Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hukuk Sosyolojisi VI

No description
by

Hasan Serdar Hoş

on 26 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hukuk Sosyolojisi VI

Hukuk Sosyolojisi
Durkheim'ın Hukuk Anlayışı
1- Hukukun Evrimi
2- Ceza Hukukunun Evrimi ( Suç ve Ceza)
3- Onarıcı Hukukun Evrimi (Sözleşmeler)
3- Onarıcı hukukun evrimi
"SÖZLEŞME" KAVRAMININ EVRİMİ
Sözleşmenin Evrimine
Dair Ortaya Çıkan Hususlar
1- Sözleşmenin geçerlilik koşullarında basitleşme

2- İfa güvencesinde dünyevileşme

3- Sözleşmenin iç yapısının değişmesi

4- Kişinin özgür iradesinin önem kazanması
İş bölümünün, onarıcı hukukun göstergesi sözleşmeler olarak kabul edilebilir.
En basit anlamda sözleşme mübadele aracılığıyla gerçekleşir.
Bir kişinin sahip olduğu eşyayı, bir başkasına devretmesi ya da bir başkasının sahip olduğu bir eşyayı ondan devralmasıdır.
Sözleşmede başkasıyla mübadele edilen eşya söz konusuysa mantıksal olarak öncesinde incelenmesi gereken bir olgu bulunmaktadır; "mülkiyet".
Mülkiyet!?
Mülkiyet
Emek Teorisi
İrade Teorisi
1- Emek Teorisi
Mülkiyetin kaynağı, kişinin o ürünü, o eşyayı üretmek için, doğayı dönüştürerek o ürünü ortaya çıkarmak için harcadığı emektir.
Mülkiyet insan emeğine bağlanmıştır. Herkes elde ettiklerine emeğiyle kavuşmuş olsaydı bu teori kabul edilebilirdi.

Örn: Miras !? Kölenin elde ettiği ürün !?

Olan ile olması gereken birbirinden farklılaşır.

Emek teorisinin değerinin olmadığı anlamına gelmez söylenenler fakat olgusal olarak gerçeği yansıtmadığını söylemekteyiz.
2- İrade Teorisi
Mülkiyeti iradeye bağlar.

Bir kişinin bir eşya üzerinde malik olma iradesi varsa ve bu irade meşru kabul ediliyorsa ortada bir mülkiyet ilişkisi vardır diyebiliriz.

Örn: Bilgisayar üzerinde kurulan mülkiyet

Peki: Ceninin iradesi!? Kölenin iradesi!?

Her iki teoride de olgusal değil, normatif bir değerlendirme söz konusudur ;)
Durkheim'ın mülkiyet Anlayışı
1- Özne (Kişi)
2- Konu (Eşya)
3- Yetkiler (Kullanma, Yararlanma, Tasarruf Etme-Usus, Fructus, Abusus)
Öncelikle mülkiyet tasavvurunun ortaya çıkması gerekir.

Günümüz mülkiyet anlayışı farklı anlayışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu da göstermektedir ki mülkiyet tasavvuru değişirse bugünkü mülkiyet algısı da değişebilir.

Örn: Kölelerin malik olamaması ya da kutsal güçlerin malik olabilmesi vb.
Eşya
Maddi
Gayri Maddi
Mülkiyet tasavvuru dediğimiz şey mülkiyet öznesinin (insan, kutsal varlık vb) mülkiyetin konusu üzerinde (insan, eşya vb.) sahip olduğu ve tarihsel süreçte içeriği değişebilen yetkilerden ibarettir.
Mülkiyetin temel hak olduğunu söylemek demek, mülkiyet üzerine yapılabilecek daha ileri tartışmaların önünü kesmek demektir. Çünkü bu doğal bir durumdur, öyle kabul edilmeli, sorgulanmamalıdır.
(1789 Fr. Beyanneme'de ileri sürülen görüş)
Günümüzde sahip olunan liberal mülkiyet tasavvuru da değişime açıktır, yani onun değişmesinin önünde hiç bir doğal zorunluluk yoktur.
Durkheim, miras yoluyla mülkiyetin hukuk sistemlerinden kaldırılması ya da en azından sınırlandırılmasından yanadır. Çünkü eşitsizlik üretmektedir.
Mülkiyet tasavvurunun değiştirilebileceği ortadaysa mülkiyet bağımsız değişken olmayıp bağımlı değişkendir. Yani bir olguya bağlı olarak değişmektedir. Peki nedir bu olgu?
Durkheim'a göre mülkiyet ilkel dinlerden etkilenerek şekillenmiştir.
1- Mutlak Kutsallık

2- Sirayet Etme
Mülkiyet Edinme

Mütemmim Cüz
1- Mülkiyet edinme: İnsan ve eşya arasında kutsal bir bağ olduğu düşünülür.

2- Kutsallık sirayet edebilen bir şeydir.
Kutsallık, kutsallığı taşıdığına inandığımız kişiye bir güç (politik) kazandırır.
Bu nedenle tarihsel süreçte güçlü krallar veya yöneticiler aynı zamanda din adamıdır.
Kutsallık insandan eşyaya ya da insandan insana sirayet edebilir.
Örn. Vaftiz vb.
Kutsallığın sirayet etmesi, bir mülkiyet edinme tarzı olarak karşımıza çıkar.
Bugün anladığımız tarzda sözleşme tarafların özgür iradesiyle karşılıklı olarak irade beyanlarını ortaya koymaları neticesinde oluşan hukuki işlemdir.
I. Dönem
II. Dönem
Sözleşme kurumunun ortada olmadığı, mübadelenin olduğu dönem
Sözleşme kurumunun ortaya çıktığı ve kendi içinde evrim geçirdiği dönem
Statü
Sözleşme
Ayni Akitler
Şekli Akitler
Rızai Akitler
Akrabalık
Nüfusun-Tüketimin artması
- kan kardeşliği
- aynı kaptan su içme vb.
Mübadelenin daha kolay
yapılması yönünde gelişim
ilk ortaya çıkan sözleşmeler; trampa, ödünç vb.
1- Ayni Akitler
Sözleşmenin kurulmuş sayılabilmesi için;

a) Teslim zorunluluğu
- eşyanın fiilen teslimi yani edimin tam gerçekleşmesi söz konusudur.

b)Dini-kutsal nitelikteki bazı şekil koşulları
- Sözler ya da kutsal olduğuna inanan bir eşyaya dokunarak bir şeyler söylemek vb.
Bir sözleşmeye kutsallık kazandırmak caydırıcılık sağlamaktadır.
2- Şekli Akitler
Sözleşmenin kurulmuş sayılabilmesi için;

a) Teslim zorunluluğu ortadan kalkar.

- Fiili olarak teslime gerek yok. Edimin fiili olarak gerçekleştirme aranmaz.

b) Şekil şartının tamamlanması.(Söz vermek,ahde vefa vb.) Şekil şartları söz. içeriğinden daha önemlidir.

Kişinin iradesinden çok şekil şartının gerçekleşip gerçekleşmediği önemlidir.

3-Rızai Akitler
Bazı konularda şekil şartları bulunmakla birlikte artık süreç dünyevileşmiş ve rasyonelleşmiştir.

Günümüzde ana ilke şekil serbestisi- sözleşme özgürlüğüdür.

Artık dünyevi gerekçeler söz konusudur; Kamu düzeni vb.

Mesela kefalet söz. yazılı şekle tabidir. Ama bunun nedeni dini nitelik vb. değil kefili korumaktır yani dünyevi bir nedendir.

Şekil koşulları asgari düzeydedir. İlke şekil serbestisidir.

Şekli akitlerde sözleşmenin şekli-koşulları kişinin iradesinden daha ön plana çıkarken rızai akitlerde önemli olan kişinin iradesidir. (Örn. hata, hile, tehdit durumunda geçersizlik söz konusudur ama şekli akitlerde bu durum göz ardı edilebilir)
Full transcript