Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

edebiyat

No description
by

Selin Gümüşderelioğlu

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of edebiyat

YUNUS EMRE
VE
TASAVVUF DÜSÜNCESİI TASAVVUF NEDIR ? Yunus Emre'nin doğduğu büyüdüğü yerlerden ayrılarak uzun süre başka yerlerde dolaştığını kendi şiirlerinden öğreniriz. Tasavvuf ya da sufizm, İslam'da müminin Tanrı'nın doğrudan bilgisine ulaşmasını amaçlayan düşünce, inanç ve yaşam biçimidir.

Bu yaşam biçimini benimsemiş kişilere de sufi ya da mutasavvıf denir.

Tasavvuf düşüncesi İslam tarihi açısından büyük önem taşır. KAYNAKÇA 1. COWAN JACK, "Tasavvuf", AnaBritannica Ans., 1994, C.29, s. 250-251

2.BANARLI Nihad Sami, "Yunus Emre", Resimli Türk Edebiyatı Ans., C.1, s. 325-336

3. YUNUS EMRE, Güldeste, Kültür Bakanlığı Yayınları, 19990

4. ÖZTELLİ Cahit, Yunus Emre, Özgür Yayınları, 1984

5. Dilçin Cem, Dİvan Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler, Kabalcı YAyınları, 2011

6. Tatcı Mustafa, Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin, C. 2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2005 YUNUS EMRE HAYATI 13. yüzyılda yaşadığı kesindir.

80 yaşını aşmış olarak 1320 yılında öldüğü, buna göre de doğum tarihinin 1240 olduğu kabul edilmektedir.

Nereli olduğu ve öğrenim görüp görmediği tartışılan konulardır.

Nerede gömülü olduğu da kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü bu büyük şairin Anadolu'da yaklaşık dokuz on tane mezarı vardır. YUNUS EMRE HAYATI Gezdim Urum ile Şamı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin Başbakanlık belgeliğindeki 871 sayılı Konya defterinde yazılı bir belgede Yunus'un İsmail adlı bir oğlunun olduğu geçmektedir.

Ayrıca kendi şiirine bakarak da iki karısı, oğulları, kızları olduğunu öğreniriz: Uçmak uçmağım dediğin mü'minleri yeltediğin
Vardır ola bir kaç huri arzum yoktur koçmak için

Bunda dahi verdin bize oğul-u kız-u çiftü helal
Ondan geçti arzum tamam arzum sana ermek için

Sufilere ver sen onu bana seni gerek seni
Haşa ben terkedem seni şol bir evle çardak için YUNUS EMRE YUNUS EMRE Fikri ve Edebi Kisiligi . - . . . Yunus Emre, Türk dili ile eserler veren tasavvuf edebiyatının ilk büyük şairidir.

Orta Asya'da Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiiri, Türkistan, Horasan ve Anadolu'da yüz yılı aşan bir işlenişten sonra en üst seviyesine Yunus Emre'de varmıştır.

Yunus, gerek geniş kitlelere seslenen Türkçe söyleyişleri, gerek halk içinde yarattığı derin ve devamlı tesir dolayısıyla da bir halk şairi olarak kabul edilmiştir.

Yunus'un o devirler için en büyük bilgi kaynağı Kur'an ve hadis kültürüdür. Ayrıca Mevlana Celaleddin'in şiiirleri de onun için önemli bilgi kaynaklarıdır. Fikri ve Edebi Kisiligi Yunus, hür fikirli, serbest düşünceli, şekle değil manaya değer veren, varlık birliği (vahdet-i vücud) inanışını ve ilahi aşkı anlatan bir mutasavvıf şairdir.

Onun duygu ve düşünce alemini hazırlayan kültürün kaynağında İslam İmanı vardır.

İnsan olan herkese fakir, zengin, Hristiyan, Müslüman ayrımı yapmadan sevgiyle yaklaşır. . - Mevlana Hüdavendigâr bize nazar kılalı
Onun görklü nazarı, gönlümüzün aynasıdır YUNUS EMRE Fikri ve Edebi Kisiligi . - YUNUS EMRE
İslami taasubun üzerinde durmaktan çekindiği birçok mesele ve cennet, cehennem, sırat gibi kavramlar onun en zeki ve hür düşüncelerine konu olmuştur. ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyü deyü
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyü deyü Salınır tuba dalları
Kur'an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyü deyü Kimi yiyip kimi içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris nebi hülle biçer
Diker Allah deyü deyü Altındandır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyü deyü Yunus Emre'ye göre hayat yalnız aşk için, aşk ızdırabını duymak, yanmak, yaralanmak için ve bu aşkın dermanını kendi derdinde bulup seve seve katlanma yolunda bir geçittir. Severim ben seni candan içeri
Yolum vardır bu erkândan içeri.

Seriat, tarikat yoldur varana
Hakikat mârifet andan içeri..

Tecelliden nâsib erdi kimine
Kiminin maksudu bundan içeri

Beni bende demen bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri YUNUS EMRE Yunus'un Dili Bu gönüller pasını! Yıkayıp gidermeğe
Öyle bir söz söyle kim sözün hülâsasıdır.” Yunus'un şiirlerinde somutlaştırma oldukça sık görülür.

Tasavvuf kavramlarının geniş halk kitlelerine ulaşması da bu yolla kolay biçimde gerçekleştirilmiştir. Ağlamak, gülmek âşıka dirilmek, ölmek âşıka.
Kahr ile lütfü bir bilir, bilmez melûl olduğunu. Derd ile gelmeyince dermana irmayesin
Bir can yolda kor isen yüz bin canlar bulasın. YUNUS EMRE Yunus' un Dili Sen gerçek aşık isen dostun dostına dost ol
Bu halde kalır isen dosta değil yaraşık Bunca gönül iledüp cihana sultan mısın
Hükmün canlara geçer can içinde can mısın Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ölem deyi
Öldüğüme kayırmazam ettiğimi bulam deyi. Geldi geçdi ömrüm benüm şol yil esüp geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi şol göz açup yunmış gibi İşbu söze Hak tanukdur bu can gevdeye konukdur
Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmış gibi Bu dünyede bir nesneye yabar içüm göyner özüm
Yiğid iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi YUNUS EMRE Eserleri Beni Dinlediginiz

Için Tesekkürler . . -
Full transcript