Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

une

No description
by

odnoo odnoo

on 8 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of une

BCG матриц Бостон консалтинг групп-н матрицыг томъёолох алгоритм BCG матриц нь Бостон консалтинг групп-н матрицаар бизнесийн байгууллагад шинжилгээ хийснээр бизнесийн байгууллагын зах зээл дээр эзэлж байгаа байр суурь болон тухайн салбарын зах зээлийн өсөлт зэргийг харьцуулан стратеги төлөвлөлтийн талаар хэрхэн шийдвэр гаргахад чиглэнэ.
PUSH стратеги BCG матриц Салбарын өсөлтийг тухайн салбарын өнгөрсөн жилүүдийн статистикийн тоо материалд тулгуурлан харьцуулан судалж, жил бүрийн өсөлтийн хурдыг гаргах замаар тооцож болно. Харин байгууллагын зах зээлд хэмжээг тодорхойлохдоо зах зээлийн нийт нийлүүлэлт буюу өрсөлдөгч томоохон байгууллагуудын борлуулалт, нийлүүлэлтийн хэмжээтэй харьцуулах замаар тодорхойлно. Энэ байршилд оршин байгаа сртатегийн бизнес нэгжүүд их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийнэ. Энэ байршилд оршин байгаа стратегийн байгууллагууд стратеги нэгжүүддээ хөрөнгө оруулалтыг хийхийн өмнө өөртөө сонголт хийхийг шаардана. Энэ байршилд оршин байгаа стратегийн бизнес нэгжүүд хуримтлуулсан ашгаараа өөр нэгэн зах зээлийн хэсэгт ашигтай салбарт хөрөнгө оруулалт хийж болно. Энэ байршилд оршин байгаа стратегийн бизнес нэгжүүд тухайн зах зээлийн хэсгээс хөрөнгө оруулалтаа аажмаар, татаж өөр зах зээлийн хэсэгт гарах, эсвэл төрөлжсөн зах зээлд зориулан хөрөнгө оруулахад чиглэнэ. Бостоны матриц нь давуу болон сул талуудтай

Давуу тал

•Байгууллагын дотоод хэсгүүдийн уялдаа холбоог илрүүлэх боломжтой
•Байгууллагын нэгж тус бүрийн хөгжлийн үе шатыг тодорхойлох боломж олгодог
•Ашиглахад энгийн мөнгөн хөрөнгийг юунд зарцуулах нь ашигтайг харуулдаг

Сул тал

•Бизнесийн боломжийг тэр бүр үнэлж чаддаггүй
•Гол төлөв бэлэн мөнгөний эргэлтэд анхаарлаа хандуулдаг
•Өсөлтөд гол анхаарлаа хандуулсанаар удирдлагын шинэ арга барилыг
хэрэгжүүлэх асуудлыг орхигдуулдаг./Ж-нь Нохойг зах зээлээс гаргах/ Тойргийн төвийг олох нь: Тойргийн радиус-г олох: Үүрэн телефоны зах зээлийн нийт хэрэглэгчдийн тоо 2510470 / 2009оны байдлаар/

Мобиком – 1110298
Скайтел – 550417
Юнител – 464463
Ж-мобайл - 385292 Бостон консалтинг группын матрицыг ашиглан үүрэн телефоны салбар дээр хийсэн шинжилгээ Үүрэн телефоны зах зээлийн нийт хэрэглэгчдийн тоо 2775502 / 2010оны байдлаар/

Мобиком – 1193785
Скайтел – 614820
Юнител – 547950
Ж-мобайл – 452609 Томъёо ёсоор тооцвол: Дараа төлбөрт нийт хэрэглэгчид / 2009 оны байдлаар /

Мобиком – 639728
Скайтел – 319241
Юнител – 291520
Ж-мобайл – 223469 Дараа төлбөрт нийт хэрэглэгчид / 2010оны байдлаар /

Мобиком – 740146
Скайтел – 381188
Юнител – 339729
Ж-мобайл – 280617 Дараа төлбөрт үйлчилгээн дээр хийсэн шинжилгээ Томъёо ёсоор тооцвол: Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинжилгээ Зах зээлийн хувь хэмжээ Зах зээлийн өсөлтийн түвшин Зах зээлийн хувь хэмжээ Зах зээлийн өсөлтийн түвшин Зах зээлийн хувь хэмжээ Зах зээлийн өсөлтийн түвшин Анхаарал тавьсанд баярлалаа Программчилвал Санамж: Тооцоололыг компани борлуулалтаар хэмжих ёстой ч үүрэн телефоны борлуулалтыг хэрэглэгчдийн тоогоор тооцлоо. Дараа төлбөрт хэрэглэгчидийн тоог 2009 оны байдлаар нийт үүрэн телефоны хэрэглэгчдийн 58% нь гэж үзээд 42%-г урьдчилан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид гэж үзэж байна.Харин 2010 оны хувьд дараа төлбөрт хэрэглэгчдийг 62% гэж үзэн урьдчилан төлбөртийн хэрэглэгчдийг 38% гэж тус тус таамаглан тооцсон болно.
Санал зөвлөмж
Зах зээлд манлайлагчийн стратегиудаас сонголт хийх хэрэгтэй1
Зах зээлийн хэмжээг өсгөх
Бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг хөгжүүлэх
Зах зээлийн хувиа хамгаалах
Брэндийн нэр төрөл, хэмжээг өргөтгөх
Шинэчлэл
Шилдэг хамгаалалт сайн довтолгоо
Сөрөг довтолгоо
Мобиком-н Урьдчилсан төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин нь бага хэдий ч зах зээлийн хувь хэмжээ их саалийн үнээ байрлалд байна.Тиймээс бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги баримталвал зохистой.
Харин дараа төлбөрт үйлчилгээ зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ өндөр од байрлалд байна. Тиймээс шилдэг хамгаалалт , сайн довтолгооны стратеги баримталвал зохистой. Скайтел , Юнител , Ж-мобайл нар нь зах зээлд тэмцэгчийн стратегиудаас сонгол хийх хэрэгтэй1
Фронтын дайралт
Манлайлагчийн шинэчлэлтийг зогсоох
Хамгаалалтыг бат бөх хийх
Жигүүрийн довтолгоон
Манлайлагчруу гэнэтийн довтолгоон хийх
Шинэ зах зээлийн сегментийг хайх
Үнэ бууруулах стратеги
Худалдан авагчдад мэдрэмжтэй үнийг санал болгох
Манлайлагч уг өрсөлдөөнд орсон үед үнийг хэвээр байлгах
Хямд үнэтэй болтол хямд бүтээгдэхүүнээр хоногшуулах
Нэр хүндийн стратеги
Чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх Скайтел-н урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь зах зээлийн өсөлтийн түвшин нь өндөр боловч зах зээлийн хувь хэмжээ тэргүүлэгч өрсөлдөгчтэй харьцуулвал бага тиймээс чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх стратеги баримталвал зохистой.
Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин ба зах зээлийн хувь хэмжээ өндөр байгаа учир нэр хүндийн болон манлайлагч руу гэнэтийн довтолгоо хийх зэрэг стратеги баримтлах. Юнител-н урьдчилсан төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлт өндөр ч зах зээлийн хувь хэмжээ бага байна.Тиймээс шинэ зах зээлийн сегментийг хайх болон худалдан авагчдад мэдрэмжтэй үнийг санал болгох стратеги баримтлах
Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин өндөр хэдий ч зах зээлийн хувь хэмжээ бага байгаа учир үнийг нэмэгдүүлэх стратеги баримталвал зохистой. Ж-мобайл-н урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ бага байна.Тиймээс хямд үнэтэй болтол хямд бүтээгдэхүүнээр хоногшуулах мөн чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх , үнэ бууруулах стратеги , шинэ зах зээлийн сегментийг хайх зэрэг стратегиуд баримтлах
Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин өндөр хэдий ч зах зээлд өрсөлдөх хувь хэмжээ бага байгаа учир Фронтын дайралт, шинэ зах зээлийн сегментийг хайх манлайлагчийн шинэчлэлтийг зогсоох зэрэг стратеги баримтлах. Дүгнэлт
Бидний жишээ авсан өсөлт- оролцооны матрицийн дээрх дүр төрх нь пүүсийн бизнесийн багц ямар байгааг харуулна.Эндээс пүүс өөрийн бизнесийн эрүүл байдлыг үнэлэх хэрэгтэй байдаг.Хэт олон нохой, эсвэл асуултын тэмдэгтэй, мөн цөөн тооны од саалийн үнээтэй байвал тийм багц баланс алдагдсан, тогтвор муутай гэсэн хэрэг.Бизнесийн багцыг үнэлснээр компани БСН бүрийн зорилго, стратеги болон хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох хэрэгтэй болно.
Цаг хугацаа өнгөрөх тусам БСН-үүд матриц дах байрлалаа өөрчилдөг.Амжилттай ажиллаж байгаа БСН бүр бизнесийн амьдралын мөчлөгтэй бөгөөд энэ нь асуултын тэмдэгээс – Од - Саалийн үнээ – Нохой гэсэн дэс дараалалтай байна.Ийм учир компаниуд загвар дээрх БСН-ийн зөвхөн өнөөгийн төдийгүй ирээдүйд шилжиж очих байрлалыг судалж байх шаардлагатайг тухай мэдлэг өгөхөд энэхүү илтгэлийн зорилт оршино.
Full transcript