Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

School-ouder-partnerschap 31 maart 2015

educatief partnerschap
by

Fréderieke Van Eersel

on 7 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of School-ouder-partnerschap 31 maart 2015

School-ouder
partnerschap

doelen
educatief partnerschap
Waarom?
Hoe verder?
school en ouders zijn gelijkwaardige partners in de educatie, de opvoeding en het onderwijs, zij het dat de eindverantwoordelijkheden van ouders en professionals verschillen.
Beek, S., A. van Rooijen & C. de Wit (2007). Samen kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in basis- en voortgezet onderwijs. Den Haag: Q*Primair; ’s-Hertogenbosch: KPC Groep
Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal doelen:

pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoedend denken en handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis en op school;
organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders;
democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.
samen
wederzijdse betrokkenheid
gelijkwaardig, niet gelijk
erkenning van een gezamenlijk belang
Het gaat om partners die inzien dat ze een gezamenlijk belang hebben, namelijk optimale voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Samen kunnen ze meer bereiken dan ieder voor zich afzonderlijk.
educatief partnerschap
Beek, S., A. van Rooijen & C. de Wit (2007). Samen kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in basis- en voortgezet onderwijs. Den Haag: Q*Primair; ’s-Hertogenbosch: KPC Groep
kwaliteitsverhogend
samen
Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen (zie leraar24.nl):

- verbeteren van de leerresultaten
- school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners
- ouders helpen vaker mee met activiteiten
- versterken van sociale cohesie
- bevorderen van de integratie
- bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen
- werkdruk verlaging van de leerkracht
meeleven
meehelpen
meedenken
meebeslissen
wat willen we?
wat doen we al?
http://www.oudersbijdeles.nl/Afdelingen/Primair_Onderwijs
voorbeelden
Uit het advies van de onderwijsraad (2010):
De monitor ouderbetrokkenheid (2009) geeft aan dat van partnerschap nog geen sprake is.
Onderwijsraad (2010): "....de investeringen door ouders in onderlinge contacten, in ouderverbanden, verdienen zichzelf terug: onderzoek wijst uit dat ouders die elkaar kennen, elkaar ook aanspreken.
Ouder-oudercontacten helpen ouders onderling en kunnen zo ook de school (de leraar) ondersteunen. Het organiseren van oudernetwerken bevordert de socialiserende functie van het onderwijs en de (wettelijke) taak die de school heeft ten aanzien van burgerschapsvorming."
ouders als partners, onderwijsraad 2010

Onderwijsraad 2010:
In Engeland, Vlaanderen, Duitsland en Nederland zijn
scholen ermee gestart een overeenkomst of een contract met ouders te sluiten om wederzijdse verwachtingen en inspanningen vast te leggen. In Engeland is dit verplicht en stelt de overheid eisen aan zo’n contract.

In het verlengde daarvan worden ouders steeds vaker als klanten of cliënten beschouwd, die eisen kunnen stellen aan de producten van scholen, zoals dat al gangbaar was in de Verenigde Staten en Engeland. Zij krijgen in veel landen de middelen om eventueel de school via een klachtenregeling of een geschillencommissie ter verantwoording te roepen.
Belemmeringen bij partnerschapsvorming
onderwijsraad 2010
de communicatie tussen ouders en leerkrachten verloopt moeizaam als leerkrachten zichzelf zien als expert
cultuurverschillen tussen gezin en school, gebrek aan samenwerking en conflictueuze relaties gelden als potentiële risicofactoren voor de ouderbetrokkenheid bij opvoedings- en opvangactiviteiten.
de sterk op de hogere sociaaleconomische milieus gerichte opvattingen van leraren over de gewenste ouderlijke ondersteuning (ouder als ‘supporter’) en over onderwijs kunnen de communicatie en samenwerking met ouders in de weg staan.
de variatie in ouderbetrokkenheid lijkt samen te hangen met de sociaaleconomische positie en etniciteit van ouders en de houding van de school ten aanzien van ouderbetrokkenheid
Er is niet alleen een trend rond de toename van (juridische) inkadering van rechten en plichten van ouders. Ook de trend waar het de wenselijkheid betreft om ouders en ook de gemeenschap
meer actief te betrekken bij bestuur, beheer en beleid van scholen en aan hen verantwoording af te leggen, is duidelijker waarneembaar. (onderwijsraad, 2010)
In vergelijking met andere landen zijn in Nederland relatief veel ouders actief betrokken bij activiteiten op groeps- en schoolniveau. Een selecte groep beter opgeleide autochtone ouders is doorgaans betrokken bij het bestuur en beleid van de scholen.
Opmerkelijk is dat in Nederland bijna een tiende van de ouders nooit de school bezoekt, in andere landen zijn er veel meer ouders die nooit de school bezoeken. (Onderwijsraad 2010)
MR
De PTA heeft zes standaarden ontwikkeld
die gebaseerd zijn op het wetenschappelijke framework van Dr. Joyce Epstein.
CPS Onderwijsontwikkeling en advies heeft de PTA-standaarden in nauw overleg met de
PTA vertaald naar het Nederlandse onderwijssysteem.

Standaard 1 Alle gezinnen/ouders zijn welkom op school
Gezinnen/ouders zijn actief betrokken bij de school. Zij voelen zich welkom, gewaardeerd en verbonden met elkaar, met het schoolteam en met wat leerlingen doen en leren in de klas.

Standaard 2 Effectief communiceren
Ouders en het schoolteam hebben de plicht regelmatig, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar te communiceren over de leerresultaten van leerlingen.

Standaard 3 Ondersteun leerlingresultaten
Ouders en het schoolteam werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Hiertoe stellen ouders en school elkaar in de gelegenheid hun kennis en vaardigheden uit te breiden.

Standaard 4 Opkomen voor ieder kind
Ouders worden gestimuleerd op te komen voor hun eigen kinderen en voor de kinderen van anderen, zodat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en gelijke kansen krijgen voor optimaal succes.

Standaard 5 Gelijkwaardigheid in besluitvorming
Ouders en teamleden nemen alle beslissingen die betrekking hebben op leerlingen als gelijkwaardige partners. Zij stemmen de aanpak op school en in de gezinssituatie met elkaar af. Ze ontwikkelen samen het beleid en het curriculum en zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie.

Standaard 6 School en ouders werken samen met de omgeving
Ouders en school werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. Doel van deze samenwerking is de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen te vergroten, hen te laten participeren in de maatschappij en hun te leren hun verantwoordelijkheid als burger te nemen.


De meeste scholen hebben wel een visie op papier ter bevordering van ouderbetrokkenheid en vrijwel alle scholen hebben beleid geformuleerd met betrekking tot het meebeslissen via de mr (medezeggenschapsraad), maar verder dan het verstrekken van informatie en het inschakelen van ouders voor hand- en spandiensten reikt de invulling van ‘partnerschap’ veelal (nog) niet. De monitor geeft ook aan dat scholen van mening zijn dat de rol van ouders voornamelijk zit in het ondersteunen van het eigen kind. Ouders staan op hun beurt ook niet te popelen.
"..achterliggende doelen :
betere cognitieve en sociale prestaties van kinderen,
minder schooluitval en spijbelen,
beter gedrag op school en
een efficiëntere schoolorganisatie door de inzet van ouders"
Full transcript