Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Залуучуудын улс төрийн идэвхи, оролцоо , улс төрийн үзэл сур

No description
by

Hatanzorig Mongol

on 10 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Залуучуудын улс төрийн идэвхи, оролцоо , улс төрийн үзэл сур

Залуучуудын улс төрийн идэвхи, оролцоо , улс төрийн үзэл суртлын нөлөөлөлд автах магадлалын түвшинг тогтоох судалгаа
Оршил
Хоёрдугаар хэсэг
Бүлгийн судалгаа
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
Нэгдүгээр хэсэг
Нэгдүгээр хэсгийн дүгнэлт
Ганцаарчилсан судалгаа
- 16,66% нь бүх тохиолдолд тийм /холарик/ 16,66% нь тодорхойгүй /сангвиник/
- 33,33% нь эхний илтгэгчийг 100% дэмжсэн /16,66% - сангвиник, 16,66% нь флегматик/
- 33,33% нь хоёрдох илтгэгчийг 100% дэмжсэн /16,66% - сангвиник, меланхолик

Дүгнэлт
40%
40%
20%
65,24%
45%
55%
58,5%
51,2%
46,3%
31,7%
30%
4,9%
50%
19,2%
61%
80,5%
78,1%
78%
75,6%
56.1%
1. Оролцогчид улс төрийн байдал, үйл явдалтай холбоотой мэдээллүүдийг интернетээс их хэмжээгээр авдаг ба уг мэдээлэлдээ итгэх хандлага өндөр байна. Гэвч цахим хуудас хөтлөгчид нь ихэвчлэн мэргэжлийн бус хүмүүс, хандалтаар ашиг олох сонирхолтой бүлэг байгаа бөгөөд цахим хуудсууд хоорондын мэдээллийн давхцал тандалтаар 80% орчим байгаа нь тархи угаалт явагдах эрсдлийг нэмэгдүүлж байна.
2. Орон нутгийн харъяалалтай оролцогчдын тал нь буюу 50% нь гаднаас ирсэн бүх мэдээлэлд итгэдэг бол Нийслэлийн харъяалалтай оролцогчдын ердөө 19,2% нь итгэдэг гэсэн нь тухайн субъектийн өссөн орчны нөлөөлөл итгэмтгий байдлын түвшинтэй ихээхэн хамааралтайг харуулж байна.
3. Монголын улс төрийн болон улс төрчдийн байдлыг оролцогчдын дийлэнх нь сөргөөр үнэлсэн ба залуучуудын улс төрийн идэвхийг дунджаар үнэлсэн нь оролцогч залуучуудын өөрсдийгөө болон улс төрчдийг үнэлэх үнэлгээг харуулж байна. Ихэнх нь оролцогч өмнө нь сонгууль өгөөгүй гэдэг нь албан ёсны мэдээлэлтэй таарч байгаа буюу судалгааны баталгаат байдлыг нэмэгдүүлж байгаа ба дараагийн сонгуульд 50% нь санал өгнө гэсэн боловч шалтгаан нь “иргэний үүргээ биелүүлэх” гэсэн нь улс төрийн соёл ухамсар доогуур байгааг илтгэж байна.
4. 78,1% нь Монгол улс сүйрсэн ч эх орондоо үлдэнэ гэснээс харахад “эх орноо гэсэн сэтгэл байна, гэвч ....” буюу улс төрийн идэвхийг сул байлгах өөр хүчин зүйлс байгааг илэрхийлж байна. /Залхуурал, сатаарал, айдас гэх мэт/
5. Хувьсгал хийх хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэх гэсэн асуултанд ердөө 9,8% нь үгүй гэж хариулсан, улс төрчдийн үйл ажиллагааг ердөө 4,9% нь хангалттай сайн гэж үнэлсэн байдлаас харахад улс төрд хандах залуусын хандлага сөрөг талдаа ихээхэн давамгайлснаас гадна шаардлагатай тохиолдолд “хурцадмал үйлдэл” хийхийг дэмжихэд бэлэн байна гэх үндэслэл болж байна. Аль нэг улс төрийн хүчнийг 80% нь дэмждэггүй хэрнээ ийм сөрөг хандлагатай байгаа үед тархи угаалт, улс төрийн сэтгэл зүйн тоглолтоос уг насны залуучуудыг хамгаалах бодлогын шинжтэй хамгаалалт нэн шаардлагатай.
- 11,4% нь бүх тохиолдолд тийм
- 11,4% нь бүх тохиолдолд үгүй
- 17,2% нь эхний илтгэгчийг 100% дэмжсэн
- 34,2% нь хоёр дахь илтгэгчийг 100% дэмжсэн
- 22,8% нь тодорхойгүй

75% - холарик
50% - меланхолик
50-60% - холарик
- Залуучуудын 11,4% нь үзэл суртлын нөлөөлөлд автах магадлал маш өндөр байгаа нь нийт сонгуулийн насны хүн амын 6,8%-ийг эзэлз байна. Онолын хувьд ийм хэмжээний үзүүлэлтийг хүлээн зөвшөөрдөг эсэхийг тодруулах шаардлагатай
- Нөлөөлөлд автах магадлал өндөр субъектүүдийн дийлэнх хувь нь холарик, бүх ярилцлаганд үл итгэгчийн зүгээс оролцсон субъектүүдийн тал буюу 50% нь меланхолик темпраменттэй байгаагаас үзэхэд нөлөөлөлд автах магадлалд субъектүүдийн темпрамент нөлөөлдөг гэх үндэслэлтэй байна.
- Бүлгийн ярилцлаганд 2 дахь илтгэгч илүү оноо авсан бол ганцаарчилсан ярилцлаганд 1, 2 дугаар илтгэгч тэнцүү оноо авсан байна. Илтгэгчийн хэв маягийн хувьд эхний илтгэгч харьцангуй тайван, дуу султай байсан бол 2 дахь илтгэгч хүчтэй яриатай байсан нь нөлөөлсөн байх магадлал өндөр төдийгүй нийт оролцогчдын дийлэнх хувь нь хариулт сонгоход илтгэгчийн илтгэх чадвар, ярианы үндэслэлт байдал нөлөөлсөн гэжээ.
Үзэл суртлын нөлөөлөлд автах магадлалын түвшин хэлбэлзэхэд субъёктуудын темперамент, тухайн үеийн сэтгэлзүйн чиг хандлага, улс төр, нийгмийн соёл ухамсрын төлөвшил, улс төр болон улс төрчдөд хандах тогтсон хандлага, нас, нийгмийн хүрээлэл, өссөн орчин, биологийн нас зэрэг нь нөлөөлж байна.
- Залуусын улс төр, нийгмийн идэвхи оролцоо нэмэгдэх хандлагатай, дийлэнх хувь нь тодорхой улс төрийн хүчнийг тогтвортой дэмждэггүй, шаардлагатай тохиолдолд жагсаал цуглаан хийхэд бэлэн байгаа хэдий ч үзэл суртлын нөлөөлөлд автах, улс төрийн тоглолтонд өртөх эрсдэл өндөртэй ийм нөхцөлд төрийн бодлогын хүрээнд залуусын сэтгэл зүйн дархлаа, хамгаалалт тогтоох асуудлыг авч үзэх нэн шаардлагатай.
- Залуучуудын эх оронч сэтгэлгээ 80 гаран хувьтай байгаа ч улс төрийн идэвхи сул байсан, байгаа нь тэдгээрийн оролцоог сааруулах гадны болон дотоод хүчин зүйлс байгааг харуулж байна. /Залхуурал, сатаараал гэх мэт/ Залуучуудын улс төрийн оролцоо сул, сатааралтай байгаа нь нэг талаас гадны бодлого, улс төрийн хүчний зорилтод үйл ажиллагааны явцад үүсч буй сөрөг үр дүн ч байж болно.
Full transcript