positief

VrijheidsgradenSymmetrisch om 0

Vrijheidsgraden


Asymmetrisch

Steeds positief

Vrijheidsgraden
GEMIDDELDE
(met teruglegging)
Steekproefgrootheid

Verwachting van

Variantie van
* X normaal ook normaal
VARIANTIE
(met teruglegging)
Steekproefgrootheid

Verwachting van
* X normaal
Inductieve statistiek (IS)
Toetsen
(niet behandeld in statistiek 1)
Schatten
Te schatten parameter
Schatter
- Zuiver:
- Efficiënt:
Schatting
PUNTSCHATTING
INTERVALSCHATTING
VERWACHTING

populatie


toevalsvar.


steekproef
VARIANTIE

populatie


toevalsvar.


steekproef
PROPORTIE

populatie


toevalsvar.


steekproef
CORRELATIECOËFFICIËNT

populatie


toevalsvar.


steekproef
van de
verwachting
IS BEKEND
is normaal verdeeldis niet normaal verdeeld
IS ONBEKEND
is normaal verdeeldis niet normaal verdeeld
OPGELET!
BETROUWBAARHEIDS
INTERVAL
TOEVALS
INTERVAL
Full transcript