Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szervezési módok, munkaformák

No description
by

Ildikó Babócsy

on 2 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szervezési módok, munkaformák

Szervezési módok, munkaformák
Az oktatás stratégiái
Oktatási módszerek
Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.

Frontális
munka
MUNKAFORMÁK
Tanulónak munkaforma, tanárnak szervezési mód.

Egyéni munka

Csoportmunka
Kooperatív technikás csoportmunka
A stratégia sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök, szervezési módok és formák olyan komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik, sajátos szintaxissal rendelkezik és jellegzetes tanulási-tanítási környezetben valósul meg,

Tanulói kiselőadás

Tanulási szerződés
Kooperatív oktatási módszer

Előadás

Pármunka
Szimuláció,
szerepjáték
játék

Házi feladat

Tanulmányi kirándulás
csak bizonyos tantárgyakban
csak felsőbb osztályokban
10-15 perc
gondos tanári előkészítés,
"kísérés"
többrétegű haszon
Kagan
csoportos tanulás -
egyéni teljesítmény
Csoportos tanulás -
egyéni vetélkedő
Csoportkutatás
Aronson-féle
mozaikmódszer
Páros munka

Tanulópár
célközpontú
stratégiák
szabályozáselméleti stratégiák

Információ tanítása bemutatással
magyarázat, vagy
megbeszélés
segítségével
Fogalomtanítás
Készségtanítás
direkt oktatás
segítségével
Szociális és tanulási
készségek tanítása
kooperatív tanulás
segítségével
gondolkodás fejlesztése
felfedezéses tanulással
Nyílt
Programozott
Adaptív
Optimális
Magyarázat
Mi? Mit?
Értelmező, interpretatív
Hogyan?
Leíró
Miért?
okfeltáró
Határozatlan, semmitmondó megfogalmazásokat
„Nem túl fontos, de azért elmondom…”
„Nem is tudom, hogy mondjam…”, „Kb.”, „Talán” stb.
„esetleg”, „csaknem”, „természetesen”, „mindenesetre”, „tulajdonképpen” stb.
„Mondanom sem kell…”, „Számotokra világos…”, „Mint azt jól tudjátok…”
Nem megfelelő szóhasználatot
Csak a tanulók számára ismert szavakat/kifejezéseket használjuk
Idegen szavak megmagyarázása


Figyelem
Ellenőrzés
Módosítás

A jó kérdés…
Pontos, rövid, egyértelmű – egyszerre egy!
Megfelelő színvonalú
Idő!
Az egész csoportnak szóljon
Divergens

Kérdések
Deduktív út
Induktív út
Legeredményesebb: szabály – példa – szabály
Aktív részvétel biztosítása + megértés színvonalának ellenőrzése

Példák alkalmazása


A tanulók számára ismert.
Fogalom megismerése után ellenpélda → segít elhatárolódni
Egyszerűbb példától a bonyolultabb felé haladunk
Tanulók érdeklődési körének megfelelő példák (élményszerűség)
Tanulók fejlettségi szintjének figyelembe vétele (absztrakció, bonyolultság)

Példák kiválasztása

Előző óra végén
Magyarázat elején
Magyarázat menetébe iktatva
Ismert dolgokat ismétlő magyarázat haszontalan és unalmas!
Előismeretek híján nem épül be a tanulók tudásrendszerébe

A tanulók előzetes ismereteinek számbavétele

„Pedagógiai receptgyűjtemény”

Az eredményes magyarázat

Elveszett információk
Fontos elemeket mindig többletinformációval ismételni

Részösszefoglalások, ismétlések

Logikai következetlenségeket

Csapongás, több gondolat elindítása, „régi” és „új” gondolat közötti kapcsolat fel nem tárása


Elkezdett mondatot fejezzük be átalakítás nélkül
Mondat közbeni módosítás többet árt, mint használ!!

IGYEKEZZÜNK ELKERÜLNI
Pozitív kapcsolat a magyarázó kötőszavak gyakorisága
és a tanulói teljesítmény között.

Mert
Azért, ezért
Hogy
Mi történik?
Ha… akkor
Ennek okai
Ezáltal
Vagyis
Mi következik stb.
Kötőszavak, logikus felépítés

Pontos, világos cél

Megfelelő példák

A cél csak a magyarázat közben érthető meg a gyerekek számára – a tanárnak akkor is előre tisztáznia kell magában!

Általánosítások, elvek, szabályok világos megfogalmazása

Célok megfogalmazása

Szabálytól a példáig
ALKALMAZÁSI képességek fejlesztése
Példától a szabályig
ELEMZÉSI képességek fejlesztése
Fogalmazásbeli következetlenségeket

Szemléltetés

Projekt
Lényege…

Olyan metodikai eljárás, amely a gyermekeket az oktatás során teljes emberként kezeli.

Használja a gyermek veleszületett képességeit

A cél,esztétikai élvezetet nyújt és a probléma megoldására irányul

Biztosítja a sikerélményekhez vezető szabad tevékenység feltételeit

A definiált projekt tehát a szívből jövő, motivált szándékos cselekvés. 


 Projektek leggyakoribb típusai:

Technikai projektek:tárgyi produktum megalkotása
Művészeti projektek:művészi alkotómunka 
Környezeti nevelési projektek:természet- és társadalomismereti tudás
Gazdaságismereti projektek:gazdálkodás szabályai
Kutatási projektek:egy téma komplex feldolgozása

Dewey és William Kilpatrick nevéhez kapcsolódik
Elterjedése a század első felére tehető
Magyarországon a két világháború között alkalmazták
Újra felfedezésére a nyolcvanas években került sor
A reformpedagógia egyik metodikai eljárásaként vált világszerte ismertté

A módszer történelme

Projektoktatás elvei:
teret ad a gyermek önmagára, a közösségi életre, a kultúrára és a természetre irányuló kérdéseire
ismerjék a körülöttük lévő világ megértéséhez szükséges alap fogalmakkat(élet, mozgás, béke, jólét, szabadság )
a gyermek fejlődéséhez kell igazítani az oktatás anyagát és módszerét
szükség van a motivált tanulásra
iskola maga az élet, melyre a gyermeket fel kell készíteni  

Lukács Zsuzsanna

2013.11.23.

Projekt pedagógia

http://www.ofi.hu/

Hortobágyi Katalin :Projekt Kézi könyv(2002)

Felhasznált irodalom:

„Az élet céltudatos tevékenységekből áll és nem semmittevésből”
(Kilpatrick)

M. Nádasi Mária(2003)Projektoktatás:Elmélet és Gyakorlat

Készítette: Lukács Zsuzsanna

Megbeszélés

Elbeszélés

Vita


Munkáltató módszer
Módszerek kiválasztása
Az oktatás folyamatában betöltött szerep
A különböző célok
A tananyag tartalma
A tanulók tulajdonságai
Külső, tárgyi feltételek
A tanár, pedagógus személyisége, felkészültsége
Full transcript