Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het vmbo: huidige en toekomstige ontwikkelingen

No description
by

Bastijn Ravenshorst

on 20 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het vmbo: huidige en toekomstige ontwikkelingen

Het vmbo
Huidige en toekomstige ontwikkelingen Vmbo-leerlingen: instroom en doorstroom Verhouding leerwegen verandert

In alle leerwegen, behalve de gemengde, minder instroom
Vooral de BB-leerweg daalt sterk
NB: de BB-leerweg gaat mogelijk weer groeien door verscherpte exameneisen, referentieniveaus, passend onderwijs en entreeopleiding Aantal vmbo-leerlingen daalt

Totaal aantal vmbo'ers (bovenbouw) gedaald van ca. 217.000 naar ca.204.000 in afgelopen 4 jaar

Vooral de basisberoepsgerichte leerweg krimpt: van 55.000 naar 44.000 bovenbouwleerlingen in afgelopen 4 jaar De doorstroomatlas vmbo laat
meer ontwikkelingen zien Ontwikkeling in sectoren

Intersectorale programma's in opkomst
Dalende instroom in overige sectoren
Kiezen leerlingen anders, of de scholen? Kleine afdelingen binnen de sectoren

voorbeeld sector Techniek Doorstroom naar vervolgonderwijs

87% naar mbo, 8% havo, 5% uitval
Doorstroom naar havo licht gestegen van 6,6% (cohort 2004) naar 8,2% (cohort 2007)
Ook vanuit de Theoretisch Leerweg stroomt het merendeel (75%) door naar mbo
Uitval gedaald van 6,0% naar 4,7% Doorstroom naar het mbo

Merendeel naar BOL, niveau 4
Economie en Handel is het populairst
62% stroomt 'verwant' door Een goede studiekeuze loont

Leerlingen die verwant doorstromen halen vaker en sneller een diploma op niveau 2,3 of 4 van het mbo
Niet-verwante doorstromers halen vaker géén startkwalificatie 'Stapelmogelijkheden' worden met succes gebruikt

Veel leerlingen halen een diploma op hoger niveau:
25% van de BB-leerlingen haalt een diploma op mbo 3 of 4 niveau Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's Wat, wanneer en wie?

Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's sectoren economie, zorg en welzijn, techniek en intersectoraal

Gestart in november 2011, eerste keer examen nieuwe stijl in 2016/2017

Procesorganisatie: docenten vmbo en mbo belangrijke rol in ontwikkelproces

Docenten zitten in vernieuwingscommissies en werkgroepen, naast SLO, SPV, Cito en CvE

Afstemming met MBO-raad en SBB in zodat vernieuwingen in het vmbo en mbo op elkaar aansluiten Hoe gaan de nieuwe programma's er naar verwachting uitzien?

Vernieuwingscommissies werken aan inhoud programma's

Per sector 2 profieldelen en enkele keuzedelen

Elke leerling volgt een profieldeel (ca. 50% van de lestijd) dat centraal geëxamineerd wordt

Profieldeel bevat belangrijkste kennis, houding en vaardigheden die horen bij bepaald deel van een sector

Daarnaast worden keuzedelen gevolgd (tezamen ca. 50% van de lestijd) binnen of buiten de eigen sector

Leerling kan met keuzedelen 'verdiepen' of juist 'verbreden'

Scholen bepalen in afstemming met het regionale onderwijsveld en bedrijfsleven welke keuzedelen ze aanbieden voor hun leerlingen

Regionale afstemming is noodzakelijk voor solide aanbod en biedt kansen voor profilering Waarom vernieuwen? Toekomstbestendig vmbo:
organiseerbaar bij dalende leerlingenaantallen Aansluiting met vervolgonderwijs: doorontwikkeling mbo

Aansluiting hedendaagse beroepspraktijk

vmbo weer 'state-of-the-art' en aantrekkelijk maken

Overzichtelijkheid en herkenbaarheid vergroten

Verschillende typen leerlingen bedienen: 'brede' en 'smalle' routes

Ruimte voor regionale kleuring en samenwerking met mbo en bedrijfsleven

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in onderwijs vervlechten Experimenten doorlopende leerlijnen en investeringen in techniekonderwijs

OCW gaat ruimte bieden voor experimenten met vakmanschapsroute en technolgieroute Wat is een vakmanschapsroute?
Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo
Leerlingen van bb-leerweg of kb-leerweg met duidelijke keuze voor het beroepsonderwijs en aansluitende beroepsuitoefening
Vanaf derde jaar vmbo
Leidt op tot diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
NB: met vakmansroute wordt voortgebouwd op ervaringen met VM2-experimenten Wat is een technologieroute?
Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo
Leerlingen gl of tl met een praktische instelling die kiezen voor technologisch beroep/opleiding
Binnen mbo-kwalificatiedossiers die aansluiten op de topsectoren.
Vanaf derde jaar vmbo
Leidt op tot diploma middenkaderopleiding of specialistenopleiding (mbo niveau 4) Regelruimte
Geen verplichting tot volledig afnemen vmbo-examen (maar het mag wel)
Wel voldoen aan eisen vakken gemeenschappelijk deel van het programma en de rekentoets.
Flexibiliteit in het leerjaar waarin vmbo-examen wordt gedaan
Leerlingen kunnen in het eerste, tweede of derde leerjaar van de vakmanschaproute (een deel van) hun vmbo-examen doen Regelruimte
Verplichting tot volledig afnemen vmbo-examen
Flexibiliteit in het leerjaar waarin vmbo-examen wordt gedaan
Leerlingen kunnen in het eerste, tweede, derde of vierde leerjaar van de technologieroute (een deel van) hun vmbo-examen doen Doel van de experimenten

Betere programmatische aansluiting
Uitdagende leerroutes
Betere doorstroming vmbo naar mbo
Minder uitval
Doelmatige en waar mogelijk versnelde leerroutes
Vaker keuze voor beroeponderwijs in plaats van avo
Versnelde aanpak tekorten in de topsectoren Deelnameproces

Voor sept/okt 2013 indienen experimentvoorstellen
Gezamenlijke aanvraag vmbo en mbo
Voorwaarden voor deelname en beoordelingscriteria worden gepubliceerd in regeling
Amvb treedt per augustus 2013 in werking
Eerste experimenten van start in 2014/2015
Jaar voorbereiding voor opzetten samenwerking is essentieel (ervaringen VM2) Investeren in techniekonderwijs

Programma 'Toptechniekinbedrijf.nl'
Opzet van regionale samenwerkingsverbanden beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Doel: toekomstbestendig techniekonderwijs en grotere instroom in technische beroepen
Gezamenlijke regiovisies ingediend in juni 2012 en worden nu aangescherpt en uitgewerkt
Financiële ondersteuning OCW
Platform Bèta Techniek ondersteunt bij inhoudelijke uitwerking, opzet van samenwerking en vergroten instroom leerlingen in techniekonderwijs Nieuw politiek speelveld De partijen vinden elkaar onder andere op:

Samenwerking vmbo-mbo en geïntegreerde 'vakmanschapsopleidingen / vakscholen'

Stimuleren deelname aan techniekopleidingen

stimuleren stapelen en flexibele onderwijsroutes

Doelmatig aantal opleidingen MBO en betere aansluiting arbeidsmarkt

Blijvende focus op taal en rekenen

Aandacht voor VSV

Investeren in leraren en schoolleiders
Verandering is nodig, want:

Organiseerbaarheid onder druk door dalende leerlingenaantallen
Doelmatigheid van aanbod en aansluiting vmbo - mbo kunnen nog optimaler
Tekort aan goede vakmensen, vooral in techniek Daarom:
Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's
Ruimte experimenten doorlopende leerlijnen (vakmanschapsroute en technologieroute)
Investeren in techniekonderwijs Vragen? Meer informatie:

Doorstroomatlas vmbo:
http://www.rijksoverheid.nl/

Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's
http://www.vernieuwingvmbo.nl/

Experimenten doorlopende leerlijn vmbo-mbo
http://www.duo.nl/zakelijk/VO/Maatwerk_muo/experimenten_doorlopende_leerlijn.asp

Top techniek in bedrijf
http://www.toptechniekinbedrijf.nl/
Full transcript