Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

захиргааны эрх зүйн ойлголт

зулаа
by

Munkhzul Zulaa

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of захиргааны эрх зүйн ойлголт

Захиргааны эрх зүйн харилцааг оролцогч талуудаар нь дараах байдлаар ангилж бол Нийтлэг зан үйлийн горимыг тогтооно(тодорхой нэг этгээдэд хандсан бус, харин нийтээр дагаж мөрдүүлэхэд чиглэгдэнэ);
Нийгмийн харилцааг дахин давтан зохицуулсан шинжтэй;
Нийгмийн харилцаанд оролцогчдын эрх, үүрэг, зан үйлийн хэмжээ хязгаарыг тодорхойлно;
Нийтээр заавал дагаж биелэгдэх шинжтэй. Хэрэв эс биелэгдсэн тохиолдолд эрх бухий байгууллага,албан тушаалтнаас төрийн албадлага хэрэглэнэ;
Эрх зүйн актанд тодорхой хэлбэрээр (зүйл,хэсэг,заалт, өгүүлбэр гэх зэрэг) тусгагдаж байдаг;
Төрөөс (болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас) тогтоогдсон буюу зөвшөөрөгдсөн байна Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээ нь бусад салбар эрх зүйн хэм хэмжээнүүдийн адил нийтлэг болон онцлог шинжтэй ЗЭЗ-н зорилт, чиг үүрэг зарчим ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦАА Тусгай Тусгай
Ерөнхий ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦОО Захиргааны эрх зүйд:
ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЗАРЧИМ
хҮНИЙ БОЛОН ТРГЭНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ ЗАРЧИМ
уХААЛАГ ЗОХИСТОЙ ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ БАЙХ ЗАРЧМЫГ БАРИМТАЛНА
тЭГВЭЛ ТУСГАЙ ЗЭРЧИМ ТӨРИЙН АЛБАНД
ЗАХИРАХ ЗАХИРАГДАХ ЁС
иЛ ТОД БАЙХ АРД ТҮМЭНД ҮЙЛЧЛЭХ
МЭРГЭЖШСЭН ТОГТВОРТОЙ БАЙХ ЗЭРЭГ ЗАРЧИМ ҮЙЛЧИЛДЭГ БОЛ ЗАХИРГААНЫ
ПРОЦЕССТ ХУУЛИЙН ӨМНӨ ТАЛУУД ТЭГШ БАЙХ, ПРОЦЕСС ШУУРХАЙ БАЙХ Захиргааны эрх зүйн зарчим
Захиргааны эрх зүйн чиг үүрэг Захиргааны эрх зүйн чиг үүрэг
Захиргааны эрх зүйн чиг үүрэгт нийгмийн харилцаанд салбар эрх зүйн нөлөөлөх нөлөөлөлийн үндсэн чиглэлийг ойлгоно. 3. Захиргааны эрх зүйн ойлголт Монголын захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд бүтцийн зарчим өөрчлөлт онцлог Захиргааны эрх зүйн хөгжил Улаанбаатар хот
2012 ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОЙЛГОЛТ Ерөнхий захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээ
захиргааны эрх зүйн харилцаа
захиргааны эрх зүйн харилцааны сүбъектийн байдал
захиргааны эрх зүйн харилцааны объектийн байдал
гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын тогтолцоо
төрийн удирдлага
гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэлбэр
төрийн алба
албан тушаал
төрийн албан хаагчийн эрхүйн байдал
захиргааны эрх зүйн дагуу хүлээлгэх хариуцлага 1990-ä îíîîñ ºíººã õ¿ðòýë 1921 -1990 îíû ¿å Монголын захиргааны эрх зүйн үүсэл Ðîìàí-Ãåðìàíû áóþó ýõ ãàçðûí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîîò óëñ îðíóóäûí çàõèðãààíû ýðõ ç¿é Эрүүгийн эрх зүй Иргэний эрх зүй Санхүүгийн эрх зүй Үндсэн хуулийн эрх зүй Хөдөлмөрийн эрх зүй диспозитив императив Захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын арга Боловсруулах асуудал 1. Захиргааны эрх зүйн хөгжил, төлөвшил ЗЭЗ-н тухай ойлголт ЗЭЗ-н зорилт, чиг үүрэг, зарчим ЗЭЗ ба бусад салбар эрх зүйн уялдаа холбоо ЗЭЗ-н тогтолцоо ЗЭЗ-н хэм хэмжээ ЗЭЗ-н харилцаа 1. Захиргааны эрх зүйн хөгжил Анх аж үйлдвэржилтийн хувьсгалын үеэр баруун ёвропын улс орнуудад өнөөгийн захиргааны эрх зүйн үүсэл хөгжлийн үндэс тавигдсан Франц орныг зэз-н анхдагч орон хэмээдэг Францад зэз бие даасан салбар эрх зүй болон үүсч хөгжсөн нь захиргааны шүүхүүд байгуулагдсантай шууд холбоотой байсан Монгол улсад орчин үеийн зэз-н шу-ны хөгжил дөнгөж л эхэлж байна. Англи саксоны эрх зүйн тогтолцоот улс орнуудын захиргааны эрх зүй гадаад улс орнуудын захиргааны эрх зүйн тогтолцоог аль бүлд хамаарч байгаагаар Роман-Германы буюу эх газрын эрх зүйн тогтолцоот улс орнуудын захиргааны эрх зүй Англи саксоны эрх зүйн тогтолцоот улс орнууд 1921 ээс 1990 оны үе 1990 ээд оноос өнөөг хүртэл иргэн олон нийтийн байгууллагуудаас төрийн удирдлагад оролцох хэлбэр эрх зүйн статус үеийнхээс үлэмж өргөжсөн Иргэн ба захиргааны байгууллага хоёрын харилцаа үйлчлэгч үйлчлүүлэгчийн төвшинд гарч ирсэн төрйин ажил хэргийг захиргааны процедураар зохицуулах нь ихэссэн төрийн захиргааны байгууллагуудын хариуцлага өндөржиж хууль тогтоох шүүх эрх мэдлийн байгууллагаас тэдгээрт тавигдах хяналт шалгалтыг нэмэгдүүлэх шаардлага бий болсон Нийгмийн амьдралын хүрээнд урьд нь байгаагүй шинэ шинэ үзэгдлүүд гарч ирж, нийтийн захиргаа, нийтийн ашиг сонирхол, захиргааны шүүх, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд гэх мэт хууль зүйн орон нэр томъёо, ойлголтууд шинээр бий болов. Иргэний нийгмийн бие даасан салаа мөчрүүд бий болж байна. захиргаа өөрийн шууд арга барилаасаа илүүтэй шууд бус арга хэрэгслүүдийг үйл ажиллагаандаа ашиглах болсон. захиргааны нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг урьдийнхаас багасаагүйгээр үл барам өнөөгийн улс орны хөгжлийг хангахад улам идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэх болж байна. Захиргааны эрх зүй гэдэг бол төрийн захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа гүйцэтгэн захирамжлах ажиллагаа болон төрийн бусад байгууллага, эрх бүхий олон нийтийн байгууллагаас явуулж байгаа удирдан захирах шинж чанар бүхий үйл ажиллагааны явцад үүссэн нийгмийн харицааг зохицуулагч хэм хэмжээнүүдийн нийлбэр цогц юм. захиргааны эрх зүйн зохицуулах зүйл төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас өөрийн зорилт чиг үүрэг бүрэн эрхийг шууд хэрэгжүүлэх үйл ажилгаатай холбоотой харилцаа Хууль тогтоох шүүх эрх мэдлийн байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн дотоод зохион байгуулалтын удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцаа Төрийн зорилт чиг үүрэг орон нутгийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх явцад нутгийн өөрөө байгууллагын оролцоотой үүсч байгаа харилцаа Төрийн бус болон олон нийтийн бусад байгууллагаас төрийн чиг үүрэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүссэн харилцаа нийтийн захиргааны байгууллага албан тушаалтны шийдвэр үйлдэл хүний эрх чөлөөг зөрчсөн тухай гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой үүсэх харилцаа захиргааны зөрчил хянан шийдвэрлэх эрх зүйн зөрчил гаргасан этгээдэд захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас зэзн албадлага хэрэглэх явцад үүссэн харилцаа Я Я Захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын арга ИМПЕРАТИВ ДИСПОЗИВ Захиргааны эрх зүйн зорилт , чиг үүрэг зарчим зэз-н зорилго нь:
Захиргааны үйл ажиллагаа хэвийн үр нөлөөтэй явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэн төрийн эрх ашгийг хосолж, захиргааны дур зоргоороо авирлах, гүйцэтгэх эрх мэдэл хэрэгжих явцад хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, олон нийтийн оролцох боломжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.
МУ-н захиргааниы эрх зүйн зорилт нь:
төрийн болон нутгийн удирлагын хүрээнд иргэд тэдгээрийн нэгдлүүдийг эрх чөлөө хэрэгжих эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх
захиргааны байгууллага албан тушаалтны хууль бус ажиллагаанаас иргэд нийгмийг хамгаалах
нийтийн захиргааны үйл ажиллагааны үр ашигтай чанарыг хангах явдал юм Нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалах Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх төрийн зохицуулалтын Үндсэн хуулийн эрх зүй ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ БА БУСАД САЛБАРЫН УЯЛДАА ХОЛБОО Санхүүгийн эрх зүй Иргэний эрх зүй Хөдөлмөрийн эрх зүй Эрүүгийн эрх зүй Тусгай ерөнхий ерөнхий му-н цагдаагийн эрх зүй
нутгийн удирдлагын эрх зүй гэх мэт тусгай ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦАА Энэхуу харилцаа нь хууль зүйн засаглах үйл ажиллагааг буюу төрийн болон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх явцад захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээний үйлчлэлийн үр дүнд үүснэ
Харилцаанд оролцогчдын нэг тал нь заавал хууль зүйн засаглах бүрэн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан байна
Тухайн харилцаа нь талуудын аль нэгнийнх нь буюу хоёр талын санаачилгаар үүсдэг, гэхдээ нөгөө талын буюу засаглуулагч талын хүсэл зориг буюу зөвшөөрөл тухайн харилцаа үүсэх хууль зүйн зайлшгүй нөхцөл болдоггүй
Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчигдсөн тохиолдолд зөрчигч этгээд нь төрийн өмнө хариуцлага хулээнэ
Харилцаанд оролцогч талуудын хооронд үүссэн маргааныг ихэвчлэн захиргааны журмаар шийдвэрлэдэг
Онцлогтой Ямар хэм хэмжээгээр зохицуулагдах эрх зүйн матөриаллаг харилцаа
захиргааны эрх зүйн процөссын харилцаа Оролцогчдын эрх,
үүргийн харьцаагаар Босоо харилцаа
Хэвтээ харилцаа Үүсэх тодорхой чиглэлээс нь
хамааруулан Дотоод аппаратын харилцаа
Нийтийг засаглах эрх бухий байгууллага, албан тушаалтанаас уйлдвэр, албан газар, зохион байгуулалт-эрх зуйн аливаа хэлбэрийн байгууллагууд, иргэдтэй харилцах харилцаа Захиргааны эрх зүйн харилцааны элемент Объект Субъект Агуулга Хууль зүйн факт 321-р дамжаа
с. энхбаяр
Full transcript