Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

No description
by

prezentacje chicas z ilo

on 19 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

Uniwersytet Jagielloński
Historia szkolnictwa w Polsce
" Każdy ma prawo do nauki "
SYSTEM EDUKACJI W POLSCE
XVII / XVIII w
Rozwój nauki polskiej został dość gwałtownie zahamowany w XVII i XVIII wieku. Złożyło się na to wiele przyczyn: w szkołach prowadzonych przez zakon jezuitów uczono głównie gramatyki i retoryki - szlachcic musiał umieć przemawiać! i to ozdobnie! Poza tym wiek XVII to na ziemiach polskich wiek wojen; nieudolnych rządów Sasów; kryzysu władzy i upadku gospodarczego. Trzeba było niemal stu lat, aby zacząć wprowadzać szerokie reformy gospodarcze, społeczne i polityczne. Szok, jakim dla wielu był pierwszy rozbiór kraju (1772), zintensyfikował reformowanie państwa. A kiedy jeszcze w 1773 roku papież Klemens XIV rozwiązał zakon jezuitów, Polska stanęła przed zadaniem zadbania o wykształcenie swoich obywateli.

14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm Rozbiorowy powołał do życia Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą, czyli Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty.
Zadania MEN
- reformowanie systemu oświaty
- decydowanie o treściach nauczanych w szkole
- określanie warunków wykonywania zawodu nauczyciela
- dopuszcie podręczników do użytku szkolnego

Kuratoria oświaty
INSTANCJA ODWOŁAWCZA
dla rodziców i uczniów

Kontroluje:
- realizację założeń edukacyjnych w szkołach
- poszanowanie praw ucznia
- przestrzeganie pzepisów dotyczacych nauczania języków mniejszości etnicznych, ich historii i kultury
XVIII w
Reformy wprowadzone prze KEN na wiele stuleci ustaliły sposób kształcenia młodzieży. Do dziś uczymy się przedmiotów takich jak: język polski, fizyka, matematyka, chemia, historia, wychowanie fizyczne. Powołane przez Komisję Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych dokonało tytanicznej pracy: wprowadziło polską terminologię z takich dziedzin wiedzy jak fizyka czy chemia. Nauka odbywała się w języku polskim.

Kiedy w 1795 roku, po trzecim rozbiorze, Polska zniknęła z mapy Europy, szkolnictwo przeszło w ręce zaborców.
Okres miedzywojenny i II wojny światowej
W krótkim okresie niepodległości (1918 - 1939) nauczanie stanęło na bardzo wysokim poziomie a zdać maturę było znacznie trudniej niż dzisiaj.

Okres II wojny światowej to czas tajnego nauczania, aresztowań nauczycieli i uczniów, intensywnego niszczenia inteligencji polskiej.
We wczesnym średniowieczu instytucjami kształcącymi młodzież wyłącznie męską były szkoły organizowane przez instytucje kościelne. W latach 1215-1364 działało w Polsce 13 szkół katedralnych oraz 14 kolegiackich (działających przy kolegiatach) i liczne szkoły parafialne. Chociaż wciąż pokutuje wyobrażenie średniowiecza jako epoki upadku, ciemnoty i zacofania, to muszę zaznaczyć, że jest to wyobrażenie z gruntu błędne. Średniowiecze było również okresem rozwoju nauki i szkolnictwa, a szkoły parafialne powstawały nawet na wsiach. Co ciekawe, biskupi nawoływali, aby w szkołach zatrudniać nauczycieli mówiących po polsku
Najstarszy i najlepszy w Polsce uniwersytet został założony w Krakowie w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego, ostatniego władcę z dynastii Piastów. Rodzi się pytanie: dlaczego w takim razie nazwa uczelni brzmi Uniwersytet Jagielloński? Nazwę tę nadano dopiero w XIX wieku, dla podkreślenia związku Uniwersytetu z dynastią Jagiellonów. Po śmierci Kazimierza Wielkiego Akademia Krakowska upadła, a ponownie została powołana do życia w 1400 roku, przede wszystkim dzięki zabiegom królowej Jadwigi, małżonki Władysława Jagiełły. Królowa wszystkie swoje klejnoty zapisała w testamencie uczelni. Uniwersytet Jagielloński był pierwszym uniwersytetem w Europie posiadającym samodzielne katedry matematyki i astronomii. Tutaj studiował Mikołaj Kopernik, a nieco później - Jan Kochanowski
Statut szkoły
* System nauki w szkołach organizuja dyrektorzy placówek wraz radami pedagogicznymi.

* Odpowiedzialnosc za sferę administracyjna ponosza władze samorzadowe* Konsultacje dyrektorów placówek oraz prowadzacych je organów:
- gmin - w wypadku przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
- powiatów - w wypadku szkół ponadgimnazjalnych
Jest to akt prawny regilujacy zadania, strukturę organizacyjna i sposób dzialania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Określa;
- nazwę i typ szkoły, jej zadania
- organ prowadzacy szkołę
- organy szkoły i ich kompetencje
- organizację szkoły
- zakres zadań nauczycieli, innych pracowników
- zasady rekrutacji uczniów
- prawa i obowiazki uczniów
Uczeń może zostać ukarany za:
- lekceważenie obowiazków szkolnych
~ niewłaściwe i niekulturalne zachpwanie
~ wywoływanie bójek i uczestniczenie w nich
~ picie alkoholu
~zażywanie narkotyków
~ palenie papierosów


Stosowane kary:
- upomnienie wychowawcy klasy
- nagana dyrektora szkoły
- zatrzymanie ucznia w szkole po zajęciach, w celu naprawienia wyrzadzonych szkód

W szkole obowiazuja także:
- regulamin ucznia
- wewnętrzny system oceniania
- programy: wychowawczy i profilaktyki
- wymagania edukacyjne
- szkolny zestaw programów i podręczników
- dokument wskazujacy pomoce dydaktyczne, które powinien posiadać uczeń w danym roku szkolnym
Postepowanie w sytuacji złamania
praw ucznia

W przypadku złamania lub naruszenia praw ucznia, należy zwrócić się (kolejno) do:

- wychowawcy
- innego nauczyciela
- dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej
- kuratorium oświaty
Konsekwencje łamania prawa w szkole
Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów jeśli dopuści się:

- fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi
- udowodnionej kradzieży
- celowego niszczenia mienia szkoły
- długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności
- użycia siły wobec nauczyciela, procownika szkoły, innego uczniaCharakterystyka polskiego systemu edukacji
Podstawę prawną polskiego systemu edukacji stanowi
Ustawa z 7 września 1991r. O systemie oświaty
(z późniejszymi zmianami)
Ministerstwo Edukacji Narodowej
- tworzy i wdraża centralnie polityke edukacyjną
Administrację, a także prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych powierzono
władzom samorządowym.
Prawa
Uczniów
Obowiązki
Uczniów
Rozdział VII
Historia Szkolnictwa
w Białymstoku
Najstarsza Szkoła Wyższa
Politechnika Białostocka, 1949r.
Najstarsza Szkoła Średnia
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
(od 1954r. pod tą nazwą, pierwsze wzmianki sięgają 1784r.)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, 1915r.
Najstarsza Szkoła Podstawowa
Full transcript