Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Ankhbayar Byambajav

on 2 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Удирдагч багш Ц. Цолмон /Докторант багш/
Шүүмжлэгч багш Д. Нарандалай / Магистр багш /
Гүйцэтгэсэн Б. Анхбаяр / ОУХ-4 / Монгол дахь шилжих үнийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга зам Агуулга Монгол улс дахь шилжих үнэ эрх зүйн зохицуулалт өнөөгийн төлөв байдал Шилжих үнийн ашиглах шалтгаан, хэлбэрүүд Дүгнэлт Шилжих үнийг зохицуулах санал арга хэрэгсэл Харилцан хамаарал бүхий этгээдийг тогтоох. ҮДК мэдээллийн сантай болох ( Холбоотой этгээд, үнэ, зөрчил)
Гаалийн үнэлгээг оновчтой тогтоох: Ану болон OECD-н аргыг оновчтой үнэлгээний аргад тусгах
АНУ ОХУ- улс хариуцлага тооцох эрх зүй бүрдүүлэх
Татварын алба,гааль, аудит, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар гэх мэт холбоотой субьектүүдийн хоорондын хамаарал, тэдний хэм хэмжээ, эрх үүргйиг шилжих үнийг зохицуулах тухай хэсэгт оруулж өгөх Олон улсын зохицуулалт эрх зүйн орчин Шилжих үнийг ашиглах шалтгаан, хэлбэрүүд Ашиглах шалтгаан
Татварын түвшин, эрх зүйн орчин
Ашгийн шилжүүлгээс авдаг татвар-20%
Давхар татварын гэрээ-28 улстай, ХО-88%
Засгийн газрын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ болон түүний оролцоотой гадаадын хөрөнгө орууллттай төсөл хөтөлбөрүүд- Питро Чайна, Эрдэнэт, Оюу толгой

1-р бүлэг. Шилжих үнэ, түүний онолын үндэслэл
1.1 Шилжих үнийн ойлголт, ашиглах шалтгаан, хэлбэрүүд
1.2Олон улсын зохицуулалт эрх зүйн орчин
1.3Олон улсад шилжих үнийг ашигласан байдал түүний зохицуулалт
2-р бүлэг. Монгол улс дахь шилжих үнэ, эрх зүйн зохицуулалт өнөөгийн төлөв байдал
2.1 Шилжих үнийн зохицуулж буй эрх зүйн орчин механизм
2.2 Гадаадын хөрөнгө оруулалт шилжих үнийг зохицуулах шалтгаан
2.3Монгол улс дахь шилжих үнийн хэлбэрүүд, ашиглах шалтгаан
3-р бүлэг. Монгол улс дахь шилжих үнийн зохицуулалтыг сайжруулах боломж арга замууд
3.1 Хууль эрх зүйн хүрээнд шилжих үнийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох
3.2 Шилжих үнийг зохицуулах санал түүний арга хэрэгсэл
3.3 Дүгнэлт Үндэстэн дамнасан компани-
Татварын түвшин, хууль эрх зүйн орчин
бараа үйлчилгээний үнийг +,-
татвараас зугтах ашгийн,түвшин нэмэгдүүлэх
а. M орны ашгийн татвар< X орны ашгийн татвар
Х улсын үйлдвэрлэлийн зардал= шилжих үнэ
б.M орны ашгийн татвар > X орны ашгийн татвар
М улсын ашгийн татвар -0= шилжих үнэ Төрөл хэлбэрүүд: Зээл, түрээс Биет бус хөрөнгө, (худалдааны тэмдэгт, патент, ноу-хау гм), санхүүгийн хэлэлцээр Дэлхийн нийт 225 улс орнуудаас 63 орон хуулиндаа шилжих үнийн талаарх зохицуулалтыг тусгасан ба 34 OECD гишүүн орон юм. 3. Гэр бүлийн харилцаатай бол. 2. Захирах, захирагдах 1. 20%-с дээш эзэмшдэг бол. Харилцан хамааралтай этгээдүүд 3. Зардлуудын нийлбэр 2. Жижиглэнгийн үнэ 20% Зах зээлийн үнэ Олон улс дахь шилжих үнийн зохицуулалт 1. Хяналтгүй зэрэгцүүлэх Зах зэлийн үнэ 20% 3.Зардлуудын нийлбэр үнэ Харилцан хамааралтай этгээдүүд Зардал эрсдэл хуваах гэрээ Зардал эрсдэл хуваах гэрээ Биет бус хөрөнгө түрээслүүлэх Үйлчилгээ Түрээс Зээл Ямар ажил үйлчилгээнд хамааруулах вэ? Зардлуудын нийлбэр арга. Дахин борлуулах арга Ашгийг задлах Ашгийг зэрэгцүүлэх Хяналтгүй зэрэгцүүлэх Зах зээлийн үнийг тооцох арга Олон улс дахь шилжих үнийн зохицуулалт 40% Market price*4

Market price/4 Маш их хэмжээний худал мэдүүлэг 20% Market price*2

Market price/2 Их хэмжээний худал мэдүүлэг Торгууль хэрхэн тооцдог талаар. Глобалика IRS-д 3 038 000$-г Америкийн татварын албанд төлөхөөр болсон юм. 2009 онд Харилцан хамааралтай этгээдүүд: ААНОАТ-тухай хуулийн 6-р зүйлд
•6.1.1 энгийн хувьцааны 20% буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг.
•6.1.2.ногдол ашиг, ашгийн хуваарилалтынх нь 20 буюу түүнээс дээш хувийг авах эрхтэй
•6.1.3.аж ахуйн нэгжийн удирдлагын 20 буюу түүнээс дээш хувийг томилох эрхтэй, эсхүл үйл ажиллагааных нь бодлого чиглэлийг тодорхойлдог.
Мөн Гаалийн тариф татварын тухай хуулийн
10.8.1.нэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамт ажилладаг бол;
10.8.2.нэг нь ажил олгогч, нөгөө нь ажилтан бол;
10.8.3.бие биенийхээ саналын эрхтэй хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг шууд буюу шууд бус хэлбэрээр эзэмшдэг бол;
10.8.4.нэг нь нөгөөдөө шууд буюу шууд бус хэлбэрээр хяналт тавьдаг бол;
10.8.5.худалдагч, худалдан авагч аль аль нь гуравдагч нэг этгээдийн шууд буюу шууд бус хяналтад байгаа бол;
10.8.6.худалдагч, худалдан авагч аль аль нь гуравдагч нэг этгээдийг шууд буюу шууд бус байдлаар хянадаг бол;
10.8.7.нэг гэр бүлийн гишүүн, эсхүл төрөл, садангийн хүмүүс бол.
Гаалийн хилээр орж буй барааг хэрхэн үнэлдэг бэ?
•Хэлцлийн үнийн арга
•Нэг төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга
•Ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга
•Ялгаварт үнийн арга
•Нийлбэр үнийн арга
•Уялдуулан хэрэглэх үнийн арга
Импортын барааны гаалийн үнэлгээний хяналтыг дараах үе шатанд хэрэгжүүлнэ.
•Бүрдүүлэлтийн өмнөх шат
•Бүрдүүлэлтийн үе шат
•Бүрдүүлэлтийн дараах үе шат
•Худалдагч, худалдаган авагч талуудын хоорондын захидал харилцаа(цахим шуудан,телекс, факс гэх мэт) ны бичигт баримт
•Худалдагчийн үнийн санал
•Барааны захиалга
•Захиалгын баталгаажуулалт
•Үнийн нэхэмжлэх
•Ачилтын мэдэгдэл
•Худалдааны нэхэмжлэх
•Баглаа боодлын жагсаалт
•Даатгалын бичиг баримт
•Тухайн барааг худалдан авахтай холбоотойгоор хийгдсэн нэмэлт гэрээ,хэлцэл ( оюуны өмч, лецинз ашигласны төлбөр , бусад гэрээ гэх мэт )

Шилжих үнэ ашигласан тохиолдолд авах арга хэмжээ. Гаалийн тухай хуулийн 16-р бүлгийн 293 дугаар зүйл.Гаалийн болон бусад татвар төлөхөөс зайлсхийх тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол буруутай этгээдэд Татварын ерөнхий хуулийн 74, 75 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 30% “Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж” ХХК 1996-оноос
АНУ-н компаний орлогын татвар 35%
Монголын ААНОАТ-10% ,ГТ -5%, НӨАТ-10% Монголд шилжих үнийг ашиглаж буй тохиодол 720,800$ -г 654,600$ болгосон..
АНУ-д 66200$-н 35% буюу 23,170$ татвараас зугтсан.
Монголын гаалийн татварт 10261 $ дутуу төлсөн
Хэрвээ бүтээгдэхүүнээ 900.000$ борлуулсан бол: Монголын татварт ААОАТ-7649$ илүү төлсөн. АНУ- дахь толгой компани Монгол дахь салбар компани нийтдээ 25781$ долларын илүү ашигтай ажилласан байна. Монголд шилжих үнийг ашиглаж буй тохиодол Эх сурвалж:Гаалийн барааны үнэлгээ Бүрдүүлэлтийн дараах хяналт шалгалт
Гаалийн байгууллагын системийн хэмжээнд өндөр эрсдэл бүхий барааны мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг үндэслэн эрсдлийг анхааруулга, зөвлөмж бэлтгэх.
•Зөрчил болон эрсдэл бүхий нэрс, холбогдох материалд дүн шинжилгээ хийх
•Дүн шинжилгээний үр дүнг үндэслэн эрсдлийн түүх үүсгэх санал боловсруулах, бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтанд хамрагдах иргэн, ААН-ийн жагсаалтийг гаргах
•Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын дараах шалгалтын үр дүнгээр үүсгэсэн ААН-н хариуцлага тооцох
•Торгууль нөхөн татвар ногдуулах, шаардлагатай тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага тооцох
Холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах
Гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх тусам шилжих үнийг зохицуулах шаардлага бий болж байна.
Ану болон OECD-н заавар зөвлөмж дээр тулгуурлан өөрийн оронд тохирсон шилжих үнийн зохицуулалтыг бий болгох шаардлагатай
Татварын алба,гааль, аудит, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар гэх мэт холбоотой субьектүүдийн хоорондын хамаарал, тэдний хэм хэмжээ, эрх үүргйиг шилжих үнийг зохицуулах тухай хэсэгт оруулж өгөх
Ашигласан материал:
•Гаалийн тухай хууль
•Гаалийн тариф, татварын тухай хууль
•ААНОАТ хууль
•Татварын ерөнхий хууль
•Тариф худалдааны хэлэлцээр
•ДХБ-ын Үнэлгээний хэлэлцээр
•Барааг тодорхойлох, кодлох уялдсан системийн тухай олон улсын конвенц
•Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц
•Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал –Гаалийн үнийг тодорхойлох заавар
•www.ecustoms.mn
•http://www.worldwide-tax.com/
•www.wto.org
•www.wcoomd.org
•http://www.ustransferpricing.com/laws.html
•www.transferpricing.com
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_2649_33753_37837401_1_1_1_1,00.html
•OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD Guidelines Transfer Pricing 2010

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
Full transcript