Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การพัฒนากระแสทางเลือก

No description
by

Voravalun Kohprasert

on 19 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การพัฒนากระแสทางเลือก

ความหมายและลักษณะของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม คือ การแปรสภาพวัตถุดิบที่ดำเนินการโดยใช้เงินลงทุน
และแรงงานเป็นจำนวนมาก เพื่อดำเนินการให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อการค้า เช่น การ
ทำเหมืองแร่ การขุดบ่อน้ำมัน การทำป่าไม้ การประมง การเกษตรกรรมและการบริการในเชิงการค้า

จำแนก
ขนาดอุตสาหกรรม
จำแนก โดยใช้
ขนาดการลงทุน
(Capital Investment) เป็นเกณฑ์
ความหมายและการพัฒนากระแสทางเลือก
คำว่า “การพัฒนาทางเลือก” ถูกแปลความหมายไปต่างๆ นานา แต่โดยทั่วไปหมายถึงการเป็นข้อวิจารณ์หรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับการพัฒนา
กระแสหลักที่มุ่งแต่การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นทางเลือกจากการพัฒนาโดยรัฐและกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ แนวทางที่จัดว่าเป็นการพัฒนาทางเลือกอาจใช้ชื่อเรียกอื่นๆ เช่น การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ

การพัฒนากระแสทางเลือกต่างจากกระแสหลัก
คือ ขณะที่การพัฒนากระแสหลักเน้นการจัดระเบียบโลกระดับมหภาคและมุ่งเน้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ แต่การพัฒนาทางเลือกเป็นการพัฒนาจากข้างล่าง (development from below) ให้ความสำคัญกับผู้กระทำการหรือศักยภาพของมนุษย์ (agency) ในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยยึดเอา
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (people-centered orientation)

ลักษณะของการพัฒนากระแสทางเลือก
มุมมองความสนใจต่อการพัฒนาทางเลือก
การพัฒนาทางเลือกของหมู่บ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ให้ความสำคัญกับประชาชนในท้องถิ่น ผู้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา โดยการอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นของพื้นที่และประชาชนเอาไว้ นั่นก็คือ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ที่รวมกลุ่มกัน นำไปสู่การเรียนรู้ จนเกิดเป็นวัฒนธรรม ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งหมดนี้มีหลักยึดเดียวกัน “การมีส่วนร่วมของประชาชน”
ความน่าสนใจของการพัฒนาทางเลือกในทุกรูปแบบ คงจะเป็นความท้าทาย ที่ทางเลือกเหล่านี้ สวนทางกับกระแสหลักและรอง ทำให้เราต่างตั้งคำถามถึงทิศทาง แนวโน้ม และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังการพัฒนา รวมไปถึงการดำรงอยู่ของหมู่บ้านต้นตาล ท่ามกลางยุคโลกาภิวัฒน์

การผลิตของชุมชนเป็นอย่างไร
ผลิตอะไร
: ผลิตผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์ ผ้ามุก ผ้าจก
ผลิตที่ไหน
: ผลิตที่ ชุมชน หมู่บ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผลิตเพื่อใคร
: ผลิตเพื่อชาวบ้าน(ในหมู่บ้าน) กลุ่มข้าราชการ(Uniform) นักท่องเที่ยว
ผลิตอย่างไร
: ผลิตโดยวัสดุที่ซื้อมาจากโรงงานที่เรียกว่าเส้นด้ายไหมประดิษฐ์ และนำมาทอเป็นผืนโดยชาวบ้านในชุมชน ด้วยเครื่อทอผ้าแบบกระสวย และเครื่อทอผ้ากี่กระตุก จากนั้นส่งไปยังร้านตัดเสื้อเพื่อทำการตัดเย็บเป็นชุด ซึ่งการนำไปขายนั้นจะเป็นไปในรูปแบบของชุดที่ตัดเย็บสำเร็จรูปแล้ว และผ้าที่ทอเป็นผืน
การผลิตเป็นอุตสาหกรรมแบบใด
: ขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก
ใช้แนวคิดกระแสทางเลือกใด
: แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
GOAL!
การพัฒนากระแสทางเลือก
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินทุนมากกว่า 200 ล้านบาท)
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสงเป็นจำนวนร้อยๆ หรือพันๆ ล้านขึ้นไปมีเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่
ทันสมัย และใช้คนงานเป็นจำนวนพันๆคนขึ้นไป การผลิตต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงมีระบบการบริหารงานภายในโรงงานที่ทันสมัย และมีการรวมขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตไว้หลายขั้นตอน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
(เงินทุน 50-200 ล้านบาท)
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง ใช้แรงงานมาก และมีเครื่องจักรอุปกรณ์ การผลิตที่ทันสมัย หรือค่อนข้างทันสมัยกว่าอุตสาหกรรม ขนาดย่อม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก (เงินทุน ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
กิจการอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน ประเภทบริภัณฑ์ ประเภทหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่มีเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) หรือได้ลงทุนไปในสินทรัพย์ประจำ (Fixed Assets) ของกิจการนั้นๆ ไม่เกิน2,000,000 บาท
3. เศรษฐศาสตร์สีเขียว
เศรษฐศาสตร์สีเขียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหา ระบบเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎแห่งนิเวศวิทยาแนวคิดนี้ ไม่เน้นแต่เรื่องระบบนิเวศ หากแต่มุ่งไปยังระบบทั้งหมดของการดำรงอยู่ของมนุษย์
ซึ่งมีทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์สีเขียว เป็นเรื่องของการค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่

1. เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นางสาว วรวลัญช์ ขอประเสริฐ 5605680379
2. นางสาว วนารี ฟอกสันเที๊ยะ 5605680601
3. นางสาว วิชัชชญา ปลีกล้วย 5605680817
4. นางสาว ฤณีรัตน์ บุญมีมาก 5605680825
5. นาย ธีรเมธ วิจิตรภาพ 5605611101
6. นางสาว ชิตราภรณ์ จันทร์รักษา 5605610939
7. นางสาว ธนัญญา การสุทธิวิวัฒน์ 5605611002
2. เศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภค การจำหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน อาทิวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่ เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสำคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความพอเพียง และต่อความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง มีพลวัต และสามารถที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้ พัฒนาเคียงคู่ไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม
Full transcript