Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

öğrenme

No description
by

gulfer celik

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of öğrenme

ÖĞRENME etkilenir Bireysel farklılıklar Giriş Özellikleri içerir içerir Genel Karakteristik
Özellikler içerir hazır bulunuşluk düzeyi
motivasyon içerir içerir Öğrenme stili Öğrenme stratejileri etkilenir çevre
duygusal özellikler
psikolojik özellikler
sosyolojik tercihler çeşididir görerek
duyarak
kinestatik amaçlar bilginin kalıcı bir
şekilde öğrenilmesini içerir duyuşsal strateji
bilişsel strateji
dikkat stratejisi
tekrar stratejisi Bilişsel
öğrenme
kuramları ile açıklanabilir Davranışçı
öğrenme
kuramı Sosyal öğrenme kuramı watson Guthire Thorndike Skinner Pavlov ilkeleri Bağ ilkesi
Sıklık ilkesi
Yenillik ilkesi ilkeleri Bitişiklik ilkesi
Öğrenme ilk denemede oluşur ilkesi yöntem geliştirir Eşik yöntemi
Bıkkınlık yöntemi
Karşıt uyarıcı yöntemi temsilcilerinden biridir temsilcilerinden
biridir temsilcilerinden biridir temsilcilerinden biridir temsilcilerinden biridir savunur öğrenme deneme
yanılma davranışlarıyla probleme çözüm üretmektir saptamıştır üç öğrenme ilkesi içerir içerir içerir Etki ilkesi alıştırma ilkesi hazır oluş ilkesi yol açabilir kızgınlık yada mutluluk açıklar tekrar öğrenmeyi kuvvetlendirir temelini oluşturur Edimsel koşullanma temsilcisidir açıklar kendiliğinden çıkan tepkinin uygun uyarıcılarla sürekliliği artar söz eder tepkisel davranış edimsel davranış örnektir refleksler örnektir çocuğun ayağa kalkması yetişkinlerin sevinmesi farklıdır klasik koşullanma temsilcisidir Zihinsel öğrenme uyaran- tepki arasındaki ilişki açıklar reddeder ile açıklanabilir ile açıklanabilir üzerinde durur Sarmal öğrenme kuramı

Bruner açıklar Öğrenenler yeni bilgileleri önceki bilgiler üzerine inşa eder Bilişsel yük kuramı açıklar Bilişsel yük belli bir zaman diliminde KSB'in gerçekleştirdiği zihin aktiviteleridir. Anlamlı öğrenme kuramı
Ausubel açıklar Yeni bilgiler önbilgilerle ilişkili olmalıdır. İkili kodlama
kuramı açıklar Birey sözlü ve resimli bilgiyi daha kolay öğrenir. Bilişsel gelişim kuramı ayrılır ayrılır Piaget Vygotsky oluşturur oluşturur oluşturur oluşturur oluşturur oluşturur Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı ters düşer savunur Bilişsel gelişim içsel konuşma ile olur somut yaşantılar
sosyal ve kültürel çevre
çocuk-yetişken, çocuk-çocuk ilişkileri
öğretmen eğitime getirdi Yakınsal Gelişim Alanı kavramı tanımıdır Çocuğun yetişkin olmadan kendi kendine gelişimi ile yetişkin rehberliğinde gösterdiği potansiyel arasındaki fark Scaffolding örnektir yöntemidir işbirlikli öğrenme Proje Tabanlı Öğrenme Problem Tabanlı Öğrenme yöntemidir yöntemidir içerir üzerinde durur özümseme
uyum sağlama
dengeleme basamakları aktif öğrenme
motivasyon
üstbiliş
öğrenme transferi SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM deneme içerir yaş
öğrenme düzeyi
cinsiyet
sosyo-ekonomik düzey etkilenir savunur yaş ilerledikçe benmerkezci konuşma kaybolur
düşünce ve konuşma sosyallikten bireyselliğe doğru gider en önemli isimlerinden biridir Bandura Gözlem yoluyla öğrenme
model alarak öğrenme savunur katkıda bulunmuştur bilişsel öğrenme kuramlarının en bilinen ismi insanlar dünyayı benzerlikler ve farklılıklar yoluyla yorumlar
kavramlar değişik durumları ve nesneleri benzerliklerine ve zıtlıklarına göre isimlendirdiğimiz gruplardır. gelişimde üç temsil eyleme dayalı
görsele dayalı
dile dayalı stratejisi öğretmen örnekleri sunar
öğrenci örnekleri betimler
öğretmen ek örnekler verir
öğrenci ek örnekleri öncekileriyle karşılaştırır
öğretmen örnek olmayan durumları sunar
öğrenciler zıt örnekleri karşılaştırır
öğretmen ilişkileri ve ilkeleri vugular
öğrenciler tanımlası ilişkiler ifade eder
öğrenciler ek örnek verir temsilcisidir safhalar vardığı nokta öğrenmeyi sadece davranışçı kuram ve koşullanm ile açıklamayamayız
konuşmayı taklit ederek öğreniriz
cinsiyete dayalı rolleri taklitle öğreniriz
bazı davranışlr pekiştirilmese de gözlenerek öğrenilir. sonucudur dikkat
yeniden üretme
hatırlama
pekiştireç önemlidir model ile gözlemleyen arasındaki
etkileşimde yaş, cinsiyet, karakter, benzerlik, statü gbi bazı temel özellikler ilkeleri karşılıklı belirleyicilik
sembolleştirme kapasitesi
öngörü kapasitesi
dolaylı öğrenme kapasitesi
öz-yargılama kapasitesi
öz yeterlilik
öz-düzenleme kapasitesi birey dış çevre ile zighinsel işlevler arasında etkileşim kurar ve sembolik olarak düşünür. bireyler ileriyi görme plan ypabilme kapsitesindedir bireyler davranışları gözlemleyerek öğrenebilirler bireyler kendileri hakkında düşünme yargıda bulunma kapasitesine sahiptir. bireyin kendi yeterliliklri hakkında inanışı bireyin kendi davranışlarını gözlemleyip kendi ölçütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması vedavranuışını uygun hale getirmesidir. Bireyler kendi daavranışlarını kontrol edebilir özellikleridir Öğrencinin öğrenme güdülenmelerini sürdürmelerini sağlar
Öğrenciler arası rekabeti kaldırır
Öğrencilere başkalarının bakış açısıyla değerlendirme kabiliyeti sağlar
Grup içerisinde işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerleri geliştirir
Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar
Katılımcılığı ve çoğulcu özellikleri geliştiren bir demokratik öğretim yöntemidir
Öğrenciler bir arada eksiklerini tamamlama, bildiklerini pekiştirme, aralarında tartışma, problem çözme, karar alma, ödülü paylaşma, üst düzey zihinsel etkinliklerde bulunma gibi farklı etkileşime geçerler
Değerlendirme bireysel ve grup içi etkinliklerin değerlendirilmesi şeklinde iki türdür. tanımıdır Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin somut bir şeyler üretmek amacıyla tek başlarına ya da küçük gruplar halinde gerçek yaşam konuları ya da problemlerini derinliğine incelemek için uzun süre çalışmaları temeline dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır sağlar Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirir ve zenginleştirir.
Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.
Grupla çalışma ve iş birliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar.
Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları ve katılımları için çoklu yollar öğrenir.
Zekânın farklı boyutlarının kullanımına izin verir ( müziksel zekâ, uzamsal, mantıksal zekâ gibi).
Öğrenci performansının bireysel olarak ölçülmesine izin verir.
Öğrenciler gerçek yaşamla oluşturdukları ürünleri ve performansı birleştirirler.
Problem çözme becerilerini ve probleme dayalı öğrenme becerilerini geliştirirler. problem
nedir? Alışılmamış karmaşık durumlardır.
Birey ya da toplumun karşılaştığı, başarıya ulaşmaları için çözülmesi zorunlu güçlüklerdir.
Yaşanan ya da yaşanılması muhtemel bir duruma olan bakış açımızdır.
Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durumdur.
John Dewey problemi, insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır tanımıdır Bir problemin değişik boyutlarıyla ele alınması, formüle edilmesi, problemin çözümü için gerekli verilerin değerlendirilmesi, eldeki olanak ve araçların problemin çözümünde etkin olarak kullanılması gibi süreçleri içeren bir öğretim yöntemidir sürecleridir Problemin farkına varma ve onu tanımlama(sınırlama)
Çözümle ilgili kaynakları tarama, bilgi toplama
Problemin çözümü için denenceler kurma
Uygun araçları hazırlama, verileri toplama ve organize etme
Denenceleri test etme
Çözüme ulaşma ve öneri geliştirme ön örgütleyicinin
sunulması içeriğin ve kavramların
sunulması örnek olan ve olmayan
kavramların sunulması kavranların ön
örgütleyiciler
ile ilişkilendirilmesi açıklar temsilcisidir nedir? Kişinin öğrenme yaşantısı sonucu davranışlarında meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğidir.
Full transcript