Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KUMPULAN ENAM (6)

No description
by

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KUMPULAN ENAM (6)

Pengurusan Masa dalam Kalangan Jururawat Pelatih Kolej Kejururawatan Pulau Pinang Berkaitan Dengan Pencapaian Akademik
ABSTRAK
Untuk mengkaji pengurusan masa dalam kalangan jururawat pelatih Kolej Kejururawatan Pulau Pinang berkaitan dengan pencapaian akademik.

Tujuan : mengenalpasti pengurusan masa jururawat pelatih melalui aspek kemahiran kemanusiaan, kemahiran merancang, kemahiran membuat, motivasi kendiri dan inovasi serta mengkaji perhubungan antara pengurusan masa jururawat pelatih dengan pencapaian akademik.

Peratusan sampling responden : 60% daripada 425 orang pelatih Kolej Kejururawatan Pulau Pinang.

Sample : 226 orang pelatih.samb.. ABSTRAK
Maklumat kajian : borang soal selidik berdasarkan teori pengurusan masa yang disarankan oleh Blum, M.L. dan Foos, P.W. (1986).

Maklumat yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan Data Gathering : Experimental Methods Plus. New York : Harper and Row untuk mendapatkan peratusan dan purata min bagi setiap item dalam aspek-aspek tersebut

Secara umumnya,kajian mendapati pelatih di kolej
ini mempunyai pola pengurusan masa dan tahap
pencapaian akademik yang baik.

PENGENALAN
Pengurusan masa yang efektif merupakan aspek
yang penting dalam kalangan pelajar dan membantu
pelajar mencapai kejayaan dalam akademik. Fakta ini
telah disokong oleh (Gortner ,et al. 2000) memandangkan kemahiran pengurusan masa merupakan salah satu faktor
dalam menentukan kejayaan pelajar.

Pengurusan masa menurut Mackenze ialah kebolehan
seseorang itu mengaturkan disiplin dirinya dalam mengikut perjalanan masa . Selain itu, pengurusan masa mengikut Abdul Fatah Haan (1994) masa boleh memberi faedah
kepada kita sekiranya ia diuruskan dengan bijak dan
teratur.

LATAR BELAKANG
Pengurusan
Menurut Fayol setiap organisasi perlu diuruskan
berdasarkan lima fungsi pengurusan iaitu:
- Perancangan
- Pengorganisasian
- Pengarahan
- Penyelarasan
- Pengawalan
Masa
Masa pula ialah linear dan sebahagian dari struktur asas
alam semesta, satu matra berlakunya peristiwa dalam rangkaian, dan masa itu sendiri adalah sesuatu yang
boleh diukur. Ini adalah pandangan realis, iaitu Sir Isaac
Newton sendiri.

KUMPULAN ENAM (6)
OBJEKTIF AM
Meneroka pengurusan masa jururawat
pelatih berkaitan dengan pencapaian akademik

OBJEKTIF SPESIFIK
i- Mengenalpasti pengurusan masa jururawat pelatih berkaitan dengan aspek-
aspek berikut :
- Kemahiran kemanusiaan
- Kemahiran merancang
- Kemahiran membuat
- Motivasi kendiri
- Inovasi

ii- Mengkaji perhubungan antara pengurusan
masa jururawat pelatih dengan pencapaian
akademik

PENYATA MASALAH
- Ramai pelajar yang bersikap sambil lewa dan mengambil mudah dalam memenuhi waktu
terluang

- Mengulang kaji pada saat-saat akhir semasa menghadapi peperiksaan

- Banyak tugasan yang diberikan oleh pengajar dan kelas tambahan yang padat

- Pelatih juga digalakkan menyertai kegiatan kokurikulum

TUJUAN
- Seseorang jururawat pelatih haruslah pandai mengururuskan masa dengan berkesan jika ingin mencapai prestasi akademik yang cemerlang.


- GOLDEN HOUR’ merupakan moto yang amatlah sinonim dalam tugasan harian mereka yang bermaksud masa dalam tempoh 1 jam adalah masa yang sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa seorang pesakit.

TERMS AND DEFINITION
Pengurusan
Perihal mengurus
( Kamus Dewan T.Iskandar 1970, m/s 1330 )
Pengendalian, penyelenggaraan, perawatan, pengelolaan, pemerintahan, pentadbiran
( Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan Hj Zainal Abidin Safarwan,
m/s 388 )
Perbuatan atau hal mengurus sesuatu
( kamus pelajar edisi kedua )


Masa
Waktu ketika, jangka waktu tertentu
( Kamus Dewan T.Iskandar 1970, m/s 716 )
Waktu, ketika, tempoh, saat, detik, zaman
(Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan Hj Zainal Abidin Safarwan, m/s
1130)
Waktu yang telah ditetapkan atau dirancang untuk pelaksanaan sesuatu
( kamus dewan edisi keempat )


samb... TERMS AND DEFINITION
Jururawat Pelatih
Individu yang mengikut kursus diploma kejururawatan selama 3 tahun yang menyambung pelajaran dalam bidang kejururawatan. Contohnya jururawat pelatih di Kolej kejururawatan Pulau Pinang.

Kolej Kejururawatan Pulau Pinang
Sebuah institusi latihan yang menyediakan diploma kejururawatan kepada Jururawat Pelatih di bawah naungan Kementerian Kesihatan Malaysia

Pencapaian
Mendapat sesuatu kerana usaha
( Kamus Dewan T.Iskandar 1970, m/s 164 )
Menjayakan, menggapai, memperoleh, menerima
( Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan Hj Zainal Abidin Safarwan, m/s
322 )
Sesuatu yang telah berjaya dilaksanakan dengan usaha dan ketekunan
( kamus pelajar edisi kedua )

samb... TERMS AND DEFINITION
Akademik
Bersifat ilmu pengetahuan, berpendidikan
( Kamus Dewan T.Iskandar 1970, m/s 11 )
Bersifat ilmu pengetahuan
( kamus Besar Bahasa Melayu Utusan Hj Zainal Abidin Safarwan, m/s 29 )
Bersifat atau mengandungi ilmu pengetahuan
( kamus dewan edisi keempat )

LITERATURE REVIEW
Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Jilid 8 Oktober 2008. hal.71-92.
PERKAITAN ANTARA PENGURUSAN MASA DENGAN PENCAPAlAN AKADEMIK PELAJAR UTM
Mohd Najib Abdul Ghafar & Choong Yoon Weng Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Kajian untuk mengkaji perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
Seramai 220 pelajar dipilih secara rawak.
Maklumat dianalisis dengan menggunakan "Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS)
Didapati pelajar yang mempunyai pengurusan masa yang baik adalah mereka yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang.
Jadi dapat dilihat bahawa memang terdapat kaitan antara pengurusan masa berkesan dengan pencapaian akademik cemerlang seseorang pelajar.

samb... LITERATURE REVIEW
Kajian ini dilakukan oleh Nor Lela Ahmad , Ahmad Nizam Mohd Yusof , Nor Diyana Mohamed Shobri , Samsudin Wahab
Tajuk
: ‘The Relationship between Time Management and Job Performance in Event Management’ (2012).

Tujuan
: menentukan hubungan pengurusan masa kepada prestasi kerja dikalangan anak-anak kapal pengurusan acara Malaysia .
Kaedah kajian
: Package statistic untuk sains social (SPSS) versi 18.0 telah digunakan untuk menganalisis data . Analisis awal telah dijalankan dengan mengira statistic diskriptif termasuk kekerapan , skor , min dan sisihan piawai .
Dapatan kajian
: prestasi kerja pekerja dalam organisasi itu ,terjejas oleh pengurusan masa mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas semasa acara .

Kajian yang telah dilakukan oleh Abdul Rahim Bin Hamdan bersama Rafie Bin Md Dali.

Tajuk
: Pengurusan masa dalam kalangan pelajar program khas pensiswazahan guru besar’ (2007)
Tujuan
: bagi mengenalpasti pengurusan masa bagi pelajar dari aspek menguruskan masa untuk pelajaran
Kaedah kajian
: kajian deskriptif bagi mendapatkan data kuantitatif yang berkaitan dengan pengurusan masa. Selain itu penyelidik telah menggunakan kaedah tinjauan secara soal selidik.
Dapatan kajian
: purata min bagi persoalan kajian iaitu mengurus masa untuk pelajaran ialah 4.00. ini menujukkan tahap pengeurusan masa adalah tinggi.


samb...LITERATURE REVIEW
Kajian yang dilakukan oleh Elena-Simona Indreica, Ana-Maria Cazan, dan Camelia Truta ialah ‘Effects of learning styles and time management on academic achievement’.
Kajian bertujuan untuk mengetahui hubungan pengurusan masa yang cekap, membawa kepada peningkatan yang ketara dalam prestasi akademik pelajar.
Eksperimen ini dijalankan pada Februari 2011. Penggunaan Anova digunakan dalam kajian ini.
Seramai 130 orang telah menjadi peserta untuk kajian ini yang terdiri daripada pelbagai jurusan .
keputusan yang diperolehi menunjukkan bahawa pengurusan masa yang cekap membawa kepada peningkatan yang ketara dalam prestasi akademik pelajar.
Kesimpulannya, pengurusan masa mempunyai kesan positif kepada prestasi akademik.

samb...LITERATURE REVIEW
Penyelidikan telah dijalankan oleh Jamie C. Denlinger

Tajuk
: “The Effect of Time Management on College Students’ Academic Performance” (2010)
Tujuan
: mengenalpasti perhubungan antara pengurusan masa seseorang dengan prestasi akademik.
Kaedah kajian
: instrument borang soal selidik.
Dapatan kajian
: min untuk skala 4 bagi pengurusan masa adalah 3.4. manakala, min bagi skala 4 untuk prestasi akademik adalah 3.167. Min bagi faktor yang berkaitan juga telah dinyatakan.

samb..LITERATURE REVIEW
Simple Random Sampling


Memberi nombor yang khas mengikut senarai nama setiap semester

Cabutan nama secara rawak mengikut bilangan diperlukan bagi setiap semester yang telah ditetapkan oleh penyelidik.

Ini secara tidak langsung telah memberi peluang yang sama kepada sample untuk menjadi responden ke atas kajian ini.

samb...POPULATION AND SAMPLING
DATA ANALISIS
SOALAN DEMOGRAFIK
RAJAH 1
RAJAH 2
RAJAH 3
RAJAH 4
RAJAH 5
RAJAH 6
KEMAHIRAN KEMANUSIAAN
RAJAH 7
RAJAH 8
RAJAH 9
RAJAH 10
RAJAH 11
RAJAH 12
RAJAH 13
RAJAH 14
KEMAHIRAN MERANCANG
RAJAH 15
RAJAH 16
RAJAH 17
RAJAH 18
RAJAH 19
RAJAH 20
RAJAH 21
RAJAH 22
KEMAHIRAN
MEMBUAT
RAJAH 23
RAJAH 24
RAJAH 25
RAJAH 26
RAJAH 27
RAJAH 28
RAJAH 29
RAJAH 30
MOTIVASI KENDIRI
RAJAH 31
RAJAH 32
RAJAH 33
RAJAH 34
RAJAH 35
RAJAH 36
RAJAH 37
RAJAH 38
INOVASI
RAJAH 39
RAJAH 40
RAJAH 41
RAJAH 42
RAJAH 43
RAJAH 44
RAJAH 45
RAJAH 46
Analisis Perkaitan antara Min Markah Kategori Kemahiran Kemanusiaan dengan Keputusan PNG Responden

Analisis Perkaitan di antara Min Markah Kategori Kemahiran Merancang dengan keputusan PNG Responden

Analisis Perkaitan antara Min Markah Kategori Kemahiran Membuat dengan Keputusan PNG responden

Analisis Perkaitan di antara Min Markah Kategori Motivasi Kendiri dengan keputusan PNG Responden

Analisis Perkaitan di antara Min Markah Kategori inovasi dengan keputusan PNG Responden

* kajian motivasi kendiri : menunjukkan responden mempunyai motivasi kendiri yang sangat baik dengan min markah ialah 4.14.

* kemahiran inovasi : menunjukkan responden mempunyai inovasi yang sangat baik dengan min untuk kategori ini ialah 4.18.

* Kesimpulannya : kajian mendapati majoriti responden mempunyai kemahiran pengurusan masa ditahap yang baik dengan PNGS 3.00-3.49.

* Ini membuktikan pengurusan masa mempunyai hubungkait dengan pencapaian akademik.samb...PERBINCANGAN
~ Melibatkan sebilangan lagi pelajar-pelajar dari IPTA dan IPTS yang berdekatan dengan induk kajian yang mempunyai jurusan yang sama.

~ Menggunakan kaedah lain seperti kaedah temubual atau kaedah pemerhatian.

~ Membahagikan masa sama rata antara aktiviti sosial, kurikulum dan kokurikulum.

~ Mengadakan bengkel atau seminar terutama pada awal kemasukan mereka ke kolej.


RECOMMENDATIONS
~ Pola kemahiran pengurusan masa yang baik berkaitan dengan pencapaian akademik mereka.

~ Dapatan kajian menunjukkan disiplin diri adalah penting untuk memastikan seseorang individu itu dapat menguruskan masa mereka dengan lebih sistematik dan teratur.

Bukti :
~ Melalui kemahiran merancang iaitu responden memilih jawapan 4 dan 5 bagi skor positif dengan peratusan 84.5% yang mewakili 191 orang pelatih daripada 226 orang pelatih bagi soalan 'saya akan merancang aktiviti semasa hari kelepasan saya supaya ia menjimatkan masa'

~ Memastikan masa yang ada itu telah digunakan dengan berfaedah kepada dirinya dan dibahagikan selayaknya mengikut keperluan.

Bukti :
~ 47.8% yang mewakili 108 orang pelatih bersetuju dalam melaksanakan pembahagian masa supaya masa tersebut dipenuhi dengan berfaedah dengan menjawab soalan dalam kemahiran merancang iaitu 'saya menggunakan jadual perancangan dalam menguruskan kegiatan harian saya’.
CONCLUSIONS
SEKIAN
TERIMA KASIH
Full transcript